Virtual Academy 2020: Digitize Novo mesto’s Cultural Heritage Materials

Virtual Academy 2020: Digitize Novo mesto’s Cultural Heritage Materials

undefined

Novo mesto

Akademija 2020: Digitalizirajmo gradiva kulturne dediščine Novega mesta

Pošta Slovenije supports the Academy 2020 by providing participants with a collection of commemorative postage stamps displaying Slovenia’s cultural heritage.

Pošta Slovenije podpira Akademijo 2020 s tem, da udeležencem podarja zbirko priložnostnih poštnih znamk s prikazom slovenske kulturne dediščine.

Content - Vsebina

Utemeljitev – Rationale
Izvedba Akademije 2020Academy 2020 Format
Problem in cilji – The Problem & the Objectives
K sodelovanju povabljene organizacije – Organizations Invited to Participate
Program
Objavljena digitalizirana gradiva – Digitized Material Published
Dogodki v zvezi s kulturno dediščino Novega mesta – Events related to the cultural heritage of Novo mesto
Povezave na e-spomenike – Links to eMonuments
Reference

Utemeljitev

Digitalizacija srebrne ekonomije in kulturne dediščine sta medsebojno povezani.

V starajoči se družbi raste število tistih, ki so stari 55+ let in so še vedno zelo aktivni. Številni seniorji se zanimajo za kulturno dediščino. Nekateri ponujajo storitve kulturne dediščine; mnogi so potrošniki zadevnih storitev.

V srebrni ekonomiji je trajnostni razvoj turizma pomemben sestavni del nacionalnega in svetovnega gospodarstva. Glede na kupno moč seniorjev je turizem, ki temelji na kulturni dediščini, čedalje večje področje poslovnega razvoja.

Izkoriščanje interneta je v splošnem pomembno za zagotavljanje e-storitev za seniorje. Internetne rešitve so pomembne za promocijo kulturne dediščine in zadevnih storitev. Strokovnjaki informacijskih sistemov (IS) in informacijske tehnologije (IT) so neizogibna gonilna sila razvoja srebrne ekonomije in digitalizacije kulturne dediščine.

Digitalizacija kulturne dediščine je tema sama po sebi. Spodaj je seznam povezav na nekatere najnovejše tematske publikacije.

V Sloveniji spoznavamo naraščajoče potrebe po povezovanju naslednjih tem: aktivno staranje, ohranjanje in razvoj kulturne dediščine, izkoriščanje interneta, trajnostni razvoj turizma, medgeneracijsko sodelovanje. Te teme so sestavni del programa Virtualne Akademije 2020: Digitalizirajmo gradiva kulturne dediščine Novega mesta. V čezmejnem okolju lahko izmenjujemo ideje in akcije. E-sodelovanje lahko prispeva k povečanju učinkovitosti in uspešnosti naših prizadevanj.

Rationale

Silver Economy & Cultural Heritage Digitization are interrelated.

In the aging population, a number of those 55+ and still very active, is growing. Many seniors have interest in the cultural heritage. Some of them are providing cultural heritage services; many are consumers of related services.

In the Silver Economy, sustainable tourism development is a major component of a national and global economy. Considering the buying power of the seniors, cultural heritage based tourism is a growing area of business development.

Exploitation of Internet is important to eServices provision for the seniors in general. Internet based solutions are important to cultural heritage promotion and related services provision. The Information Systems (IS) and Information Technology (IT) professionals are inevitable driving forces of Silver Economy development & Cultural Heritage digitization.

Digitization of cultural heritage is a topic by itself. Please see bellow a list of the links to some latest related publications.

In Slovenia, we are learning about a growing need of bringing together the following topics: active aging, cultural heritage preservation & development, internet exploitation, sustainable tourism development, intergenerational collaboration. Those topics are components of the program of the Virtual Academy 2020: Digitize Novo mesto’s Cultural Heritage Materials. In the cross-border environment we can share ideas and actions. eCollaboration can contribute to the efficiency and effectiveness of our efforts.

Izvedba Akademije 2020

Doslej so bile v treh letih izvedene tri Akademije:

08.09.2017 Od gimnazije Marije Terezije leta 1746 do Akademske pobude leta 2017.
25.05.2018 Akademija Novo mesto ob evropskem letu kulturne dediščine.
22.05.2019 Akademija 2019 – E-promocija kulturne dediščine v porečju Krke in Kolpe / Kupe.

Akademija 2020 bo izvedena brez osebnega stika udeležencev zaradi omejitev, ki so posledica virusa Covid-19. V novembru 2020 bodo objavljeni pisni prispevki udeležencev v programu v obsegu največ dveh strani. Prispevek bo objavljen ob imenu avtorja kot priponka na spletni strani Akademije 2020.

Academy 2020 Format

So far, in three years there were three Academies:

08.09.2017 From Maria Theresa Gymnasium in 1746 to Academic Initiative in 2017
25.05.2018 Novo mesto Academy at the European Year of Cultural Heritage.
22.05.2019 Academy 2019 – Cultural Heritage ePromotion in the Krka & Kolpa/Kupa River Basin.

The 2020 Academy will be conducted without personal contact of participants due to limitations resulting from the Covid-19 virus. Written contributions from program participants of up to two pages will be published in November 2020. The paper will be published next to the author’s name as an attachment at the Academy 2020 website.

Problem in cilji

Program letošnje Akademije Digitalizirajmo gradiva kulturne dediščine Novega mesta izhaja iz zaznanega problema: Premalo smo učinkoviti in premalo uspešni pri izrabljanju digitaliziranih gradiv kulturne dediščine. Zato si organizatorji zastavljajo naslednje cilje:

  • Spodbuditi organizacije, ki ustvarjajo in vzdržujejo gradiva kulturne dediščine Novega mesta, da jih digitalizirajo in s tem ohranijo in naredijo dostopna ljudem po vsem svetu.
  • Spodbuditi objavljanje e-gradiv v digitalni knjižnici.
  • Predstaviti digitalizirana gradiva kulturne dediščine za spoznavanje koristi, ki jih digitaliziranje prinaša.

The Problem & the Objectives

This years’ Academy Digitize Novo mesto’s Cultural Heritage Materials program is rooted in the perceived problem: We are not efficient enough and not effective enough in the use of digitized cultural heritage materials. The organizers therefore set themselves the following objectives:

  • Encourage organizations that create and maintain Novo mesto cultural heritage materials to digitize them, and thereby preserve and make them accessible to people around the world.
  • Encourage the publication of e-materials in the digital library.
  • Present digitized cultural heritage materials to learn about the benefits of digitalization.

K sodelovanju povabljene organizacije
Organizations Invited to Participate

Mestna občina Novo mesto, 1365
Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta, 2017
Medobčinska pobuda: Čezmejno e-sodelovanje v e-regiji, 2011
Kulturno društvo Severina Šalija Novo mesto, 2016
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto
Narodna in univerzitetna knjižnica, 1774
Regijski portal Kamra, Upravljalec Osrednja knjižnica Celje, 2006
Frančiškanski samostan Novo mesto, 1472
Kapitelj Novo mesto, 1493
Gimnazija Novo mesto, 1746
Ekonomska šola Novo mesto, 1873
Gasilska zveza Novo mesto, 1876
Grm Novo Mesto – Center biotehnike in turizma, 1886
Dolenjski muzej Novo mesto, 1941
Študijska knjižnica Mirana Jarca, 1946
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto, 1946
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Novo mesto, 1947
Dolenjski list, 1950
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto, 1973
Vaš kanal, 1978
Razvojni center Novo mesto, 1997
Muzejska zbirka vozil IMV Novo mesto, 2002
Machova dediščina pod Gorjanci, Slatnik, 2015
Rastoče knjige v občini
Turistično informacijski center – TIC Novo mesto

Program

Seznam predstavitev

Predstavitve I: Priložnosti izrabljanja tehnologij digitaliziranja
Predstavitve II: Izkušnje z digitaliziranjem gradiv in načrti za prihodnje
Predstavitve III: Izkušnje z digitaliziranjem gradiv in načrti za prihodnje
Predstavitve IV: E-knjige Rastočih knjig v Mestni občini Novo mesto
Sklepne ugotovitve

Predstavitve I: Priložnosti izrabljanja tehnologij digitaliziranja

Vodja:
Dr. Miha Japelj, profesor & predsednik
Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta
& Častni predsednik Sveta Krkinih nagrad
Miha Japelj Franc.Pavel@t-2.net

Predstavitve:

Razpoložljive tehnologije digitaliziranja
Robert Ožura, glavni urednik
Regijski portal Kamra, Upravljalec Osrednja knjižnica Celje
Robert.Ozura@Knjiznica-Celje.si
doc Akademija 2020 Robert Ožura
&
Janko Klasinc, vodja
Oddelek za digitalne vsebine, Narodna in univerzitetna knjižnica – NUK
Janko.Klasinc@NUK.Uni-Lj.si
pdf Akademija 2020 Janko Klasinc

Digitalna humanistika v polju digitalizacije kulturne dediščine 
Dr. Ines Vodopivec, pomočnica ravnatelja za vodenje strokovnega dela
Narodna in univerzitetna knjižnica – NUK
& docentka, Nova Univerza Nova Gorica
Ines.Vodopivec@NUK.Uni-Lj.si
pdf Akademija 2020 Ines Vodopivec

Digitaliziranje industrijskih procesov – Primer TPV Group
Mag. Marko Gorjup, predsednik – direktor
TPV Group d.o.o. Novo mesto
Nagrajenec, Nagrada 2020 za globalno prodornost slovenskega inženirstva, Zveza strojnih inženirjev Slovenije
M.Gorjup@TPV.si
pdf Akademija 2020-Marko Gorjup

Javne dediščinske ustanove in digitalna preobrazba
Dr. Jelka Pirkovič, vršilka dolžnosti generalnega direktorja
Direktorat za kulturno dediščino, Ministrstvo za kulturo
& docentka, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Jelka.Pirkovic@gov.si
doc Akademija 2020 Jelka Pirkovič

Prihodnost Novega mesta je že digitalna
Mag. Gregor Macedoni, župan
Mestna občina Novo mesto
Gregor.Macedoni@Novomesto.si
doc Akademija 2020 Gregor Macedoni

Predstavitve II: Izkušnje z digitaliziranjem gradiv in načrti za prihodnje

Voditeljica:
Dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica
Občinska uprava, Mestna občina Novo mesto
& članica, Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta
Vida.Cadonic.Spelic@Novomesto.si

Predstavitelji:

Mitja Simič, direktor
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto
Mitja.Simic@zvkds.si

Mag. Franci Bačar, direktor & Boštjan Pucelj
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Novo mesto
Franci.Bacar@gov.siBosstjan.Pucelj@gov.si
pdf Akademija 2020 Franci Bačar Boštjan Pucelj

Iztok Hotko, arhivist, vodja
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Iztok.Hotko@guest.arnes.si
doc Akademija 2020 Iztok Hotko

Franci Bratkovič, direktor, Simon Kovačič
Razvojni center Novo mesto
Franci.Bratkovic@RC-Nm.siSimon.Kovacic@RC-Nm.si
pdf Akademija 2020 Franci Bratkovič, Simon Kovačič

Jasna Dokl Osolnik, direktorica
Dolenjski muzej Novo mesto
Jasna.Dokl.Osolnik@DolenjskiMuzej.si
doc Akademija 2020 Jasna Dokl Osolnik

Luka Blažič, direktor & Anja Rebolj
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
LukaB@KMJ.siAnja.Rebolj@Nm.sik.si
pdf Akademija 2020 Anja Rebolj Luka Blažič

Matija Slak, ravnatelj
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Matija.Slak@guest.arnes.si

 

Predstavitve III: Izkušnje z digitaliziranjem gradiv in načrti za prihodnje

Voditeljica:
Dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, docentka, dekanja
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
& članica, Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta
Lea.Colaric-Jakse@vsgrm.unm.si

Predstavitelji:

Franci Koncilija, namestnik predsednika
Kulturno društvo Severina Šalija Novo mesto
& član, Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta
Franci.Koncilija@gmail.com

P. Tomaž Hočevar, gvardijan
Frančiškanski samostan Novo mesto
Tomaz.Hocevar@RKC.si
doc Akademija 2020 p. Tomaž Hočevar

Vojko Grobovšek, kontaktna oseba
Muzejska zbirka vozil IMV Novo mesto
Vojko.Grobovsek@yahoo.com
doc Akademija 2020 Vojko Grobovšek

Marjan Hren, predsednik
Machova dediščina pod Gorjanci, Slatnik
Hren303@gmail.com

Lidia Zbašnik, odgovorna urednica Dolenjskega lista in spletnih portalov Dolenjskilist.si in Lokalno.si
Dolenjski list
Lidia.Zbasnik@DolenjskiList.si

Irena Vide, direktorica in odgovorna urednica
Vaš kanal Novo mesto
Irena.Vide@TV-Nm.si
pdf Akademija 2020 Irena Vide

Ivan Kastelic,  univ. dipl. novinar, urednik in kustos pedagog v pokoju
doc Akademija 2020 Ivan Kastelic

Predstavitve IV: E-knjige Rastočih knjig v Mestni občini Novo mesto

Vodja:
Dr. Janez Gabrijelčič, idejni vodja Rastoče knjige
Rastoča knjiga v Sloveniji
& član, Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta
Janez.Gabrijelcic@gmail.com

Predstaviteljice:

Jasmina Hidek, ravnateljica
Rastoča knjiga Osnovne šole Brusnice – Brusničanka z rastočo knjigo
Jasmina.Hidek@OS-Brusnice.si

Nevenka Kulovec, ravnateljica
Rastoča knjiga Osnovne šole Drska Novo mesto
Nevenka.Kulovec@OS-Drska.si

Romana Šarec Rojc, ravnateljica
Rastoča knjiga Osnovne šole Šmihel
Romana.Sarec.Rojc@OS-Smihel.si

Mateja Petric, direktorica
Rastoča knjiga Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto
Mateja.Petric2@guest.arnes.si

Mag. Mateja Andrejčič, ravnateljica
Rastoča knjiga Osnovne šole in vrtca Stopiče – Božana z rastočo knjigo
Mateja.Andrejcic@OSStopice.si

Milena Dular, direktorica
Rastoča knjiga Doma starejših občanov Novo mesto – Babica z rastočo knjigo
Milena.Dular@ssz-slo.si

Mojca Lukšič, ravnateljica
Rastoča knjiga Gimnazije Novo mesto
& članica, Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta
Mojca.Luksic@GimNm.org

Marta Pavlin, ravnateljica
Rastoča knjiga Osnovne šole Novo mesto Center
Marta.Pavlin@OS-Center.si

Elvira Medved, vodja Službe za odnose z javnostmi
Rastoča knjiga Krka d.d. Novo mesto
Elvira.Medved@Krka.biz

Rožca Šonc, predsednica
Rastoča knjiga Društva upokojencev Novo mesto
Upokojenci@t-2.net

Sklepne ugotovitve

Dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Univerze v Mariboru
Programski koordinator, Medobčinska pobuda: Čezmejno e-sodelovanje v e-regiji Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegions
& namestnik predsednika, Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta
Joze.Gricar@UM.si

Objavljena digitalizirana gradiva
Digitized Material Published

Splošno o Novem mestu

Novo mesto, Wikipedija – Prosta enciklopedija slovensko
Novo mesto, Wikipedia – The Free Encyclopedia English

O Novem mestu. Skozi čas. Mestna občina Novo mesto.

Občina Novo mesto. Leksikon Dolenjci. Portal Obrazi slovenskih pokrajin.

Kreutterbuch. Bock, Hieronymus.  Frančiškanski samostan v Novem mestu. dLib, 1572
Cesarica Marija Terezija: Ustanovna listina novomeške gimnazije, 1746
Ponatis Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske. Novomeški tiskar in založnik Janez Krajec, 1877 – 1879
Ivan Vrhovec: Zgodovina Novega Mesta. Matica slovenska, 1891
Kettejev drevored – od 1891 ena najpomembnejših in najvitalnejših javnih zelenih površin v Novem mestu
Spomini na Janeza Trdino. Hudovernik, Aleksander. Ljubljanski zvon, 1913
Bohuslav Skalicky (17. julij 1872 – 8. december 1926). Od leta 1921 upravitelj Kmetijske šole na Grmu, od leta 1924 do smrti ravnatelj Nižje kmetijske šole v Novem mestu. V Novem mestu leta 1897 je uredil vzorno državno vinsko klet. Njegov sin Zdenko Skalicky (1903 – 1933), pesnik in slikar, je že kot osmošolec sodeloval na Novomeški pomladi leta 1920. Drugi sin Bogo Skalicky (1905 – 1974), pa je bil priznan slovenski ginekolog in porodničar.
O Novem mestu ob koncu XVIII. stoletja. Janko Jarc. Kronika slovenskih mest, letnik 5, številka 2, 1938
Aeroklub Novo mesto, 1948
Dvesto petindvajset let novomeške gimnazije. Zgodovinski oris 1746-1971
250 let Gimnazije Novo mesto 1746–1996
260 let Gimnazije Novo mesto. Utrip šole 1996–2006
270 let Gimnazije Novo mesto 1746 – 2016
Trdinova nagrada, Mestna občina Novo mesto. Okrajni odbor ljudske prosvete v Novem mestu, 1954
Ilka Vašte: Gričarji, Zgodovinski roman. Knjižnica Janeza Trdine, Svet Svobod in prosvetnih društev okraja Novo mesto, 1956
Dolenjski muzej – zbirka digitaliziranih predmetov
Dolenjski list – spletni arhiv
Stezice: glasilo Gimnazije Novo mesto. Celotno besedilo od 1954, letnik 2, številka 1 do 2018, letnik 65, številka 1/2. Šolsko glasilo z najdaljšo neprekinjeno tradicijo izhajanja v Sloveniji. Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si
Stezice: glasilo Gimnazije Novo mesto, letnik (4) 1956. Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si
Stezice: glasilo Gimnazije Novo mesto, letnik (7) 1959 (v šolskem letu 1959/60 izdanih 15 številk). Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si
Stezice februar, junij, november. Šolske publikacije. Gimnazija Novo mesto 2011
Stezice – glasilo dijakov Gimnazije Novo mesto, 2015
132 let gimnazijskih glasil. Bibliografija gimnazijskih glasil. Miloš Jakopec. 250 let Gimnazije Novo mesto 1746–1996, str. 103-114
Kipar France Vodnik devetdesetletnik. Dolenjski list, 24. januar 1964
Novo mesto: 1365-1965: prispevki za zgodovino mesta. Janko Jarc. Dolenjska založba, 1969
Halštatske gomile v Novem mestu, 1970
Dolenjska Museum Novo mesto
Novo mesto. Slovenski etnografski muzej
Events & activities. Municipality of Novo mesto
Krkine nagrade. Krka Novo mesto d.d., 1971
Zapis o praznovanju 500-letnice samostana in cerkve v Novem mestu. V: Poročila Slovenske frančiškanske province Sv. Križa Ljubljana, leto XXVI, št. 11, 30. novembra 1972. Pripravil: P. Ciril Božič, voditelj, Slovenski misijon Sv. bratov Cirila in Metoda, Melbourne, 1972
Janez Trdina – etnolog. Zbornik posvetovanja ob 150-letnici rojstva Janeza Trdine, Novo mesto, 29.5.1980. Slovensko etnološko društvo, 1980
Bo frančiškanska knjižnica odprta vsaj raziskovalcem? Pogovori o dostopnosti dragocenosti so se začeli na pobudo NUK. I.Z. Dolenjski list, št. 24 (1870) Leto XXXVI, 13. junija 1985
Stare gostilne in gostilničarji v novomeški občini. Slavka Ložar. Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1991. Objavljeno v: Stane Granda, Zgodovinski časopis, 46, št. 2
Vloga novomeškega Kapitlja v urbanistični zasnovi Novega mesta. Jelka Pirkovič. Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino. Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 1996
Pečatniki Novega mesta. Majda Pungerčar. Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino. Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 1996
Družbena in družabna vloga novomeške gimnazije do 1. svetovne vojne. Stane Granda. 250 let Gimnazije Novo mesto 1746–1996, Gimnazija Novo mesto, 1996
Novo mesto. Jelka Pirkovič. Srednjeveška mesta, Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine, 1998
Rastoča knjiga v Sloveniji, 2000
Rastoča knjiga kot vizija in akcija za rast slovenske družbe na njeni poti k odličnosti. Dr. Janez Gabrijelčič. Državni svet Slovenije, 2000
Znamenja novomeške pokrajine. Mitja Gros. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2000
Kelti v Novem Mestu: katalog razstave. Borut Križ, Dolenjski Muzej Novo Mesto, 2001
Arhitektura za vse čase: Novo mesto in Dolenjska. Marjan Mušič in drugi. Atelje Marko Mušič, 2002
Dolenjski biografski leksikon. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2004
Signeti 16. stoletja: zgodovinski oris ob gradivu iz frančiškanskega samostana v Novem mestu. Vodopivec, Ines & Golob, Nataša. Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2006
Monografija Novo mesto. Strnjen, visokokakovostni zgodovinski pregled dolenjske metropole skozi čas. Založba Goga Novo mesto, 2007
Zgodovina za prihodnost– Novomeški ustvarjalci. Društvo Novo mesto, 2007
Dežela situl: življenje v starejši železni dobi. Borut Križ; Kristina Krhin. Viharnik, 2008
Novomeški župani v času med obema vojnama. Diplomsko delo. Jakob Polenšek. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 2008
Telovadec, tabornik, profesor Marjan Dobovšek. Diplomsko delo. Alenka Šink. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Ljubljana, 2008, 102 str.
Mačkovec pri Novem mestu. Arheologija na avtocestah Slovenije. dLib.si. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2009
Prav srčen pozdrav iz Novega mesta. Kamra. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2009
Novo mesto – Možnosti in priložnosti. Društvo Novo mesto, 2010
Novomeški ustvarjalci – Zgodovina za prihodnost. Društvo Novo mesto, 2010
V Krki počastili 100. obletnico rojstva svojega ustanovitelja mag. Borisa Andrijaniča. Krka Novo mesto, 2010
Severin Šali – slovenski pesnik, prevajalec in urednik. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2011
Rastoča knjiga Osnovne šole Brusnice – Brusničanka z rastočo knjigo, 2011
Josef (Jožef) Ressel – epohalni slovensko-češki izumitelj ladijskega vijaka. Marijan F. Kranjc. Vojaštvo, 2012
Taborniška fotografija in nostalgija. Novomeški Rod Gorjanskih tabornikov je letos praznoval 60-letnico. Dolenjski list, 2012
Ressel, Josef (1793–1857). Murko, Vladimir. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013
Rastoča knjiga v Novem mestu. Vaš kanal, video, 2013
Dolenjski muzej, stalne razstave, 2014
Publikacije Dolenjskega muzeja – Trgovina
Novomeški tiskar Janez Krajec (1843 – 1921). Kamra. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2014
Zbirka umetniških del Božidarja Jakca (1899 – 1989). Jakčev dom, Dolenjski muzej, 2014
Dediščina dolenjskega vinogradništva. Kamra. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2014
Iz dolenjske preteklosti: Literarnozgodovinski in etnološki zapiski. Karel Bačer. Dolenjska založba, 1991. Ložar-Podlogar, Helena. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2014
V Novem mestu smo že 545 let!  Br. Janez, 2014
Frančiškanske korne knjige v Novem mestu iz 18. stoletja. Dr. Radovan Škrjanc, Muzikološki inštitut ZRC SAZU. De musica disserenda, 2014
Ustanovitev Narodne čitalnice v Novem mestu leta 1865. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2015
Novomeški predsedniki in župani po drugi svetovni vojni. Mitja Sadek. Zbornik Novo mesto 1965-2015. Ob 650. obletnici ustanovitve Novega mesta. Društvo Novo mesto, 2015
Rastoča knjiga Osnovne šole Drska Novo mesto, 2015
Machova učna pot, Slatnik, 2015
Zbornik ob 650-letnici Novega mesta: Novo mesto 1965-2015. Kamra. Društvo Novo mesto, 2015
Janez Trdina (1830 – 1905). Kamra, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2016
Dolenjski naravoslovci. Projektno-raziskovalna naloga. Šolski center Novo mesto, 2016
E-gradiva Osnovne šole Center Novo mesto, 2016
Sedem desetletij Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. Kamra, 2016
Rudolfovo: že od leta 1975. Kamra. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2016
Rastoča knjiga Osnovne šole Šmihel, 2016
15 let projekta Rastoča knjiga. Zbornik referatov in razprav, št. 1/2016. Državni svet Republike Slovenije, marec 2016 , str. 174.
Rastoča knjiga Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto, 2017
Rastoča knjiga Osnovne šole in vrtca Stopiče – Božana z rastočo knjigo, 2017
Rastoča knjiga Doma starejših občanov Novo mesto – Babica z rastočo knjigo, 2017
Dolenjski muzej Novo mesto v znamenju Jantarnega leta 2017. eRodna gruda, 2017
Konferenca mest ob Jantarni poti v Novem mestu: Dediščina iz rok arheologov v srca ljudi. Mestna občina Novo mesto, 2017
Besede Ilke Vašte obogatile spominsko obeležje Rastoče knjige Novega mesta. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2017
Župani – simbol slovenske lokalne samouprave in demokracije. Ob 1240-letnici prve omembe župana. Dr. Stane Granda. Studia Historica Slovenica, Časopis za humanistične in družboslovne študije, 2017
Novo mesto – filmsko mesto. Sašo Đukić. eRast – literatura, kultura in družbena vprašanja. Založba Goga, Novo mesto, 20. 09. 2017
Pozabljena polovica Novega mesta. Člani projekta: Regijski NVO center – Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Mestna občina Novo mesto, Društvo Estetika, Založba Goga in Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine, 2018
Internetno spominsko obeležje Novomeščanom 1745. Akademija ob evropskem letu kulturne dediščine v Novem mestu, 2018
Kdo sta bila Johann in Ernst Mach ali po kom se imenuje Machov hrib pod Gorjanci? Kamra. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2018
Prvih dvajset let založbe Goge. Založba Goga Novo mesto, 2018
Rastoča knjiga Gimnazije Novo mesto, 2018
16. julija 1899 se je rodil Božidar Jakac, slovenski slikar in grafik. Kamra. Osrednja knjižnica Celje, 2018
12. novembra 1898 se je v Novem mestu rodil Leon Štukelj, telovadec in olimpionik in pravnik. Kamra. Osrednja knjižnica Celje, 2018
Rastoča knjiga Osnovne šole Novo mesto Center, 2018
Mestna godba Novo mesto – tretja najstarejša slovenska godba od 1848. Slovenski godbenik, Zveza slovenskih godb, 2018
Rokopis frančiškanske kronike Mavra Fajdige (1777). Dr. Matej Hriberšek. Simpozij Obdobja 37, starejši mediji slovenske književnosti: rokopisi in tiski. Univerza v Ljubljani, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Ljubljana, 14.–16. November, 2018
Pregled tiskanega gradiva frančiškanske knjižnice v Novem mestu v 19. stoletju. Katarina Jaklitsch Jakše, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana. Simpozij Obdobja 37, starejši mediji slovenske književnosti: rokopisi in tiski. Univerza v Ljubljani, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Ljubljana, 14.–16. november, 2018
Arheološke raziskave dopolnjujejo zgodovino Novega mesta. Mag. Katarina Udovč. Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino, 2019, Vol. 67 Issue 1, p5-14 2019
Arheološko izkopavanje v Novem mestu, Kapiteljska njiva. Borut Križ, Petra Stipančić. Arheologija v letu 2018 – dediščina za javnost, 2019
Ob 550. obletnici prihoda Frančiškanov v Novo mesto jim Novomeščanke in Novomeščani izražamo zahvalo. Častni občani Mestne občine Novo mesto & Člani Odbora za promocijo kulturne dediščine Novega mesta, 2019
Korespondenca s papežem Frančiškom. Člani Odbora za promocijo kulturne dediščine Novega mesta, 2019
Rastoča knjiga Krka d.d. Novo mesto, 2019
Prostorska identiteta Novega mesta v besedi in sliki. Kamra. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2019
Čigavo ime nosi ulica v Novem mestu? Kamra. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2019
21. maja 1853 se je rodil Ivan Vrhovec, slovenski zgodovinar (*21. maja 1853 +19. septembra 1902). Kamra. Osrednja knjižnica Celje, 2019
4. junija 1907 se je rodil Marjan Kozina, slovenski skladatelj. Kamra. Osrednja knjižnica Celje, 2019
10. marca 1856 se je v Novem mestu rodil Ferdinand Seidl, slovenski naravoslovec in geolog. Kamra, Osrednja knjižnica Celje, 2019
11. marca 1962 je v Novem mestu umrl Vladimir Lamut, slikar in grafik. Kamra. Osrednja knjižnica Celje, 2019
Simpozij o prvem stoletju novomeških frančiškanov. L. Markelj. Dolenjski list, 2019
V Novem mestu letos obeležujejo pet stoletij in pol od prihoda reda frančiškanov. Živa Zakšek in Gvido Longar. Video, Vaš kanal, 2019
550.obletnica prihoda frančiškanov v Novo mesto. MojaObčina.si, Novo mesto, 2019
Pridiga nadškofa Stanislava Zoreta pri sveti maši ob 550-letnici frančiškanov v Novem mestu. Katoliška cerkev, 2019
Arhiv glasila IZZIV za obdobje 2009 – 2019. Luka Rems. Društvo Novo mesto, 2019
550 let frančiškanov v Novem mestu. L. Markelj, Dolenjski list, 2019
Knjiga o zamolčanem življenju novomeškega olimpionika Leona Štuklja. Gospod Leon Štukelj in Tovarišija. Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani, 2019
Akademija ob 550-letnici prihoda frančiškanov v Novo mesto, Nova24TV, video, 2020
Rastoča knjiga Društva upokojencev Novo mesto, 2020
E-spomenik pisateljici Ilki Vašte. Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta, 2020
Življenje Novomeščana Borisa Andrijaniča, mag. farmacije (1910-1993). Kamra, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 15. maj 2020
Novo mesto, Dolenjci. Portal Obrazi slovenskih pokrajin, junij 2020
50. Krkine nagrade za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge. Znanost povezuje. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, 16. oktober 2020
Osemdeset let filmskega režiserja Filipa Robarja Dorina. M. K. Dolenjski list, 8.9.2020
Poklon Novomeški pomladi v kamnu. Spletna kiparska razstava posvečena 100-letnici Novomeške pomladi. Društvo likovnih ustvarjalcev v kamnu SKULPTE, Novo mesto, 9. november 2020
Moj ded France Vodnik s Podrebri (1874–1966) – rezbar, kipar, restavrator. Pavle Košorok. Domači kraji. Zbornik Občine Dobrova – Polhov Gradec in okoliških krajev, 17. 3. 2021: 72-82
Kultura povsod okoli nas. Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma. Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto, 15. april 2021
Spomini pa ostajajo. Miha Japelj, samozaložba, 2021. Digitalna knjižnica Slovenije – dLib, 07.06.2021, str. 332
Fotomonografija Odsevanja 2020-1960. Gimnazija Novo mesto. Spominska knjiga ob 60-letnici mature, matura 1960. 7. 7. 2021.
Digitaliziranje kulturne dediščine. Primera. Dve knjigi, Knjižnica Frančiškanskega samostana Novo mesto. Knjiga Ilka Vašte: Gričarji. 13. konferenca Mikrografije Novo mesto. 6. oktober 2021, video.

Novomeški Breg

Ob robu zelene mirne lepotice
novomeški Breg kraljuje,
poete nadobudne navdihuje
domačine koreninam zveste,
vedno znova navdušuje ….

Je en sam in prav poseben,
zagotovo je maskota mesta.

Se obdržal mnoga je stoletja
izviren neokrnjen,
ker zanj skrbijo, bdijo
domačinov srca zvesta.

Nada Hochkraut, februar 2020

Novo mesto – Glavni trg – Main Square

Dogodki v zvezi s kulturno dediščino Novega mesta
Events related to the cultural heritage of Novo mesto

Občina Novo mesto. Leksikon Dolenjci. Portal Obrazi slovenskih pokrajin.

Počastitev 550. obletnice frančiškanov v Novem mestu, 2019
Akademija 2019 – E-promocija kulturne dediščine v porečju Krke in Kolpe, 22. 5. 2019
Omrežje gimnazij, ki jih je ustanovila cesarica Marija Terezija, 26.5.2018
Akademija v Novem mestu ob Evropskem letu kulturne dediščine, 25.5.2018
Sestanek čezmejnega e-sodelovanja Novega mesta, Slovenija in Karlovca, Hrvaška, 6.10.2017
Od gimnazije Marije Terezije 1746 do akademske pobude 2017, 8.9.2017

Povezave na e-spomenike
Links to eMonuments

Vzpostavljanje e-spomenikov je del širših prizadevanj za spodbudo digitaliziranja kulturne dediščine v Slovenji in v e-regiji sosednjih držav (Srednji Evropi). E-spomeniki imajo nekaj skupnih značilnosti:

Ne zahtevajo denarja za izdelavo.
Ne rabijo zapletenih soglasij za vzpostavitev.
Vidni so vsem zainteresiranim po vsem svetu.
Lahko se povezujejo v tematske skupine e-spomenikov.
Povezujejo ljudi, ki cenijo svojo kulturno dediščino, jo ohranjajo in ustvarjajo novo.

eMonuments establishing is part of a broader effort to encourage the digitization of cultural heritage in Slovenia and in the eRegion of neighboring countries (Central Europe). eMonuments have some common features:

They do not require money to make.
They do not need complex approvals to set up.
They are visible to anyone interested around the world.
They can be linked to thematic eMonuments’ groups.
They connect people who value their cultural heritage, preserve it and create a new one.

E-spomenik Fulbrightu – 4. julija 2020
Fulbright eMonument – 4th of July, 2020

E-spomenik Življenje Novomeščana Borisa Andrijaniča, mag. farmacije (1910-1993).
eMonument The Life of Boris Andrijanič, mr. ph., Novo mesto Citizen (1910-1993). Kamra, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 15. maj 2020

E-spomenik Frančiškan z rastočo knjigo v Novem mestu – 11.3.2020
eMonument Franciscan with a Growing Book in Novo mesto – 3/11/2020) 

E-spomenik Ilki Vašte, 2020
eMonument Ilka Vašte, 2020

Rastoča knjiga jubilejnih e-knjig srednjih šol v Sloveniji 2019
Growing Book of the Grammar Schools’ Memory eBooks in Slovenia, 2019

Internetno spominsko obeležje Novomeščanom 1745. Akademija ob evropskem letu kulturne dediščine v Novem mestu, 2018
Internet Memorial to the Citizens of Novo mesto 1745. 25.5.2018 Novo mesto Academy at the European Year of Cultural Heritage

Digititation

Reference

Portal Obrazi slovenskih pokrajin – spletni biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih pokrajin ter Slovencev v zamejstvu in po svetu. Ureja Mestna knjižnica Kranj v sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami.
Vabilo članicam in članom, Medobčinska pobuda: Čezmejno e-sodelovanje v e-regiji, Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegions; Members
pdf Obrazi slovenskih pokrajin – spletni biografski leksikon

Socialni in etični premiki v digitalni dobi: digitalne tehnologije za upravljanje ali digitalne tehnologije, ki vladajo?
Social and Ethical Shifts in the Digital Age: Digital Technologies for Governing or Digital Technologies that Govern? By Paolo Depaoli, Maddalena Sorrentino, and Marco De Marco. ResearchGateNet, November 3, 2020.

Dolgoročni premik.
Moving into the Long Term. By Lilah Burke. Inside Higher Ed, October 27, 2020.

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje 2021-2027. Ponastavitev izobraževanja in usposabljanja za digitalno dobo.
Digital Education Action Plan 2021-2027. Resetting education and training for the digital age. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels, 30.9.2020.

Šest najboljših brezplačnih fotobank za uporabo v izobraževanju v letu 2020.
Top Six Free Photo Banks for Use in Education in 2020. By Peter Baláž. EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe. 27/09/2020 .

Izobraževanje odraslih: zdaj več kot kdaj koli prej.
Adult Education: Now More Than Ever. By Raffaela Kihrer, Head of Policy. European Association for the Education of Adults, Brussels. EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe, 08/09/2020.

Kako lahko izboljšamo spletno učenje? Intervju z Johnom Mitchellom in Maxwellom Bigmanom.
How can we improve online learning? Interview with John Mitchell and Maxwell Bigman. By Andrew Myers. Stanford Engineering, August 20, 2020.

Univerza prihodnosti: odziv na COVID-19, 2. izdaja.
University of the Future: Responding to COVID-19, 2nd Edition. Edited by Dr. Dan Remenyi, Extraordinary Professor, UWC & Director, Academic Conference International and Academic Bookshop; Dr. Kenneth Grant, Professor & Chair, School of Business Management, Ryerson University, Canada; and Dr. Shawren Singh, Associate Professor, University of South Africa. ACPIL – Academic Conferences International, Sonning Common, England, August 6, 2020

Premislek o učinkovitih učnih izkušnjah študentov. Šest značilnosti, ki na podlagi desetletij raziskav kažejo, da gojijo in spodbujajo učenje študentov.
Rethinking Effective Student Learning Experiences. Six characteristics that, based on decades of research, have been found to cultivate and promote student learning. By Patrick T. Terenzini. Inside Higher Ed, July 29, 2020.

Starosti prijazni pristopi in starostna izključenost: analiza med mesti.
Age-Friendly Approaches and Old-Age Exclusion: A Cross-City Analysis. By Tine Buffel, Samuèle Rémillad-Boilad, Kieran Walsh, Bernard McDonald, An-Sofie Smetcoren & Liesbeth De Donder. International Journal of Ageing and Later Life – IJAL, Jul 21, 2020.

Razvijanje uporabe interneta med kanadskimi seniorji.
Evolving Internet Use Among Canadian Seniors. By Jordan Davidson and Christoph Schimmele. Social Analysis and Modelling Division, Analytical Studies Branch, Statistics Canada, July 10, 2019.

Prihodnost izobraževanja je digitalna, pravi izvršni direktor spletne platforme za učenje.
The future of education is digital, online learning platform CEO says. By David Brancaccio and Candace Manriquez Wrenn. Marketplace, Jun 29, 2020.

Anketa voditeljev: Ali bo Covid-19 pustil univerze na intenzivni negi?
THE Leaders Survey: Will Covid-19 leave universities in intensive care? By Paul Jump, Times Higher Education. The World University Rankings, June 25, 2020.

Trendi v izobraževalnem raziskovanju o e-učenju: sistematični pregled literature (2009–2018).
Trends in Educational Research about e-Learning: A Systematic Literature Review (2009–2018). By Jesús Valverde-Berrocoso, María del Carmen Garrido-Arroyo, Carmen Burgos-Videla and María Belén Morales-Cevallos. Sustainability. ResearchGate, June 22, 2020

Kar so se učitelji naučili iz učenja na daljavo, jih pripravlja na novo šolsko leto.
What educators have learned from remote learning prepares them for the new school year. By Barbara Holzapfel, General Manager, Microsoft Education Marketing. Microsoft Education, June 15, 2020

Konferenca o digitalnih pristopih k zgodovini umetnosti in kulturne dediščine.
Digital Approaches to Art History and Cultural Heritage Conference. Merton College, University of Oxford 12-13 Jun 2020.

Učenje na daljavo je model izobraževanja v prihodnosti.
Remote learning is a model for the future of education. By Dr. Elsbeth Stern, Professor & Chair for Research and Instruction, ETH Zurich. Phys.org, May 29, 2020.

Prihodnost fakultete je na spletu in cenejša je. Koronavirus je prisilil preusmeritev v virtualne razrede, vendar bi bilo lahko njihovo nadaljevanje koristno tudi po koncu pandemije.
The Future of College Is Online, and It’s Cheaper. The coronavirus forced a shift to virtual classes, but their continuation could be beneficial even after the pandemic ends. By Hans Taparia, Clinical Associate Professor, New York University Stern School of Business. The New York Times, May 25, 2020.

Arhiviranje 2020.
Archiving 2020. Washington DC, USA, 18-21 May 2020. Digital Meets Culture Magazine.

Reforme izobraževanja: Navidezne učilnice, e-učenje so prihodnost. Vendar pa vlada počasi napreduje v spodbujanju virtualnih učilnic.
Education reforms: Virtual classrooms, e-learning are the future. However, the government has moved slowly in encouraging virtual classrooms. By Rekha Dixit, senior special correspondent. The Week, Kerala, India, May 17, 2020

Je učenje na daljavo prihodnost pravne izobrazbe?
Is remote learning the future of legal education? Guest post. By Charlie Dunlap, J.D., Professor of the practice of law and Executive Director of the Center on Law, Ethics and National Security & Kristen Casey, third-year law student, Duke University School of Law. Lawfire, 14 May 2020.

Je to kriza, ki jo visoko šolstvo mora imeti? Pandemija Covid-19 ponuja univerzam enkratno priložnost v generaciji, da svoje nefunkcionalne strategije pustijo za seboj.
Is this the crisis higher education needs to have? The Covid-19 pandemic offers universities a once-in-a-generation opportunity to put their dysfunctional strategies behind them. By Timothy Devinney, chair and professor of international business Alliance Manchester Business School, University of Manchester, and Grahame Dowling, professor emeritus of marketing, University of New South Wales. The World University Rankings, May 14, 2020.

Konfiguriranje starejšega uporabnika: med raziskavami, politiko in prakso digitalne izključenosti.
Configuring the Older Non-User: Between Research, Policy and Practice of Digital Exclusion. By Gallistl, V., Rohner, R., Seifert, A. & Wanka, A. Social Inclusion, 8 (2): 233 – 243, May 14, 2020.

Prihajajoča motnja.
The Coming Disruption. Scott Galloway predicts a handful of elite cyborg universities will soon monopolize higher education. By James D. Walsh. New York Magazine, Intelligencer, Higher Education, May 11, 2020.

Panel predsednikov: Vodenje v visokem šolstvu po COVID-19.
Presidents Panel: Leading Beyond COVID-19 in Higher Education. By Lee Davidson, Managing Editor for digital content, Association to Advance Collegiate Schools of Business – AACSB International. May 11, 2020.

Začnite z Microsoftovim programom Teams za učenje na daljavo.
Get started with Microsoft Teams for remote learning. Microsoft Education, 05/07/2020.

Čas za eksperimentiranje. Široko sprejemanje spletnega učenja omogoča učiteljem, da preidejo od pripovedovanja k mentorstvu in posredovanju.
A Time to Experiment. The widespread adoption of online learning allows educators to shift from telling to mentoring and mediating. By Chris Rogers, Professor of Mechanical Engineering, Tufts University. Prism, the Magazine of the American Society for Engineering Education, Summer, May 10, 2020.

Prihodnost izobraževanja je vsaj za zdaj na spletu.
The future of education is online, at least for now. ICEF GmbH (International Consultants for Education and Fairs), Bonn, Germany. ICEF Monitor, 6 May 2020.

COVID-19 in visoko šolstvo: Naučiti se odmišljati ustvarjanje izobraževanja za prihodnost.
COVID-19 and Higher Education: Learning to Unlearn to Create Education for the Future. By Dr. Shiv K. Tripathi, Executive Director, Chandigarh University, India and Dr. Wolfgang C. Amann, Affiliate Professor of Strategy & Academic Programme Director, HEC Paris, Qatar. United Nations Academic Impact, 4 May 2020

Ocenjevanje uporabe interaktivne tehnologije navidezne resničnosti pri starejših odraslih, ki živijo v oskrbi za starostnike.
Evaluating the use of interactive virtual reality technology with older adults living in residential aged care. By Baker, S., Waycott, J., Robertson, E., Carrasco, R., Neves, B. B., Hampson, R. & Vetere, F. Information Processing & Management, 57 (3), 102 – 105, 3. May 2020.

Univerze po krizi koronavirusa – kaj jih čaka?
Universities beyond the coronavirus crisis – What awaits? By Michael Murphy, Professor, University College Cork, President, European University Association. University World News, London, 2 May 2020.

Usmerjanje digitalnih sprememb med krizo: glavni digitalni direktor in COVID-19.
Driving digital change during a crisis: The chief digital officer and COVID-19. By Tarik Alatovic, Meraj Chhaya, Shweta Juneja, Kate Smaje, and Alex Sukharevsky, senior partners. McKinsey Digital, April 2020.

Visoko šolstvo v dobi koronavirusa. Poleg tega, da je preoblikoval strukturo visokega šolstva skoraj čez noč, bo COVID-19 pospešil tudi številna zaskrbljujoča dolgoročna gibanja – vključno z manj javnega financiranja in migracijo predmetov na spletu.
Higher Education in the Age of Coronavirus. Besides overturning the very structure of higher education virtually overnight, COVID-19 will also accelerate a number of troubling longer-term trends – including less public funding and a migration of courses online. By Jeffrey Aaron Snyder, Associate Professor, Department of Educational Studies, Carleton College. Boston Review, April 30, 2020.

Pandemija COVID-19 je za vedno spremenila izobraževanje. Takole.
The COVID-19 pandemic has changed education forever. This is how. By Cathy Li, Head of Media, Entertainment and Information Industries and Farah Lalani, Community Curator, Media, Entertainment and Information Industries. World Economic Forum, Geneva, Switzerland, 29 Apr 2020.

Ustvarjanje optimalnega okolja za učenje na daljavo v visokem šolstvu: odkrivanje vprašanj vodenja.
Creating an optimal environment for distance learning in higher education: discovering leadership issues. By Elena Beketova, Irina Leontyeva, Svetlana Zubanova, Aleksandr Gryaznukhin & Vasily Movchun. Palgrave Communications,  volume 6, Springer Nature, 22 April 2020.

Spletno izobraževalno podjetje Coursera ponuja brezposelnim delavcem na tisoče brezplačnih tečajev.

Online education company Coursera offers unemployed workers thousands of free courses. By Julia Boorstin, Senior Media & Entertainment Correspondent. CNBC, DISRUPTOR 50, Apr 24 2020

 

Koronavirus: univerze se soočajo z ostro lekcijo. Pandemija sili v razmislek o poslovnem modelu, zgrajenem na čezmorskih študentih, ki bodo morda ostali doma.
Coronavirus: universities face a harsh lesson. The pandemic is forcing a rethink of a business model built on overseas students who might now stay at home. By Andrew Jack, global education editor, London and Jamie Smyth, Australia & Pacific Islands Correspondent, Sydney. Financial Times. April 21 2020.

Prehod na digitalne oblike poučevanja na Japonskem v dobi COVID-19. Učitelji si morajo ponovno v celoti zamisliti svoje vloge ob zaprtju šol.
In era of COVID-19, a shift to digital forms of teaching in Japan. Teachers are having to re-imagine their roles entirely amid school closures. By J.J. O’Donoghue, contributing writer. TheJapanTimes, April 21, 2020.

UNICEF in Microsoft sta objavila globalno platformo za učenje, s katero bosta pomagala rešiti izobraževalno krizo COVID-19. Ker so zapore šol v več kot 190 državah poslale več kot 1,57 milijarde učencev iz njihovih učilnic, je namen učnega potnega lista, da ohranja otroke pri učenju.
UNICEF and Microsoft launch global learning platform to help address COVID-19 education crisis. As school closures in more than 190 countries force over 1.57 billion students from their classrooms, the Learning Passport aims to keep children learning. By Georgina Thompson, UNICEF New York, 20 April 2020.

50 milijonov otrok se ne more udeležiti šole. Kaj se zgodi z njimi? Ameriški mlajši študentje bodo potrebovali pomoč pri dohitevanju.
50 Million Kids Can’t Attend School. What Happens to Them? America’s younger students will need help catching up. By The Editorial Board. The New York Times, April 16, 2020.

Izobraževanje v času koronavirusa: poskus in napaka.
Education in coronavirus times: trial and error. By Elena Sánchez Nicolás, Journalist. EUObserver online newspaper, Brussels, 15. Apr. 2015.

Oddaljeno poučevanje, osredotočeno na študente: Lekcije, pridobljene iz spletnega izobraževanja.
Student-Centered Remote Teaching: Lessons Learned from Online Education. By Shannon Riggs, Executive Director of Academic Programs and Learning Innovation, Oregon State University Ecampus. EDUCAUSE, Louisville, CO, USA, April 15, 2020.

Kako v razmerah koronavirusa v procesih učenja in izobraževanja izrabiti priložnosti digitaliziranja. Avtorja: Primož in Jože Gričar. Časnik – spletni magazin z mero, 15. aprila 2020.
How to take advantage of digitization opportunities in coronavirus situations in learning and education processes.

Starosti prijazna mesta in skupnosti: pregled in prihodnje usmeritve.
Age-friendly cities and communities: a review and future directions. By Alex Torku, Albert Ping Chuen Chan and Esther Hiu Kwan Yung, Department of Building and Real Estate, The Hong Kong Polytechnic University. Cambridge University Press, 15 April 2020

Izobraževanje v tujini po COVID-19.
Education Abroad in a Post-COVID-19 World. By Dr. Brian Whalen, international education leadership fellow, University at Albany, English Department & former president and CEO, Forum on Education Abroad. Inside Higher Ed, April 14, 2020.

Zoom je nočna mora. Zakaj ga torej še vedno vsi uporabljajo? In ali ga bomo še naprej uporabljali, ko bo vsega tega konec?
Zoom Is a Nightmare. So Why Is Everyone Still Using It? And will we keep using it when all of this is over? By Simon Pitt, Head of Corporate Digital at BBC. OneZero, Apr 10, 2020.

Nacionalna raziskava spremlja vpliv koronavirusa na šole: 10 ključnih ugotovitev.
National Survey Tracks Impact of Coronavirus on Schools: 10 Key Findings. By Holly Kurtz, Director, Education Week Research Center. Education Week, Daytona Beach, Florida, April 10, 2020.

Spletno učenje se mora vrniti v podporno vlogo.
Online Learning Should Return to a Supporting Role. By David Deming, Director, Malcolm Wiener Center for Social, Harvard Kennedy School. The New York Times, April 9, 2020.

Ko šola preide na spletno učenje, veliko učencev izostane.
As School Moves Online, Many Students Stay Logged Out. By Dana Goldstein, Adam Popescu and Nikole Hannah-Jones. The New York Times, April 8, 2020.

Zaustavitev koronavirusa bi lahko v Indiji trajno spodbudila spletno izobraževanje.
Coronavirus lockdown could give online education a lasting boost in India. By Nell Lewis, Features writer and producer, CNN Digital. CNN Business, April 8, 2020.

Digitalna prihodnost kulturne dediščine.
A Digital Future For Cultural Heritage. By Helen Boo, Carnegie Mellon University. Arts Management & Technology Laboratory, April 2, 2020.

Postkoronavirusni svet bo bolj digitalno usmerjen v umetno inteligenco.
Post-coronavirus world will be more digital, AI-oriented: Antonio Guterres. Business Standard, April 2, 2020.

V čem je razlika med spletnim učenjem in učenjem na daljavo?
What’s the Difference Between Online Learning and Distance Learning? By Bri Stauffer. Applied Educational Systems, April 2nd, 2020.

Koronavirus izpostavlja našo digitalno prikrajšano starejšo populacijo.
Coronavirus Exposes Our Digitally Disadvantaged Older Population. By Dr. Stephen Golant, Professor Emeritus, University of Florida. Blog, Boomer Life, Technology, March 2020.

Kaj premik v virtualno učenje lahko pomeni za prihodnost visokošolskega izobraževanja.
What the Shift to Virtual Learning Could Mean for the Future of Higher Ed. By Vijay Govindarajan, Coxe Distinguished Professor, Dartmouth Tuck School of Business &  Anup Srivastava, Associate Professor, Haskayne School of Business, University of Calgary. Harvard Business Review, March 31, 2020.

Pandemija koronavirusa spreminja izobraževanje.
The coronavirus pandemic is reshaping education. By Jenny Anderson, Senior reporter. Quartz, London, March 30, 2020

Poziv za dobre prakse. Ali delate na področju kulturne dediščine mesta, regije, nemestnega ali podeželskega območja?
Call for good practices. Are you working on cultural heritage for a city, region, non-urban or rural area? Cultural Heritage in Action, European Framework for Action on Cultural Heritage. Closing date: 27 March 2020.

Zaklenjeni iz virtualne učilnice. Pandemija koronavirusa je prisilila, da cela nacija upošteva pomanjkanje internetne povezanosti in naprav za študente.
Locked Out of the Virtual Classroom. The coronavirus pandemic has forced a nationwide reckoning with the lack of internet connectivity and devices for students. By The Editorial Board. The New York Times, March 27, 2020.

Brezplačna izobraževalna sredstva za učence, ki jih je prizadel koronavirus.
Free educational resources provided to learners affected by coronavirus outbreak. LibraryLearningSpace – iGroup (Asia Pacific) websit, 27 Mar 2020

Korona in nadaljnje izobraževanje – kriza ali katalizator?
Corona und further education – crisis or catalyst? By Dr Peter Brandt, Head, Transfer of knowledge Department, German Institute for Adult Education – Leibniz Centre for Lifelong Learning Association in Bonn. EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe, 24/03/2020.

Podjetja, ki osvojijo delo na daljavo, bodo nadomestila vsako podjetje, ki tega ne stori.
Companies who Embrace Remote Work will Replace Every Company who Doesn’t. By Chris Herd, Founder & CEO @ Firstbase. March 23, 2020.

Koronavirus lahko pospeši izvajanje spletnih javnih storitev, vendar to ni digitalizacija.
Coronavirus may speed up the implementation of online public services, but this is not digitalisation. By Craig Turp, Editor-in-chief. Emerging Europe, London, March 20, 2020.

„Neraziskano področje“: Kako se 10 lokalnih šolskih okrožij loteva prehoda na učenje na daljavo.
‘Uncharted territory’: How 10 local school districts are tackling the transition to distance learning. By Kate Bradshaw and Angela Swartz. Palo Alto Weekly/Palo Alto Online, Mar 18, 2020.

Se bo premik k izobraževanju na daljavo izkazal kot dober ali slab za spletno učenje?
Will Shift to Remote Teaching Be Boon or Bane for Online Learning? By Doug Lederman. Inside Higher Ed, March 18, 2020.

Izobraževanje na daljavo v času koronavirusa: hitre in enostavne strategije za profesorje.
Distance Education in the Time of Coronavirus: Quick and Easy Strategies for Professors. By Seth C. Oranburg, Assistant Professor of Law. Duquesne University School of Law Research Paper, March 17

10 strategij za spletno učenje med izbruhom koronavirusa.
10 strategies for online learning during a coronavirus outbreak. By Jennifer Snelling, freelance writer based in Eugene, Oregon & Diana Fingal, ISTE’s director of editorial content. International Society for Technology in Education – ISTE, March 16, 2020.

Leto kulturne dediščine Estonije 2020 – Estonija vsemu svetu brezplačno nudi digitalna izobraževalna orodja.

Estonia’s 2020 Year of Digital Culture – Estonia offers free digital education resources worldwide. Ministry of Education and Research of the Republic of Estonia 16. March 2020.

 

Koronavirus sili fakultete v izobraževanje na daljavo. Bo učenje še kdaj enako?

Coronavirus Forces Colleges Online. Will Learning Ever Be the Same? By Dr. Charles A. Goldman, Senior Economist & Dr. Rita Karam, Senior Policy Researcher, RAND Corporation & Pardee RAND Graduate School. Rand Corporation, March 16, 2020

Projekt digitalne knjižnice obsega šest držav. AdriNetBook ustvarja digitalno knjižnico, ki povezuje šest držav EU v jadransko-jonski regiji.
Digital library project spans six countries. AdriNetBook is creating a digital library linking six EU countries in the Adriatic-Ionian region. European Commission, EU regional and urban development, 12/03/2020.

Poročilo o simpoziju o podatkovni znanosti in digitalni kulturni dediščini.

Report on Symposium on Data Science and Digital Cultural Heritage. By Dr. Julianne Nyhan, Associate Professor of Digital Information Studies & Programme Director. Digital Humanities, University College London, 6 March 2020.

Kako lahko digitalne tehnologije igrajo ključno vlogo pri ohranjanju evropske kulturne dediščine.
How digital technologies can play a vital role for the preservation of Europe’s cultural heritage. CORDIS, EU research results. European Commission, 24 February 2020.

Estonija se svetu odpira z digitalizacijo kulturne dediščine.
Estonia is opening up to the world by digitising it’s Cultural Heritage. By Liina Luhats-Ulman. Medium, Feb 22, 2020.

Razmislek o kulturi in ustvarjalnosti v tehnološki dobi. Mednarodna delavnica.
Rethinking Culture and Creativity in the Technological Era. International Workshop. University of Florence, 20th-21st February 2020.

Pilotni projekt v Italiji za ustvarjanje novega referenčnega primera za 3D digitalizacijo kulturne dediščine.
Pilot project in Italy to create new reference example for 3D digitisation of cultural heritage. European Commission, Shaping Europe’s digital future, 17 February 2020.

Zgodovinsko raziskovanje v dobi digitalizacije.
Historical Research in the Age of Digitization. By Jen Andrella. Cultural Heritage Informatics Initiative, Michigan State University Department of Anthropology, Feb 5, 2020.

Knjižnice, kultura in dediščina v letu 2020.
Libraries, Culture and Heritage in 2020. International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), 28 January 2020.

Usposabljanje učiteljev in uvajanje študentov v svet digitalizirane kulturne dediščine.
Training educators and introducing students to the world of digitized cultural heritage. Teaching with EUROPEANA, January 10, 2020.

Razkrivanje preteklosti. Z digitaliziranjem knjižnice razkrivajo zaklade.
Uncovering the Past. With digitization, libraries bring treasures to light. By Lauren Emily Whalen. American Libraries, January 2, 2020.

Digitalno inoviranje kulturne dediščine: Priročnik za turistične destinacije. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, 2019.
Digital innovation of cultural heritage: A guide to tourist destinations. Ministry of Economic Development and Technology of the Republic of Slovenia, 2019.

10 let urada za digitaliziranje v muzejih Smithsonian. Letno poročilo 2019.
10 Years of Smithsonian Digitization Program Office. 2019 Annual Report. Washington DC, USA, 2019.

Vloga knjižnic pri promociji kulturne dediščine. Poročilo o trenutnem stanju.
The Role of Libraries in Promoting Cultural Heritage. State of the Art Report. Erasmus+ and iTSELF, 2019.

Digitalni pristopi v kulturni dediščini: do vse-baltskega omrežja sodelovanja.
Digital approaches in cultural heritage: towards a Pan-Baltic cooperation network. Final Report. The National Library of Latvia, November 2019.

Spreminjanje narave dela in kariere: visoko šolstvo kot središče za vzpostavitev sistema vseživljenjskega učenja.
The Changing Nature of Work and Careers: Higher Education as a Hub for Establishing a Lifelong Learning System. By Terrel Rhodes, Vice President, Office of Quality, Curriculum, and Assessment and Executive Director of VALUE. Association of American Colleges and Universities, Washington DC. Liberal Education, Summer/Fall 2019 Vol. 105, No. 3-4.

Kulturna dediščina v diskurzu EU in v programu Horizont 2020. Izvajanje v akciji.
Cultural heritage in EU discourse and in the Horizon 2020 programme. Implementation in Action. By Dr. Anna Zygierewicz. European Parliamentary Research Service, 22-11-2019

Digitalna dediščina.
Digital Heritage. By Xinyuan Wang et. al. Manual of Digital Earth, SpringerLink, chapter, 20 November 2019, pp 565-591.

Šov dediščine v pariškem Louvru postavlja tehnologijo v službo preteklosti.
Paris Louvre heritage show puts tech at the service of the past, 29/10/2019.

6. zasedanje strokovne skupine Evropske komisije za digitalno kulturno dediščino in Europeano.
6th Meeting of the European Commission’s Expert Group on Digital Cultural Heritage and Europeana (DCHE), 22 November 2019.

Kultura je digitalna: Poročilo o napredku junija 2019. Dokument o politiki.
Culture is Digital: June 2019 progress report. Policy paper. Foreword. By Jeremy Wright, Secretary of State for Digital, Culture, Media and Sport, Government of UK, 18 September 2019.

Umetna inteligenca: Vpogledi, ki jih rabite iz Harvardske revije.
Artificial Intelligence: The Insights You Need from Harvard Business Review. By Thomas H. Davenport, Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee, H. James Wilson. Harvard Business Review, September 17, 2019

Posebna številka o trenutnih trendih v ocenjevanju e-učenja.
Special issue on the current trends in E-learning Assessment. By Juan A. Lara, Shadi Aljawarneh & Sonia Pamplona. Journal of Computing in Higher Education, volume 32, pages1–8(2020), 12 August 2019

Sodelovalno digitaliziranje naravne in kulturne dediščine, Gorenjska, Slovenija.
Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage, Gorenjska, Slovenia. CD-ETA Action Plan, 19th June 2019

Poročilo Evropske komisije o kulturni dediščini: digitalizacija, spletna dostopnost in digitalno ohranjanje.
European Commission report on Cultural Heritage: Digitisation, Online Accessibility and Digital Preservation, 12 June 2019.

Od povezanega učenja do povezanega poučevanja: Ustvarjanje pedagoške digitalne pismenosti v izobraževanju učiteljev angleščine.
From Connected Learning to Connected Teaching: Reimagining Digital Literacy Pedagogy in English Teacher Education. By Dr. Nicole Mirra, Assistant Professor of urban teacher education, Graduate School of Education, Rutgers University. English Education, Vol. 51, No. 3, April 2019.

Digitalno izboljšani prostori – nova inovacija?
Digitally Enhanced Spaces – A New Innovation? By Dr. Damian Maher, Senior Lecturer. STEM Education Futures Research Centre, University of Technology Sydney. Progress in Education, Nova Science Publishers, Inc., Hauppauge, New York, USA. Academia, April 22, 2019.

Ocenjevanje problemov v digitalni kulturi.
Assessing the issues in digital cultural heritage. Corsham Institute, England, Apr 12, 2019.

Štirje profili uspešnih digitalnih direktorjev.
Four Profiles of Successful Digital Executives. By Fabian Reck, PhD Candidate and Alexander Fliaster, Professor and Chair, Department of Innovation Management, University of Bamberg. MIT Sloan Management Review, April 10, 2019.

Države članice EU se pridružujejo sodelovanju pri digitalizaciji kulturne dediščine.
EU Member States sign up to cooperate on digitising cultural heritage. European Commission, Strategy, Digital Single Market, 9 April 2019.

Kakšna je prihodnost kulturne dediščine? Zaznave, problematika in potencial.
What Future for Cultural Heritage? Perceptions, Problematics and Potential. Salzburg Global Seminar: Culture, Arts and Society, March 16 to 21, 2019.

Digitalna transformacija ne govori o tehnologiji.
Digital Transformation Is Not About Technology. By Behnam Tabrizi, Ed Lam, Kirk Girard and Vernon Irvin. Harvard Business Review, March 13, 2019.

Raziskovanje inovacij varovanja nesnovne kulturne dediščine.
Research on the Innovation of Protecting Intangible Cultural Heritage. By Ying Li & Peng Duan, Suzhou University, Shandong Business Institute. 8th International Congress of Information and Communication Technology, ICICT 2019, Nanning, Guangxi, China January 11-13, 2019. Procedia Computer Science, Volume 154, 2019, pp 20-25

Building a Canadian National Heritage Digitization Strategy – Minister’s Message. Library and Archives Canada, Jan 10, 2019

Priporočilo CM / Rec (2018) 10 Odbora ministrov državam članicam o prispevku kulture k krepitvi interneta kot emancipacijske sile.
Recommendation CM/Rec(2018)10 of the Committee of Ministers to member States on culture’s contribution to strengthening the internet as an emancipatory force. Council of Europe, 14 November 2018.

Uporaba kulturne dediščine za povečanje dobrega počutja starejših.
Use of cultural heritage to enhance older people’s wellbeing. By Dr. Laia Colomer, Senior Lecturer & Dr. Christen Lee Erlingsson, Assistant Professor of Nursing, Linnaeus University, Kalmar, Sweden. Chapter, Encyclopaedia of Global Archaeology, Springer, 2014. ResearchGate, June 2018

Trenutno najboljše prakse med ustanovami kulturne dediščine pri obravnavi avtorskih pravic del nedosegljivih avtorjev in analizi možnosti množičnega ustvarjanja.
Current Best Practices among Cultural Heritage Institutions when Dealing with Copyright Orphan Works and Analysis of Crowdsourcing Options. Centre for Intellectual Property Policy & Management (CIPPM), Bournemouth University, United Kingdom, May 2018.

Skavtske smernice za opolnomočenje mladih do svetovne dediščine.
Scout Guidelines for youth empowerment towards World Heritage. UNESCO and World Organization of the Scout Movement (WOSM), 18 April 2018, pp 20.

Mesto, življenje skupaj in izobraževanje. Monografija.
City, Living Together and Education. Monograph. Edited by Aina Tarabini, Associate Professor of Sociology of Education, Departament of Sociology, Autonomous University of Barcelona. International Association of Educating Cities, Barcelona, Spain, Jan 1, 2017.

Visoko šolstvo na svetu 6: Na poti k družbeno odgovorni univerzi: uravnoteženje globalnega z lokalnim.
Higher Education in the World 6: Towards a Socially Responsible University: Balancing the Global with the Local. Editors: Francesc Xavier Grau Vidal and Ellen Hazelkorn. Academia.edu, March 2017

Deset smrtnih grehov izobraževanja.
Ten Deadly Sins of Education. By Velimir Srića. Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 7(3):261-267, January 2013. ResearchGate.

 

The eRegion portal is powered by SRC d.o.o. Ljubljana

Attached documents: