eSeniors 55+ Network

eSeniors 55+ Network

 eSeniors 55+ Network

Omrežje e-seniorji 55+

Purpose

The purpose of the eSeniors 55+ Network is to promote the use of the Internet to support the activities of persons over 55 years of age. The network is in the core of active aging. It is bringing together the individuals – family members, friends, neighbours. A link to a business website may be posted.

eConnectivity with similar networks in Slovenia and worldwide is desired.

The members of the network are in the following cities: Kranj, Ljubljana, Maribor, Metlika, Mokronog & Šentrupert, Novo mesto, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Škofja Loka, Žalec.

 

Namen

Namen omrežja je spodbujanje uporabe interneta za podporo aktivnostim oseb, ki so starejše kot 55 let. Omrežje je v jedru aktivnega staranja. Združuje posameznike – družinske člane, prijatelje, sosede.

Lahko je objavljena povezava na spletno stran podjetniške dejavnosti.

E-povezovanje s podobnimi omrežji je zaželeno.

Člani omrežja so v naslednjih mestih: Kranj, Ljubljana, Maribor, Metlika, Mokronog & Šentrupert, Novo mesto, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Škofja Loka, Žalec.

On International Day of Older Persons, the Ministry of Foreign Affairs calls for elimination of age discrimination. Republic of Slovenia, GOV.SI, 1. 10. 2021.

Ob mednarodnem dnevu starejših ministrstvo poziva k odpravi diskriminacije na podlagi starosti. Republika Slovenija, GOV.SI, 1. 10. 2021.

Sestanki - Meetings

Zoom sestanek v četrtek, 9. decembra 2021, 9:00 – 10:00
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

Members / Člani

Kranj

Dr. Gregor Lenart, Senior Lecturer
Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor
Gregor.Lenart@UM.si

Dr. Drago Vuk, Chemical Technology Professor of the University of Maribor
Drago.Vuk@guest.UM.si

Ljubljana

Marija Beguš
SITOTISK BEGUŠ Ljubljana
SitotiskBegus@yahoo.com

Marko Beguš
SITOTISK BEGUŠ Ljubljana
SitotiskBegus@yahoo.com

William Blomstedt, Geographer and Beekeeper
WBlomst@gmail.com

Simona Fajfar, Journalist
Newspaper Delo Ljubljana
Simona.Fajfar@Delo.si

Radojka Golob, Textile Technology
Radojka.Golob@gmail.com

Alenka Gričar, Fashion Designer
Alenka.Gricar@gmail.com

Dr. Jože Gričar, Professor Emeritus of the University of Maribor
Program Coordinator, Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegion
Editor, eRegion Portal & Secretary, eSeniors 55+ Network
Joze.Gricar@UM.si

Dubravko Lovrečić, Architect
Dubravko.Lovrecic@gmail.com

Vera Lovrečić, Architect
Vera.Lovrecic@gmail.com

Metka Rojc, Radio Broadcasts Editor &  Sound Engineer for Radio Drama Sound
Rojc.Meta@gmail.com

Slavka Rozman
Rozman.Slavka@gmail.com

Andreja Turman, Senior Professional, Student Career Counsellor
Faculty of Economics, University of Ljubljana
Andreja.Turman@gmail.com

Marija Velikonja, Editor, ADEES – eNewsLetter
Andragogic Association Slovenia & Student, Italian Language Class, Third Age University Ljubljana
MVelikon@gmail.com

Maks Vreča, Economist, Data Processing Management
Maks.Vreca@gmail.com

Marija Zupanc
Marija.Zupanc.LJ@gmail.com

Rudi Zupanc
Marija.Zupanc.LJ@gmail.com

Tadej Žugman, Architect & Painter
ArtTadeus Ljubljana
Tadeus.umetnost@gmail.com

Maribor

Mag. Bojan Lorber, Chemical Technology
LorberBojan08@gmail.com

Metlika

Dr. Julij Nemanič, Enolog
Assistant Professor for Viticulture, Landscape Governance College Grm Novo mesto
Julij.Nemanic@A1mail.si

Novo mesto

Andrej Andrijanič, Mechanical Engineering
Committee Member, Cars and Caravans IMV Museum Collection
Miso.Andrijanic1@gmail.com

Čedomir Jakovljević, MBA, BSEE, Executive
Infotehna, Mentoring & Startup Investments, Novo mesto
Member, Business Angels of Slovenia
Cedo@Jakovljevic.si

Dr. Miha Japelj, Professor of Chemistry, Member, Slovenian Academy of Engineering
President, Novo mesto Cultural Heritage Promotion Committee
Franc.Pavel@t-2.net

Marjeta Potrč, Social Protection Areas
Marjeta@mojster.si

Anja Rebolj, Head, Department for Regional Activities and Development
Library Miran Jarc Novo mesto
Anja.Rebolj@Nm.sik.si

Ljuba Roženbergar, Chemical Engineer
DRozenbergar@gmail.com

Mag. Bojan Tomšič, Senior Lecturer
Procurator, KAKOVOST 2000, d.o.o. Novo mesto
Bojan.Tomsic@Kakovost2000.si

Ravne na Koroškem

Mag. Irena Oder, Director
Dr. Franc Sušnik Central Carinthian Library, Ravne na Koroškem
& Member, Municipality of Ravne na Koroškem Council
Irena.Oder@Rav.sik.si

Slovenj Gradec

Mag. Jasna Kolar Macur, Councelor
Mentor & Mentors’ Coordinator, Voluntary Activities
Secondary School for Nursing, Slovenj Gradec
Jasna.Kolar@SC-SG.si

Šentrupert & Mokronog

Franc Bartolj, Mechanical Engineer
Bistrica, Šentrupert
Bartolj.Franc@siol.net

Škofja Loka

Mag. Miha Ješe, Former Mayor
Member, Municipal Council & Head of the International Cooperation
Municipality of Škofja Loka
Vice-President, Douzelage – European Town Twinning
Miha.Jese11@gmail.com

Žalec

Majda Šoster, Agricultural Engineer
Žalec
Majda.Soster@gmail.com

History - Zgodovina

The starting point of the eSeniors 55+ Network is dated on 16.10.2017. At the monthly meetings in 2017-2019, the programs of the following consultations matured:

29.9.2017 Slovenia eSeniors: eInclusion in Active Aging Consultation.
11.4.2018 eInclusion in Active Aging Consultation, Škofja Loka, Slovenia.
6.6.2018 Slovenia Council for eServices Provision for the Seniors 55+.
12.9.2018 eServices Provision for the Elderly 55+ Consultation in Ljubljana.
9.4.2019 eServices Provision for the Seniors 55+ in the Cross-border eRegion Consultation, Škofja Loka.
9.4.2019 Seniors 55+ eServices Guide, Edition 2020. eInclusion in Active Aging. For the adult children 55+ taking care of parents 75+.
19.9.2019 Seniors 55+ eServices Guide, Edition 2020. eInclusion in Active Aging. For the adult children 55+ taking care of parents 75+.

Ideas on problems in aging, and opportunities in silver economy development were discussed at the following events:

22-23.5.2017 3rd Szentgotthard-Monoster Slovenia-Hungary Forum.
19.9.2016 Panel: Sustainable Solutions for Demographic Changes in Central Europe – Silver Economy. 6th eRegions Conference 2016: Cross-border eSolutions & eServices Prototypes Development.
8.6.2016 Silver eConomy Development Meeting in Ljubljana.
21.-22.9.2015 The 5th Danube eRegion Conference – DeRC 2015: Cross-border eSolutions & eServices Prototypes Development, Ljubljana.

Izhodišče Omrežja e-seniorjev 55+ je bilo postavljeno 16.10.2017. V letih 2017-2019 so na mesečnih sestankih dozorevali programi  naslednjih posvetovanj:

29.9.2017 Slovenski e-seniorji: Posvetovanje E-vključevanje v aktivno staranje.
11.4.2018 Posvetovanje E-vključevanje v aktivno staranje, Škofja Loka.
6.6.2018 Slovenski svet za zagotavljanje e-storitev za seniorje 55+.
12.9.2018 Posvetovanje Zagotavljanje e-storitev za starejše 55+, Ljubljana.
9.4.2019 Posvetovanje Zagotavljanje e-storitev za seniorje 55+ v čezmejni e-regiji, Škofja Loka.
9.4.2019 Kažipot e-storitev za seniorje 55+. Izdaja 2020. E-vključevanje v aktivno staranje. Za odrasle otroke 55+, ki skrbijo za starše 75+.
19.9.2019 Kažipot e-storitev za seniorje 55+. Izdaja 2020. E-vključevanje v aktivno staranje. Za odrasle otroke 55+, ki skrbijo za starše 75+.

Ideje o problemih staranja in priložnostih za razvoj srebrne ekonomije so bile obravnavane na naslednjih dogodkih:

22-23.5.2017 Tretji slovensko-madžarski Forum Szentgotthard-Monošter.
19.9.2016 Panel: Trajnostne rešitve demografskih sprememb v Srednji Evropi – Srebrna ekonomija. 6. konferenca e-regij 2016: Čezmejno e-sodelovanje & razvijanje prototipov e-rešitev.
8.6.2016 Sestanek Razvijanje srebrne e-ekonomije, Ljubljana.
21.-22.9.2015 Podonavska e-regija – 5. konferenca 2015: Čezmejne e-rešitve & razvijanje prototipov e-rešitev, Ljubljana.

Network of eSeniors 55+ Networks
Omrežje omrežij e-seniorjev 55+

The founders of the Network of eSeniors 55+ Networks believe that it is timely and doable to engage the individuals who have interest in active aging and are accelerating their use of eTechnologies to support themselves, their families, and society. In doing so, they are willing to eCollaborate with others.

The network was established at the ZOOM meeting on July 21, 2021.

Ustanovitelji omrežja omrežij e-seniorjev 55+ verjamejo, da je pravočasno in izvedljivo vključiti posameznike, ki jih zanima aktivno staranje in pospešujejo uporabo e-tehnologij za podporo sebi, svojim družinam in družbi. Pri tem so pripravljeni e-sodelovati z drugimi.

Omrežje je bilo vzpostavljeno na ZOOM sestanku 21. julija 2021.

Founding Members - Ustanovni člani

Richard Adler, MBA, Chair, Age-Friendly Cupertino
Age Friendly Silicon Valley, Santa Clara County, USA
& Distinguished Fellow, Institute for the Future (IFTF), Palo Alto, CA
RAdler@DigiPlaces.com

Dr. Luigi Campanella, Professor Emeritus, Environmental and Cultural Heritage Chemistry
Sapienza University of Rome, Italy
General Secretary, European Association of Professors Emeriti, Athens, Greece
Luigi.Campanella@UniRoma1.it

Monique Epstein, MA, Founder & Director
eSeniors – Network for eInclusion of Seniors and Active Aging, France
Monique.Epstein@gmail.com

Dr. Jože Gričar, Professor Emeritus, University of Maribor, Slovenia
Program Coordinator, Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegion, Members & Editor, eRegion Portal
Secretary, eSeniors 55+ Network
Joze.Gricar@UM.si

Dr. Tom O Mottl, Founder and President
Community Networks for Aging in Place Alliance, Boston, Massachusetts, USA
TOMottl@CNAPAlliance.org

Members - Člani

Julia Wadoux, Policy Coordinator for Health, Accessibility and New Technologies
AGE Platform Europe, Brussels, Belgium
Julia.Wadoux@AGE-Platform.eu

International Contact Persons
Mednarodne kontaktne osebe

Australia

Ross Bell, Group Work Support
Feros Virtual Seniors Centre, Qld, Feros Care, Coolangatta, City of Gold Coast, Queensland, Australia
& New York Self Help Virtual Centre, New York, USA
RossBell1952@gmail.com

France

Monique Epstein, MA, Founder & Director
eSeniors – Network for eInclusion of Seniors and Active Aging, France
Monique.Epstein@gmail.com

Germany

 Nicola Röhricht, Advisor for digitization and education, Project Manager, DigitalPakt Age
BAGSO – Federal Working Group of Senior Citizens’ Organizations eV, Bonn, Germany
Roehricht@BAGSO.de

Hungary

Gyula Ocskay, General Secretary
Central-European Service for Cross-Border Initiatives (CESCI), Budapest, Hungary
& Head, European Institute of cross-border studies, Budapest
Gyula.Ocskay@CESCI-net.eu

India

Himanshu Rath, Founder and Chairman
Agewell Foundation, New Delhi, India
In Special Consultative Status with The United Nations Economic and Social Council – ECOSOC since 2011
AgeWellFoundation@gmail.com

Dr. Mala Kapur Shankardass, Associate Professor, Sociologist, Gerontologist and Health Social Scientist
Maitreyi College, South Campus, University of Delhi, India
MKShankardass@gmail.com

Kazakhstan

Gulbarshin Kassimanova, President
Astana U3A, Kazakhstan
G_Kassimanova@mail.ru

Anara Zhakupova
University of Third Age, Kazakhstan
AnaraZhakupova@gmail.com

Nigeria

Philomena Anyanwu, President
Association of Care Service Providers to Older Persons – ACSPOPIN
Abuja, Nigeria
AnyanwuPN@gmail.com

Slovakia

Dr. Dušan Šoltés, Professor & Director
e-Europe Research & Development Centre
Comenius University in Bratislava, Faculty of Management, Slovakia
Dusan.Soltes@FM.UniBa.sk

Links

Seniorji naj se povežejo med seboj. Omrežje omrežij e-seniorjev 55+ povezuje vse, ki imajo podobne interese. Simona Fajfar, novinarka. Časopis Delo, 30.8.2021, str. 9.
Seniors should connect with each other. The 55+ eSeniors Network connects anyone with similar interests. By Simona Fajfar, Journalist. Delo Magazine, 30.8.2021, p. 9.

It’s Time to Address Broadband Connectivity Issues for Older Adults. By Laura B. Plunkett, Program Specialist. National Council on Aging, Arlington, VA, USA, Jul 09, 2021.

A Seniors Guide to Using the Internet. By Amie Clark, Co-Founder & Senior Editor. The Senior List Inc., Clackamas, OR, USA, July 1, 2021.

Promoting Digital Inclusion for Older Adults in Santa Clara County. A Report by the Santa Clara County Digital Inclusion Workgroup, California, USA, June 16, 2021.

Internet basics: A complete guide for seniors. By Taylor Gadsden. Allconnect, May 28, 2021.

Boston: The Silicon Valley of longevity? An older population can serve as the hub for a new kind of innovation cluster. By Joseph Coughlin, Director, and Luke Yoquinto, Research Associate, AgeLab, Massachusetts Institute of Technology – MIT. Boston Globe, February 15, 2021.

Aging Connected: Exposing the Hidden Connectivity Crisis for Older Adults. Aging Connected Report. Older Adults Technology Services, Inc. (OATS) & Humana Foundation, January 27, 2021, pp 23.

Seniors and technology during Covid-19: the latest insights. By Peter Rinderud, Senior Researcher Statistics. Ericsson, Stockholm, Sweden, JAN 26, 2021.

The complete Zoom guide: From basic help to advanced tricks. Video conferencing has never been so critical to our work and personal lives. Here’s everything you need to make your meetings more productive. By Charlie Osborne, cybersecurity journalist. ZDNet, January 6, 2021.

Trio Presidency Declaration on Ageing. Germany, Portugal and Slovenia, the Member States holding the presidency of the Council of the European Union during the 18-month period from July 2020 to December 2021, December 2020.

Reports from 2020 World Day of Older Persons. A Contribution of the European Association of Professors Emeriti. The Bulletin of the European Association of Professors Emeriti. Supplement 2020; 1(S1): 113-165.

Internet basics for seniors.  By Kirsten Queen. CenturyLink, August 21, 2020.

Redefining the Workscape: Bringing Value and Values to Machine-Human Collaboration. Report of the 2019 Roundtable. Written by Richard Adler, Rapporteur. The Aspen Institute. Aspen Digital, Washington DC, April 2020, pp 61.

Why Network Infrastructure Is Key to Keeping Seniors Connected. As older adults use more devices for entertainment and medical management, their residential care facilities must be wired appropriately. By Christine Holloway, Vice President Healthcare Sales, CDW Healthcare. HealthTech, October 14, 2019.

8.6.2016 Memorandum on Silver eConomy Development. Cross-border eCollaboration in the eRegions & Slovenian Third Age University, Ljubljana.

Using The Internet For Seniors – Beginner’s Guide. Cheeky Munkey – IT Support Services, St Albans & Hertfordshire, UK, 22 Feb 2016.

Additional links are published at Slovenia Council for eServices Provision for the Seniors 55+.

The eRegion portal is powered by SRC d.o.o. Ljubljana