12.9.2018 eServices Provision for the Elderly (55+) Consultation in Ljubljana

12.9.2018 eServices Provision for the Elderly (55+) Consultation in Ljubljana

Zagotavljanje e-storitev za starejše (55+)

Date:         Wednesday, September 12, 2018, 10:00 – 13:30
Location:  Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia
                     Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana, Conference Room, 8th floor

 

Delovni jezik posvetovanja je slovenski. Spletna stran je v angleškem jeziku za zagotavljanje čezmejne povezljivosti. Udeležnine za posvetovanje ni, potrebna pa je prijava na Gricar@FOV.Uni-Mb.si. Imena prijavljenih udeležencev bodo objavljena.

Slovene is the working language of the consultation. The website is in English allowing for the cross-border eCommunication. There is no registration fee, registration is required, however, at Gricar@FOV.Uni-Mb.si.

Content

 

Co-organizers

Objectives

Program

Ugotovitve in priporočila

Findings and Recommendations

Participants

Media

 

Kako spretni so in bodo morali biti starejši v e-svetu. Generacija 55+: Vključenost v e-storitve postaja tudi za starejše pravilo, ne izjema. Silva Čeh in Zdenko Matoz. Delo, 17.09.2018.

Co-organizers

 

Participating Organizations:

Slovenia Council for eServices Provision for the Elderly (55+)
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia
Health Insurance Institute of Slovenia
National institute of Public Health
Health Community Center Slovenj Gradec
Slovenian Association of Physiotherapists
Telekom Slovenije
Mikropis Holding, Žalec
Magazin Vzajemnost
Directorate for Labour Market and Employment, Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities, Republic of Slovenia
Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, Koroška Chamber of Commerce and Industry, Dravograd
Association of People’s Universities of Slovenia 
Andragogic Association – Third Age University Velenje
National and University Library Ljubljana
Ljubljana City Library

Objectives

 

To share experiences of the providers of eServices for the elderly and collect suggestions on possible improvements.

Izmenjati izkušnje ponudnikov e-storitev za starejše in zbrati predloge o možnih izboljšavah.

Program

10:00 – 11:30 Welcome address and short oral presentations (part I)
11:30 – 12:00 Break
12:00 – 13:30 Short oral presentations (part II) and discussion

P r o g r a m    i n    S l o v e n e    L a n g u a g e

Pozdravni nagovor
Marijan Papež, univ. dipl. prav., generalni direktor
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Čas vprašanj in rešitev
Dr. Božidar Voljč, dr. med.
Strokovni sodelavec, Inštitut Emonicum za zdravo in aktivno življenje Ljubljana
Svetovalec, Slovenska akademija znanosti in umetnosti – SAZU za področje starosti in staranja & Član, Task forces, AGE Platform Europe, The voice of older persons at EU level, Brussels
eServices Sept 12 2018 Bozidar Voljc

Zagotavljanje e-storitev za starejše (55+): Aktivnosti in pogled Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Marijan Papež, generalni direktor
Mag. Edmond Pajk, namestnik generalnega direktorja & direktor sektorja informacijskih tehnologij
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
pdf eServices Sept 12 2018 Marijan Papez & Edmond Pajk

Zagotavljanje e-storitev za starejše (55+): Pogled Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS
Marjan Sušelj, generalni direktor, univ. dipl. psih.
Damjan Kos, informiranje in odnosi z javnostmi, univ. dipl. fil. in soc. kult.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS
eServices Sept 12 2018 Marjan Suselj & Damjan Kos

Zagotavljanje e-storitev za starejše v okviru eZdravja
Mag. Živa Rant, strokovna sodelavka, Center za informatiko v zdravstvu
Nacionalni inštitut za javno zdravje Republike Slovenije – NIJZ
doc eServices Sept 12 2018 Ziva Rant

Dolgotrajna oskrba – povezovanje zdravstvene in socialne sfere z uporabo e-tehnologij
Marjeta Vaupot, mag. posl. ved, direktorica
Zdravstveni dom Slovenj Gradec
eServices Sept 12 2018 Marjeta Vaupot

Zagotavljanje e-storitev za starejše (55+) z vidika Združenja fizioterapevtov Slovenije – ZFS
Mag. Gabrijela Starc, viš. fiziot., univ. dipl.org., predsednica
Združenje fizioterapevtov Slovenije, Ljubljana
eServices Sept 12 2018 Gabrijela Starc

Storitev E-oskrba Telekoma Slovenije: zanesljiva in inovativna storitev oskrbe na daljavo
Mag. Peter Pustatičnik, vodja področja za E-oskrbo in E-zdravje
Telekom Slovenije
doc eServices Sept 12 2018 Peter Pustaticnik

Zdravi in zadovoljni ne glede na leta: 24alifeTM Seniors kot primer dobre prakse
Janez Uplaznik, univ. dipl. org., generalni direktor in ustanovitelj
Eva Kovač, univ. dipl. psih., podpredsednica
Mikropis Holding, Žalec
pdf eServices Sept 12 2018 Janez Uplaznik & Eva Kovac

Zagotavljanje e-storitev za starejše: Vidik Ministrstva za delo
Mag. Jurij Snoj, generalni direktor, Direktorat za trg dela in zaposlovanje,
Maja Grašič, vodja oddelka za vseživljenjsko učenje, Maja.Grasic@gov.si
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Republika Slovenija
eServices Sept 12 2018 Maja Grasic

E-storitve za starejše (55+): Vidiki občine
Mag. Miha Ješe, župan
Občina Škofja Loka & Koordinator, sosedske e-občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki, Žiri  & podpredsednik, Douzelage – Zveza zgodovinskih mest Evrope

E-storitve za starejše zaposlene (55+)
Mag. Aleksandra Gradišnik, Gospodarska zbornica Slovenije
Direktorica GZS OZ Koroška, Vodja projekta 55+ pri GZS
eServices Sept 12 2018 Aleksandra Gradisnik

Aktivnosti na področju finančnega opismenjevanja: Vidiki Združenja bank Slovenije
Mag. Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica
Aleksandra Žibrat, urednica spletnih strani, ePublikacij in PR koordinatorka
Združenje bank Slovenije
pdf eServices Sept 12 2018 Stanislava Zadravec Caprirolo & Aleksandra Zibrat

Računalniško opismenjevanje starejših – v tandemu ali skupini?
Eva Mermolja, mag. medk. menedž., dipl. ekon., direktorica
Maja Lemut, mag. prof. inkluz. ped. in univ. dipl. pedag., organizatorica izobraževanja
Ljudska univerza Ajdovščina, Zveza ljudskih univerz Slovenije
doc eServices Sept 12 2018 Eva Mermolja & Maja Lemut

Vzajemnost povezuje generacije
Mag. Jožica Dorniž, odgovorna urednica
Vzajemnost, Ljubljana
doc eServices Sept 12 2018 Jozica Dorniz

E-storitve za starejše v Narodni in univerzitetni knjižnici
Mojca Dolgan Petrič, spec. managementa v izobraževanju, strokovna sodelavka, Služba za skupne programe in projekte
Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK), Ljubljana
pdf eServices Sept 12 2018 Mojca Dolgan

E-storitve za starejše v Mestni knjižnici Ljubljana
Mateja Lesar, vodja Centra za vseživljenjsko učenje
Mestna knjižnica Ljubljana
doc eServices Sept 12 2018 Mateja Lesar

Zagotavljanje e-storitev za starejše (55+)
Martina Uvodić, univ. dipl. ing. kem., kontaktna oseba
Omrežje Slovenski e-seniorji: Vključevanje v aktivno staranje
eServices Sept 12 2018 Martina Uvodic

Skladna podoba pritegne
Primož Urgl, Oblikovanje
Omrežje Slovenski e-seniorji: Vključevanje v aktivno staranje
doc eServices Sept 12 2018 Primoz Urgl

Vloga univerze za tretje življenjsko obdobje pri zagotavljanju e-storitev za starejše
Mag. Tanja Lesničar, članica Upravnega odbora
Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje, prej vodja elektronskega poslovanja v Skupini Gorenje d.d. Velenje
eServices Sept 12 2018 Tanja Lesnicar

Čezmejno zagotavljanje e-storitev za starejše (55+)
Dr. Jože Gričar, zaslužni profesor, Univerza v Mariboru
Programski koordinator, Medobčinska pobuda: Čezmejno e-sodelovanje v e-regiji
eServices Sept 12 2018 Joze Gricar

P r o g r a m    i n    E n g l i s h    L a n g u a g e

Welcome Address
Marijan Papež, Director General
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia

Time for questions and solutions
Dr. Božidar Voljč, MD, Advisor, Institute Emonicum for Healthy and Active Life Ljubljana
Counsellor, Slovenian Academy for Science and Art, Old Age and Aging Area & Member, Task Forces, AGE Platform Europe – The voice of older persons at EU level, Brussels & Former Minister of Health, Republic of Slovenia

Provision of eServices for the Elderly (55+): Activities and perspective of the Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia
Marijan Papež, Director General
Mag. Edmond Pajk
, Deputy General Director & IT Division Director – CIO
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia

Provision of eSevices for the Elderly (55+): Health Insurance Institute of Slovenia Perspective
Marjan Sušelj, Director General
Damjan Kos, Director, Sector for Informing and Public Relations
Health Insurance Institute of Slovenia

eServices Provision for the Elderly – A Component of eHealth
Mag. Živa Rant, Expert, Center for Health Informatics
National institute of Public Health, Republic of Slovenia

Long-term care – connecting the health and social sphere using e-technologies
Marjeta Vaupot, MBA, Director
Health Community Center Slovenj Gradec

eServices Provision for the Elderly (55+) – Slovenian Association of Physiotherapists Perspective
Mag. Gabrijela Starc, President
Slovenian Association of Physiotherapists, Member of the World Confederation of Physical Therapy – WCPT

E-Care Service of Telekom Slovenije: a Reliable and Innovative Remote Supply Service
Mag. Peter Pustatičnik, Head of eHealth and eCare
Telekom Slovenije

Healthier and Happier at Any Age: 24alifeTM Seniors as an Example of Good Practice
Janez Uplaznik, Founder & CEO, & Member, Medical Alley Association – Powering the Evolution of Healthcare, Minneapolis, USA
Eva Kovač, Vice President
Mikropis Holding, Žalec

eServices Provision for the Elderly: Ministry of Labour Perspective
Mag. Jurij Snoj, Director General, Directorate for Labour Market and Employment
Maja Grašič, Head, Lifelong Learning Department
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities, Republic of Slovenia

eServices for the Elderly (55+): A Municipality Perspectives
Mag. Miha Ješe, Mayor
Municipality of Škofja Loka & Coordinator, Neighboring eMunicipalities Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki, Žiri & Coordinator, eMunicipalities Without Borders Mayors Consortium & Vice-President, Douzelage Association

eServices provision for the Elderly Employees (55+)
Mag. Aleksandra Gradišnik, Director
Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, Koroška Chamber of Commerce and Industry, Dravograd & Head, 55+ Project

Activities in the Field of Financial Literacy: The Aspects of the Association of Banks of Slovenia
Mag. Stanislava Zadravec Caprirolo, M.I.A., Managing Director
Aleksandra Žibrat, Editor of Websites and ePublicfations & Public Relations Coordinator
Bank Association of Slovenia

Computer Literacy of the Elderly – In a Tandem or Group?
Eva Mermolja, Director,
Maja Lemut, Organizer of Education
Peoples University of Ajdovščina, Association of People’s Universities of Slovenia

Reciprocity Connects Generations
Mag. Jožica Dorniž, Editor in Chief
Magazin Vzajemnost Ljubljana

eServices for the Elderly at the National and University Library
Mojca Dolgan Petrič, Expert Associate, Joint Program and Projects Department
National and University Library (NUK), Ljubljana

eServices for the Elderly at Ljubljana City Library
Mateja Lesar, Head, Lifelong Learning Center
Ljubljana City Library

eServices Provision for the Elderly (55+)
Martina Uvodić, Contact Person
Slovenia eSeniors Network: eInclusion in Active Aging

A coherent Image Pulls
Primož Urgl, Council’s Design
Slovenia eSeniors Network: eInclusion in Active Aging

The Role of Third Age University in eServices Provision for the Elderly
Mag. Tanja Lesničar, Member, Management Council for Informatics and Intergenerational Cooperation
Andragogic Association – Third Age University Velenje & Former Head, eBusiness Department, Gorenje d.d. Velenje

Cross-border eServices provision for the Elderly (55+)
Dr. Jože Gričar, Professor Emeritus, University of Maribor
Program Coordinator, Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegions

To be updated

Ugotovitve in priporočila

Ugotovitve

Na internetu zasnovane e-storitve postajajo vse bolj pomembne. Njihovo uvajanje je dolgoročen proces, ki sloni na predhodnih procesih in z njimi povezanih izkušnjah: računalniško izmenjavanje podatkov, medorganizacijski sistemi, reinženiring poslovnih procesov, oskrbovalne verige, e-tržnice, digitaliziranje – industrija 4.0, blokovne verige. Vsi ti procesi so prinesli velike koristi posameznikom, organizacijam, državam. Prinesli so tudi demokratizacijo uporabe podatkov na internetu.

Samo z uvajanjem novih tehnologij procesov ni mogoče izboljšati – potrebne so inovativne spremembe obstoječih pravil in praks. Potrebno je proučevati kaj podpira, preprečuje, omogoča ali omejuje inoviranje e-storitev.

Za pospešitev uspešnega uvajanja e-storitev je koristno čezmejno e-sodelovanje v e-regiji držav, kar je mogoče utemeljiti z naslednjimi spoznanji: Pobude so učinkovitejše v regijah, kjer je sodelovanje že vzpostavljeno. Podpirati je potrebno ključne akterje, da zmanjšajo transakcijske stroške. Akcije naj bodo usmerjene v reševanje lokalnih in regionalnih potreb. Regionalna omrežja so verjetno cenejša, vendar koristi ne bodo za vse regije enake. Za razvijanje čezmejnega sodelovanja sta najpomembnejša  izmenjavanje znanja in upravljanje. Potrebne so formalizirane oblike sodelovanja. Premalo vemo o učinkovitosti in trajnosti sedanjih čezmejnih pobud.

Za pospešitev uspešnega uvajanja e-storitev je koristno čezmejno e-sodelovanje v e-regiji držav, kar je mogoče utemeljiti z naslednjimi spoznanji: Pobude so učinkovitejše v regijah, kjer je sodelovanje že vzpostavljeno. Podpirati je potrebno ključne akterje, da zmanjšajo transakcijske stroške. Akcije naj bodo usmerjene v reševanje lokalnih in regionalnih potreb. Regionalna omrežja so verjetno cenejša, vendar koristi ne bodo za vse regije enake. Za razvijanje čezmejnega sodelovanja sta najpomembnejša  izmenjavanje znanja in upravljanje. Potrebne so formalizirane oblike sodelovanja. Premalo vemo o učinkovitosti in trajnosti sedanjih čezmejnih pobud.

V Sloveniji smo v okviru projekta eZdravje razvili rešitve, od katerih jih nekaj uporabljajo tudi starejši uporabniki. eRecept uporabljamo praktično vsi prebivalci Slovenije, vendar je njegova uporaba precej neodvisna od aktivnosti pacientov samih, so samo pasivni uporabniki. 92% predpisov receptov je elektronskih, od uvedbe do junija 2018 je vsaj en e-recept dobilo že 1.882.543 različnih pacientov.

Portal zVEM (Zdravje vse na enem mestu) omogoča pacientu pregled njemu predpisanih in izdanih zdravil ter dnevnika vpogledov, pregled izdanih napotnic, naročil in čakalnih dob, pregled odpustnih pisem iz bolnišnic in izvidov specialističnih ambulantnih obravnav, podatkov iz povzetka podatkov o pacientih za izvajanje zdravstvene oskrbe, podatkov o cepljenjih ter omejitev dostopa do podatkov, ki jih določi pacient. Za registracijo je potrebno digitalno kvalificirano potrdilo. 1. avgusta 2018 je bilo v portal zVEM registriranih 18.695 oseb. od 1. januarja do 31. julija 2018 je bilo 313.220 obiskov in 841.674 ogledov.

eNaročanje je dodaten način naročanja, poleg že obstoječega osebnega obiska, telefona in pošiljanja po pošti. Omogoča večjo dostopnost naročanja. Objavljeni podatki o čakalnih dobah se včasih razlikujejo od dejanskih in se izboljšujejo. V nacionalni rešitvi te podatke le prikazujemo, za pravilnost podatkov o čakalnih dobah so odgovorni izvajalci zdravstvenih storitev vsak zase. Junija 2018  je 1994 izvajalcev izdelalo vsaj eno e-napotnico, mesečno okrog 350.000 in skupaj več kot 5 milijonov e-napotnic. V eNaročanju je bilo 525 izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Mesečno je bilo izdelanih okrog 450.000 e-naročil in skupaj več kot 5,5 milijonov.

Za uporabnike rešitev eZdravja je na voljo Center za pomoč uporabnikom, ki sprejema vprašanja 24 ur na dan, vsak dan, preko klica na brezplačno telefonsko številko 080 2445, preko elektronske pošte naslov klicnega centra (podpora@ezdrav.si), s posredovanjem sporočila s pomočjo spletnega obrazca (podpora.ezdrav.si), na voljo pa so tudi odgovori na najpogostejša vprašanja (FAQ). Nudijo tudi konkretno pomoč pri eNaročanju. Samo v aprilu 2018 je bilo v centru za pomoč uporabnikom za eNaročanje zabeleženih 6884 klicev. Uvedene rešitve v okviru eZdravja predstavljajo velik preboj na področju zdravstvene informatike. Z njimi se Slovenija uvršča med vodilne v Evropi glede na to, da so vse rešitve uvedene na nacionalni ravni, torej za celotno Slovenijo. To dejstvo pa prinaša tudi nove izzive, ki se postopoma rešujejo. Precej naporov je usmerjenih v to, da se bosta uporaba in prijaznost še izboljšala.

Fizioterapija (FT) je zdravljenje bolezni ali poškodb in njihovih posledic s fizioterapevtskimi metodami in sredstvi. Ukvarja se z vzpostavljanjem, vzdrževanjem in krepitvijo zdravja ter funkcionalnosti gibalnega sistema pri človeku. Njeni rezultati se ne kažejo samo na boljši telesni zmogljivosti, ampak vplivajo tudi na duševno, socialno in duhovno blagostanje. Čezmejne in nacionalne e-storitve postajajo vedno bolj pomembne tudi na področju fizioterapije. Skupina članic Strokovnega združenja fizioterapevtov Slovenije (Danelle Jagodic, Vesna Hojan, Petra Dovč, Mateja Murnik Gregorin, Gabrijela Starc) ugotavlja naslednja stanja v Sloveniji:

 • Število starejših v Sloveniji narašča.
 • S podaljševanjem delovne dobe se povečuje potreba po FT.
 • Dolge čakalne vrste na operacijo povečujejo potrebe po FT.
 • Skrb za samostojno življenje doma zahteva dobro organizirano FT na domu.
 • Krajša se čas hospitalizacij, organizirane rehabilitacije na domu pa ni.
 • Slovenija nima urejene dolgotrajne oskrbe.
 • Čakalne vrste za FT močno presegajo dopustne čakalne dobe in še naraščajo.
 • Normativi v domovih starejših občanov so nesprejemljivi (en fizioterapevt na 200 ali celo več oskrbovancev).
 • Zlorabe naziva FT so pogoste, registri FT pa niso javno dostopni.
 • E-naročanje na FT in direktni dostop do FT ni mogoč.

Demografski trendi Evrope prinašajo za gospodarstvo izzive, povezane s staranjem zaposlenih. Soočanje gospodarstva in celotne družbe z demografskimi spremembami, ki kažejo, da bo v Sloveniji čez 5 let vsak četrti zaposleni starejši od 55 let, narekuje podaljševanje delovne aktivnosti, kar temelji na celovitem pristopu k prilagajanju delovnih mest za starejše zaposlene, da bodo le-ti učinkovito dalj časa ostajali produktivni. Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) je v okviru partnerstva za razvoj treh generacij zasnovan Projekt 55+, ki s predlogi ukrepov in aktivnosti, razvojno usmerjenih v slovensko gospodarstvo ter s širšim družbenim pomenom, sledi uresničevanju osnovnih ciljev, ki se nanašajo na:
–         Povečanje stopnje delovne aktivnosti starejših zaposlenih na vsaj 50 % do leta 2025.
–         Povečanje dostopnosti do izobraževanja in usposabljanja za starejše zaposlene na vsaj 10% do leta 2025.
–         Motiviranje družbe za večje spoštovanje starejših zaposlenih v Sloveniji.

Med ukrepi za doseganje ciljev imajo e-storitve za starejše zaposlene vlogo na vseh ravneh izobraževanja, prilagajanja delovnih mest, prenosa znanja skozi mentorske sheme, izboljšanja zdravja in večje zaposljivosti, povečanja motiviranosti starejših za pridobitev novih znanj in spretnosti, pri čemer je ključen izvajalec nalog v okviru GZS Center za poslovno usposabljanje – CPU (http://www.cpu.si).

Pred skoraj 45-timi leti, ko je izšla prva številka Vzajemnosti, je bil svet precej drugačen. V Sloveniji je bilo tedaj manj kot 200.000 upokojencev, danes jih je več kot 617.000. Tudi medijev je bilo manj.  Začele so se pojavljati specializirane revije. Med prve revije za starejše v Evropi sodi mesečnik Vzajemnost, ki seznanja bralce o pokojninski, socialni, zdravstveni in delovno-pravni politiki, prinaša pa tudi veliko aktualnega in poučnega branja o zdravju, prehrani, rekreaciji pa o vrtnarjenju, potovanjih in življenjske zgodbe znanih in manj znanih ljudi. Internet je prinesel veliko sprememb, danes je ponudba podatkov zelo velika, vse težje pa je izbrati prave. Na to kažejo tudi nedavna razkritja o lažnih novicah. Vzajemnost kot tradicionalni medij skrbi za preverjene in točne informacije. Na revijo je naročenih okrog 27.000 naročnikov, prebere pa jo okrog 75.000 ljudi. Zadnjih deset let ima Vzajemnost tudi svojo spletno stran www.vzajemnost.si, kjer vabi bralce k prebiranju aktualnih novic, vsebine revije in h komentiranju. Še več komunikacije z bralci omogoča Facebook stran Vzajemnosti. Nove komunikacijske poti so zelo dobrodošle, saj se ljudje lahko še bolj povežejo, informacije pa so isti hip dosegljive povsod po svetu. Še vedno pa je, predvsem med starejšimi, veliko ljudi, ki interneta ne uporabljajo. Ker se vse več stvari dogaja na internetu, tudi razni upravni postopki, spletna banka, naročila k zdravniku in drugo, to povzroča, da so ti starejši v družbi še bolj odrezani in odvisni od drugih. Vzajemnost je most med starim in novim načinom podajanja informacij, saj bralce seznanja o koristni uporabi spleta, skrbi pa tudi za informiranost tistih, ki (še) niso domači z novo tehnologijo.

Mestna knjižnica Ljubljana ima na področju zagotavljanja storitev za starejše, tudi v e-obliki, zelo veliko izkušenj in idej, ki jih na različne načine posreduje tudi drugim splošnim knjižnicam po Sloveniji. Vse splošne knjižnice se tej ciljni skupini posebej posvečajo. Spletna stran knjižnice omogoča prilagajanje spletnih vsebin in tako lažjo dostopnost spletnih informacij. Starejšim je namenjena posebna podstran, ki jo redno posodabljamo. Poseben del spletne strani predstavlja Infotočka e-gradiv javnih oblasti, ki na enem mestu omogoča dostop do številnih portalov z dokumenti, bazami podatkov in e-storitvami javnih oblasti, ki omogočajo izvajanje e-demokracije v lokalnem okolju ter komunikacijo z državnimi in lokalnimi organi.

E-storitve lahko pomagajo pri premagovanju fizičnih ovir, ki onemogočajo dostop do knjižnice, gradiva in informacij. S tem podpirajo samostojnost uporabnikov. Knjiga na dom omogoča brezplačen obisk knjižničarja na domu posameznikov, ki zaradi dolgotrajne bolezni, onemoglosti ali invalidnosti ne morejo obiskovati knjižnice. Knjižnice podpirajo starejše z izvajanjem različnih  izobraževanj. V Središču za samostojno učenje se lahko ob podpori mentorja samostojno učijo računalništva, tujih jezikov ali se udeležijo izobraževalnih delavnic. V Borzi znanja lahko poiščejo ponudnike najrazličnejših znanj, ponudijo svoje znanje drugim, pripravijo razstavo svojih izdelkov ali se udeležijo izobraževalnih ali ustvarjalnih delavnic. Na Točkah vseživljenjskega učenja se lahko učijo osnov računalništva individualno z mentorjem.

Starejšim, ki potrebujejo pomoč pri razvoju svoje druge kariere in tistim, ki želijo delati še po upokojitvi, je na voljo servis Borza dela. Primer zglednega sodelovanja slovenskih knjižnic in lokalnih kulturnih ustanov na področju kulturne dediščine je Regijski portal KAMRA, ki predstavlja digitalizirane domoznanske vsebine. Z namenom razvijanja zdravstvene pismenosti pripravljamo projekt Borza zdravja, ki celostno obravnava posredovanje zdravstvenih informacij in zdravstveno opismenjevanje.

Priporočila

Podpiramo vsakoletno izdajanje slovenskega vodiča (priročnika, imenika) o e-storitvah za starejše (55+) z upoštevanjem izkušenj držav, ki ga izdajajo že vrsto let.

Informiranje in ozaveščanje o uporabi e-storitev nujno vključuje prilagoditev e-storitev potrebam starejših. Zato naj vodič vsebuje celoto podatkov za vsa najbolj relevantna področja: aktivno življenje, oskrba, finance, zdravje, bivanje, dolgotrajna oskrba, varnost. Dosegljiv naj bo tako v tiskani kot tudi v digitalni obliki.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije predlaga sodelovanje pri spodbujanju zagotavljanja  e-storitev za starejše (55+) v naslednjih 6-12 mesecih na dveh področjih:
– informiranje zavarovanih oseb o dostopnosti do zdravil brez doplačil in promocijo varne in pravilne rabe zdravil ter farmacevtskega svetovanja za bolnike, ki uporabljajo več kot 5 zdravil hkrati (v sodelovanju z zdravstvenimi domovi in kliničnimi farmacevti);
– povečanje razširjenosti in funkcionalnosti sistema e-naročanje za elektronsko naročanje pacientov na zdravstvene storitve v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje kot skrbnikom tega sistema in Ministrstvom za zdravje.

Z vidika uporabe e-storitev na področju fizioterapije predlagamo:

 • E-registri o fizioterapevtih (splošni, zasebni, s specialnimi znanji) naj bodo javno dostopni. Odgovorno Ministrstvo za zdravje.
 • E-naročanje bi omogočilo direkten dostop do fizioterapevta, kar bi močno zmanjšalo čakalne vrste in pocenilo storitve. Odgovorna Zavod za zdravstveno zavarovanje in Ministrstvo za zdravje.
 • E–svetovalec fizioterapevt na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki bi odgovarjal na vprašanja, ki so povezana s fizioterapijo. Odgovoren Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 • Centralni e-register naj v bodoče vsebuje bolnikove podatke o mobilnosti in sposobnosti zadrževanja urina, ter stanju spomina pred in po splošni anasteziji. Odgovoren Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Skupaj s krovno Gospodarsko zbornico Slovenije – GZS bo Center za poslovno usposabljanje – CPU ob sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani poiskal učinkovite poti digitalne preobrazbe v praksi, povezanih z razvojem industrije 4.0. Projekt 55+ se bo tudi v prihodnje vsebinsko povezoval s projektom Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI (Javnega  štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije), pri obeh pa gre za aktivnosti v podporo podjetjem pri pripravi strategij upravljanja s starejšimi zaposlenimi, za krepitev kompetenc starejših zaposlenih ter za prilagajanja delovnih mest za starejše zaposlene.

Uvajanje e-storitev se v gospodarstvu uveljavlja skozi nove poslovne modele, pri tem pa Gospodarska zbornica Slovenije – GZS kot zagovornica procesov digitalizacije dodatno spodbuja razvoj izobraževanja in inovacij, kjer je pomembno izpostaviti potencial populacije starejših zaposlenih, saj le-ti lahko mnogo dobrega prispevajo v svojem okolju z uresničevanjem svojih talentov, zaradi njihovih izkušenj in etike.

Knjižnice so aktiven del lokalne skupnosti, ki na enem mestu ponujajo nepristranske informacije, usposabljanja in opismenjevanje na različnih področjih. Prebivalcem pomagajo, da so bolj uspešni in s tem krepijo celotno lokalno skupnost. Knjižnicam priporočamo, da se na vseh področjih še bolj povežejo z organizacijami v lokalnem okolju: z nevladnimi in vladnimi organizacijami, zavodi, strokovnimi organizacijami, občinami, organizacijami za izobraževanje odraslih, društvi, dnevnimi centri, študijskimi krožki, zdravstvenimi domovi in tako naprej.

Sproženo je organiziranje mednarodnega posvetovanja Zagotavljanje e-storitev za starejše (55+) v čezmejni e-regiji , ki bo v aprilu 2019 v Škofji Loki. Posvetovanje bo organiziral Slovenski svet za zagotavljanje e-storitev za starejše (55+), http://eregion.eu/6-6-2018-slovenia-council-eservices-provision-elderly-55 . V njegovem okviru sodelujejo:

 • Omrežje Slovenski e-seniorji: e-vključevanje v aktivno staranje;
 • Organizacije, ki zagotavljajo e-storitve;
 • Mednarodna skupina za stike.

Gostitelj posvetovanja je Občina Škofja Loka.

Prvi pripravljani sestanek mednarodnega posvetovanja bo v mali sejni sobi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije – ZPIZ (Ljubljana, Kolodvorska 15, 8. nadstropje) v sredo, 10. oktobra 2018 od 17h do 19h.

Findings and Recommendations

Findings

Internet-based eServices are becoming increasingly important. Their deployment is a long-term process based on previous processes and related experiences: Electronic Data Interchange (EDI), Inter-Organizational Systems (IOS), Business Process Reengineering (BPR), eSupply Chains, eMarketplaces, Digitization (Industry 4.0), Block Chains. All these processes have brought great benefits to individuals, organizations, and countries. They have also democratized the use of data on the Internet.

By introducing new technologies alone, the processes will not be better. Needed are innovative changes to existing rules and practices. It is necessary to study what supports, prevents, allows or limits the innovation of eServices.

In order to speed up the successful introduction of eServices, cross-border eCollaboration in the eRegion of countries is beneficial, which can be justified by the following findings: Initiatives are more effective in regions where cooperation is already in place. It is necessary to support key actors to reduce transaction costs. Addressed should be local and regional needs. Regional networks are probably cheaper, but the benefits will not be the same for all regions. Knowledge sharing and management are the most important for developing cross-border eCollaboration. Collaboration should be in formalized forms. We do not know enough about the efficiency and sustainability of current cross-border initiatives.

Physiotherapy (PT) is a health profession with the expertise in movement and exercise prescription throughout the lifespan across the health spectrum. Physiotherapy involves specific interventions to individuals and populations where movement and function are, or may be, threatened by illness, ageing, injury, pain, disability, disease, disorder or environmental factors. We are aware that the cross-border and the national eServices are becoming increasingly important also in the field of physiotherapy.

To simplify and increase the use of eTechnology in the field of physiotherapy in order to improve the quality of life of the elderly, a group of the Slovenian Association for Physiotherapists members (Danelle Jagodic, Vesna Hojan, Petra Dovč, Mateja Murnik Gregorin and Gabrijela Starc) has analyzed the accessibility of eService for physiotherapy and found the following situation:

 • The number of elderly people in Slovenia is increasing.
 • Prolonging the years of service increases the needs for physiotherapy.
 • Caring for independent living at home.
 • The time of the hospitalization is shorter and consequently the need for home rehabilitation increases.
 • In Slovenia there is no regulated long-term care and home physiotherapy service.
 • The waiting lists for physiotherapy are greatly exceeded and are still rising.
 • Nursing home’s norms are inadmissible: one physiotherapist for 200 or even more people in care.
 • Abuse of title »Physiotherapist« is common, Register of Physiotherapists is not publicly available, however.
 • eOrdering and direct access to physiotherapy in the Slovenian public health system is not possible.

Demographic trends in Europe bring the economy related challenges associated with the aging of employees. Confronting the economy and society as a whole with demographic changes, which show that in Slovenia in five years, every fourth employee will be over 55 years of age, dictates an extension of work activity, based on a comprehensive approach to adjusting jobs for older employees, effectively staying productive for a long time. In the framework of the partnership for the development of three generations, the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia designed the Project 55+ with proposals of measures and activities oriented towards the Slovenian economy and with a wider social significance. It follows the realization of the basic goals that relate to the:

– Increase in the employment rate of older employees to at least 50% by 2025.
– Increasing access to education and training for older workers to at least 10% by 2025.
– Motivating the company for greater respect for older employees in Slovenia.

Among the measures to achieve goals, eServices for older employees play a role at all levels of education, job matching, knowledge transfer through mentoring schemes, improving health and employability, increasing the motivation of older people to acquire new knowledge and skills, within the framework of the Chamber’s Center for Business Training (http://www.cpu.si).

Nearly 45 years ago, when the first issue of the Journal Vzajemnost (Reciprocal) was created, the world was quite different. In Slovenia at that time there were fewer than 200,000 pensioners, today there are more than 617,000. There was also less media. Than the specialized magazines began to appear. Among the first magazines for the elderly in Europe is the monthly magazine Vzajemnost, which informs readers about pension, social, health and labor, and legal politics, and brings a lot of current and informative reading about health, nutrition and recreation about gardening, travel and life stories of well and lesser-known people. The Internet has brought a lot of change. Today the supply of data is very large, and it is increasingly difficult to choose the right one. This is reflecting in recent disclosures about false news. Vzajemnost as a traditional medium ensures verified and accurate information. There are approximately 27,000 subscribers to the magazine; it is read by about 75,000 people. In the last ten years, Vzajemnost has its own website www.vzajemnost.si, where it invites readers to read the latest news, the contents of the magazine, and comment. The Facebook page of Vzajemnost is bringing readers closer together, and the information is easily accessible all over the world. It is still a lot of people, especially among the elderly, who do not use the Internet. Because more and more things happen on the Internet, including various administrative procedures, eBanking, booking to a doctor, and others, this causes a danger to them to be even more cutoff and dependent on others. Vzajemnost informs readers about the useful use of the web, as well as the awareness of those who are not yet familiar with new technology.

The Ljubljana City Library has a lot of experience and ideas in the provision of services for the elderly, including in the e-form, which it also distributes in various ways to other general libraries around Slovenia. All general libraries focus on this target group. The library’s website allows person to customize her/his web content and thus make it easier to access online information. The older one is dedicated to a special sub-page, which the library regularly updates. A special part of the website is the Infopointof of public e-announcements (Infotočka e-materiala javnih oblasti), which in one place provides access to a number of portals with documents, databases and e-services of public authorities that enable the implementation of eDemocracy in the local environment and communication with national and local authorities.

eServices can help overcome physical barriers that disable access to library, materials and information. This supports the user’s autonomy. A Book at Home allows a free visit to a librarian at the home of individuals who, due to long-term illness, disability or disability, cannot attend the library. Libraries support the elderly through the implementation of various training sessions. In the Center for Independent Learning, with the support of a mentor, they can independently learn computer usage, foreign languages ​​or attend educational workshops. In the Knowledge Exchange, they can find providers of a wide variety of skills, offer their knowledge to others, prepare an exhibition of their products or attend educational or creative workshops. At the Points of Lifelong Learning one can learn the basics of computing individually with a mentor.

Elderly people who need help in developing their second career and those who want to work even after retirement have a Labor Exchange Service. An example of exemplary cooperation between Slovenian libraries and local cultural institutions in the field of cultural heritage is the KAMRA Regional Portal, which represents digitized homeland content. With the aim of developing health literacy, we are preparing a project of the Health Exchange, which deals comprehensively with the provision of health information and medical literacy.

Recommendations

We support the annual publication of the Slovenian guide (manual, directory) on eServices for the elderly (55+), taking into account the experience of the countries that have been issuing such guides for many years.

Informing and raising awareness about the use of eServices necessarily involves adapting eServices to the needs of the elderly. Therefore, the guide should contain a set of data for all the most relevant areas: active life, care, finances, health, stay, long-term care, security. It should be available in both printed and digital formats.

The Health Insurance Institute of Slovenia proposes cooperation in promoting the provision of eServices for the elderly (55+) in the next 6-12 months in two areas:

One, informing insured persons about access to medicines at no extra cost and promoting the safe and correct use of medicines and pharmaceutical advice for patients who use more than 5 drugs at the same time (in collaboration with health centers and clinical pharmacists).
Two, increasing the prevalence and functionality of the eProcurement system for electronic procurement of patients to health services in cooperation with the National Institute of Public Health as the guardian of this system, and the Ministry of Health.

In terms of using eServices in the field of physiotherapy, we propose:

 • eRegister of physiotherapists (general, private, with specific knowledge) should be made publicly available.  Responsible is the Ministry of Health.
 • eOrdering would provide direct access to the physiotherapist, which would greatly reduce the waiting lists and lower the cost of the service. Responsible are the Institute for Health Insurance of Slovenia and the Ministry of Health.
 • eConsultant physiotherapist of the Institute for Health Insurance of Slovenia, who would answer questions related to physiotherapy. Responsible is the Institute for Health Insurance of Slovenia.
 • Central Patient eRegister should in the future contain the patient’s data on the mobility and the ability to retain urine, and the state of memory before and after general anesthesia. Responsible is the National Institute for Public Health.

Together with the umbrella Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, the Center for Business Training, in cooperation with the Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana, will seek effective ways of digital transformation in practice related to the development of industry 4.0. In the future, the 55+ Project will link to the Project Comprehensive Support for Active Labor Aging – ASI (Public Grants, Development, Disability and Maintenance Funds of the Republic of Slovenia). The companies are supporting the activities in the preparation of management strategies for older employees, to strengthen the competences of older employees and to adjust jobs for older employees.

The introduction of eServices is gaining ground in the economy through new business models. The Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, as the advocate of digitization processes, further promotes the development of education and innovation. It is important to highlight the potential of the older elderly population, as they can make a good contribution to their environment by realizing their talents, because of their experience and ethics.

We have launched the preparations of the international consultation Provision of eServices for the Elderly (55+) in the Cross-border eRegion. The event will be taking place in Škofja Loka, Slovenia in April 2019. The consultation will be organized by the Slovenian Council for the provision of eServices for the Elderly (55+), http://eregion.eu/6-6-2018-slovenia-council-eservices-provision-elderly-55. It involves:

– Network Slovenian eSeniors: eInclusion in Active Aging.
– Organizations providing eServices.
– International Contact Group.

The first preparatory meeting of the international consultation will be in the Institute for Pension and Disability Insurance of Slovenia in Ljubljana, Kolodvorska 15 (small meeting room, 8th floor) on Wednesday, October 10, 2018 from 5 pm to 7 pm.

Participants

Dr. Beata Akerman, Manager of Program Elderly for Elderly
Slovene Federation of Pensioners’ Associations
Beata.Akerman@ZDUS-zveza.si

Petra Bališ, Professional Assistant
Slovenian Third Age University, Ljubljana
Petra@Balis.si

Dušan Bavec, President of the Institute’s Council
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia
Dusan.Bavec@OZS.si

Darja Bolka, Librarian
Ljubljana City Library
Darja.Bolka@mklj.si

Mag. Darko Butina, Director of General Affairs Division
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia
Darko.Butina@ZPIZ.si

Mojca Cvirn, Senior Project Manager
Healthcare and Clinical Research Projects, Technology Park Ljubljana Ltd & HealthDay.si
Mojca.Cvirn@TP-Lj.si

Dr. Vida Čadonič Špelič, Director, Municipality Administration
City Municipality of Novo mesto
Vida.Cadonic.Spelic@Novomesto.si

Mira Čokić, mag. iur., President
Association of the Rights of Elderly People Zagreb, Croatia
starimpasto@gmail.com

Barbara Čufer, Managing Director
TIP&TAP so.p. Ljubljana
Barbara.Cufer@TIPinTAP.si

Francka Ćetković, President
Trade Union of Pensioners of Slovenia
SUS@sindikat-zsss.si

Ines Dobnik, Member of the Management Board
Andragogic Association – Third Age University Velenje
InesDobnikUTZO.Velenje@gmail.com

Domen Dolar, IT Division
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia
Domen.Dolar@ZPIZ.si

Mojca Dolgan Petrič, Expert Associate, Joint Program and Projects Department
National and University Library (NUK), Ljubljana
Mojca.Dolgan@NUK.Uni-Lj.si

Mag. Jožica Dorniž, Editor in Chief
Magazin Vzajemnost Ljubljana
Jozica.Dorniz@Vzajemnost.si

Petra Dovč, Physiotherapist
Ljubljana University Medical Centre, Department of Orthopaedic Surgery
Petra.Dovc@gmail.com

Mag. Andreja Draginc, Lecturer
University of Novo mesto, Faculty for Health Sciences
Andreja.Draginc@guest.arnes.si

Edita Flegar, Head
Knowledge Exchange Ljubljana, Ljubljana City Library
Edita.Flegar@mklj.si

Anja Frković Tršan, Central Regional Library Coordinator for Local Studies
Ljubljana City Library
Anja.Frkovic-Trsan@mklj.si

Jože Gašperšič, Member, Experts Council
Slovene Federation of Pensioners’ Associations Ljubljana & Head, Supervisory Board, Slovenian Medical Informatics Association
Jozef.Gaspersic@t-2.net

Jože Glazer, Member
Section of Sociology of Time, Slovene Sociological Association
Joze.Glazer@yahoo.com

Aleš Golja, Secretary General
Trade Union of Pensioners of Slovenia
Ales.Golja@sindikat-zsss.si

Mag. Tanja Golob, Project Coordinator
Carinthia Intergenerational Centre
KMC.oskrba@ktv-Ravne.net

Mag. Aleksandra Gradišnik, Director
Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, Koroška Chamber of Commerce and Industry, Dravograd & Head, 55+ Project
Aleksandra.Gradisnik@GZS.si

Maja Grašič, Head, Lifelong Learning Department
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities, Republic of Slovenia
Maja.Grasic@gov.si

Alenka Gričar, Former Fashion Designer & Member
Slovenia eSeniors Network: eInclusion in Active Aging & Student, Third Age University Ljubljana
Alenka.Gricar@gmail.com

Dr. Jože Gričar, Professor Emeritus, University of Maribor
Program Coordinator, Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegion
& Member, Slovenia eSeniors Network: eInclusion in Active Aging & Contact person, Active Aging Networks
Gricar@FOV.Uni-Mb.si

Katja Grošelj Ziherl, Head of Public Relations Service
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia
Katja.Groselj-Ziherl@ZPIZ.si

Mag. Ajša Hajzeri, Director of Legal, Human Resources and Organizational Affairs Division
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia
Ajsa.Hajzeri@ZPIZ.si

Vesna Hojan, Physiotherapist
Nursing Home Ljubljana Šiška
Vesna.Hojan@ssz-slo.si

Barbara Hrast, Researcher
Institute of Kinesiology, Faculty of Sport, University of Ljubljana
Barbara.Hrast@fsp.Uni-Lj.si

Danielle Jagodic, President
Geriatric Physiotherapy Section, Slovenian Association of Physiotherapists Ljubljana
Danielle.Jagodic@physio.si

Mag. Mateja Jerič, Undersecretary, Head, Department of Health and Social Welfare
City Municipality of Novo mesto
Mateja.Jeric@Novomesto.si

Mag. Miha Ješe, Mayor
Municipality of Škofja Loka & Coordinator, Neighboring eMunicipalities Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki, Žiri & Coordinator, eMunicipalities Without Borders Mayors Consortium & Vice-President, Douzelage Association
Miha.Jese@SkofjaLoka.si

Črt Kanoni, Editor
ZDUS PLUS, Monthly Magazine, Slovene Federation of Pensioners’ Associations
Crt.Kanoni@ZDUS-Zveza.si

Mag. David Klarič, Deputy Director General; Director of Financial and Accounting Division
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia
David.Klaric@ZPIZ.si

Damjan Kos, Director, Sector for Informing and Public Relations
Health Insurance Institute of Slovenia
Damjan.Kos@ZZZS.si

Eva Kovač, Vice President
Mikropis Holding, Žalec
Eva.Kovac@24alife.com

Nevenka Lekše, President
Association for Citizens’ Health Care Supervision – ZaVas, Ljubljana
Nevenka@Lekse.org

Maja Lemut, Organizer of Education
Association of People’s Universities of Slovenia
Maja.Lemut@LU-Ajdovscina.si

Dr. Gregor Lenart, Senior Lecturer
University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences
& Coordinator for Collaboration with Vegova – Upper Secondary School of Electrical and Computer Engineering and Technical Gymnasium Ljubljana
Gregor.Lenart@FOV.Uni-Mb.si

Mateja Lesar, Head, Lifelong Learning Center
Ljubljana City Library
Mateja.Lesar@MKLj.si

Mag. Tanja Lesničar, Member, Management Council for Informatics and Intergenerational Cooperation
Andragogic Association – Third Age University Velenje & Former Head, eBusiness Department, Gorenje d.d. Velenje
Tanja.Lesnicar@gmail.com

Boštjan Martinčič Svetnik, Chief Adviser in Management
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia
Bostjan.Martincic@ZPIZ.si

Marjetka Medved Mrvar, Director of Pension Payments Division
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia
Marjetka.Medved-Mrvar@ZPIZ.si

Mateja Melink, Public Relations Service
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia
Mateja.Melink@ZPIZ.si

Eva Mermolja, Director
Association of People’s Universities of Slovenia
Eva.Mermolja@LU-Ajdovscina.si

Jasna Močnik, Secretary
Information Society Directorate, Ministry for Public Administration, Republic of Slovenia
Jasna.Mocnik@gov.si

Mateja Murnik Gregorin, Fysiotherapeut
Dom Taber, Cerklje na Gorenjskem
Mateja.Gregorin@DomTaber.si

Marina Oderlap, Senior Counsellor
Retirement Home , Ravne na Koroškem
Marina.Oderlap@Kor-dom.si

Mag. Edmond Pajk, Deputy General Director & IT Division Director – CIO
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia
Edmond.Pajk@ZPIZ.si

Marijan Papež, Director General
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia
Marijan.Papez@ZPIZ.si

Vera Pečnik, Vice President
Slovene Federation of Pensioners’ Associations
Vera.Pecnik@ZDUS-zveza.si

Anton Perčič, President
Association of Retired Persons Martin Krpan, Bloke
PercicAnton@gmail.com

Silva Perčič, Secretary
Association of Retired Persons Martin Krpan, Bloke
PercicSilva@gmail.com

Mag. Ivo Branimir Piry, Former Counsellor to the Committee of Regions
Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the European Union
IBPiry@gmail.com

Tamara Potočar, Director, Municipality Administration
Municipality of Črnomelj
Tamara.Potocar@Crnomelj.si

Mag. Dean Premik, Director of Medical Assessment Division
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia
Dean.Premik@ZPIZ.si

Mag. Peter Pustatičnik, Head of eHealth and eCare
Telekom Slovenije
Peter.Pustaticnik@Telekom.si

Franjo Pustoslemšek
Information and Communication Technology Development Centre -­ RC IKTS
Franjo.Pustoslemsek@RC-IKTS.si

Mag. Maja Radinovič Hajdič, Director
Adult Education Center Jesenice
MajaRH@LU-Jesenice.net

Dr. Vladislav Rajkovič, Professor Emeritus, University of Maribor
& Procurator, INOVEMA, Business Consulting and Research Ljubljana
Vladislav.Rajkovic@gmail.com

Dr. Andraž Rangus, Director of Insurance Implementation Division
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia
Andraz.Rangus@ZPIZ.si

Maja Rant, Operative Assistant of Social Programs
Anton Trstenjak Institute of Gerontology and Intergenerational Relations Ljubljana
Maja@Inst-AntonaTrstenjaka.si

Mag. Živa Rant, Expert, Center for Health Informatics
National institute of Public Health
Ziva.Rant@nijz.si

Dr. Peter Raspor, Professor & Vice Dean
Fizioterapevtika – Higher Educational Institution, Ljubljana
Peter.Raspor@guest.arnes.si

Urška Rauter, Project Management
Healthcare and Clinical Research Projects, Technology Park Ljubljana Ltd
Urska.Rauter@TP-Lj.si

Igor M Ravnik, MD, Ambassador of Epilepsy
International League against Epilepsy, Slovenian League against Epilepsy
IRavnik@yahoo.com

Alenka Reissner, Project Manager & Head
Committee for Education, Publicity & Informatics, Slovene Federation of Pensioners’ Associations Ljubljana
AlenkaM188@gmail.com

Silva Rener, Student
Third Age University Ljubljana
DekleIzPrlekije@gmail.com

Alenka Rutar Pariš, Head of Marketing
Kemofarmacija d.d. Ljubljana & Member, McKesson Europe
Alenka.Rutar-Paris@Kemofarmacija.si

Andrej Sluga, Head, Department of Social Affairs
Municipality of Krško
Andrej.Sluga@Krsko.si

Mag. Jurij Snoj, Director General, Directorate for Labour Market and Employment
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities, Republic of Slovenia
Jurij.Snoj@gov.si

Mag. Gabrijela Starc, President
Slovenian Association of Physiotherapists Ljubljana, Member of the World Confederation of Physical Therapy – WCPT
Starc.Gabrijela@gmail.com

Dr. Emilija Stojmenova Duh, Assistant Professor & FabLab Network Slovenia Coordinator
Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana
Emilija.Stojmenova@FE.Uni-Lj.si

Marjan Sušelj, Director General
Health Insurance Institute of Slovenia
Marjan.Suselj@ZZZS.si

Polona Šega, Custody, Comprehensive Support for Active Aging of the Workforce Program
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities, Republic of Slovenia
Polona.Sega@gov.si

Blanka Špoljarić, Head of Human Resources Development and Business Process Management Service
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia
Blanka.Spoljaric@ZPIZ.si

Tomaž Štebe, ICT Consultant
Tomaz.Stebe@gmail.com

Jure Trilar, Researcher and Developer, Ph.D. Candidate
Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana
Jure.Trilar@ltfe.org

Mojca Uhan, Director of Regional Unit Ljubljana
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia
Mojca.Uhan@ZPIZ.si

Primož Urgl, Council’s Design
Slovenia eSeniors Network: eInclusion in Active Aging
Primoz.Urgl@gmail.com

Martina Uvodić, Contact Person
Slovenia eSeniors Network: eInclusion in Active Aging
& Student, Third Age University Ljubljana
UvodicM@gmail.com

Mag. Bojan Valančič, Secretary
Information Society Directorate, Ministry for Public Administration, Republic of Slovenia
Bojan.Valancic@gov.si

Marjeta Vaupot, MBA, Director
Health Community Center Slovenj Gradec
Direktor@ZD-SG.si

Dr. Božidar Voljč, MD, Advisor, Institute Emonicum for Healthy and Active Life Ljubljana
Counsellor, Slovenian Academy for Science and Art, Old Age and Aging Area & Member, Task Forces, AGE Platform Europe – The voice of older persons at EU level, Brussels & Former Minister of Health, Republic of Slovenia
Bozidar.Voljc@gmail.com

Mag. Stanislava Zadravec Caprirolo, M.I.A., Managing Director
Bank Association of Slovenia
Stanislava.Zadravec-Caprirolo@ZBS-giz.si

Lada Zei, Journalist, President
Council for Elderly Affairs, Department of Health and Social Welfare, City Municipality of Ljubljana
Lada.Zei@gmail.com

Aleksandra Žibrat, Website Editor, ePublications and Public Relations Coordinator
Bank Association of Slovenia
Aleksandra.Zibrat@ZBS-giz.si

Iztok Žilavec, Researcher and Consultant for Psychology
Information and Communication Technology Development Centre -­ RC IKTS
Iztok.Zilavec@24alife.com

To be updated.

The eRegion portal is powered by SRC d.o.o. Ljubljana

Attached documents: