Growing Book of the Grammar Schools’ Memory eBooks in Slovenia

Growing Book of the Grammar Schools’ Memory eBooks in Slovenia

Content
Vsebina

Invitation to high school graduates to publish commemorative books
Vabilo maturantom za izdajanje spominskih knjig

Purpose
Namen

Rastoča knjiga
Growing Book

Počastitev 550. obletnice frančiškanov v Novem mestu:
Odkritje kipa frančiškanu z rastočo knjigo 16.12.2022
Celebration of the 550th Anniversary of the Franciscans in Novo mesto:
Unveiling of the statue Franciscan with the Growing Book 12/16/2022

Objavljanje javnih podatkov o maturantih, profesorjih in ravnateljih
Publishing of public data on graduates, professors and principals

Sodelujoče srednje šole
Participating Grammar Schools

Spominske e-knjige maturantov
Memorial eBooks of Graduates

Prvi maturantski plesi v Republiki Sloveniji
The first proms in the Republic of Slovenia

Cross-border eCollaboration
Čezmejno e-sodelovanje

Invitation to high school graduates to publish commemorative books
Vabilo maturantom za izdajanje spominskih knjig

On July 7, 2021, the Graduates of the Novo mesto Gymnasium, Matura 1960 published the commemorative book Photomonography of Reflections 2020-1960. Novo mesto Gymnasium on the occasion of the 60th anniversary of our graduation . The book is published in the Digital Library of Slovenia, dLib. With this publication, we would like to encourage you to publish your commemorative book of graduates of your class, or several classes of your generation – an e-book, published on the Internet. We believe that such a book is a contribution to the digitization of the cultural heritage of the school and the city in which the school is located. Therefore, we kindly invite you to draw the attention of your classmates to this. Maybe while preparing for your next graduation anniversary. If you are going to publish your e-book, we invite you to let us know the link that we will publish on the Growing Book of the Grammar Schools’ Memory eBooks in Slovenia website. A list of the already published e-books of graduates is listed at the end of this website.

Novo mesto, 7/28/2021

Maturanti novomeške gimnazije, matura 1960 smo 7. 7. 2021 izdali spominsko knjigo Fotomonografija Odsevanja 2020-1960. Gimnazija Novo mesto ob 60-letnici naše mature. Knjiga je objavljena v Digitalni knjižnice Slovenije, dLib. S to objavo Vas želimo spodbuditi, da tudi maturanti Vašega razreda ali več razredov Vaše generacije izdate svojo spominsko knjigo maturantov – e-knjigo in jo objavite na internetu. Sodimo, da je taka knjiga prispevek digitaliziranju kulturne dediščine šole in mesta, v katerem je šola. Zato Vas vljudno vabimo, da na to opozorite svoje sošolke in sošolce. Morda ob pripravah Vaše naslednje obletnice mature. Če boste izdali svojo e-knjigo, Vas vabimo, da nam sporočite povezavo, da jo bomo objavili na spletni strani Growing Book of the Grammar Schools’ Memory eBooks in Slovenia. Seznam že objavljenih e-knjig maturantov je naveden na koncu te spletne strani.

Novo mesto, 28.7.2021

Purpose

The purpose of the Growing Book of the Grammar Schools’ Memory eBooks in Slovenia is:

To provide access to public data available in the eBooks (eProceedings) of the grammar schools in Slovenia on the graduates, teachers and principals and thus contribute to the Slovene cultural heritage promotion.

To open cross-border e-links with the grammar schools networks in Central Europe. For example, the Empress Maria Theresa Gymnasiums Network.

Launched on December 6, 2019, the Book of Memorial eBooks is growing with contributions from grammar schools. It is gradually expanding by adding links to new eBooks from participating grammar schools and by adding links to new schools. Updated by Dr. Jože Gričar, Professor EmeritusJoze.Gricar@UM.si.

Rastoča knjiga jubilejnih e-knjig srednjih šol v Sloveniji

Namen

Namen Rastoče knjige jubilejnih e-knjig srednjih šol v Sloveniji je:

omogočiti dostop do javnih podatkov, ki so na voljo v e-knjigah (e-zbornikih) o maturantih, profesorjih in ravnateljih srednjih šol v Sloveniji ter tako prispevati k promociji slovenske kulturne dediščine;

odpreti čezmejne e-povezave z omrežji srednjih šol v Srednji Evropi. Na primer, Omrežje gimnazij, ki jih je ustanovila cesarica Marija Terezija.

Knjiga jubilejnih e-knjig, ki je bila vzpostavljena 6. decembra 2019, raste s prispevki srednjih šol. Postopno se širi z dodajanjem povezav na nove e-knjige sodelujočih srednjih šol in z dodajanjem povezav na nove šole. Posodablja jo dr. Jože Gričar, zaslužni profesor, Joze.Gricar@UM.si.

Rastoča knjiga

Rastoča knjiga je vseslovenski projekt, ki smo ga zasnovali na začetku novega tisočletja. Projekt je namenjen vsem prebivalcem Slovenije, že od vsega začetka pa ima ambicije, da bi se k njemu priključile tudi druge države.

Knjiga je nosilka znanja, Rastoča knjiga pa je nekaj več. Nenehno nas spodbuja, da to znanje povečujemo  in poglabljamo, saj so v knjigah doma vsi zakladi sveta. Tudi tisti, ki nas učijo o etiki in vrednotah ter prijaznem medsebojnem povezovanju oziroma sodelovanju. Simbolično smo naša hotenja prikazali s kipom, ki dejansko, po posebni tehnologiji, fizično nenehno raste in smo ga poimenovali Deklica z Rastočo knjigo. Kip stoji v Ljubljani, prestolnici Slovenije.

Pri tej posebni in enkratni Deklici smo zasnovali devet velikih portalov v obliki knjige, s katerimi simbolično povezujemo vse narode in prebivalce sveta. V njih naj bi imeli zbrane najboljše knjige vseh držav; do sedaj je pristopilo štirinajst držav. Na elektronski način je v jeziku države prikazano ključno sporočilo vsake knjige. Projekt smo poimenovali Združene Rastoče knjige sveta (United growing books of the world).

Iskreno upamo, da bo Deklica z Rastočo knjigo s svojimi sporočili ter motivirajočo mladostno energijo pomagala k boljšemu vzdušju na svetu in plemenitemu povezovanju med narodi.

Dr. Janez Gabrijelčič, idejni vodja Rastoče knjige

Growing Book

The Growing Book is a nationwide project designed at the beginning of the new millennium. The project is for all people of Slovenia. From the very beginning of the project, it has ambitions for other countries to join.

The book is the bearer of knowledge. The Growing Book is something more, however. We are constantly encouraged to increase and deepen this knowledge as all the treasures of the world are in the books. The books are teaching us also about ethics, values ​​and friendly interconnection. Symbolically, we depicted our desires with a statue that, by special technology, is physically constantly growing, and we have named it the Girl with the Growing Book. The statue stands in Ljubljana, the capital of Slovenia.

With this special and one-off Girl, we designed nine large book-shaped portals. They symbolically connect all nations and peoples of the world. They collect the best books of the countries; fourteen countries have so far joined. One can listen the key message of each book in the language of the country. We named the project United Growing Books of the World.

We sincerely hope that the Girl with the Growing Book, with its messages and motivating youthful energy, will help to create a better atmosphere in the world and a noble connection between nations.

Dr. Janez Gabrijelčič, Head of the Growing Book

Počastitev 550. obletnice frančiškanov v Novem mestu:
Odkritje kipa frančiškanu z rastočo knjigo 16.12.2022
Celebration of the 550th Anniversary of the Franciscans in Novo mesto:
Unveiling of the statue Franciscan with the Growing Book 12/16/2022

Frančiškan z rastočo knjigo. Mag. Jernej Mali, akademski kipar.

Vabilo na odkritje kipa  Frančiškan z rastočo knjigo v petek, 16. decembra 2022 ob 11. uri v Frančiškanski cerkvi: Mestna občina Novo mesto, Odbor za kulturno dediščino in Frančiškanski samostan Novo mesto.

pdf Frančiškan Odkritje kipa 16.12.2022 Vabilo

 Nagovori ob odkritju kipa

Dr. Miha Japelj, profesor, predsednik, Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta & redni član, Inženirska akademija Slovenije
pdf Frančiškan z rastočo knjigo 16.12.2022 Miha Japelj

Mag. Gregor Macedoni, župan, Mestna občina Novo mesto
pdf Frančiskan z rastočo knjigo 16.12.2022 Gregor Macedoni

Dr. Janez Gabrijelčič, član, Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta & idejni vodja Rastoče knjige
pdf Frančiškan z rastočo knjigo 16.12.2022 Janez Gabrijelčič

Dr. Milček Komelj, izredni profesor, redni član, Slovenska akademija znanosti in umetnosti – SAZU & redni član, Evropska akademija znanosti in umetnosti (EASA)
pdf Frančiškan z rastočo knjigo 16.12.2022 Milček Komelj

Msgr. Stanislav Zore, Ljubljanski nadškof metropolit
pdf Frančiškan z rastočo knjigo 16.12.2022 Stanislav Zore

Tomaž Hočevar, gvardijan, Frančiškanski samostan Novo mesto

Kulturni program: Aja Koncilija in Jurij Dović, dijaka Gimnazije Novo mesto.
Vodja otvoritvene slovesnosti: Tomaž Koncilija, svetovalec, Gimnazija Novo mesto

 Objave v e-medijih o odkritju kipa 16.12.2022

Odkritje kipa frančiškan z rastočo knjigo, praznik novomeške kulture in frančiškanov. Škofija Novo mesto, 19. december 2022.
Frančiškan sredi mesta kot simbol hvaležnosti. Radio Ognjišče, 19.12.2022.
Pred cerkvijo sv. Lenarta stoji Frančiškan z rastočo knjigo. Mestna občina Novo mesto, 19.12.2022.
Kip frančiškana z rastočo knjigo zahvala novomeškim frančiškanom. L. Markelj. Dolenjski list, 17.12.2022.
Frančiškan z rastočo knjigo. Video (1:54). Vaš kanal, 16.12.2022.
Odkrili skulpturo frančiškana z rastočo knjigo. MM. Družina, 16.12.2022.
V Novem mestu odkrili skulpturo frančiškana z rastočo knjigo. STA, 16.12.2022.
Slovesnost in odkritje kipa Frančiškan z rastočo knjigo, frančiškanska cerkev Novo mesto. Dolenjski list, 16.12.2022.
Slovesnost ob odkritju kipa Frančiškan z rastočo knjigo. Katoliška cerkev, 16.12.2022.

 Objave v e-medijih o pobudi za postavitev kipa

Frančiškan z Rastočo knjigo. Vesna Slanc. Vaš kanal Novo mesto. Video 27:44, 30.05.2022.
Pobuda za kip frančiškana z rastočo knjigo. Vaš kanal Novo mesto. Video 2:10, 19.05.2020.
Frančiškanom bodo v zahvalo postavili kip. Slovenske novice, 15.03.2020.
Frančiškan z rastočo knjigo. Frančiškanski samostan Novo mesto, 14.03.2020.
Frančiškan z rastočo knjigo. Franci Koncilija. Kulturno društvo Severina Šalija Novo mesto, 14.03.2020.
Frančiškan z rastočo knjigo še letos v Novem mestu? Člani Odbora za promocijo kulturne dediščine Novega mesta. Lokalno.si, 13.3.2020.
V Novem mestu pobuda za postavitev kipa frančiškana z rastočo knjigo. RadioKrka, 12.03.2020.
Frančiškan z rastočo knjigo. V Novem mestu želijo postaviti kip frančiškana z rastočo knjigo. Jože Bartolj. Radio Ognjišče, 12.03.2020.
Frančiškan z rastočo knjigo v Novem mestu. Škofija Novo mesto, 12.03.2020.
Frančiškan z rastočo knjigo. Poklon novomeškim frančiškanom in vsemu, kar predstavljajo knjige. Simona Fajfar. Delo, 11.03.2020.
V Novem mestu pobuda za postavitev kipa frančiškana z rastočo knjigo. Slovenska tiskovna agencija – STA, 11.3.2020.

 Frančiškanska knjižnica v Novem mestu

Knjižnica frančiškanskega samostana, Novo mesto, 1469–1800. Nacionalna lista Spomina sveta UNESCO. Izbor za leto 2022. Nacionalni odbor UNESCO za program Spomin sveta, 21. oktober 2022.
Inkunabule, ki so shranjene v frančiškanski knjižnici v Novem mestu, bodo digitalizirane. Franci Koncilija. Časnik, 06.07.2022.

Objavljanje javnih podatkov o maturantih, profesorjih in ravnateljih
Publishing of public data on graduates, professors and principals

Mnenje glede objave osebnih podatkov na »spominski e-plošči« šole.

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., informacijska pooblaščenka, 10. 1. 2020
pdf Rastoča knjiga jubilejnih e-knjig informacijska pooblaščenka 10.1.2020

Rastoča knjiga jubilejnih e-knjig srednjih šol v Sloveniji & maturanti:
prispevek kulturni dediščini

Pismo maturantkam in maturantom z dne 14.1.2020
doc Rastoča knjiga e-knjig maturanti 14.1.2020

Sodelujoče srednje šole - Participating Grammar Schools

Klasična gimnazija v Ljubljani, 1563 – 1965

Jezuit v Ljubljani: od srednjih šol do kolegija. Jezuiti so prišli v Ljubljano leta 1597. Naselili so se na Gornjem trgu in ustanovili svojo redovno družbo. Bogdanka Pirc Marjanovič. Delo, 09. februar 2020
Ljubljanski klasiki 1563 – 1965
Zbornik so v novembru 1999 izdali maturanti KIasične gimnazije v Ljubljani (1941-1958) ob stoletnici njene zgradbe (1899-1999).

Predsednica: Bogdanka Pirc Marjanovič, Društvo klasikov Ljubljana, DrustvoKlasikov@siol.net

Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper, 1612

Ravnateljica: Luisa Angelini Ličen, Luisa.Angelini-Licen@guest.arnes.si

Gimnazija Novo mesto, 8. 8. 1746
Cesarica Marija Terezija: Ustanovna listina novomeške gimnazije

Zborniki:

Dvesto petindvajset let novomeške gimnazije. Zgodovinski oris 1746-1971
250 let Gimnazije Novo mesto 1746–1996
260 let Gimnazije Novo mesto. Utrip šole 1996–2006
270 let Gimnazije Novo mesto 1746 – 2016

Šolsko glasilo:

Stezice: glasilo Gimnazije Novo mesto. Celotno besedilo od 1954, letnik 2, številka 1 do 2018, letnik 65, številka 1/2. Šolsko glasilo z najdaljšo neprekinjeno tradicijo izhajanja v Sloveniji. Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si
Stezice: glasilo Gimnazije Novo mesto, letnik (4) 1956. Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si
Stezice: glasilo Gimnazije Novo mesto, letnik (7) 1959 (v šolskem letu 1959/60 izdanih 15 številk). Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si
132 let gimnazijskih glasil. Bibliografija gimnazijskih glasil. Miloš Jakopec. 250 let Gimnazije Novo mesto 1746–1996, str. 103-114
Stezice februar, junij, november. Šolske publikacije. Gimnazija Novo mesto 2011
Stezice – glasilo dijakov Gimnazije Novo mesto, 2015

Ravnateljica: Mojca Lukšič, Mojca.Luksic@GimNm.org

1. gimnazija v Celju, 1808

200-letnica I. gimnazije v Celju
Slike razredov

Ravnatelj: Dr. Anton Šepetavc, Anton.Sepetavc@guest.arnes.si

Gimnazija Kranj, 10. 10. 1810
Ustanovitelj: Guverner Ilirskih provinc Marmont

Gimnazija Kranj in stoletje njenih matur, 2001
Znane osebnosti, ki so maturirale na Gimnaziji Kranj

Ravnatelj: Mag. Aljoša Brlogar, Aljosa.Brlogar@GimKr.si

Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana, 12. 6. 1852
Ustanovljena kot nižja realka z ministrskim odlokom št. 5365

Neprekinjen tok znanja. 60 let Srednje elektrotehniške šole na Vegovi. V novo šolsko leto 2019/20
Vegovci Vegovcem. Zbornik ob 50. letnici Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana

Ravnatelj: Dr. Uroš Breskvar, Uros.Breskvar@Vegova.si

Gimnazija Ledina Ljubljana, 1867

Mostovi preteklosti za poti prihodnosti: ob 150-letnici Gimnazije Ledina. Gimnazija Ledina, 2017

Roman Vogrinc, ravnatelj, Roman.Vogrinc@Ledina.si

Gimnazija Ptuj, 4. 10. 1869

Moja Gimnazija, Gimnazija Ptuj. Zbornik ob 150-letnici Gimnazije Ptuj, 1869-2019
Zbornik ob 125-letnici ptujske gimnazije

Ravnatelj: Boštjan Šeruga, Bostjan.Seruga1@guest.arnes.si

Ekonomska šola Celje, 1869

150-letnica izobraževanja za potrebe trgovine in ekonomije na Celjskem

Ravnateljica: Bernarda Marčeta, Bernarda.Marceta@ESCelje.si

Gimnazija in srednja šola Kočevje 10. 9. 1871

Zlati jubilej slovenske gimnazije v Kočevju 1969

Ravnatelj: Tomaž Markovič, Tomaz.Markovic@GSSK.si

Ekonomska šola Novo mesto, 1873

Ravnateljica: Vladimira Šuštaršič, Vladimira.Sustarsic@EsNm.si

Grm Novo Mesto – Center biotehnike in turizma, 1886

Direktor: Tone Hrovat, Tone.Hrovat@guest.arnes.si

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija,
Ravnateljica: Vida Hlebec, Vida.Hlebec@guest.arnes.si
Srednja šola za gostinstvo in turizem
Ravnateljica: Maja Skubic Avsec, Maja.Skubic-Avsec@guest.arnes.si
Višja strokovna šola
Ravnateljica: Helena Jurše Rogelj, Helena.J.Rogelj@gmail.com
Dijaški in študentski dom
Ravnateljica: Martina Kralj, Martina.Kralj2@gmail.com
Medpodjetniški izobraževalni center
Vodja: Marko Glušič, Marko.Glusic@gmail.com

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
Dekanja: Dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, docentka, Lea.Colaric-Jakse@vsgrm.unm.si

Poljanska gimnazija Ljubljana, 27. 12. 1889

Ravnatelj: Bojan Bogatec Končan, Bogatec.Koncan.Bojan@Gimnazija-Poljane.com

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana, 1896

Letopis 2016-2017
Letopis 2015-2016
Letopis 2014-2015
Letopis 2013-2014
Letopis 2012-2013
Letopis 2011-2012
Letopis 2010-2011

Maturanti dveh gimnazij, 1961- 2011. Spomini ob petdeseti obletnici mature 4.D razreda
Zbornik maturantk, maturantov, profesoric in profesorjev, 1897-1996

Ravnateljica: Lidija Žigon, Lidija.Zigon@GJP.si

Gimnazija Jurija Vege Idrija, 1901

Prva slovenska realka: Idrija 1901-1926

Ravnateljica: Karmen Vidmar, Karmen.Vidmar@GimIdrija.si

Škofijska klasična gimnazija, 21. 9. 1905

Zborniki:

Zavod St. Stanislava za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti
Seznam profesorjev in dijakov do 1944

Šolsko glasilo:

Kažipot – Publicistično glasilo dijakov Škofijske klasične gimnazije

Ravnatelj: Simon Feštanj, Ravnatelj.SKG@Stanislav.si

Gimnazija Moste Ljubljana, 21. 9. 1914

100 let. Zaloška 49 – že 100 let hram učenosti. Zbornik ob 100. obletnici šolanja

Ravnateljica: Špela Škof Urh, Spela.Skof-Urh@guest.arnes.si

Gimnazija Murska Sobota, 1919

100 let naše gimnazije: zbornik ob 100-letnici Gimnazije Murska Sobota

Ravnatelj: Roman Činč, Roman.Cinc@gmail.com

Ekonomska šola Ljubljana, 4. 12. 1920

Ravnateljica: Ema Kozar, Ema.Kozar@Presernova.si

Gimnazija Vič, 22. 7. 1929
Ministrski odlok. br. 53896

Ravnateljica‎: ‎Mag. Alenka Krapež, Alenka@GimVic.org

Gimnazija Šentvid Ljubljana, 1945

Zbornik ob 70-letnici Gimnazije Šentvid

Ravnatelj: Mag. Jaka Erker, Jaka.Erker@Sentvid.org

Gimnazija Koper, 1945

Zbornik ob 70-letnici Gimnazije Koper

Ravnatelj: Bruno Petrič, Bruno.Petric@guest.arnes.si

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, 6. 9. 1945

Seznami maturantov 1954/1955 – 2018/2019
Zbornik ob 60. letnici Gimnazije Stična, Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, maj 2010
Zbornik ob 30. letnici Gimnazije Stična, maj 1975

Uveljavljeni dijaki

Ravnatelj: Milan Jevnikar, Milan.Jevnikar@guest.arnes.si

Gimnazija Jesenice, 1945

Generacije maturantov
Klub alumnov Gimnazije Jesenice

Ravnateljica: Mag. Lidija Dornig, Lidija.Dornig@GimJes.si

Oblikovna – Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, 1946

Revije R5

Ravnatelj: Gregor Markelj, Ravnatelj@SSOF.si

Srednja šola “Veno Pilon” Ajdovščina, 1946

50 let Srednje šole v Ajdovščini, zbornik, Srednja šola “Veno Pilon” Ajdovščina 2001

Ravnatelj: Andrej Rutar, Andrej.Rutar@SS-VenoPilon.si

Gimnazija Nova Gorica, 1947

Kronika. Šolsko leto 2016-2017. Gimnazija Nova Gorica
Zbornik ob 70-letnici Gimnazije Nova Gorica, 5. oktobra 2017

Ravnatelj: Andrej Šušmelj, Andrej.Susmelj@GimNG.si

Gimnazija Škofja Loka, 1950

50 let Škofjeloške gimnazije

Ravnatelj: Jože Bogataj, Joze.Bogataj@Gimnazija-SkofjaLoka.si

Cross-border eCollaboration
Čezmejno e-sodelovanje

Escola Secundária D. João II in Setúbal, Portugal
Ramiro Sousa, Director
Ramiro.Sousa@DJoaoII.com

Kje se skriva moč. Pesem sodelovanju

Moč se ne skriva v hitenju
in je ni v teptanju,
ne boste je našli v ukazih
in še manj v laganju.

Moč ne domuje v denarju
in ne počiva v udobju,
s položaja zdrsne v trenutku
in z epoleto odpade.

Moč je v srcu in želji,
precej je je tudi v milini,
raste iz spoštovanja,
zacveti pa v sodelovanju.

Okram Racirg

Spominske e-knjige maturantov
Memorial eBooks of Graduates

Šubičeva in Poljanska gimnazija Ljubljana

Maturanti dveh gimnazij, 1961- 2011. Spomini ob petdeseti obletnici mature 4.D razreda. Jure Zupan, Ljubljana, maj 2011, str. 41.

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Leta našega odraščanja in zorenja. Ob 50. obletnici mature 1961. Zbornik maturantov 1961, 2011.
50. obletnica 16. generacije maturantov Gimnazije Josipa Jurčiča v Stični. Zbornik maturantov 1971, 2021

Gradbene tehniške šole

Zbornik ob 70. letnici Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto, Apr 5, 2020.
Zbornik ob 60. letnici DGIT Novo mesto, Nov 4, 2012.

Ekonomska srednja šola Novo mesto

Zbornik spominov ob 50. obletnici mature dijakinj in dijakov 4. b razreda Ekonomske srednje šole Novo mesto 1960–1964. Gradivo zbrali in uredili: Nežka But, Rezka Povše. Samozaložba Anton Vesel, junij 2014, 228 str.

Gimnazija Novo mesto

FOTOMONOGRAFIJA GIMNAZIJSKIH MATURANTOV LETNIKA 1960. Štiri leta so se mučili z njimi, zdaj pa vračajo. Igor Vidmar. Živa, Priloga Dolenjskega lista, številka 9/leto 20/september 2021, str. 24-25.
FOTOMONOGRAFIJA GIMNAZIJSKIH MATURANTOV LETNIKA 1960. Igor Vidmar

Fotomonografija Odsevanja 2020-1960. Gimnazija Novo mesto. Spominska knjiga ob 60-letnici mature, matura 1960. 7. 7. 2021.
pdf Maturanti novomeške gimnazije, matura 1960, Spominska knjiga, vabilo

 

 

Obisk Gimnazije Novo mesto 22.10.2021

Fotografija na hodniku pred zbornico ob plakatih Maturantski Ples 1960 in Scapinove zvijače 1960

Od desne proti levi:

Marjeta Petrović, Bogica Cibic, Irena Gabrijelčič, Majda Šoster, Marjeta Smolej, Mišo Andrijanič, Marta Račečič, Franci Bartolj, Ljuba Roženbergar, Jože Gričar, Mojca Lukšič – ravnateljica, Stanislav Plavec, Vinko Bele, Peter Simič.

63. obletnica mature 8. junija 2023
Obisk Muzejske zbirke IMV v Novem mestu in kosilo v Gostilni Mrak, Sela pri Ratežu

 

Od desne proti levi:

Peter Simič, Franc Bartolj, Jože Gričar, Stanislav Plavec, Ljuba Roženbergar, Mišo Andrijanič, Bogica Cibic, Vinko Bele, Marjeta Smolej, Milena Vidic, Irena Gabrijelčič, Janez Mervič, Zvone Pelko.

Prvi maturantski plesi v Republiki Sloveniji
The first proms in the Republic of Slovenia

Maturitetni ples 8.a razreda Prve gimnazije v Mariboru 14. junija 1952, Velika dvorana Hotela Orel.

Tretji maturantski ples v Mariboru pod pokroviteljstvom OK LMS Slovenije. Hala C mariborskega razstavišča, 1. aprila 1961.
pdf Maturantski ples v Mariboru 1961

Veliki maturantski ples maturantov generacije 1960 novomeške gimnazije. 6. februarja 1960 v Domu JLA v Novem mestu
pdf Maturantski ples v Novem mestu 1960

Cross-border eCollaboration
Čezmejno e-sodelovanje

26.5.2018 Empress Maria Theresa Gymnasiums Network

The Empress Maria Theresa Gymnasiums Network was formed at the Novo mesto Academy at the European Year of Cultural Heritage  on May 25, 2018 with the following objectives:

  • Expressing thanks to the Empress Maria Theresa for her visionary appreciation of education.
  • Presenting the gymnasium’s history as a component of the European cultural heritage.
  • Suggesting ways of efficient cultural heritage promotion to the benefits of sustainable tourism in the local community.
  • Encouraging collaboration and exchange of gymnasiums’ students and teachers by exploiting e-technologies.
  • Suggesting possible joint cross-border project proposals.
  • Providing links to at least three gymnasium’s representatives to the network: principal/director, teacher of English, website editor.
  • Linking with eSchools networks.

8.9.2017 From Maria Theresa Gymnasium in 1746 to Academic Initiative in 2017

The objective of the gathering From Novo mesto Gymnasium Founding Charter of Empress Maria Theresa in 1746 to Dolenjska Academic Initiative in 2017 is to discuss opportunities in jointly coordinated actions for exploitation of internet (websites) for an accelerated cross-border cultural heritage and tourism ePromotion in the next 12 months.

The eRegion portal is powered by SRC d.o.o. Ljubljana

Attached documents: