Growing Book of the Grammar Schools’ Memory eBooks in Slovenia

Growing Book of the Grammar Schools’ Memory eBooks in Slovenia

Content
Vsebina

Purpose
Namen

Rastoča knjiga
Growing Book

Objavljanje javnih podatkov o maturantih, profesorjih in ravnateljih
Publishing of public data on graduates, professors and principals

Sodelujoče srednje šole
Participating Grammar Schools

Cross-border eCollaboration
Čezmejno e-sodelovanje

Purpose

The purpose of the Growing Book of the Grammar Schools’ Memory eBooks in Slovenia is:

To provide access to public data available in the eBooks (eProceedings) of the grammar schools in Slovenia on the graduates, teachers and principals and thus contribute to the Slovene cultural heritage promotion.

To open cross-border e-links with the grammar schools networks in Central Europe. For example, the Empress Maria Theresa Gymnasiums Network.

Launched on December 6, 2019, the Book of Memorial eBooks is growing with contributions from grammar schools. It is gradually expanding by adding links to new eBooks from participating grammar schools and by adding links to new schools. Updated by Dr. Jože Gričar, Professor EmeritusJoze.Gricar@UM.si.

Rastoča knjiga jubilejnih e-knjig srednjih šol v Sloveniji

Namen

Namen Rastoče knjige jubilejnih e-knjig srednjih šol v Sloveniji je:

omogočiti dostop do javnih podatkov, ki so na voljo v e-knjigah (e-zbornikih) o maturantih, profesorjih in ravnateljih srednjih šol v Sloveniji ter tako prispevati k promociji slovenske kulturne dediščine;

odpreti čezmejne e-povezave z omrežji srednjih šol v Srednji Evropi. Na primer, Omrežje gimnazij, ki jih je ustanovila cesarica Marija Terezija.

Knjiga jubilejnih e-knjig, ki je bila vzpostavljena 6. decembra 2019, raste s prispevki srednjih šol. Postopno se širi z dodajanjem povezav na nove e-knjige sodelujočih srednjih šol in z dodajanjem povezav na nove šole. Posodablja jo dr. Jože Gričar, zaslužni profesor, Joze.Gricar@UM.si.

Rastoča knjiga

Rastoča knjiga je vseslovenski projekt, ki smo ga zasnovali na začetku novega tisočletja. Projekt je namenjen vsem prebivalcem Slovenije, že od vsega začetka pa ima ambicije, da bi se k njemu priključile tudi druge države.

Knjiga je nosilka znanja, Rastoča knjiga pa je nekaj več. Nenehno nas spodbuja, da to znanje povečujemo  in poglabljamo, saj so v knjigah doma vsi zakladi sveta. Tudi tisti, ki nas učijo o etiki in vrednotah ter prijaznem medsebojnem povezovanju oziroma sodelovanju. Simbolično smo naša hotenja prikazali s kipom, ki dejansko, po posebni tehnologiji, fizično nenehno raste in smo ga poimenovali Deklica z Rastočo knjigo. Kip stoji v Ljubljani, prestolnici Slovenije.

Pri tej posebni in enkratni Deklici smo zasnovali devet velikih portalov v obliki knjige, s katerimi simbolično povezujemo vse narode in prebivalce sveta. V njih naj bi imeli zbrane najboljše knjige vseh držav; do sedaj je pristopilo štirinajst držav. Na elektronski način je v jeziku države prikazano ključno sporočilo vsake knjige. Projekt smo poimenovali Združene Rastoče knjige sveta (United growing books of the world).

Iskreno upamo, da bo Deklica z Rastočo knjigo s svojimi sporočili ter motivirajočo mladostno energijo pomagala k boljšemu vzdušju na svetu in plemenitemu povezovanju med narodi.

Dr. Janez Gabrijelčič, idejni vodja Rastoče knjige

Growing Book

The Growing Book is a nationwide project designed at the beginning of the new millennium. The project is for all people of Slovenia. From the very beginning of the project, it has ambitions for other countries to join.

The book is the bearer of knowledge. The Growing Book is something more, however. We are constantly encouraged to increase and deepen this knowledge as all the treasures of the world are in the books. The books are teaching us also about ethics, values ​​and friendly interconnection. Symbolically, we depicted our desires with a statue that, by special technology, is physically constantly growing, and we have named it the Girl with the Growing Book. The statue stands in Ljubljana, the capital of Slovenia.

With this special and one-off Girl, we designed nine large book-shaped portals. They symbolically connect all nations and peoples of the world. They collect the best books of the countries; fourteen countries have so far joined. One can listen the key message of each book in the language of the country. We named the project United Growing Books of the World.

We sincerely hope that the Girl with the Growing Book, with its messages and motivating youthful energy, will help to create a better atmosphere in the world and a noble connection between nations.

Dr. Janez Gabrijelčič, Head of the Growing Book

Objavljanje javnih podatkov o maturantih, profesorjih in ravnateljih
Publishing of public data on graduates, professors and principals

Mnenje glede objave osebnih podatkov na »spominski e-plošči« šole.

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., informacijska pooblaščenka, 10. 1. 2020
pdf Rastoča knjiga jubilejnih e-knjig informacijska pooblaščenka 10.1.2020

Rastoča knjiga jubilejnih e-knjig srednjih šol v Sloveniji & maturanti:
prispevek kulturni dediščini

Pismo maturantkam in maturantom z dne 14.1.2020
doc Rastoča knjiga e-knjig maturanti 14.1.2020

Sodelujoče srednje šole - Participating Grammar Schools

Maturantom prijazne šole – Graduates’ Friendly Schools

Klasična gimnazija v Ljubljani, 1563 – 1965

Jezuit v Ljubljani: od srednjih šol do kolegija. Jezuiti so prišli v Ljubljano leta 1597. Naselili so se na Gornjem trgu in ustanovili svojo redovno družbo. Bogdanka Pirc Marjanovič. Delo, 09. februar 2020
Ljubljanski klasiki 1563 – 1965
Zbornik so v novembru 1999 izdali maturanti KIasične gimnazije v Ljubljani (1941-1958) ob stoletnici njene zgradbe (1899-1999).

Predsednica: Bogdanka Pirc Marjanovič, Društvo klasikov Ljubljana, DrustvoKlasikov@siol.net

Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper, 1612

Ravnateljica: Luisa Angelini Ličen, Luisa.Angelini-Licen@guest.arnes.si

Gimnazija Novo mesto, 8. 8. 1746
Cesarica Marija Terezija: Ustanovna listina novomeške gimnazije

Zborniki:

Dvesto petindvajset let novomeške gimnazije. Zgodovinski oris 1746-1971
250 let Gimnazije Novo mesto 1746–1996
260 let Gimnazije Novo mesto. Utrip šole 1996–2006
270 let Gimnazije Novo mesto 1746 – 2016

Šolsko glasilo:

Stezice: glasilo Gimnazije Novo mesto. Celotno besedilo od 1954, letnik 2, številka 1 do 2018, letnik 65, številka 1/2. Šolsko glasilo z najdaljšo neprekinjeno tradicijo izhajanja v Sloveniji. Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si
Stezice: glasilo Gimnazije Novo mesto, letnik (4) 1956. Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si
Stezice: glasilo Gimnazije Novo mesto, letnik (7) 1959 (v šolskem letu 1959/60 izdanih 15 številk). Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si
132 let gimnazijskih glasil. Bibliografija gimnazijskih glasil. Miloš Jakopec. 250 let Gimnazije Novo mesto 1746–1996, str. 103-114
Stezice februar, junij, november. Šolske publikacije. Gimnazija Novo mesto 2011
Stezice – glasilo dijakov Gimnazije Novo mesto, 2015

Ravnateljica: Mojca Lukšič, Mojca.Luksic@GimNm.org

1. gimnazija v Celju, 1808

200-letnica I. gimnazije v Celju
Slike razredov

Ravnatelj: Dr. Anton Šepetavc, Anton.Sepetavc@guest.arnes.si

Gimnazija Kranj, 10. 10. 1810
Ustanovitelj: Guverner Ilirskih provinc Marmont

Gimnazija Kranj in stoletje njenih matur, 2001
Znane osebnosti, ki so maturirale na Gimnaziji Kranj

Ravnatelj: Mag. Aljoša Brlogar, Aljosa.Brlogar@GimKr.si

Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana, 12. 6. 1852
Ustanovljena kot nižja realka z ministrskim odlokom št. 5365

Neprekinjen tok znanja. 60 let Srednje elektrotehniške šole na Vegovi. V novo šolsko leto 2019/20
Vegovci Vegovcem. Zbornik ob 50. letnici Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana

Ravnatelj: Dr. Uroš Breskvar, Uros.Breskvar@Vegova.si

Gimnazija Ledina Ljubljana, 1867

Mostovi preteklosti za poti prihodnosti: ob 150-letnici Gimnazije Ledina. Gimnazija Ledina, 2017

Roman Vogrinc, ravnatelj, Roman.Vogrinc@Ledina.si

Gimnazija Ptuj, 4. 10. 1869

Moja Gimnazija, Gimnazija Ptuj. Zbornik ob 150-letnici Gimnazije Ptuj, 1869-2019
Zbornik ob 125-letnici ptujske gimnazije

Ravnatelj: Boštjan Šeruga, Bostjan.Seruga1@guest.arnes.si

Ekonomska šola Celje, 1869

150-letnica izobraževanja za potrebe trgovine in ekonomije na Celjskem

Ravnateljica: Bernarda Marčeta, Bernarda.Marceta@ESCelje.si

Gimnazija in srednja šola Kočevje 10. 9. 1871

Zlati jubilej slovenske gimnazije v Kočevju 1969

Ravnatelj: Tomaž Markovič, Tomaz.Markovic@GSSK.si

Ekonomska šola Novo mesto, 1873

Ravnateljica: Vladimira Šuštaršič, Vladimira.Sustarsic@EsNm.si

Grm Novo Mesto – Center biotehnike in turizma, 1886

Direktor: Tone Hrovat, Tone.Hrovat@guest.arnes.si

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija,
Ravnateljica: Vida Hlebec, Vida.Hlebec@guest.arnes.si
Srednja šola za gostinstvo in turizem
Ravnateljica: Maja Skubic Avsec, Maja.Skubic-Avsec@guest.arnes.si
Višja strokovna šola
Ravnateljica: Helena Jurše Rogelj, Helena.J.Rogelj@gmail.com
Dijaški in študentski dom
Ravnateljica: Martina Kralj, Martina.Kralj2@gmail.com
Medpodjetniški izobraževalni center
Vodja: Marko Glušič, Marko.Glusic@gmail.com

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
Dekanja: Dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, docentka, Lea.Colaric-Jakse@vsgrm.unm.si

Poljanska gimnazija Ljubljana, 27. 12. 1889

Ravnatelj: Bojan Bogatec Končan, Bogatec.Koncan.Bojan@Gimnazija-Poljane.com

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana, 1896

Letopis 2016-2017
Letopis 2015-2016
Letopis 2014-2015
Letopis 2013-2014
Letopis 2012-2013
Letopis 2011-2012
Letopis 2010-2011

Maturanti dveh gimnazij, 1961- 2011. Spomini ob petdeseti obletnici mature 4.D razreda
Zbornik maturantk, maturantov, profesoric in profesorjev, 1897-1996

Ravnateljica: Lidija Žigon, Lidija.Zigon@GJP.si

Gimnazija Jurija Vege Idrija, 1901

Prva slovenska realka: Idrija 1901-1926

Ravnateljica: Karmen Vidmar, Karmen.Vidmar@GimIdrija.si

Škofijska klasična gimnazija, 21. 9. 1905

Zborniki:

Zavod St. Stanislava za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti
Seznam profesorjev in dijakov do 1944

Šolsko glasilo:

Kažipot – Publicistično glasilo dijakov Škofijske klasične gimnazije

Ravnatelj: Simon Feštanj, Ravnatelj.SKG@Stanislav.si

Gimnazija Moste Ljubljana, 21. 9. 1914

100 let. Zaloška 49 – že 100 let hram učenosti. Zbornik ob 100. obletnici šolanja

Ravnateljica: Špela Škof Urh, Spela.Skof-Urh@guest.arnes.si

Gimnazija Murska Sobota, 1919

100 let naše gimnazije: zbornik ob 100-letnici Gimnazije Murska Sobota

Ravnatelj: Roman Činč, Roman.Cinc@gmail.com

Ekonomska šola Ljubljana, 4. 12. 1920

Ravnateljica: Ema Kozar, Ema.Kozar@Presernova.si

Gimnazija Vič, 22. 7. 1929
Ministrski odlok. br. 53896

Ravnateljica‎: ‎Mag. Alenka Krapež, Alenka@GimVic.org

Gimnazija Šentvid Ljubljana, 1945

Zbornik ob 70-letnici Gimnazije Šentvid

Ravnatelj: Mag. Jaka Erker, Jaka.Erker@Sentvid.org

Gimnazija Koper, 1945

Zbornik ob 70-letnici Gimnazije Koper

Ravnatelj: Bruno Petrič, Bruno.Petric@guest.arnes.si

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, 6. 9. 1945

Seznami maturantov 1954/1955 – 2018/2019
Zbornik ob 60. letnici Gimnazije Stična, Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, maj 2010
Zbornik ob 30. letnici Gimnazije Stična, maj 1975

Uveljavljeni dijaki

Ravnatelj: Milan Jevnikar, Milan.Jevnikar@guest.arnes.si

Gimnazija Jesenice, 1945

Generacije maturantov
Klub alumnov Gimnazije Jesenice

Ravnateljica: Mag. Lidija Dornig, Lidija.Dornig@GimJes.si

Oblikovna – Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, 1946

Revije R5

Ravnatelj: Gregor Markelj, Ravnatelj@SSOF.si

Srednja šola “Veno Pilon” Ajdovščina, 1946

50 let Srednje šole v Ajdovščini, zbornik, Srednja šola “Veno Pilon” Ajdovščina 2001

Ravnatelj: Andrej Rutar, Andrej.Rutar@SS-VenoPilon.si

Gimnazija Nova Gorica, 1947

Kronika. Šolsko leto 2016-2017. Gimnazija Nova Gorica
Zbornik ob 70-letnici Gimnazije Nova Gorica, 5. oktobra 2017

Ravnatelj: Andrej Šušmelj, Andrej.Susmelj@GimNG.si

Gimnazija Škofja Loka, 1950

50 let Škofjeloške gimnazije

Ravnatelj: Jože Bogataj, Joze.Bogataj@Gimnazija-SkofjaLoka.si

Cross-border eCollaboration
Čezmejno e-sodelovanje

Escola Secundária D. João II in Setúbal, Portugal
Ramiro Sousa, Director
Ramiro.Sousa@DJoaoII.com

 

Kje se skriva moč
Pesem sodelovanju

Moč se ne skriva v hitenju
in je ni v teptanju,
ne boste je našli v ukazih
in še manj v laganju.

Moč ne domuje v denarju
in ne počiva v udobju,
s položaja zdrsne v trenutku
in z epoleto odpade.

Moč je v srcu in želji,
precej je je tudi v milini,
raste iz spoštovanja,
zacveti pa v sodelovanju.

Okram Racirg

The eRegion portal is powered by SRC d.o.o. Ljubljana

Attached documents: