eSeniors 55+ Network

eSeniors 55+ Network

 eSeniors 55+ Network

If we tell someone everything we know, we still have everything left.

Omrežje e-seniorji 55+

Če nekomu povemo vse, kar vemo, nam še vedno vse ostane.

Content / Vsebina

Accelerated actions are needed in an aging society and digitization
Non-digital Customers & Code of Conduct on Financial Inclusion /
Kodeks ravnanja v zvezi s finančno vključenostjo – kako bodo banke obravnavale nedigitalne stranke
Seniors 55+ are using Information technology (IT) / Seniorji 55+ uporabljajo informacijsko tehnologijo (IT)
Seniors Centricity / Osredotočenost na seniorje
Recent Publications / Najnovejše publikacije
Purpose / Namen
Meetings / Sestanki
eSeniors Libraries / Knjižnice za e-seniorje
eSeniors Websites Editors / E-seniorji uredniki spletnih strani
Learning to Edit Websites Group / Skupina Učenje za urejanje spletnih strani
Members / Člani
History / Zgodovina
International Founding Members / Mednarodni ustanovni člani
International Contact Persons / Mednarodne kontaktne osebe
Links to Portals & Websites / Povezave na portale in spletne strani

Accelerated actions are needed in an aging society and digitization

The combination of an aging society and digitization is creating new challenges and opportunities for individuals, businesses, and governments around the world. Accelerated actions are needed to address these challenges and take advantage of the opportunities.

Firstly, an aging society means that there is a growing population of older adults who may require additional healthcare services, social support, and financial resources. Digitization can help address some of these challenges by providing new ways for older adults to access healthcare services, connect with friends and family, and manage their finances. However, there are still many older adults who may not have the necessary digital skills or access to technology to benefit from these innovations.

Secondly, digitization is also transforming the way we work and do business. Automation and artificial intelligence are changing the nature of work and creating new opportunities for innovation and growth. However, this also means that workers need to acquire new skills and adapt to new ways of working. Older workers, in particular, may need additional support and training to keep up with these changes.

Accelerated actions are needed to ensure that older adults are not left behind in the digital age and that the workforce is prepared for the changing demands of the economy. This includes investing in digital infrastructure, providing digital skills training and support for older adults, and developing policies that support the needs of an aging population. Governments, businesses, and individuals all have a role to play in this process, and the sooner we start taking action, the better prepared we will be for the future.

Non-digital Customers & Code of Conduct on Financial Inclusion /
Kodeks ravnanja v zvezi s finančno vključenostjo – kako bodo banke obravnavale nedigitalne stranke

Financial inclusion is a key aspect of the banking industry, and it is important that all customers, including those who may not have access to digital technology, are able to access and benefit from financial services. To ensure that all customers are treated fairly and with respect, banks have implemented a Code of Conduct on Financial Inclusion.

Under this Code of Conduct, banks are committed to providing accessible, affordable, and appropriate financial services to all customers, including those who may not have access to digital technology. Banks are also committed to ensuring that their staff are trained to understand the needs and requirements of different customers, and to provide appropriate support and assistance to those who require it.

To approach non-digital customers, banks may use a variety of methods, such as providing in-branch services, offering telephone or postal banking services, or partnering with local businesses or community organizations to provide financial services in areas where access to banks may be limited. Banks may also offer financial literacy programs and educational resources to help non-digital customers better understand and manage their finances.

The Code of Conduct on Financial Inclusion emphasizes the importance of treating all customers fairly and equitably, regardless of their technological capabilities, and ensuring that everyone has access to the financial services and resources they need to achieve their financial goals.

Here is a link to the Code of Conduct on Financial Inclusion – how the banks will approach nondigital customers  accepted by Finance Norway on 14.06.2022.

Contact Person:
Hilde E. Johansen, Principal Adviser
Consumer Relations Department, Finance Norway, Oslo
Hilde.E.Johansen@FinansNorge.no

Kodeks ravnanja v zvezi s finančno vključenostjo – kako bodo banke obravnavale nedigitalne stranke

 1. Razpoložljivost analognih bančnih storitev

Banka zagotavlja dostopnost storitev na način, da je stranki omogočena pridobitev podatkov o računu, plačevanje računov in izvajanje plačilnih prenosov brez uporabe spletne rešitve.

 1. Odgovornost za informiranje in svetovanje

Banka svetuje strankam, ki so v prehodu iz digitalnega v analogno storitev ali ne obvladajo uporabe storitev digitalnega bančništva.
Banka zagotavlja enostaven dostop do informacij, ki so ciljno usmerjene in relevantne za to skupino strank.
Banka mora zagotavljati enostavno dostopne informacije najbližjim sorodnikom stranke, kadar je to potrebno.

 1. Razpoložljivost navodil za uporabo digitalnih rešitev

Banka mora ponuditi navodila za uporabo svojih digitalnih rešitev.

 1. Vzpostavitev finančnega pooblastila

V primerih, ko nekdo rabi pomoč in podporo pri opravljanju bančnih storitev, mora biti zagotovljen enostaven postopek vzpostavitve finančnega pooblastila.
Banka mora ponuditi možnost pooblastila za vodenje bančnega računa.
Banka zagotavlja informacije in nasvete glede možnosti pomoči ali prejema pomoči z uporabo pooblastila ali druge enakovredne rešitve, kjer je to primerno.

 1. Smernice in prakse

Banka vzdržuje smernice za storitve strankam in zagotavlja ustrezno usposobljenost za oskrbo te skupine strank.
Banka bo vzdrževala prakse in organiziranost, ki zagotavlja skladnost s Kodeksom ravnanja v zvezi s finančno vključenostjo.

Seniors 55+ are using Information technology (IT)

“E-senior 55+” refers to the use of digital technologies, online platforms, and digital services by individuals who are 55 years old and older. In a digitized society, seniors are increasingly becoming a part of the digital landscape, using technology for various purposes such as communication, entertainment, healthcare, and more.

Seniors 55+ are increasingly using information technology (IT) to stay connected with friends and family, access information and services, and engage in activities that enhance their well-being. Here are some examples of how seniors 55+ are using IT:

Communication: Seniors 55+ are using IT to stay in touch with family and friends through email, social media, and video calls.

Health: Many seniors 55+ are using health apps to monitor their health, track their fitness goals, and manage chronic conditions.

Entertainment: Seniors 55+ are using IT to stay entertained with streaming services, online games, and e-books.

Learning: Seniors 55+ are using IT to learn new skills, take online courses, and access educational resources.

Shopping: Seniors 55+ are using IT to shop online and have products delivered to their doorstep, which can be especially helpful for those who have mobility issues.

Banking: Seniors 55+ are using IT to manage their finances, pay bills, and access their bank accounts from the comfort of their own home.

IT is becoming an increasingly important tool for seniors 55+ to enhance their quality of life and stay connected to the world around them.

Seniorji 55+ uporabljajo informacijsko tehnologijo (IT

»E-senior 55+« se nanaša na uporabo digitalnih tehnologij, spletnih platform in digitalnih storitev s strani posameznikov, starih 55 let in več. V digitalizirani družbi postajajo starejši vse bolj del digitalne krajine, ki uporabljajo tehnologijo za različne namene, kot so komunikacija, zabava, zdravstvo itd.

Seniorji 55+ vse pogosteje uporabljajo informacijsko tehnologijo (IT), da ostanejo povezani s prijatelji in družino, dostopajo do podatkov in storitev ter sodelujejo v dejavnostih, ki izboljšujejo njihovo dobro počutje. Tukaj je nekaj primerov, kako seniorji 55+ uporabljajo IT:

Komunikacija: seniorji 55+ uporabljajo IT, da ostanejo v stiku z družino in prijatelji prek e-pošte, družbenih medijev in video sestankov.

Zdravje: seniorji 55+ uporabljajo zdravstvene aplikacije za spremljanje svojega zdravja, spremljanje ciljev telesne pripravljenosti in obvladovanje kroničnih bolezni.

Zabava: seniorji 55+ uporabljajo informacijsko tehnologijo, da se zabavajo s predvajanjem video posnetkov, spletnimi igrami in e-knjigami.

Učenje: seniorji 55+ uporabljajo informacijsko tehnologijo za učenje novih veščin, obiskovanje spletnih tečajev in dostop do izobraževalnih virov.

Nakupovanje: seniorji 55+ uporabljajo informacijsko tehnologijo za spletno nakupovanje in dostavo izdelkov na dom, kar je lahko še posebej koristno za tiste, ki imajo težave z mobilnostjo.

Bančništvo: seniorji 55+ uporabljajo IT za upravljanje svojih financ, plačevanje računov in dostop do svojih bančnih računov iz udobja svojega doma.

IT postaja vse bolj pomembno orodje za seniorje 55+, da izboljšajo kakovost svojega življenja in ostanejo povezani s svetom okoli sebe.

Seniors Centricity
Osredotočenost na seniorje

Senior centricity is important in application development because it focuses on designing and building applications that meet the specific needs and preferences of older adults, who are often referred to as seniors. The developers can create applications that are more inclusive, accessible, and user-friendly for seniors, ultimately improving their digital experiences. The reasons are the following:

Growing elderly population: The global population is aging rapidly, and seniors are becoming an increasingly significant demographic.

User experience: Senior centricity prioritizes designing applications with user-friendly interfaces, intuitive navigation, and clear instructions. Older adults may have varying levels of digital literacy or physical limitations, such as reduced vision or motor skills.

Inclusion and accessibility: Senior centricity promotes inclusivity and accessibility in application development. It ensures that seniors, regardless of their technological background or physical abilities, can effectively access and utilize digital applications.

Addressing specific challenges: Older adults may face unique challenges related to technology, such as cognitive decline, privacy concerns, or limited mobility. Senior centricity encourages developers to address these challenges by incorporating features like simplified interfaces, clear instructions, privacy settings, and options for larger text sizes or voice-based interactions.

Market potential: The senior population represents a significant market segment with specific needs and preferences. By developing applications that cater to older adults, businesses can tap into this growing market and provide solutions that address their requirements.

Osredotočenost na starejše je pomembna pri razvoju aplikacij, ki so namenjene zadovoljevanju potreb in želja starejših odraslih, ki se pogosto imenujejo seniorji. Razvijalci lahko ustvarijo aplikacije, ki so bolj vključujoče, dostopne in uporabniku prijazne za starejše, kar na koncu izboljša njihovo digitalno izkušnjo. Razlogi so naslednji:

Naraščajoče starejše prebivalstvo: svetovno prebivalstvo se hitro stara in seniorji postajajo vse pomembnejša demografska skupina.

Uporabniška izkušnja: osredotočenost na seniorje daje prednost oblikovanju aplikacij z uporabniku prijaznimi vmesniki, intuitivno navigacijo in jasnimi navodili. Starejši odrasli imajo lahko različne stopnje digitalne pismenosti ali telesne omejitve, kot so zmanjšan vid ali motorične sposobnosti.

Vključenost in dostopnost: osredotočenost na seniorje spodbuja njihovo vključenost in dostopnost pri razvoju aplikacij. Zagotavlja, da seniorji lahko, ne glede na njihovo tehnološko ozadje ali fizične sposobnosti, učinkovito dostopajo do digitalnih aplikacij in jih uporabljajo.

Reševanje posebnih izzivov: Seniorji se lahko soočajo z edinstvenimi izzivi, povezanimi s tehnologijo, kot so kognitivni upad, skrb glede zasebnosti ali omejena mobilnost. Osredotočenost na seniorje spodbuja razvijalce, da se spopadejo s temi izzivi z vključevanjem funkcij, kot so poenostavljeni vmesniki, jasna navodila, nastavitve zasebnosti in možnosti za večje črke v besedilih ali glasovne interakcije.

Tržni potencial: Starejša populacija predstavlja pomemben tržni segment s posebnimi potrebami in preferencami. Z razvojem aplikacij, ki so namenjene seniorjem, se lahko podjetja vključijo v ta rastoči trg in zagotovijo rešitve, ki izpolnjujejo zahteve seniorjev.

Recent Publications / Najnovejše publikacije

E-sodelovanje e-seniorjev. Jože Gričar, 19.10.2023
pdf Center Monografija 2023 E-sodelovanje e-seniorjev Jože Gričar

Umetna inteligenca – krasni novi svet. Dejan Vodovnik. Vzajemnost, oktober 2023, str. 10-11.

Starejši v korak s časom pri uporabi umetne inteligence. Chatgpt za seniorje. V okviru Omrežja e-seniorji 55+ si prizadevajo, da bi ta orodja začeli uporabljati tudi starejši. Andreja Žibret Ifko. Delo, 30 avgusta 2023, str.13.

Kulturna dediščina in internet gresta čudovito skupaj. Prednosti povezovanja kulturne dediščine in interneta premalo uporabljamo, menijo e-seniorji. Andreja Žibret, novinarka. DELO, 19.07.2023.

Srebrna ekonomija: Poimenovanje skupin oseb, ki so starejše kot 55 let. Dr. Jože Gričar, Omrežje e-seniorji 55+, 6. januar 2023.

pdf Srebrna ekonomija Skupine starejših oseb januar 2023

Interlinking Silver Economy Websites. Dr. Jože Gričar, Professor Emeritus, University of Maribor. Professors Emeriti Network, November 16, 2022.
pdf Interlinking Websites Joze Gricar November 16 2022

Developing the Silver Economy and Related Government Resources for Seniors. A Position Paper.
September 19, 2022.

Purpose

An eSenior is a person who often uses the Internet for work and entertainment, including digital tools of all kinds. She/he is trained in the use of eTechnology and the successful use of available eServices provided by organizations in the environment. In the process of active aging, eSeniors connect to networks, which are a modern organizational form of an open and flexible society based on the use of eTechnology. eCollaboration of eSeniors is a condition for efficient and successful development of the Silver Economy.

The purpose of the eSeniors 55+ Network is to promote the use of the Internet to support the activities of persons over 55 years of age. The network is in the core of active aging. It is bringing together the individuals – family members, friends, neighbours. A link to a business website may be posted.

eConnectivity with similar networks in Slovenia and worldwide is desired.

The members of the network are in the following cities: Brežice, Celje, Cerklje na Gorenjskem, Črnomelj, Idrija, Karlovac, Kosovelje na Krasu, Kranj, Ljubljana, Maribor, Metlika, Mokronog & Šentrupert, Novo mesto, Pivka, Radovljica, Ravne na Koroškem, Razkrižje, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Solkan, Nova Gorica, Škofja Loka, Trebnje, Vrhnika &Zaplana, Zagorje ob Savi,  Žalec.

 

Namen

E-senior je oseba, ki za delo in zabavo pogosto uporablja internet vključno z digitalnimi orodji vseh vrst. Usposobljena je za uporabo e-tehnologije in uspešno izrabljanje razpoložljivih e-storitev, ki jih nudijo organizacije v okolju. V procesu aktivnega staranja se e-seniorji povezujejo v omrežja, ki so sodobna organizacijska oblika odprte in prilagodljive združbe, ki temelji na izrabljanju e-tehnologije. E-sodelovanje e-seniorjev je pogoj za učinkovito in uspešno razvijanje srebrne ekonomije.

Namen Omrežja eSeniorji je spodbujanje uporabe interneta za podporo aktivnostim oseb, ki so starejše kot 55 let. Omrežje je v jedru aktivnega staranja. Združuje posameznike – družinske člane, prijatelje, sosede.

Lahko je objavljena povezava na spletno stran podjetniške dejavnosti.

E-povezovanje s podobnimi omrežji je zaželeno.

Člani omrežja so v naslednjih mestih: Brežice, Celje, Cerklje na Gorenjskem, Črnomelj, Idrija, Karlovac, Kosovelje na Krasu, Kranj, Ljubljana, Maribor, Metlika, Mokronog & Šentrupert, Novo mesto, Pivka, Radovljica, Ravne na Koroškem, Razkrižje, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Solkan, Nova Gorica, Škofja Loka,  Trebnje, Vrhnika & Zaplana, Zagorje ob Savi, Žalec.

On International Day of Older Persons, the Ministry of Foreign Affairs calls for elimination of age discrimination. Republic of Slovenia, GOV.SI, 1. 10. 2021.

Ob mednarodnem dnevu starejših ministrstvo poziva k odpravi diskriminacije na podlagi starosti. Republika Slovenija, GOV.SI, 1. 10. 2021.

Meetings / Sestanki

Zoom sestanek Omrežja e-seniorji v torek, 5. decembra 2023, 09:00 – 10:00
Petra Kovič, vodja, Služba za izposojo in delo z uporabniki
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Petra.Kovic@KMJ.si

Program

Sandwich Generation.
Dr. Jožica Knez Riedl, profesorica, Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje, Univerza v Mariboru
Jusa.Riedl@gmail.com
pdf E-seniorji sestanek 05.12.2023 Juša Knez Riedel

 Sodelovanje univerze za tretje življenjsko obdobje z e-seniorji
Dr. Zdenka Pašić, predsednica
Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Maribor
Zdenka.Pasic@gmail.com

Portal Obrazi slovenskih pokrajin: Izkušnje z objavo na portalu
Jana Zeni Bešter, urednica, Portal Obrazi slovenskih pokrajin
Mestna Knjižnica Kranj
Jana.Bester@MKK.si
in
Dušica Kunaver, predsednica
Turistično in kulturno društvo Naše gore list Ljubljana
Portal Obrazi slovenskih pokrajin
Prejemnica nagrade Knjiga leta 2023 Sto slovenskih ljudskih – izbor Dušica Kunaver
DuKunaver@gmail.com

Za udeležbo na sestanku je potrebna prijava na Joze.Gricar@UM.si. Prijavljeni bodo prejeli povezavo na sestanek.

Uporaba e-tehnologije za aktivno staranje v srebrni ekonomiji
E-posvetovanje ob 1. oktobru – mednarodnem dnevu starejših oseb 2023
Četrtek, 5. oktobra 2023, 10:00 – 12:00

Soorganizatorji

Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta
Omrežje e-seniorji
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

Panelisti

Dr. Miha Japelj, profesor
Predsednik, Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta
Franc.Pavel@t-2.net

Dr. Jože Gričar, zaslužni profesor
Tajnik, Omrežje e-seniorji
Joze.Gricar@UM.si

Luka Blažič, direktor
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Luka.Blazic@Nm.sik.si

Dodatni panelisti bodo objavljeni.

Za udeležbo je potrebna prijava na Joze.Gricar@UM.si.

Izhodišča posvetovanja

V srebrni ekonomiji, kjer se delež seniorjev v populaciji povečuje, je uporaba e-tehnologije ključnega pomena za zagotavljanje kakovostnega in aktivnega življenja starejših ter za njihovo vključevanje v sodobno družbo. To omogoča boljše gospodarske in družbene rezultate, saj seniorji prispevajo s svojim znanjem, izkušnjami in sposobnostmi, obenem pa se izboljšuje njihovo dobro počutje in kakovost življenja. Uporaba e-tehnologije je nujna za aktivno staranje v srebrni ekonomiji iz več razlogov:

 • Omogoča povezovanje in komunikacijo med seniorji ter z njihovimi družinskimi člani, prijatelji in skupnostjo. To pomaga preprečevati socialno izolacijo, ki je pogost problem med seniorji.
 • E-tehnologija omogoča oddaljen dostop do zdravstvenih storitev, telemedicina pa omogoča svetovanje in diagnoze na daljavo. To je še posebej koristno za seniorje, ki imajo težave z mobilnostjo ali živijo na težje dostopnih območjih.
 • Omogoča spremljanje zdravstvenih parametrov in stanja starejših. S senzorji in pametnimi napravami je mogoče zaznavati spremembe v aktivnostih, spanju, srčnem utripu itd., kar lahko prispeva k zgodnjemu odkrivanju morebitnih zdravstvenih težav.
 • S pomočjo e-tehnologije so na voljo različne aplikacije in storitve za prevoz, kar seniorjem olajša mobilnost in samostojnost.
 • Spletni viri, aplikacije za vadbo uma in telesa ter storitve za dostop do kulturnih vsebin omogočajo seniorjem aktivno življenje in ohranjanje duševne svežine.
 • E-nakupovanje, e-bančništvo in e-storitve vseh vrst omogočajo seniorjem poenostavljeno poslovanje na daljavo.
 • E-tehnologija ponuja številne možnosti za učenje na daljavo, kar seniorjem omogoča, da ostanejo intelektualno aktivni in pridobivajo nova znanja.
 • Omogoča delo na daljavo, kar seniorjem omogoča, da podaljšajo svoje delovne aktivnosti ali se vključijo v novo delovno okolje.
 • Internet in e-tehnologija omogočata seniorjem lažji dostop do podatkov in oblikovanje informacij, kar je ključnega pomena za samostojno odločanje in vključevanje v sodobno družbo.

Zoom sestanek Omrežja e-seniorji v četrtek, 14. septembra 2023, 09:00 – 10:00
Anja Rebolj, vodja, Služba za izvajanje območne dejavnosti in razvoj
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, koordinatorica, Kontaktne točke knjižnic za seniorje v javnih knjižnicah v Sloveniji
Anja.Rebolj@KMJ.si

Program

Portal digitalizirane kulturne dediščine Kamra
Robert Ožura, glavni urednik
Portal Kamra – domoznaski regijski portal, Osrednja knjižnica Celje
Robert.Ozura@Knjiznica-Celje.si

Uporaba orodja (platforme) ChatGPT: Izmenjavanje izkušenj
Dr. Jože Gričar, zaslužni profesor
Omrežje e-seniorji, tajnik
Joze.Gricar@UM.si
pdf E-seniorji sestanek 14.09.2023 Uporaba ChatGPT

Vsi udeleženci:
Predlogi za usmeritev tematskih sestankov omrežja

Zoom sestanek omrežja v sredo, 14. junija 2023, 09:00 – 10:30
Anja Rebolj, vodja, Služba za izvajanje območne dejavnosti in razvoj
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, koordinatorica, Kontaktne točke knjižnic za seniorje v javnih knjižnicah v Sloveniji
Anja.Rebolj@KMJ.si

Program

Platforma za izdelavo in objavo Kažipota e-storitev za seniorje 55+: Sodelovanje mest Slovenj Gradec in Celje
Marjeta Vaupot, mag. posl. ved., direktorica
Zdravstveni Dom Slovenj Gradec
Svetnica, Mestna občina Slovenj Gradec
Koordinatorica, Kažipot e-storitev za seniorje 55+ Srednje Evrope
Marjeta.Vaupot@ZD-SG.si
in
Aljoša Ozimic, direktor
Revolver d.o.o. Oglaševalska agencija Slovenj Gradec
Aljosa@Revolver.si

O branju
Anja Rebolj, vodja, Služba za izvajanje območne dejavnosti in razvoj
Prva mobilnost sodelavcev v okviru Projekta Beležnica (Erasmus+): Oslo, mreža knjižnic Deichman
Petra Kovič, vodja, Služba za izposojo in delo z uporabniki
Petra.Kovic@Nm.sik.si
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

Zbiranje predlogov za tematske sestanke v jesenskem času

Zapis o sestanku

Vloga e-seniorjev 55+ pri e-promociji kulturne dediščine

Čas: torek, 16. maja 2023 od 10:00 do 13.00

Lokacija: Sejna soba Zavoda za pokojninsko in invalidsko Zavarovanje Slovenije – ZPIZ, Kolodvorska 15, Ljubljana

E-promocija je izrabljanje e-tehnologije, interneta v najširšem smislu, za sporočanje o bogastvu slovenske kulturne dediščine. Udeleženci v programu bodo kratko predstavili prizadevanja vrste ustanov v Sloveniji in prispevke članic ter članov Omrežja e-seniorji 55+. Ponudili bodo predloge za pospešitev potrebnih in želenih skupnih akcij v dobi digitaliziranja.

P r o g r a m

Kratka predstavitev udeležencev – največ pol minute /oseba.

Uvodni pozdrav udeležencev
Marijan Papež, generalni direktor
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Marijan.Papez@ZPIZ.si

Prilagajanje e-storitev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ZPIZ potrebam seniorjev.
Mag. Edmond Pajk, pomočnik generalnega direktorja in direktor Sektorja informacijskih tehnologij, Zavod za pokojninsko in invalidsko Zavarovanje Slovenije – ZPIZ
Edmond.Pajk@ZPIZ.si

Vloga e-seniorjev 55+ pri e-promociji kulturne dediščine.
Zasl. prof. dr. Jože GričarOmrežje e-seniorji 55+, tajnik
Joze.Gricar@UM.si
pdf E-seniorji E-promocija kulturne dediščine Jože Gričar 16.05.2023

Digitalizirana in izvorno digitalna pisna kulturna dediščina – kadarkoli in kjerkoli!
Mag. Zoran Krstulović, vodja
Digitalna knjižnica Slovenije, Narodna in univerzitetna knjižnica
Zoran.Krstulovic@NUK.Uni-Lj.si
pdf E-seniorji Digitalna knjižnica Zoran Krstulovič 16.05.20223

Register kulturne dediščine in projekt eDediščina: priložnosti sodelovanja e-seniorjev
Lilijana Pretnar, vodja projekta
Projekt eDediščina, Informacijsko-dokumentacijski center za dediščino, Direktorat za kulturno dediščino, Ministrstvo za kulturo republike Slovenije
Lilijana.Pretnar@gov.si
pdf E-seniorji eDediščina Lilijana Pretnar 16.05.2023

Dnevi evropske kulturne dediščine 2023 in e-sodelovanje seniorjev
Nataša Gorenc, nacionalna koordinatorka Dnevov evropske kulturne dediščine
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Natasa.Gorenc@ZVKDS.si

Programi in projekti muzejev ter aktivna vključenost e-seniorjev 55+
Alenka Černelič Krošelj, direktorica
Posavski muzej Brežice
Predavateljica, Fakulteta za turizem, Univerza v Mariboru
Predsednica, Predsedstvo Skupnosti muzejev Slovenije
Alenka.Cernelic.Kroselj@PMB.si

Odmor

Dediščina preteklosti – dota prihodnosti: Slovensko ljudsko izročilo v dobi digitalizacije.
Dušica Kunaver, predsednicaTuristično in kulturno društvo NAŠE GORE LIST, Ljubljana – Šentvid
Dusica@Kunaver.com
pdf E-seniorji Dediščina preteklosti – dota prihodnosti Dušica Kunaver 16.05.2023

Vloga in pomen revije Vzajemnost pri promociji kulturne dediščine na papirju in na spletu
Mag. Jožica Dorniž, odgovorna urednica in direktorica
Revija Vzajemnost
Jozica.Dorniz@Vzajemnost.si
pdf eSeniorji Revija Vzajemnost Jožica Dorniž 16.05.2023

Cilj kot pomemben element v odločitvah seniorjev za uporabo e-storitev.
Mojca Pozvek, Omrežje e-seniorji 55+, Skupina Ljubljana
Urednica, Dobrovčan, spletna stran Društva upokojencev Dobrovo – Polhov Gradec
Mojca.Pozvek@gmail.com
pdf E-seniorji Cilj & uporaba e-storitev e-seniorjev Mojca Pozvek 16.05.2023

Animacijska in motivacijska vloga portala www.preloka.si pri digitalnem opismenjevanju starejših prebivalcev belokranjske vasice Preloka. Primer dobre prakse.
Ana Starešinič, Omrežje e-seniorji 55+, Skupina Ljubljana
Urednica, Spletna stran Preloka
Ana.Staresinic@gmail.com
pdf eSeniorji Vloga portala Preloka Ana Starešinič 13.04.2023

Starejšim prijazna stara mesta.
Mag. Miha Ješe, predsednik, Društvo upokojencev Škofja Loka
Svetnik, bivši župan, Občina Škofja Loka
Podpredsednik, Douzelage – European Town Twinning
Miha.Jese11@gmail.com
pdf E-seniorji Starejšim prijazna stara mesta Miha Ješe 16.05.2023

Za udeležbo je potrebna prijava na Joze.Gricar@UM.si.

Zoom sestanek Omrežja e-seniorjev v četrtek, 13. aprila 2023 od 9:00 do 10:00
Anja Rebolj, vodja, Služba za izvajanje območne dejavnosti in razvoj
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, koordinatorica, Kontaktne točke knjižnic za seniorje v javnih knjižnicah v Sloveniji
Anja.Rebolj@Nm.sik.si

Program:

Kaj v zvezi z usposabljanjem za uporabo e-storitev od knjižnic pričakujejo seniorji? Primeri dobrih praks knjižnic.
Anja Rebolj, vodja, Služba za izvajanje območne dejavnosti in razvoj, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto; Anja.Rebolj@Nm.sik.si

Predstavitve knjižnic:

Patricija Tratar, domoznanstvo
Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Patricija.Tratar@Knjiznica-Trebnje.si

Zakaj je koristno, da seniorji znajo uporabljati e-storitve? Kako e-seniorji lahko pomagajo drugim seniorjem?
Izhodišča za razpravo o problemu: Seniorji, ki ne uporabljajo e-tehnologije, so vse bolj odmaknjeni od svojega okolja.

Dr. Jože Gričar, Skupina Ljubljana, Joze.Gricar@UM.si
pdf E-seniorji sestavina srebrne ekonomije 13.04.2023

Mag. Nada Trzan-Herman, Skupina Celje, Trzan.Herman@gmail.com

Mojca Pozvek, Skupina Ljubljana, Mojca.Pozvek@gmail.com
pdf E-seniorji Cilj uporabe e-storitev Mojca Pozvek 13.04.2023

Ana Starešinič, Skupina Ljubljana, Ana.Staresinic@gmail.com
pdf eSeniorji Vloga portala Preloka Ana Starešinič 13.04.2023

Zapis o sestanku

Zoom sestanek Omrežja e-seniorjev v četrtek, 2. februarja 2023 od 9:00 do 10:30
Anja Rebolj, vodja, Služba za izvajanje območne dejavnosti in razvoj
Anja.Rebolj@Nm.sik.si
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, koordinatorica, Kontaktne točke knjižnic za seniorje v javnih knjižnicah v Sloveniji

Dnevni red:

Sodelovanje seniorjev s knjižnicami
Anja Rebolj, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Anja.Rebolj@Nm.sik.si
Janja Pepelnak, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Janja.Pepelnak@KJV.si
Kratke informacije sodelujočih knjižnic o obstoječem in načrtovanem sodelovanju s seniorji pri usposabljanju za uporabo e-storitev

Objavljanje na portalu Obrazi slovenskih pokrajin
Marjeta Gros, urednica portala, Mestna knjižnica Kranj, Marjeta.Gros@MKK.si
doc E-seniorji sestanek 02.02.2023 Marjeta Gros
Ivan Jerom – Slikaso, slikar, skupina Ljubljana, IJSlikaso47@gmail.com
Mateja Kambič, urednica portala, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Mateja.Kambic@Nm.sik.si
Mag. Bojan Tomšič, skupina Novo mesto, Bojan.Tomsic@kakovost2000.si

E-seniorji – uredniki spletnih strani
Dr. Jože Gričar, urednik, spletna stran Promocija kulturne dediščine Novega mesta, Joze.Gricar@UM.si
pdf E-seniorji povezovanje spletnih strani 02.02.2023 Jože Gričar
Mojca Pozvek, skupina Ljubljana, urednica spletne strani Občine Dobrava – Polhov Gradec & Mein Klassenzimmer (Moja učilnica, za začetnike nemškega jezika),
Mojca.Pozvek@gmail.com
pdf eSeniorji Urejanje spletne strani Mojca Pozvek 17.01.2023
Ana Starešinič, skupina Ljubljana, urednica spletne strani vasi Preloka, Bela krajina, Ana.Staresinic@gmail.com

Terminološka vprašanja: Starejši ali seniorji & poimenovanje skupin oseb, ki so starejše kot 55 let
Dr. Jože Gričar, tajnik, Omrežje e-seniorji, Joze.Gricar@UM.si
pdf Srebrna ekonomija Skupine starejših oseb januar 2023

 Razno

pdf E-seniorji sestanek 02.02.2023

pdf E-seniorji sestanek 02.02.2023 Udeleženci

Portal Obrazi slovenskih pokrajin – Nove objave

JEROM Ivan, Ljubljana
Avtorica gesla: Marjeta Gros, Mestna knjižnica Kranj. Zadnja sprememba: 30. 1. 2023.

TOMŠIČ Bojan, Novo mesto
Avtorica gesla: Mateja Kambič, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. Zadnja sprememba: 16. 1. 2023

Zoom sestanek Omrežja e-seniorjev v četrtek, 17. novembra od 9:00 do 10:00
Anja Rebolj, vodja , Služba za izvajanje območne dejavnosti in razvoj Anja.Rebolj@Nm.sik.si
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, koordinator kontaktnih točk knjižnic za seniorje v Sloveniji
Dnevni red:

 1. Predstavitev udeležencev sestanka
 2. Informacija o vzpostavitvi Omrežja e-sodelujočih upokojenih e-akademikov (Jože Gričar)
 3. Predstavitev rezultatov raziskave (Anja Rebolj)
 4. Knjižnice e-seniorjev v Sloveniji in možnosti e-sodelovana z e-seniorji (Anja Rebolj in Jože Gričar)
 5. Razno

pdf E-seniorji zapis sestanka 17.11.2022

Zoom sestanek v četrtek, 22. septembra od 9:00 do 10:00
Anja Rebolj, vodja , Služba za izvajanje območne dejavnosti in razvoj Anja.Rebolj@Nm.sik.si
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, koordinator kontaktnih točk knjižnic za seniorje v Sloveniji

Dnevni red:

 1. Predstavitev biografskega portala splošnih knjižnic Obrazi slovenskih pokrajin in povabilo k sodelovanju (Marjeta Gros, Mestna knjižnica Kranj);
 2. Konferenca v Slovenj Gradcu 30. septembra 2022: Čezmejno e-sodelovanje pri izdajanju Kažipota e-storitev za seniorje 55+, ki skrbijo za svoje starše, ki so 75+, in digitalno opismenjevanje seniorjev (Jože Gričar);
 3. Potrebe seniorjev v splošnih knjižnicah (Anja Rebolj);
 4. Razno.

pdf e-seniorji sestanek 22.09.2022

Četrtek, 9. junija, 2022, 09:00-10:00 Zoom sestanek
Vodja: Anja Reboj, vodja Službe za izvajanje območne dejavnosti in razvoj
& Regijska urednica Kamre za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Anja.Rebolj@KMJ.si

P r o g r a m :
Ogled domoznanske zbirke. Anja Rebolj
Pomen digitalne pismenosti glede na potrebe po digitalnih kompetencah. Anja Rebolj
E-spomenik Ilki Vašte, 2020. eMonument Ilka Vašte, 2020. Jože Gričar
E-spomenik Življenje Novomeščana Borisa Andrijaniča, mag. farmacije (1910-1993). Mišo Andrijanič
Razno

Vabimo, da pogledate prispevek v oddaji Dobro jutro (od 27:40 do 07:45)
Predstavitev in namen portala Kamra in povabilo gledalcem k sodelovanju.
Robert Ožura, glavni urednik Kamre (Robert.Ozura@Knjiznica-Celje.si)

Obrazi slovenskih pokrajin je spletni biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih pokrajin ter Slovencev v zamejstvu in po svetu. Vključuje biografije osebnosti, ki so bile  rojene v posamezni pokrajini ali v zamejstvu, so tam živele in/ali se šolale, predvsem pa so s svojim delom na katerem koli področju pomembno zaznamovale svoje okolje: pisatelji, pesniki, literarni ter umetnostni zgodovinarji in kritiki, novinarji, slikarji, glasbeniki, arhitekti, igralci, duhovniki, znanstveniki, raziskovalci, profesorji, učitelji,  gospodarstveniki, politiki, športniki itd. Ozemlje Slovenije je razdeljeno na 10 pokrajin oz. pokrajinskih leksikonov. Meje posameznih pokrajin so določene z območji delovanja posamezne območne knjižnice, ki na portal tudi dodajajo vsebine. Spletni biografski leksikon nastaja sproti in se dnevno dopolnjuje s podatki o znanih osebnostih iz zgodovine in sedanjosti, tako da njegova vsebina nikoli ni dokončna. Primer spletnega biografskega gesla: Ilka Vašte.

Kamra je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine predstavljene kot zgodbe ilustrirane s fotografijo, sliko ali avdio/video posnetkom. Vsebine so dostopne z enega mesta, ustvarjene pa v tistih organizacijah, ki so vsaka za svoje področje in območje najbolj kompetentne. Če bi želeli objaviti svojo zbirko na Kamri, na seznamu kontaktov poiščite urednika regije, kjer živite. Primer spletne domoznanske zbirke: 100 let novomeške pomladi.

Album Slovenije je del Kamre, ki je namenjen zbiranju digitalnih kopij posameznih fotografij, shranjenih v družinskih albumih, pa tudi pisem, dokumentov in ostalih predmetov, ki jih prebivalci Slovenije, zamejci in izseljenci skrbno hranimo na svojih podstrešjih. Pod naslovom Dodajte vaš spomin! najdete korake do objave. Primer prispevka v spletnem albumu: Ohcet.

Četrtek, 21. aprila 2022, 09:00-10:30 Zoom sestanek
Vodja: Anja Rebolj, vodja Službe za izvajanje območne dejavnosti in razvoj
& Regijska urednica Kamre za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Anja.Rebolj@KMJ.si

V imenu slovenskih splošnih knjižnic vas prijazno vabimo k ogledu vsebin na domoznanskem portalu Kamra, ki so predstavljene kot zgodbe ilustrirane s fotografijo, sliko ali avdio/video posnetkom. Kamra je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih kulturnih ustanovah. Portal Kamra upravlja Osrednja knjižnica Celje ob tesnem sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami in Združenjem splošnih knjižnic. Vsebine so dostopne z enega mesta, ustvarjene pa v tistih organizacijah, ki so vsaka za svoje področje in območje najbolj kompetentne. Če bi želeli objaviti svojo zbirko na Kamri, na seznamu kontaktov poiščite urednika regije, kjer živite.

Album Slovenije je del Kamre, ki je namenjen zbiranju digitalnih kopij fotografij, shranjenih v družinskih albumih, pa tudi pisem, dokumentov in ostalih predmetov, ki jih prebivalci Slovenije, zamejci in izseljenci skrbno hranimo na svojih podstrešjih. Da bi takšni spomini ne ostali le osebni, da se ne bi porazgubili, vas vabimo k prispevanju v skupno zakladnico spominov. Pod naslovom Dodajte vaš spomin! najdete korake do objave.

Vabljeni tudi, da vabilo delite vsem, ki negujejo svoj odnos do preteklosti.

Četrtek, 17. marec 2022, 10:00-11:30
Zoom delavnica Spoznavanje portala Obrazi slovenskih pokrajin. Spletni biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih pokrajin ter Slovencev v zamejstvu in po svetu.
Vodja: Marjeta Gros, glavna urednica, Portal Obrazi slovenskih pokrajin, Mestna knjižnica Kranj
Marjeta.Gros@MKK.si

Zapis 2. srečanja Omrežja e-seniorji 55+, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto v četrtek, 10. februarja 2022, 9:00-10:45 preko spletne platforme ZOOM
pdf E-seniorji KMJ zapis 10.02.2022

Zoom sestanek v četrtek, 9. decembra 2021, 9:00 – 11:00,  Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
pdf eSeniorji Knjižnica Mirana Jarca Zoom sestanek 9 december

eSeniors Libraries /
Knjižnice za e-seniorje

Odpirajo se vprašanja, kako seniorjem pomagati, da bi postali e-seniorji. To so tisti seniorji, ki so usposobljeni za uporabo raznovrstnih spletnih storitev, ki jih pogosto rabijo. Za tako usposabljanje so potrebni izobraževalni programi, ki vključujejo praktično delo z e-tehnologijo, kakršno ima senior sicer na voljo v svojem domačem okolju. Blizu mora biti oseba, ki seniorju lahko pomaga tedaj, ko ima neko težavo pri uporabi tehnologije. Uresničitev tega je zahteven dolgoročen proces, ki pa je najbrž ključ do informacijske družbe, v kateri naj bi bili seniorji enakopravni uporabniki e-storitev.

Celotno prizadevanje vključuje zamisel vseživljenjskega učenja, v katerem ima digitalna knjižnica veliko vlogo.

Questions arise as to how to help seniors become eSeniors. These are those seniors who are trained to use the variety of online services they need frequently. Such training requires educational programs that include practical work with eTechnology, as the senior has at disposal in the home environment. There needs to be a person close by who can help the senior when she/he has a problem using the technology. Achieving this is a demanding long-term process, but it is probably the key to the inrformation society in which seniors are supposed to be equal users of eServices.

The whole effort includes the idea of lifelong learning, in which the digital library plays a major role.

Brežice Library
Sabina Stanič, M.Sc., Material processing and local history collection
Sabina.Stanic@Knjiznica-Brezice.si

City Library “Ivan Goran Kovačić” Karlovac, Croatia
Vedrana Kovač Vrana, Head of the Collection in Slovene, Central Library of Slovenes in Croatia linked to the Library Miran Jarc, Novo mesto
Vedrana@GKKa.hr

Kranj City Library, E-services for the elderly
Marjeta Gros, Chief Editor
Faces of Slovenian Region. ONLINE Slovenian Biographical Lexicon (SBL) of Famous and Notable People from Slovenian Region and Slovenians Around the World
Marjeta.Gros@MKK.si

Oton Zupančič Library Ljubljana
Darja Bolka, Librarian
Head, Seniors Reading Club
Darja.Bolka@MKLj.si

Maribor Public Library, Department of the Third Age University
Nataša Konec, Head
Natasa.Konec@Mb.sik.si

Library Miran Jarc Novo mesto, Department for Regional Activities and Development
Coordinator, Seniors Contact Points, Public Libraries in Slovenia
Anja Rebolj, Head
Anja.Rebolj@KMJ.si

Library Anton Tomaž Linhart Radovljica
Božena Kolman Finžgar, Ex Director
BKolman.Finzgar@rad.sik.si

Dr. Franc Sušnik Central Carinthian Library, Ravne na Koroškem
Mag. Irena Oder, Director
Member, Municipality of Ravne na Koroškem Council
Irena.Oder@Rav.sik.si

Ksaver Meško Library Slovenj Gradec, For Seniors
Draga Ropič, Director
Vesna Penšek, Expert Collaborator
Draga.Ropic@SG.sik.siVesna.Pensek@SG.sik.si

Library Josip Vošnjak Slovenska Bistrica
eSeniors 55+ Department
Janja Pepelnak, Librarian
Janja.Pepelnak@KJV.si

Library Pavel Golia Trebnje
Andreja Pleničar, Director
Andreja.Plenicar@Knjiznica-Trebnje.si

Cankar’s Library Vrhnika
Sonja Žakelj, Director
Sonja.Zakelj@CKV.si

Library Mile Klopčič Zagorje ob Savi
Matej Strgaršek, Director
Matej.Strgarsek@Zag.sik.si

Žalec Inter Municipal Central Library
Jolanda Železnik, Director
Jolanda@Zal.sik.si

eSeniors Websites Editors /
E-seniorji uredniki spletnih strani

Dr. Jože Gričar, Professor Emeritus, University of Maribor
Website Editor, Cultural Heritage Promotion
Cultural Heritage Promotion Committee, City Municipality of Novo mesto
Joze.Gricar@UM.si

Mojca Pozvek, Primary School Teacher
Ljubljana
Website Editor, Dobrovčan (Dobrovčan is a resident of Dobrova)
Website Editor, Mein Klassenzimmer (My Classroom, for students-pensioners taking a beginner′s German)
Mojca.Pozvek@gmail.com

Ana Starešinič
Ljubljana
Website Editor, Preloka Website, Preloka – a settlement above the left bank of the Kolpa River in the Municipality of Črnomelj in the White Carniola
Ana.Staresinic@gmail.com

Learning to Edit Websites Group /
Skupina Učenje za urejanje spletnih strani

Head

Mojca Pozvek, Primary School Teacher, Ljubljana Group
Mojca.Pozvek@gmail.com
eSeniorji Urejanje spletne strani Mojca Pozvek 17.01.2023

Members

Ivan Jerom – Slikaso, Painter, Ljubljana Group
IJSlikaso47@gmail.com

Darinka Kozinc. M.Sc., Writer, President
Solkan – Nova Gorica Group
Darinka.Kozinc@gmail.com

L i n k s

Dr. Ana Krajnc, Professor Emerita
President, Slovenian Third Age Universities Network
Ana.Krajnc@guest.arnes.si

Alijana Šantej, Head
University of the Third Age in Ljubljana
Univerza3@siol.net


Members / Člani

Brežice

Sabina Stanič, M.Sc., Material processing and local history collection
Brežice Library
Sabina.Stanic@Knjiznica-Brezice.si

Celje

Nada Tržan-Herman, M.Sc., Pharmacist
Society Sopotnik – a call of hope, Celje
Trzan.Herman@gmail.com

Cerklje na Gorenjskem

Dr. Anamarija Kejžar, Teaching Assistant
Chair, Long-term Care Department, Faculty of Social Work, University of Ljubljana
Anamarija.Kejzar@FSD.Uni-Lj.si

Črnomelj

Janez Kure, M.Sc.
Črnomelj
macro@siol.net

Idrija

Metod Habe
Svetnik, Občina Idrija
Črnovrške novice, Novice iz Črnega Vrha nad Idrijo
Metod.Habe@gmail.com

Karlovac

Vedrana Kovač Vrana, Head of the Collection in Slovene, Central Library of Slovenes in Croatia linked to the Library Miran Jarc, Novo mesto
City Library “Ivan Goran Kovačić” Karlovac, Croatia
Vedrana@GKKa.hr

Koper

Dolores Jakac, Head, Department for the Implementation of Regional and Border Tasks
Tjaša Jazbec, Regional Tasks Coordinator
Tina Saražin, Event Activities
Central Library Srečko Vilhar Koper
Dolores.Jakac@Knjiznica-Koper.si; Tjasa.Jazbec@Knjiznica-Koper.si; Tina.Sarazin@Knjiznica-Koper.si;

Kosovelje & Pliskovica na Krasu

Ivan Bortolato
Cultural Section, Pliskovica
Ivan@Bortolato.si

Dušan Luin, President
Village Community Kosovelje na Krasu, Slovenia
Member, eSeniors 55+ Network
Dusan.Luin@gmail.com

Ana Novak Velkavrh, Agricultural Engineer
Ana.Novak1.Velkavrh@gmail.com

Bogdan Soban, Generative Art
Bogdan@Soban-Art.com

Kranj

Marjeta Gros, Chief Editor
Faces of Slovenian Region. ONLINE Slovenian Biographical Lexicon (SBL) of Famous and Notable People from Slovenian Region and Slovenians Around the World
E-services for the elderly, Kranj City Library
Marjeta.Gros@MKK.si

Dr. Gregor Lenart, Senior Lecturer
Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor
Gregor.Lenart@UM.si

Dr. Drago Vuk, Chemical Technology Professor of the University of Maribor
Drago.Vuk@guest.UM.si

Ljubljana

Dr. Tomaž Amon, CEO, Bioanim Ljubljana – Center for Scientific Visualization
President, Slovene Chinese Friendship Association
Tomaz.Amon@Bioanim.com

Marija Beguš
SITOTISK BEGUŠ Ljubljana
SitotiskBegus@yahoo.com

Marko Beguš
SITOTISK BEGUŠ Ljubljana
SitotiskBegus@yahoo.com

William Blomstedt, Geographer and Beekeeper
WBlomst@gmail.com

Darja Bolka, Librarian
Head, Seniors Reading Club, Oton Zupančič Library Ljubljana
Darja.Bolka@MKLj.si

Simona Fajfar, Journalist
Newspaper Delo Ljubljana
Simona.Fajfar@Delo.si

Dr. Matjaž Gams, Professor
Department of Intelligent Systems, Jozef Stefan Institute, Ljubljana
Chair, Organizing Committee, International Multiconference Information Society
Matjaz.Gams@IJS.si

Radojka Golob, Textile Technology
Radojka.Golob@gmail.com

Alenka Gričar, Fashion Designer
Alenka.Gricar@gmail.com

Dr. Jože Gričar, Professor Emeritus of the University of Maribor
Program Coordinator, Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegion
Editor, eRegion Portal & Secretary, eSeniors 55+ Network
Joze.Gricar@UM.si

Primož Gričar, M.Sc., Senior Lecturer
MLC Management and Law College Ljubljana
Development Director, Sapphir d.o.o. Ljubljana & Project Manager, Information System SAP S/4HANA, University of Ljubljana
Primoz.Gricar@Sapphir.si

Dr. Izidor Hafner, Assistant Professor, Ret.
Department of Mathematics, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana
Recipient of the Medal of Freedom of the Republic of Slovenia for his merits in the introduction of computer science and logic in secondary schools and for his work with young people (2000)
Izidor.Hafner@FE.Uni-Lj.si

Ivan Jerom – Slikaso, Painter
JEROM Ivan, ONLINE Slovenian Biographical Lexicon (SBL) of Famous and Notable People from Slovenian Region and Slovenians Around the World
IJSlikaso47@gmail.com

Dr. Tina Kompare Jampani, Senior Advisor
Slovenian Institute for Adult – Education, Ljubljana
Project Financial Literacy for Adults
Member, OECD International Network on Financial Education
Tina.Kompare.Jampani@ACS.si

Dr. Marjan Krisper, Associate Professor, Ret.
Faculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana
Marjan.Krisper@FRI.Uni-Lj.si

Dušica Kunaver, President
Tourist and Cultural Association NAŠE GORE LIST, Ljubljana – Šentvid
Dusica@Kunaver.com

Dr. Tamara Lah Turnšek, Professor, Scientific Councilor
National Institute of Biology Ljubljana
President, Science-Research Class, Slovenian Academy of Engineering
The Talman Group, CSO Chief Science Officer
Tamara.Lah@NIB.si

Dubravko Lovrečić, Architect
Dubravko.Lovrecic@gmail.com

Vera Lovrečić, Architect
Vera.Lovrecic@gmail.com

Estera Možina, MSc, National Coordinator of OECD Adult Skills Surveys in Slovenia, Project Coordinator and Researcher
Slovenian Institute for Adult Education
Ester.Mozina@ACS.si

Dr. Majda Pahor, Professor Ret.
Faculty of Health Sciences, University of Ljubljana, Slovenia
Majda.Pahor@ZF.Uni-Lj.si

Dr. Vladislav Rajkovič, Professor Emeritus, Informatics
University of Maribor
Vladislav.Rajkovic@gmail.com

Metka Rojc, Radio Broadcasts Editor &  Sound Engineer for Radio Drama Sound
Rojc.Meta@gmail.com

Slavka Rozman
Rozman.Slavka@gmail.com

Ana Starešinič
Ljubljana
Editor, Preloka Website, South-Eastern part of Bela krajina Region
Ana.Staresinic@gmail.com

Barbara Škabar Cerar, Librarian
Information and Lending Department, National and University Library, Ljubljana
Barbara.Skabar-Cerar@NUK.Uni-Lj.si

Andreja Turman, Senior Professional, Student Career Counsellor
Faculty of Economics, University of Ljubljana
Andreja.Turman@gmail.com

Marija Velikonja, Editor, ADEES – eNewsLetter
Andragogic Association Slovenia & Student, Italian Language Class, Third Age University Ljubljana
MVelikon@gmail.com

Maks Vreča, Economist, Data Processing Management
Maks.Vreca@gmail.com

Marija Zupanc
Marija.Zupanc.LJ@gmail.com

Rudi Zupanc
Marija.Zupanc.LJ@gmail.com

Tadej Žugman, Architect & Painter
ArtTadeus Ljubljana
Tadeus.umetnost@gmail.com

Maribor

Dr. Jožica Knez Riedl, Professor Ret.
Member of the Board, University of Maribor Centre for Professors Emeriti and Retired Higher Education Teachers
Jusa.Riedl@gmail.com

Nataša Konec, Head
Department of the Third Age University, Maribor Public Library
Natasa.Konec@Mb.sik.si

Bojan Lorber, M.Sc., Chemical Technology
LorberBojan08@gmail.com

Zdravko Luketič, M.Sc., Painter
Counselor, City Municipality of Maribor
Zdravko.Luketic@gmail.com

Dr. Zdenka Pašić, President
Third Age University Maribor
Zdenka.Pasic@gmail.com

Dr. Borut Žalik, Professor
Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, University of Maribor
Borut.Zalik@UM.si

Metlika

Dr. Julij Nemanič, Enolog
Assistant Professor for Viticulture, Landscape Governance College Grm Novo mesto
Julij.Nemanic@A1mail.si

Novo mesto

Andrej Andrijanič, Mechanical Engineering
Committee Member, Cars and Caravans IMV Museum Collection
Miso.Andrijanic1@gmail.com

Čedomir Jakovljević, MBA, BSEE, Executive
Infotehna, Mentoring & Startup Investments, Novo mesto
Member, Business Angels of Slovenia
Cedo@Jakovljevic.si

Dr. Miha Japelj, Professor of Chemistry, Member, Slovenian Academy of Engineering
President, Novo mesto Cultural Heritage Promotion Committee
Franc.Pavel@t-2.net

Dr. Peter Jerman, Lecturer and Advisor
European Business Studies, Alma Mater Europaea ECM, Maribor
P.Jerman@roj.si

Vedrana Kovač Vrana, Head of the Collection in Slovene
City Library “Ivan Goran Kovačić” Karlovac, Croatia
Central Library of Slovenes in Croatia linked to the Library Miran Jarc, Novo mesto
Vedrana@GKKa.hr

Marjeta Potrč, Social Protection Areas
Marjeta@mojster.si

Anja Rebolj, Head, Department for Regional Activities and Development
Library Miran Jarc Novo mesto
Coordinator, Seniors Contact Points, Public Libraries in Slovenia
Anja.Rebolj@Nm.sik.si

Ljuba Roženbergar, Chemical Engineer
DRozenbergar@gmail.com

Bojan Tomšič, M.Sc., Senior Lecturer
Procurator, KAKOVOST 2000, d.o.o. Novo mesto
TOMŠIČ Bojan, ONLINE Slovenian Biographical Lexicon (SBL) of Famous and Notable People from Slovenian Region and Slovenians Around the World
Bojan.Tomsic@Kakovost2000.si

Pivka

Ernest Margon, Honorary Citizen & Council Member
Municipality of Pivka
President, Regional Unit, Primorsko-Notranjska Region, Slovenian Association Hospice
Ernest.Margon@gmail.com

Irena Margon, President
Lipa, Society for Local History and Culture
Editorial Board Member, Pivka News, Local Newspaper
Irena.Margon@gmail.com

Radovljica

Božena Kolman Finžgar, Ex Director
Library Anton Tomaž Linhart Radovljica
BKolman.Finzgar@rad.sik.si

Ravne na Koroškem

Irena Oder, M.Sc., Director
Dr. Franc Sušnik Central Carinthian Library, Ravne na Koroškem
Member, Municipality of Ravne na Koroškem Council
Irena.Oder@Rav.sik.si

Razkrižje

Monika Holc Ivanić, Director
Municipality Administration, Municipality of Razkrižje
Monika.Holc@Razkrizje.si

Slovenj Gradec

Monika Bokan, Moderator
Ksaver Meško Library Slovenj Gradec
Monika.Bokan@SG.sik.si

Jasna Kolar Macur,M.Sc., Councelor
Mentor & Mentors’ Coordinator, Voluntary Activities
Secondary School for Nursing, Slovenj Gradec
Jasna.Kolar@SC-SG.si

Vesna Penšek, Expert Collaborator
Ksaver Meško Library Slovenj Gradec, For Seniors
Vesna.Pensek@SG.sik.si

Dr. Silva Roncelli Vaupot, Assistant Professor Ret.
Faculty of Health and Social Sciences Slovenj Gradec
Former Dean, Faculty of Polymer Technology Slovenj Gradec
Silva.Roncelli@gmail.com

Draga Ropič, Director
Ksaver Meško Library Slovenj Gradec, For Seniors
Draga.Ropic@SG.sik.si

Anka Zajc, Volunteer at the Elderly Home Slovenj Gradec
AnkaZajc@gmail.com

Slovenska Bistrica

Patricija Breznikar, Director
Library Josip Vošnjak Slovenska Bistrica
Patricija.Breznikar@KJV.si

Franc Kociper, Štatenberg
Member of the Board, The Foundation for the Preservation of the Štatenberg Manor
Member, Tourist Association Štatenberg
Member, Art of Hosting
Kociper.Franc@gmail.com

Janja Pepelnak, Librarian
Library Josip Vošnjak Slovenska Bistrica
Janja.Pepelnak@KJV.si

Marjeta Resnik
Mountaineering Association of Slovenska Bistrica
MResnik953@gmail.com

Natalija Stegne, Librarian
Library Josip Vošnjak Slovenska Bistrica
Cooperation with the Maribor Regional Public Library
Natalija.Stegne@KJV.si

Solkan, Nova Gorica

Darinka Kozinc. M.Sc., Writer, President
Local Community Solkan
Secretary, Association for Primorska
Darinka.Kozinc@gmail.com

Šentrupert & Mokronog

Franc Bartolj, Mechanical Engineer
Bistrica, Šentrupert
Bartolj.Franc@siol.net

Škofja Loka

Miha Ješe, M.Sc., Former Mayor
Member, Municipal Council & Head of the International Cooperation
Municipality of Škofja Loka
Vice-President, Douzelage – European Town Twinning
Miha.Jese11@gmail.com

Trebnje

Petra Kušar Stojakovič, Director
Elderly Home Trebnje
Petra.Kusar.Stojakovic@DSO-Trebnje.si

Patricija Pavlič, Director
Trebnje Center for Education and Culture
Patricija.Pavlic@CIKTrebnje.si

Andreja Pleničar, Director
Library Pavel Golia Trebnje
Andreja.Plenicar@Knjiznica-Trebnje.si

Vrhnika & Zaplana

Štefan Skledar, Ethnologist, Zaplana
Mizni dol, Vrhnika
Initiator, Zaplana Symposium
Stefan.Skledar@inoks.si

Sonja Žakelj, Director
Cankar’s Library Vrhnika
Sonja.Zakelj@CKV.si

Zagorje ob Savi

Matej Strgaršek, Director
Library Mile Klopčič Zagorje ob Savi
Matej.Strgarsek@Zag.sik.si

Žalec

Majda Šoster, Agricultural Engineer
Žalec
Majda.Soster@gmail.com

Jolanda Železnik, Director
Žalec Inter Municipal Central Library
Jolanda@Zal.sik.si

History / Zgodovina

The starting point of the eSeniors 55+ Network is dated on 16.10.2017. At the monthly meetings in 2017-2019, the programs of the following consultations matured:

29.9.2017 Slovenia eSeniors: eInclusion in Active Aging Consultation.
11.4.2018 eInclusion in Active Aging Consultation, Škofja Loka, Slovenia.
6.6.2018 Slovenia Council for eServices Provision for the Seniors 55+.
12.9.2018 eServices Provision for the Elderly 55+ Consultation in Ljubljana.
9.4.2019 eServices Provision for the Seniors 55+ in the Cross-border eRegion Consultation, Škofja Loka.
9.4.2019 Seniors 55+ eServices Guide, Edition 2020. eInclusion in Active Aging. For the adult children 55+ taking care of parents 75+.
19.9.2019 Seniors 55+ eServices Guide, Edition 2020. eInclusion in Active Aging. For the adult children 55+ taking care of parents 75+.

Ideas on problems in aging, and opportunities in silver economy development were discussed at the following events:

22-23.5.2017 3rd Szentgotthard-Monoster Slovenia-Hungary Forum.
19.9.2016 Panel: Sustainable Solutions for Demographic Changes in Central Europe – Silver Economy. 6th eRegions Conference 2016: Cross-border eSolutions & eServices Prototypes Development.
8.6.2016 Silver eConomy Development Meeting in Ljubljana.
21.-22.9.2015 The 5th Danube eRegion Conference – DeRC 2015: Cross-border eSolutions & eServices Prototypes Development, Ljubljana.

Izhodišče Omrežja e-seniorjev 55+ je bilo postavljeno 16.10.2017. V letih 2017-2019 so na mesečnih sestankih dozorevali programi  naslednjih posvetovanj:

29.9.2017 Slovenski e-seniorji: Posvetovanje E-vključevanje v aktivno staranje.
11.4.2018 Posvetovanje E-vključevanje v aktivno staranje, Škofja Loka.
6.6.2018 Slovenski svet za zagotavljanje e-storitev za seniorje 55+.
12.9.2018 Posvetovanje Zagotavljanje e-storitev za starejše 55+, Ljubljana.
9.4.2019 Posvetovanje Zagotavljanje e-storitev za seniorje 55+ v čezmejni e-regiji, Škofja Loka.
9.4.2019 Kažipot e-storitev za seniorje 55+. Izdaja 2020. E-vključevanje v aktivno staranje. Za odrasle otroke 55+, ki skrbijo za starše 75+.
19.9.2019 Kažipot e-storitev za seniorje 55+. Izdaja 2020. E-vključevanje v aktivno staranje. Za odrasle otroke 55+, ki skrbijo za starše 75+.

Ideje o problemih staranja in priložnostih za razvoj srebrne ekonomije so bile obravnavane na naslednjih dogodkih:

22-23.5.2017 Tretji slovensko-madžarski Forum Szentgotthard-Monošter.
19.9.2016 Panel: Trajnostne rešitve demografskih sprememb v Srednji Evropi – Srebrna ekonomija. 6. konferenca e-regij 2016: Čezmejno e-sodelovanje & razvijanje prototipov e-rešitev.
8.6.2016 Sestanek Razvijanje srebrne e-ekonomije, Ljubljana.
21.-22.9.2015 Podonavska e-regija – 5. konferenca 2015: Čezmejne e-rešitve & razvijanje prototipov e-rešitev, Ljubljana.

Network of eSeniors 55+ Networks
Omrežje omrežij e-seniorjev 55+

The founders of the Network of eSeniors 55+ Networks believe that it is timely and doable to engage the individuals who have interest in active aging and are accelerating their use of eTechnologies to support themselves, their families, and society. In doing so, they are willing to eCollaborate with others.

The network was established at the ZOOM meeting on July 21, 2021.

Ustanovitelji omrežja omrežij e-seniorjev 55+ verjamejo, da je pravočasno in izvedljivo vključiti posameznike, ki jih zanima aktivno staranje in pospešujejo uporabo e-tehnologij za podporo sebi, svojim družinam in družbi. Pri tem so pripravljeni e-sodelovati z drugimi.

Omrežje je bilo vzpostavljeno na ZOOM sestanku 21. julija 2021.

International Founding Members /
Mednarodni ustanovni člani

Richard Adler, MBA, Chair, Age-Friendly Cupertino
Age Friendly Silicon Valley, Santa Clara County, USA
& Distinguished Fellow, Institute for the Future (IFTF), Palo Alto, CA
RAdler@DigiPlaces.com

Dr. Luigi Campanella, Professor Emeritus, Environmental and Cultural Heritage Chemistry
Sapienza University of Rome, Italy
General Secretary, European Association of Professors Emeriti, Athens, Greece
Luigi.Campanella@UniRoma1.it

Monique Epstein, MA, Founder & Director
eSeniors – Network for eInclusion of Seniors and Active Aging, France
Monique.Epstein@gmail.com

Dr. Jože Gričar, Professor Emeritus, University of Maribor, Slovenia
Program Coordinator, Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegion, Members & Editor, eRegion Portal
Secretary, eSeniors 55+ Network
Joze.Gricar@UM.si

Dr. Tom O Mottl, Founder and President
Community Networks for Aging in Place Alliance, Boston, Massachusetts, USA
TOMottl@CNAPAlliance.org

International Contact Persons /
Mednarodne kontaktne osebe

Australia

Ross Bell, Group Work Support
Feros Virtual Seniors Centre, Qld, Feros Care, Coolangatta, City of Gold Coast, Queensland, Australia
& New York Self Help Virtual Centre, New York, USA
RossBell1952@gmail.com

Dr. Nancy A. Pachana, FAPS, FASSA, Affiliate Professor of Clinical Geropsychology
School of Psychology, University of Queensland Business School, Australia
Program Lead, UQ Age Friendly University & Healthy Ageing Initiatives
Co-Director, UQ Ageing Mind Initiative
N.Pachana@psy.UQ.edu.au

Belgium

Julia Wadoux, M.Sc., Policy Manager on Healthy Aging and Accessibility
AGE Platform Europe, Brussels, Belgium
Julia.Wadoux@AGE-Platform.eu
Digitalisation of services: ensuring equal access to all, including older people of today and tomorrow. Julia Wadoux, 14 November 2022.

Botswana

Dr. Rebecca N Lekoko, Adjunct Professor
University of Botswana
Co-founder, Ageless Inspirations Charitable Organization
Member, Southern African Network under the auspices of PION, Pass it on Network
RNLekoko@gmail.com

Croatia

Dr. Aleksandar Erceg, Associate Professor
Faculty of Economics, J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia
International Center for Entrepreneurial Studies (ICES)
Aleksandar.Erceg@EFOs.hr

Dr. Jasna Krstović, Professor (Ret.), President
Academicus, Retired Professors Club, University of Rijeka, Croatia
Jasna.Krstovic@UniRi.hr

Dr. Sanja Smojver-Ažić, Professor
Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka, Croatia
Sanja.Smojver.Azic@FFRi.UniRi.hr

Dr. Vjeran Strahonja, Professor
Department of Information Systems Development, Faculty of Organization and Informatics, Varaždin, University of Zagreb, Croatia
Vjeran.Strahonja@FOI.UniZg.hr

France

Monique Epstein, MA, Founder & Director
eSeniors – Network for eInclusion of Seniors and Active Aging, France
Monique.Epstein@gmail.com

Germany

 Nicola Röhricht, Advisor for digitization and education, Project Manager, DigitalPakt Age
BAGSO – Federal Working Group of Senior Citizens’ Organizations eV, Bonn, Germany
Roehricht@BAGSO.de

Hungary

Gyula Ocskay, General Secretary
Central-European Service for Cross-Border Initiatives (CESCI), Budapest, Hungary
& Head, European Institute of cross-border studies, Budapest
Gyula.Ocskay@CESCI-net.eu

India

Himanshu Rath, Founder and Chairman
Agewell Foundation, New Delhi, India
In Special Consultative Status with The United Nations Economic and Social Council – ECOSOC since 2011
AgeWellFoundation@gmail.com

Dr. Mala Kapur Shankardass, Associate Professor, Sociologist, Gerontologist and Health Social Scientist
Maitreyi College, South Campus, University of Delhi, India
MKShankardass@gmail.com

Ireland

Joseph Musgrave, CEO
Home and Community Care Ireland, Dublin
Info@HCCI.ie

Kazakhstan

Gulbarshin Kassimanova, President
Astana U3A, Kazakhstan
G_Kassimanova@mail.ru

Anara Zhakupova
University of Third Age, Kazakhstan
AnaraZhakupova@gmail.com

Lithuania

Rita Slaitaite, Lithuanian EURAG Association, Vilnius. Lithuania
Member, European Federation of Older Persons – EURAG
SlaitRita@yahoo.com

Nepal

Dr. Lochana Shrestha, Chairman
Health Home Care Nepal
Member, National Senior Citizen Federation (NASCIF), Nepal
LochanaShrestha@gmail.com

Nigeria

Philomena Anyanwu, President
Association of Care Service Providers to Older Persons – ACSPOPIN
Abuja, Nigeria
AnyanwuPN@gmail.com

North Macedonia

Ljubomir Trajkovski, M.Sc., Principle Consultant, Founder
Trajkovski & Partners Management Consulting, Skopje
Ljubomir.Trajkovski@TPConsulting.com.mk

Slovakia

Dr. Dušan Šoltés, Professor & Director
e-Europe Research & Development Centre
Comenius University in Bratislava, Faculty of Management, Slovakia
Dusan.Soltes@FM.UniBa.sk

The Netherlands

Helen Mandl, Acting Secretary General
International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA, The Hague
Library ICTs for seniors and healthy ageing, May 17, 2022.
Helen.Mandl@IFLA.org

Links to Portals & Websites /
Povezave na portale in spletne strani

eRegion

Developing the Silver Economy and Related Government Resources for Seniors. A Position Paper (2022)
Minister of Seniors Appointment. Position Paper (2021)
Central European Seniors 55+ eServices Guide. For the adult children 55+ taking care of parents 75+

Global Network of Associations & Networks: Retirees Developing Silver Economy
Professors Emeriti Network
eSeniors 55+ Network
Active Aging Networks

Faces of Slovenian Region

Faces of Slovenian Region. ONLINE Slovenian Biographical Lexicon (SBL) of Famous and Notable People from Slovenian Region and Slovenians Around the World
Marjeta Gros, Chief Editor, Marjeta.Gros@MKK.si

Seniorji naj se povežejo med seboj. Omrežje omrežij e-seniorjev 55+ povezuje vse, ki imajo podobne interese. Simona Fajfar, novinarka. Časopis Delo, 30.8.2021, str. 9.
Seniors should connect with each other. The 55+ eSeniors Network connects anyone with similar interests. By Simona Fajfar, Journalist. Delo Magazine, 30.8.2021, p. 9.

It’s Time to Address Broadband Connectivity Issues for Older Adults. By Laura B. Plunkett, Program Specialist. National Council on Aging, Arlington, VA, USA, Jul 09, 2021.

A Seniors Guide to Using the Internet. By Amie Clark, Co-Founder & Senior Editor. The Senior List Inc., Clackamas, OR, USA, July 1, 2021.

Promoting Digital Inclusion for Older Adults in Santa Clara County. A Report by the Santa Clara County Digital Inclusion Workgroup, California, USA, June 16, 2021.

Internet basics: A complete guide for seniors. By Taylor Gadsden. Allconnect, May 28, 2021.

Boston: The Silicon Valley of longevity? An older population can serve as the hub for a new kind of innovation cluster. By Joseph Coughlin, Director, and Luke Yoquinto, Research Associate, AgeLab, Massachusetts Institute of Technology – MIT. Boston Globe, February 15, 2021.

Aging Connected: Exposing the Hidden Connectivity Crisis for Older Adults. Aging Connected Report. Older Adults Technology Services, Inc. (OATS) & Humana Foundation, January 27, 2021, pp 23.

Seniors and technology during Covid-19: the latest insights. By Peter Rinderud, Senior Researcher Statistics. Ericsson, Stockholm, Sweden, JAN 26, 2021.

The complete Zoom guide: From basic help to advanced tricks. Video conferencing has never been so critical to our work and personal lives. Here’s everything you need to make your meetings more productive. By Charlie Osborne, cybersecurity journalist. ZDNet, January 6, 2021.

Trio Presidency Declaration on Ageing. Germany, Portugal and Slovenia, the Member States holding the presidency of the Council of the European Union during the 18-month period from July 2020 to December 2021, December 2020.

Reports from 2020 World Day of Older Persons. A Contribution of the European Association of Professors Emeriti. The Bulletin of the European Association of Professors Emeriti. Supplement 2020; 1(S1): 113-165.

Internet basics for seniors.  By Kirsten Queen. CenturyLink, August 21, 2020.

Redefining the Workscape: Bringing Value and Values to Machine-Human Collaboration. Report of the 2019 Roundtable. Written by Richard Adler, Rapporteur. The Aspen Institute. Aspen Digital, Washington DC, April 2020, pp 61.

Why Network Infrastructure Is Key to Keeping Seniors Connected. As older adults use more devices for entertainment and medical management, their residential care facilities must be wired appropriately. By Christine Holloway, Vice President Healthcare Sales, CDW Healthcare. HealthTech, October 14, 2019.

8.6.2016 Memorandum on Silver eConomy Development. Cross-border eCollaboration in the eRegions & Slovenian Third Age University, Ljubljana.

Using The Internet For Seniors – Beginner’s Guide. Cheeky Munkey – IT Support Services, St Albans & Hertfordshire, UK, 22 Feb 2016.

Additional links are published at Slovenia Council for eServices Provision for the Seniors 55+.

The eRegion portal is powered by SRC d.o.o. Ljubljana

Attached documents: