Academy 2020: Digitize Novo mesto’s Cultural Heritage Materials

Academy 2020: Digitize Novo mesto’s Cultural Heritage Materials

Novo mesto

Akademija 2020: Digitalizirajmo gradiva kulturne dediščine Novega mesta

Datum: Sreda, 20. maja 2020, 9:00 – 16:00

Lokacija: Trdinova dvorana, Študijska knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto

Time: Wednesday, May 20, 2020, 9:00 – 16:00

Location: Trdina Hall, Miran Jarc Public Library Novo mesto

Udeležnine ni. Potrebna pa je prijava na Joze.Gricar@UM.si. Seznam prijavljenih udeležencev bo objavljen (ime in priimek, položaj, organizacija, e-naslov).

There is no fee. Registration to Joze.Gricar@UM.si is required, however. Participants list will be published (name & family name, position, organization, email).

Pošta Slovenije supports the Academy 2020 by providing participants with a collection of commemorative postage stamps displaying Slovenia’s cultural heritage.

Pošta Slovenije podpira Akademijo 2020 s tem, da udeležencem podarja zbirko priložnostnih poštnih znamk s prikazom slovenske kulturne dediščine.

Content - Vsebina

Utemeljitev – Rationale
Problem in cilji – The Problem & the Objectives
K sodelovanju povabljene organizacije – Organizations Invited to Participate
Program
Objavljena digitalizirana gradiva – Digitized Material Published
Dogodki v zvezi s kulturno dediščino Novega mesta – Events related to the cultural heritage of Novo mesto
Povezave na e-spomenike – Links to eMonuments
Reference
Udeleženci – Participants

Utemeljitev

Digitalizacija srebrne ekonomije in kulturne dediščine sta medsebojno povezani.

V starajoči se družbi raste število tistih, ki so stari 55+ let in so še vedno zelo aktivni. Številni seniorji se zanimajo za kulturno dediščino. Nekateri ponujajo storitve kulturne dediščine; mnogi so potrošniki zadevnih storitev.

V srebrni ekonomiji je trajnostni razvoj turizma pomemben sestavni del nacionalnega in svetovnega gospodarstva. Glede na kupno moč seniorjev je turizem, ki temelji na kulturni dediščini, čedalje večje področje poslovnega razvoja.

Izkoriščanje interneta je v splošnem pomembno za zagotavljanje e-storitev za seniorje. Internetne rešitve so pomembne za promocijo kulturne dediščine in zadevnih storitev. Strokovnjaki informacijskih sistemov (IS) in informacijske tehnologije (IT) so neizogibna gonilna sila razvoja srebrne ekonomije in digitalizacije kulturne dediščine.

Digitalizacija kulturne dediščine je tema sama po sebi. Spodaj je seznam povezav na nekatere najnovejše tematske publikacije.

V Sloveniji spoznavamo naraščajoče potrebe po povezovanju naslednjih tem: aktivno staranje, ohranjanje in razvoj kulturne dediščine, izkoriščanje interneta, trajnostni razvoj turizma, medgeneracijsko sodelovanje. Te teme so sestavni del programa Akademije 2020: Digitalizirajmo gradiva kulturne dediščine Novega mesta. Akademija v slovenskem jeziku bo 20. maja 2020.V čezmejnem okolju lahko izmenjujemo ideje in akcije. E-sodelovanje lahko prispeva k povečanju učinkovitosti in uspešnosti naših prizadevanj.

Rationale

Silver Economy & Cultural Heritage Digitization are interrelated.

In the aging population, a number of those 55+ and still very active, is growing. Many seniors have interest in the cultural heritage. Some of them are providing cultural heritage services; many are consumers of related services.

In the Silver Economy, sustainable tourism development is a major component of a national and global economy. Considering the buying power of the seniors, cultural heritage based tourism is a growing area of business development.

Exploitation of Internet is important to eServices provision for the seniors in general. Internet based solutions are important to cultural heritage promotion and related services provision. The Information Systems (IS) and Information Technology (IT) professionals are inevitable driving forces of Silver Economy development & Cultural Heritage digitization.

Digitization of cultural heritage is a topic by itself. Please see bellow a list of the links to some latest related publications.

In Slovenia, we are learning about a growing need of bringing together the following topics: active aging, cultural heritage preservation & development, internet exploitation, sustainable tourism development, intergenerational collaboration. Those topics are components of the program of the Academy 2020: Digitize Novo mesto’s Cultural Heritage Materials . The Academy in Slovene language will be taking place on May 20, 2020. In the cross-border environment we can share ideas and actions. eCollaboration can contribute to the efficiency and effectiveness of our efforts.

 

Problem in cilji

Program letošnje Akademije Digitalizirajmo gradiva kulturne dediščine Novega mesta izhaja iz zaznanega problema: Premalo smo učinkoviti in premalo uspešni pri izrabljanju digitaliziranih gradiv kulturne dediščine. Zato si organizatorji zastavljajo naslednje cilje:

  • Spodbuditi organizacije, ki ustvarjajo in vzdržujejo gradiva kulturne dediščine Novega mesta, da jih digitalizirajo in s tem ohranijo in naredijo dostopna ljudem po vsem svetu.
  • Spodbuditi objavljanje e-gradiv v digitalni knjižnici.
  • Predstaviti digitalizirana gradiva kulturne dediščine za spoznavanje koristi, ki jih digitaliziranje prinaša.

The Problem & the Objectives

This years’ Academy Digitize Novo mesto’s Cultural Heritage Materials program is rooted in the perceived problem: We are not efficient enough and not effective enough in the use of digitized cultural heritage materials. The organizers therefore set themselves the following objectives:

  • Encourage organizations that create and maintain Novo mesto cultural heritage materials to digitize them, and thereby preserve and make them accessible to people around the world.
  • Encourage the publication of e-materials in the digital library.
  • Present digitized cultural heritage materials to learn about the benefits of digitalization.

K sodelovanju povabljene organizacije
Organizations Invited to Participate

Mestna občina Novo mesto, 1365
Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta, 2017
Medobčinska pobuda: Čezmejno e-sodelovanje v e-regiji, 2011
Kulturno društvo Severina Šalija Novo mesto, 2016
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto
Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si, 2005
Regijski portal Kamra, Upravljalec Osrednja knjižnica Celje, 2006
Frančiškanski samostan Novo mesto, 1472
Kapitelj Novo mesto, 1493
Gimnazija Novo mesto, 1746
Ekonomska šola Novo mesto, 1873
Gasilska zveza Novo mesto, 1876
Grm Novo Mesto – Center biotehnike in turizma, 1886
Dolenjski muzej Novo mesto, 1941
Študijska knjižnica Mirana Jarca, 1946
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto, 1946
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Novo mesto, 1947
Dolenjski list, 1950
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto, 1973
Vaš kanal, 1978
Razvojni center Novo mesto, 1997
Muzejska zbirka vozil IMV Novo mesto, 2002
Machova dediščina pod Gorjanci, Slatnik, 2015
Rastoče knjige v občini
Turistično informacijski center – TIC Novo mesto

Program

Seznam predstavitev

09:00 – 09:15 Uvodni kulturni program
09:15 – 10:30 Predstavitve I: Priložnosti izrabljanja tehnologij digitaliziranja
11:00 – 12:30 Predstavitve II: Izkušnje z digitaliziranjem gradiv in načrti za prihodnje
13:15 – 14:30 Predstavitve III: Izkušnje z digitaliziranjem gradiv in načrti za prihodnje
14:45 – 16:00 Predstavitve IV: E-knjige Rastočih knjig v Mestni občini Novo mesto
16:00 Sklepne ugotovitve

09:00 – 09:15 Uvodni kulturni program

09:15 – 10:30 Predstavitve I: Priložnosti izrabljanja tehnologij digitaliziranja

Vodja:
Dr. Miha Japelj, profesor & predsednik
Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta
& Častni predsednik Sveta Krkinih nagrad
Miha Japelj Franc.Pavel@t-2.net

Predstavitve:

Razpoložljive tehnologije digitaliziranja
Robert Ožura, glavni urednik
Regijski portal Kamra, Upravljalec Osrednja knjižnica Celje
Robert.Ozura@Knjiznica-Celje.si
&
Janko Klasinc, vodja
Oddelek za digitalne vsebine, Narodna in univerzitetna knjižnica – NUK
Janko.Klasinc@NUK.Uni-Lj.si

Izobraževanje in učenje v okolju digitaliziranih gradiv
Dr. Ines Vodopivec, pomočnica ravnatelja za vodenje strokovnega dela
Narodna in univerzitetna knjižnica – NUK
& docentka, Nova Univerza Nova Gorica
Ines.Vodopivec@NUK.Uni-Lj.si

Digitaliziranje industrijskih procesov
Mag. Marko Gorjup, predsednik – direktor
TPV Group d.o.o. Novo mesto
M.Gorjup@TPV.si

Koristi uporabe digitaliziranih gradiv za prebivalce občine
Mag. Gregor Macedoni, župan
Mestna občina Novo mesto
Gregor.Macedoni@Novomesto.si

10.30 – 11:00 Odmor

11:00 – 12:30 Predstavitve II: Izkušnje z digitaliziranjem gradiv in načrti za prihodnje

Voditeljica:
Dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica
Občinska uprava, Mestna občina Novo mesto
& članica, Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta
Vida.Cadonic.Spelic@Novomesto.si

Predstavitelji:

Mitja Simič, direktor
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto
Mitja.Simic@zvkds.si

Mag. Franci Bačar, direktor
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Novo mesto
Franci.Bacar@gov.si

Iztok Hotko, arhivist, vodja
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Iztok.Hotko@guest.arnes.si

Franci Bratkovič, direktor
Razvojni center Novo mesto
Franci.Bratkovic@RC-Nm.si

Jasna Dokl Osolnik, direktorica
Dolenjski muzej Novo mesto
Jasna.Dokl.Osolnik@DolenjskiMuzej.si

Luka Blažič, direktor
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
LukaB@KMJ.si

Matija Slak, ravnatelj
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Matija.Slak@guest.arnes.si

12:30 – 13:15 Kosilo

13:15 – 14:30 Predstavitve III: Izkušnje z digitaliziranjem gradiv in načrti za prihodnje

Voditeljica:
Dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, docentka, dekanja
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
& članica, Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta
Lea.Colaric-Jakse@vsgrm.unm.si

Predstavitelji:

Franci Koncilija, namestnik predsednika
Kulturno društvo Severina Šalija Novo mesto
& član, Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta
Franci.Koncilija@gmail.com

P. Tomaž Hočevar, gvardijan
Frančiškanski samostan Novo mesto
Tomaz.Hocevar@RKC.si

Vojko Grobovšek, kontaktna oseba
Muzejska zbirka vozil IMV Novo mesto
Vojko.Grobovsek@yahoo.com

Marjan Hren, predsednik
Machova dediščina pod Gorjanci, Slatnik
Hren303@gmail.com

Renata Žnidar, odgovorna urednica
Dolenjski list
Renata.Znidar@DolenjskiList.si

Irena Vide, direktorica in odgovorna urednica
Vaš kanal Novo mesto
Irena.Vide@TV-Nm.si

14.30 – 14:45 Odmor

14:45 – 16:00 Predstavitve IV: E-knjige Rastočih knjig v Mestni občini Novo mesto

Vodja:
Dr. Janez Gabrijelčič, idejni vodja Rastoče knjige
Rastoča knjiga v Sloveniji
& član, Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta
Janez.Gabrijelcic@gmail.com

Predstaviteljice:

Jasmina Hidek, ravnateljica
Rastoča knjiga Osnovne šole Brusnice – Brusničanka z rastočo knjigo
Jasmina.Hidek@OS-Brusnice.si

Nevenka Kulovec, ravnateljica
Rastoča knjiga Osnovne šole Drska Novo mesto
Nevenka.Kulovec@OS-Drska.si

Mag. Irena Hlača, ravnateljica
Rastoča knjiga Osnovne šole Šmihel
Irena.Hlaca@OS-Smihel.si

Mateja Petric, direktorica
Rastoča knjiga Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto
Mateja.Petric2@guest.arnes.si

Mag. Mateja Andrejčič, ravnateljica
Rastoča knjiga Osnovne šole in vrtca Stopiče – Božana z rastočo knjigo
Mateja.Andrejcic@OSStopice.si

Milena Dular, direktorica
Rastoča knjiga Doma starejših občanov Novo mesto – Babica z rastočo knjigo
Milena.Dular@ssz-slo.si

Mojca Lukšič, ravnateljica
Rastoča knjiga Gimnazije Novo mesto
& članica, Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta
Mojca.Luksic@GimNm.org

Marta Pavlin, ravnateljica
Rastoča knjiga Osnovne šole Novo mesto Center
Marta.Pavlin@OS-Center.si

Elvira Medved, vodja Službe za odnose z javnostmi
Rastoča knjiga Krka d.d. Novo mesto
Elvira.Medved@Krka.biz

Rožca Šonc, predsednica
Rastoča knjiga Društva upokojencev Novo mesto
Upokojenci@t-2.net

16:00 Sklepne ugotovitve

Dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Univerze v Mariboru
Programski koordinator, Medobčinska pobuda: Čezmejno e-sodelovanje v e-regiji Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegions
& namestnik predsednika, Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta
Joze.Gricar@UM.si

Objavljena digitalizirana gradiva
Digitized Material Published

Novo mesto, Wikipedija – Prosta enciklopedija slovensko
Novo mesto, Wikipedia – The Free Encyclopedia English

Kreutterbuch. Bock, Hieronymus.  Frančiškanski samostan v Novem mestu. dLib, 1572
Cesarica Marija Terezija: Ustanovna listina novomeške gimnazije, 1746
Ponatis Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske. Novomeški tiskar in založnik Janez Krajec, 1877 – 1879
Ivan Vrhovec: Zgodovina Novega Mesta. Matica slovenska, 1891
Kettejev drevored – od 1891 ena najpomembnejših in najvitalnejših javnih zelenih površin v Novem mestu
Spomini na Janeza Trdino. Hudovernik, Aleksander. Ljubljanski zvon, 1913
O Novem mestu ob koncu XVIII. stoletja. Janko Jarc. Kronika slovenskih mest, letnik 5, številka 2, 1938
Aeroklub Novo mesto, 1948
Dvesto petindvajset let novomeške gimnazije. Zgodovinski oris 1746-1971
250 let Gimnazije Novo mesto 1746–1996
260 let Gimnazije Novo mesto. Utrip šole 1996–2006
270 let Gimnazije Novo mesto 1746 – 2016
Trdinova nagrada, Mestna občina Novo mesto. Okrajni odbor ljudske prosvete v Novem mestu, 1954
Ilka Vašte: Gričarji, Zgodovinski roman. Knjižnica Janeza Trdine, Svet Svobod in prosvetnih društev okraja Novo mesto, 1956
Dolenjski muzej – zbirka digitaliziranih predmetov
Dolenjski list – spletni arhiv
Stezice: glasilo Gimnazije Novo mesto. Celotno besedilo od 1954, letnik 2, številka 1 do 2018, letnik 65, številka 1/2. Šolsko glasilo z najdaljšo neprekinjeno tradicijo izhajanja v Sloveniji. Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si
Stezice: glasilo Gimnazije Novo mesto, letnik (4) 1956. Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si
Stezice: glasilo Gimnazije Novo mesto, letnik (7) 1959 (v šolskem letu 1959/60 izdanih 15 številk). Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si
Stezice februar, junij, november. Šolske publikacije. Gimnazija Novo mesto 2011
Stezice – glasilo dijakov Gimnazije Novo mesto, 2015
132 let gimnazijskih glasil. Bibliografija gimnazijskih glasil. Miloš Jakopec. 250 let Gimnazije Novo mesto 1746–1996, str. 103-114
Novo mesto: 1365-1965: prispevki za zgodovino mesta. Janko Jarc. Dolenjska založba, 1969
Halštatske gomile v Novem mestu, 1970
Dolenjska Museum Novo mesto
Novo mesto. Slovenski etnografski muzej
Events & activities. Municipality of Novo mesto
Krkine nagrade. Krka Novo mesto d.d., 1971
Zapis o praznovanju 500-letnice samostana in cerkve v Novem mestu. V: Poročila Slovenske frančiškanske province Sv. Križa Ljubljana, leto XXVI, št. 11, 30. novembra 1972. Pripravil: P. Ciril Božič, voditelj, Slovenski misijon Sv. bratov Cirila in Metoda, Melbourne, 1972
Janez Trdina – etnolog. Zbornik posvetovanja ob 150-letnici rojstva Janeza Trdine, Novo mesto, 29.5.1980. Slovensko etnološko društvo, 1980
Bo frančiškanska knjižnica odprta vsaj raziskovalcem? Pogovori o dostopnosti dragocenosti so se začeli na pobudo NUK. I.Z. Dolenjski list, št. 24 (1870) Leto XXXVI, 13. junija 1985
Stare gostilne in gostilničarji v novomeški občini. Slavka Ložar. Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1991. Objavljeno v: Stane Granda, Zgodovinski časopis, 46, št. 2
Vloga novomeškega Kapitlja v urbanistični zasnovi Novega mesta. Jelka Pirkovič. Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino. Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 1996
Pečatniki Novega mesta. Majda Pungerčar. Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino. Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 1996
Družbena in družabna vloga novomeške gimnazije do 1. svetovne vojne. Stane Granda. 250 let Gimnazije Novo mesto 1746–1996, Gimnazija Novo mesto, 1996
Novo mesto. Jelka Pirkovič. Srednjeveška mesta, Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine, 1998
Rastoča knjiga v Sloveniji, 2000
Kelti v Novem Mestu: katalog razstave. Borut Križ, Dolenjski Muzej Novo Mesto, 2001
Arhitektura za vse čase: Novo mesto in Dolenjska. Marjan Mušič in drugi. Atelje Marko Mušič, 2002
Dolenjski biografski leksikon. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2004
Signeti 16. stoletja: zgodovinski oris ob gradivu iz frančiškanskega samostana v Novem mestu. Vodopivec, Ines & Golob, Nataša. Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2006
Monografija Novo mesto. Strnjen, visokokakovostni zgodovinski pregled dolenjske metropole skozi čas. Založba Goga Novo mesto, 2007
Zgodovina za prihodnost– Novomeški ustvarjalci. Društvo Novo mesto, 2007
Dežela situl: življenje v starejši železni dobi. Borut Križ; Kristina Krhin. Viharnik, 2008
Novomeški župani v času med obema vojnama. Diplomsko delo. Jakob Polenšek. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 2008
Mačkovec pri Novem mestu. Arheologija na avtocestah Slovenije. dLib.si. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2009
Prav srčen pozdrav iz Novega mesta. Kamra. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2009
Novo mesto – Možnosti in priložnosti. Društvo Novo mesto, 2010
Novomeški ustvarjalci – Zgodovina za prihodnost. Društvo Novo mesto, 2010
V Krki počastili 100. obletnico rojstva svojega ustanovitelja mag. Borisa Andrijaniča. Krka Novo mesto, 2010
Severin Šali – slovenski pesnik, prevajalec in urednik. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2011
Rastoča knjiga Osnovne šole Brusnice – Brusničanka z rastočo knjigo, 2011
Josef (Jožef) Ressel – epohalni slovensko-češki izumitelj ladijskega vijaka. Marijan F. Kranjc. Vojaštvo, 2012
Taborniška fotografija in nostalgija. Novomeški Rod Gorjanskih tabornikov je letos praznoval 60-letnico. Dolenjski list, 2012
Ressel, Josef (1793–1857). Murko, Vladimir. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013
Rastoča knjiga v Novem mestu. Vaš kanal, video, 2013
Dolenjski muzej, stalne razstave, 2014
Publikacije Dolenjskega muzeja – Trgovina
Novomeški tiskar Janez Krajec (1843 – 1921). Kamra. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2014
Zbirka umetniških del Božidarja Jakca (1899 – 1989). Jakčev dom, Dolenjski muzej, 2014
Dediščina dolenjskega vinogradništva. Kamra. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2014
Iz dolenjske preteklosti: Literarnozgodovinski in etnološki zapiski. Karel Bačer. Dolenjska založba, 1991. Ložar-Podlogar, Helena. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2014
V Novem mestu smo že 545 let!  Br. Janez, 2014
Frančiškanske korne knjige v Novem mestu iz 18. stoletja. Dr. Radovan Škrjanc, Muzikološki inštitut ZRC SAZU. De musica disserenda, 2014
Ustanovitev Narodne čitalnice v Novem mestu leta 1865. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2015
Novomeški predsedniki in župani po drugi svetovni vojni. Mitja Sadek. Zbornik Novo mesto 1965-2015. Ob 650. obletnici ustanovitve Novega mesta. Društvo Novo mesto, 2015
Rastoča knjiga Osnovne šole Drska Novo mesto, 2015
Machova učna pot, Slatnik, 2015
Zbornik ob 650-letnici Novega mesta: Novo mesto 1965-2015. Kamra. Društvo Novo mesto, 2015
Janez Trdina (1830 – 1905). Kamra, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2016
Dolenjski naravoslovci. Projektno-raziskovalna naloga. Šolski center Novo mesto, 2016
E-gradiva Osnovne šole Center Novo mesto, 2016
Sedem desetletij Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. Kamra, 2016
Rudolfovo: že od leta 1975. Kamra. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2016
Rastoča knjiga Osnovne šole Šmihel, 2016
Rastoča knjiga Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto, 2017
Rastoča knjiga Osnovne šole in vrtca Stopiče – Božana z rastočo knjigo, 2017
Rastoča knjiga Doma starejših občanov Novo mesto – Babica z rastočo knjigo, 2017
Dolenjski muzej Novo mesto v znamenju Jantarnega leta 2017. eRodna gruda, 2017
Konferenca mest ob Jantarni poti v Novem mestu: Dediščina iz rok arheologov v srca ljudi. Mestna občina Novo mesto, 2017
Besede Ilke Vašte obogatile spominsko obeležje Rastoče knjige Novega mesta. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2017
Župani – simbol slovenske lokalne samouprave in demokracije. Ob 1240-letnici prve omembe župana. Dr. Stane Granda. Studia Historica Slovenica, Časopis za humanistične in družboslovne študije, 2017
Pozabljena polovica Novega mesta. Člani projekta: Regijski NVO center – Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Mestna občina Novo mesto, Društvo Estetika, Založba Goga in Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine, 2018
Internetno spominsko obeležje Novomeščanom 1745. Akademija ob evropskem letu kulturne dediščine v Novem mestu, 2018
Kdo sta bila Johann in Ernst Mach ali po kom se imenuje Machov hrib pod Gorjanci? Kamra. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2018
Prvih dvajset let založbe Goge. Založba Goga Novo mesto, 2018
Rastoča knjiga Gimnazije Novo mesto, 2018
16. julija 1899 se je rodil Božidar Jakac, slovenski slikar in grafik. Kamra. Osrednja knjižnica Celje, 2018
12. novembra 1898 se je v Novem mestu rodil Leon Štukelj, telovadec in olimpionik in pravnik. Kamra. Osrednja knjižnica Celje, 2018
Rastoča knjiga Osnovne šole Novo mesto Center, 2018
Mestna godba Novo mesto – tretja najstarejša slovenska godba od 1848. Slovenski godbenik, Zveza slovenskih godb, 2018
Rokopis frančiškanske kronike Mavra Fajdige (1777). Dr. Matej Hriberšek. Simpozij Obdobja 37, starejši mediji slovenske književnosti: rokopisi in tiski. Univerza v Ljubljani, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Ljubljana, 14.–16. November, 2018
Pregled tiskanega gradiva frančiškanske knjižnice v Novem mestu v 19. stoletju. Katarina Jaklitsch Jakše, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana. Simpozij Obdobja 37, starejši mediji slovenske književnosti: rokopisi in tiski. Univerza v Ljubljani, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Ljubljana, 14.–16. november, 2018
Arheološke raziskave dopolnjujejo zgodovino Novega mesta. Mag. Katarina Udovč. Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino, 2019, Vol. 67 Issue 1, p5-14 2019
Arheološko izkopavanje v Novem mestu, Kapiteljska njiva. Borut Križ, Petra Stipančić. Arheologija v letu 2018 – dediščina za javnost, 2019
Ob 550. obletnici prihoda Frančiškanov v Novo mesto jim Novomeščanke in Novomeščani izražamo zahvalo. Častni občani Mestne občine Novo mesto & Člani Odbora za promocijo kulturne dediščine Novega mesta, 2019
Korespondenca s papežem Frančiškom. Člani Odbora za promocijo kulturne dediščine Novega mesta, 2019
Rastoča knjiga Krka d.d. Novo mesto, 2019
Prostorska identiteta Novega mesta v besedi in sliki. Kamra. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2019
Čigavo ime nosi ulica v Novem mestu? Kamra. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2019
21. maja 1853 se je rodil Ivan Vrhovec, slovenski zgodovinar (*21. maja 1853 +19. septembra 1902). Kamra. Osrednja knjižnica Celje, 2019
4. junija 1907 se je rodil Marjan Kozina, slovenski skladatelj. Kamra. Osrednja knjižnica Celje, 2019
10. marca 1856 se je v Novem mestu rodil Ferdinand Seidl, slovenski naravoslovec in geolog. Kamra, Osrednja knjižnica Celje, 2019
11. marca 1962 je v Novem mestu umrl Vladimir Lamut, slikar in grafik. Kamra. Osrednja knjižnica Celje, 2019
Simpozij o prvem stoletju novomeških frančiškanov. L. Markelj. Dolenjski list, 2019
V Novem mestu letos obeležujejo pet stoletij in pol od prihoda reda frančiškanov. Živa Zakšek in Gvido Longar. Video, Vaš kanal, 2019
550.obletnica prihoda frančiškanov v Novo mesto. MojaObčina.si, Novo mesto, 2019
Pridiga nadškofa Stanislava Zoreta pri sveti maši ob 550-letnici frančiškanov v Novem mestu. Katoliška cerkev, 2019
Arhiv glasila IZZIV za obdobje 2009 – 2019. Luka Rems. Društvo Novo mesto, 2019
550 let frančiškanov v Novem mestu. L. Markelj, Dolenjski list, 2019
Knjiga o zamolčanem življenju novomeškega olimpionika Leona Štuklja. Gospod Leon Štukelj in Tovarišija. Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani, 2019
Akademija ob 550-letnici prihoda frančiškanov v Novo mesto, Nova24TV, video, 2020
Rastoča knjiga Društva upokojencev Novo mesto, 2020
E-spomenik pisateljici Ilki Vašte. Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta, 2020

Novomeški Breg

Ob robu zelene mirne lepotice
novomeški Breg kraljuje,
poete nadobudne navdihuje
domačine koreninam zveste,
vedno znova navdušuje ….

Je en sam in prav poseben,
zagotovo je maskota mesta.

Se obdržal mnoga je stoletja
izviren neokrnjen,
ker zanj skrbijo, bdijo
domačinov srca zvesta.

Nada Hochkraut, februar 2020

Dogodki v zvezi s kulturno dediščino Novega mesta
Events related to the cultural heritage of Novo mesto

Počastitev 550. obletnice frančiškanov v Novem mestu, 2019
Akademija 2019 – E-promocija kulturne dediščine v porečju Krke in Kolpe, 22. 5. 2019
Omrežje gimnazij, ki jih je ustanovila cesarica Marija Terezija, 26.5.2018
Akademija v Novem mestu ob Evropskem letu kulturne dediščine, 25.5.2018
Sestanek čezmejnega e-sodelovanja Novega mesta, Slovenija in Karlovca, Hrvaška, 6.10.2017
Od gimnazije Marije Terezije 1746 do akademske pobude 2017, 8.9.2017

Povezave na e-spomenike
Links to eMonuments

Vzpostavljanje e-spomenikov je del širših prizadevanj za spodbudo digitaliziranja kulturne dediščine v Slovenji in v e-regiji sosednjih držav (Srednji Evropi). E-spomeniki imajo nekaj skupnih značilnosti:

Ne zahtevajo denarja za izdelavo.
Ne rabijo zapletenih soglasij za vzpostavitev.
Vidni so vsem zainteresiranim po vsem svetu.
Lahko se povezujejo v tematske skupine e-spomenikov.
Povezujejo ljudi, ki cenijo svojo kulturno dediščino, jo ohranjajo in ustvarjajo novo.

eMonuments establishing is part of a broader effort to encourage the digitization of cultural heritage in Slovenia and in the eRegion of neighboring countries (Central Europe). eMonuments have some common features:

They do not require money to make.
They do not need complex approvals to set up.
They are visible to anyone interested around the world.
They can be linked to thematic eMonuments’ groups.
They connect people who value their cultural heritage, preserve it and create a new one.

E-spomenik Frančiškan z rastočo knjigo v Novem mestu – 11.3.2020
eMonument Franciscan with a Growing Book in Novo mesto – 3/11/2020) 

E-spomenik Ilki Vašte, 2020
eMonument Ilka Vašte, 2020

Rastoča knjiga jubilejnih e-knjig srednjih šol v Sloveniji 2019
Growing Book of the Grammar Schools’ Memory eBooks in Slovenia, 2019

Internetno spominsko obeležje Novomeščanom 1745. Akademija ob evropskem letu kulturne dediščine v Novem mestu, 2018
Internet Memorial to the Citizens of Novo mesto 1745. 25.5.2018 Novo mesto Academy at the European Year of Cultural Heritage

Digititation

Reference

Konferenca o digitalnih pristopih k zgodovini umetnosti in kulturne dediščine.
Digital Approaches to Art History and Cultural Heritage Conference. Merton College, University of Oxford 12-13 Jun 2020.

Arhiviranje 2020.
Archiving 2020. Washington DC, USA, 18-21 May 2020. Digital Meets Culture Magazine.

Poziv za dobre prakse. Ali delate na področju kulturne dediščine mesta, regije, nemestnega ali podeželskega območja?
Call for good practices. Are you working on cultural heritage for a city, region, non-urban or rural area? Cultural Heritage in Action, European Framework for Action on Cultural Heritage. Closing date: 27 March 2020.

Leto kulturne dediščine Estonije 2020 – Estonija vsemu svetu brezplačno nudi digitalna izobraževalna orodja.

Estonia’s 2020 Year of Digital Culture – Estonia offers free digital education resources worldwide. Ministry of Education and Research of the Republic of Estonia 16. March 2020.

Vrh o digitalnih mestih: Kako najnaprednejša mesta v Evropi uporabljajo “oblikovalsko razmišljanje”, “soustvarjanje”, “interoperabilnost” in “uporabniško osredotočenost” za zagotavljanje boljših javnih storitev – in kako Evropa lahko pri tem pomaga.
Digital Cities Summit: How Europe’s Most Progressive Cities Use ‘Design Thinking,’ ‘Co-Creation,’ ‘Interoperability’ and ‘User-Centricity’ to Provide Better Public Services – And How Europe Can Help Deliver. Friday, 13 March 2020, 11h00-16h30, Triennale Milano, Viale Emilio Alemagna 6, Italy. The Lisbon Council.

Projekt digitalne knjižnice obsega šest držav. AdriNetBook ustvarja digitalno knjižnico, ki povezuje šest držav EU v jadransko-jonski regiji.
Digital library project spans six countries. AdriNetBook is creating a digital library linking six EU countries in the Adriatic-Ionian region. European Commission, EU regional and urban development, 12/03/2020.

Poročilo o simpoziju o podatkovni znanosti in digitalni kulturni dediščini.

Report on Symposium on Data Science and Digital Cultural Heritage. By Dr. Julianne Nyhan, Associate Professor of Digital Information Studies & Programme Director. Digital Humanities, University College London, 6 March 2020.

Kako lahko digitalne tehnologije igrajo ključno vlogo pri ohranjanju evropske kulturne dediščine.
How digital technologies can play a vital role for the preservation of Europe’s cultural heritage. CORDIS, EU research results. European Commission, 24 February 2020.

Estonija se svetu odpira z digitalizacijo kulturne dediščine.
Estonia is opening up to the world by digitising it’s Cultural Heritage. By Liina Luhats-Ulman. Medium, Feb 22, 2020.

Razmislek o kulturi in ustvarjalnosti v tehnološki dobi. Mednarodna delavnica.
Rethinking Culture and Creativity in the Technological Era. International Workshop. University of Florence, 20th-21st February 2020.

Pilotni projekt v Italiji za ustvarjanje novega referenčnega primera za 3D digitalizacijo kulturne dediščine.
Pilot project in Italy to create new reference example for 3D digitisation of cultural heritage. European Commission, Shaping Europe’s digital future, 17 February 2020.

Zgodovinsko raziskovanje v dobi digitalizacije.
Historical Research in the Age of Digitization. By Jen Andrella. Cultural Heritage Informatics Initiative, Michigan State University Department of Anthropology, Feb 5, 2020.

Knjižnice, kultura in dediščina v letu 2020.
Libraries, Culture and Heritage in 2020. International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), 28 January 2020.

Usposabljanje učiteljev in uvajanje študentov v svet digitalizirane kulturne dediščine.
Training educators and introducing students to the world of digitized cultural heritage. Teaching with EUROPEANA, January 10, 2020.

Razkrivanje preteklosti. Z digitaliziranjem knjižnice razkrivajo zaklade.
Uncovering the Past. With digitization, libraries bring treasures to light. By Lauren Emily Whalen. American Libraries, January 2, 2020.

Digitalno inoviranje kulturne dediščine: Priročnik za turistične destinacije. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, 2019.
Digital innovation of cultural heritage: A guide to tourist destinations. Ministry of Economic Development and Technology of the Republic of Slovenia, 2019.

10 let urada za digitaliziranje v muzejih Smithsonian. Letno poročilo 2019.
10 Years of Smithsonian Digitization Program Office. 2019 Annual Report. Washington DC, USA, 2019.

Vloga knjižnic pri promociji kulturne dediščine. Poročilo o trenutnem stanju.
The Role of Libraries in Promoting Cultural Heritage. State of the Art Report. Erasmus+ and iTSELF, 2019.

Digitalni pristopi v kulturni dediščini: do vse-baltskega omrežja sodelovanja.
Digital approaches in cultural heritage: towards a Pan-Baltic cooperation network. Final Report. The National Library of Latvia, November 2019.

Kulturna dediščina v diskurzu EU in v programu Horizont 2020. Izvajanje v akciji.
Cultural heritage in EU discourse and in the Horizon 2020 programme. Implementation in Action. By Dr. Anna Zygierewicz. European Parliamentary Research Service, 22-11-2019

Digitalna dediščina.
Digital Heritage. By Xinyuan Wang et. al. Manual of Digital Earth, SpringerLink, chapter, 20 November 2019, pp 565-591.

Šov dediščine v pariškem Louvru postavlja tehnologijo v službo preteklosti.
Paris Louvre heritage show puts tech at the service of the past, 29/10/2019.

6. zasedanje strokovne skupine Evropske komisije za digitalno kulturno dediščino in Europeano.
6th Meeting of the European Commission’s Expert Group on Digital Cultural Heritage and Europeana (DCHE), 22 November 2019.

Kultura je digitalna: Poročilo o napredku junija 2019. Dokument o politiki.
Culture is Digital: June 2019 progress report. Policy paper. Foreword. By Jeremy Wright, Secretary of State for Digital, Culture, Media and Sport, Government of UK, 18 September 2019.

Sodelovalno digitaliziranje naravne in kulturne dediščine, Gorenjska, Slovenija.
Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage, Gorenjska, Slovenia. CD-ETA Action Plan, 19th June 2019

Poročilo Evropske komisije o kulturni dediščini: digitalizacija, spletna dostopnost in digitalno ohranjanje.
European Commission report on Cultural Heritage: Digitisation, Online Accessibility and Digital Preservation, 12 June 2019.

Ocenjevanje problemov v digitalni kulturi.
Assessing the issues in digital cultural heritage. Corsham Institute, England, Apr 12, 2019.

Države članice EU se pridružujejo sodelovanju pri digitalizaciji kulturne dediščine.
EU Member States sign up to cooperate on digitising cultural heritage. European Commission, Strategy, Digital Single Market, 9 April 2019.

Kakšna je prihodnost kulturne dediščine? Zaznave, problematika in potencial.
What Future for Cultural Heritage? Perceptions, Problematics and Potential. Salzburg Global Seminar: Culture, Arts and Society, March 16 to 21, 2019.

Digitalna transformacija ne govori o tehnologiji.
Digital Transformation Is Not About Technology. By Behnam Tabrizi, Ed Lam, Kirk Girard and Vernon Irvin. Harvard Business Review, March 13, 2019.

Building a Canadian National Heritage Digitization Strategy – Minister’s Message. Library and Archives Canada, Jan 10, 2019

Priporočilo CM / Rec (2018) 10 Odbora ministrov državam članicam o prispevku kulture k krepitvi interneta kot emancipacijske sile.
Recommendation CM/Rec(2018)10 of the Committee of Ministers to member States on culture’s contribution to strengthening the internet as an emancipatory force. Council OF Europe, 14 November 2018.

Uporaba kulturne dediščine za povečanje dobrega počutja starejših.
Use of cultural heritage to enhance older people’s wellbeing. By Dr. Laia Colomer, Senior Lecturer & Dr. Christen Lee Erlingsson, Assistant Professor of Nursing, Linnaeus University, Kalmar, Sweden. Chapter, Encyclopaedia of Global Archaeology, Springer, 2014. ResearchGate, June 2018

Trenutno najboljše prakse med ustanovami kulturne dediščine pri obravnavi avtorskih pravic del nedosegljivih avtorjev in analizi možnosti množičnega ustvarjanja.
Current Best Practices among Cultural Heritage Institutions when Dealing with Copyright Orphan Works and Analysis of Crowdsourcing Options. Centre for Intellectual Property Policy & Management (CIPPM), Bournemouth University, United Kingdom, May 2018.

Skavtske smernice za opolnomočenje mladih do svetovne dediščine.
Scout Guidelines for youth empowerment towards World Heritage. UNESCO and World Organization of the Scout Movement (WOSM), 18 April 2018, pp 20.

Udeleženci - Participants

Seznam bo objavljen – To be published

The eRegion portal is powered by SRC d.o.o. Ljubljana