25.5.2018 Novo mesto Academy at the European Year of Cultural Heritage

25.5.2018 Novo mesto Academy at the European Year of Cultural Heritage

The town of Novo mesto was established by Rudolf IV, Duke of Austria in 1365.

Time: Friday, May 25, 2018, 10.00 – 15:00

Location: Trdina’s Room, Miran Jarc Library Novo mesto, Rozmanova ulica 28, Slovenia

Miran Jarc Library Novo mesto

There is no registration fee, but registration is required at Gricar@FOV.Uni-Mb.si.

Content

Objectives

Co-organizers

Program – in Slovene language

Program – in English language

Participants

Internetno spominsko obeležje Novomeščanom 1745
Internet Memorial to the Citizens of Novo mesto 1745

Links to the Public Gymnasiums Established by the Empress Maria Theresa

Objectives

Presentation of the well-known cultural heritage of Novo mesto.

Identify less well-known components of cultural heritage and propose actions to increase their visibility.

Suggest ways to improve the promotion of cultural heritage.

Launch actions to exploit the cultural heritage in order to increase the sustainable tourism of Novo mesto.

Contribution to European Cultural Heritage promotion.

Co-organizers

City Municipality of Novo mesto

Novo mesto Cultural Heritage Promotion Committee

Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegion

Program – in Slovene language

Akademija ob evropskem letu kulturne dediščine v Novem mestu

Čas: petek, 25. maja 2018, 10.00 – 15:00
Lokacija: Atrij, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Rozmanova ulica 28

Udeležnine ni, potrebna pa je prijava na Gricar@FOV.Uni-Mb.si. Imena prijavljenih udeležencev bodo objavljena (Participants).

Cilji

Predstavitev poznane kulturne dediščine Novega mesta.

Evidentiranje manj znanih sestavin kulturne dediščine in predlaganje akcij za povečanje njihove prepoznavnosti.

Predlaganje načinov izboljšanja promocije kulturne dediščine.

Sprožanje akcij za izrabljanje kulturne dediščine za povečanje trajnostnega turizma Novega mesta.

Prispevanje k promociji evropske kulturne dediščine.

Uvod 10:00 – 10:30

Glasbena točka
Dijaki novomeške gimnazije

Novomeško kulturno izročilo in znanje v dimenzijah današnjega časa in sveta
Mag. Gregor Macedoni, župan
Mestna občina Novo mesto
Akademija maj 25 2018 Gregor Macedoni
Gregor.Macedoni@Novomesto.si

Prvi panel 10:30 – 12.00

Vodja panela:

Kulturna dediščina kot temelj naše identitete in kot razvojna priložnost
Dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica občinske uprave
Mestna občina Novo mesto
& članica, Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta
Akademija maj 25 2018 Vida Cadonic Spelic
Vida.Cadonic.Spelic@Novomesto.si

Panelisti:

Naš pogled na preteklost Novega mesta potrebuje popolno prevetritev
Dr. Stane Granda, zaslužni profesor
Univerza v Novi Gorici
Akademija maj 25 2018 Stane Granda
Granda.Stanko@gmail.com

Vloga gimnazije v Novem mestu v razvoju šolstva na ozemlju današnje Slovenije
Dr. Aleš Gabrič, znanstveni svetnik
Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana & izredni profesor, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani & predsednik, Slovenska matica
Akademija maj 25 2018 Ales Gabric
Ales.Gabric@INZ.si

Omrežje gimnazij, ki jih je ustanovila cesarica Marija Terezija
Dr. Jože Gričar, zaslužni profesor, Univerza v Mariboru
Programski koordinator, Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegion & urednik, eRegion Portal & Častni občan Mestne občine Novo mesto
Akademija maj 25 2018 Joze Gricar
Gymnasiums Network Gricar presentation
Gricar@FOV.Uni-Mb.si

Etnološka kulturna dediščina Dolenjske
Ivica Križ, univ. dipl. etnologinja, kustosinja, muzejska svetovalka
Dolenjski muzej Novo mesto
Akademija maj 25 2018 Ivica Kriz
Ivica.Kriz@DolenjskiMuzej.si

Življenje in delo Pie in Pina Mlakarja
Janez Mejač, slovenski baletnik in koreograf, Veliki Prešernov nagrajenec v letu 2018
Akademija maj 25 2018 Janez Mejac
Katarina.Mejac@gmail.com

Kosilo 12.00 do 13.00

Drugi panel 13.00 – 14.30

Vodja panela:

Akademija ob evropskem letu kulturne dediščine v Novem mestu
Dr. Miha Japelj, redni profesor, redni član Inženirske akademije Slovenije
Častni občan Mestne občine Novo mesto & Častni občan Občine Trebnje
Častni predsednik, Svet sklada Krkinih nagrad & Častni predsednik, Dolenjska akademska pobuda
Predsednik, Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta
Akademija maj 25 2018 Miha Japelj
Miha_Japelj@t-2.net

Panelisti:

Leto ljubezni z Rastočo knjigo
Dr. Janez Gabrijelčič, pobudnik Foruma odličnosti in mojstrstva ter projekta Rastoča knjiga
& Častni občan Mestne občine Novo mesto
Akademija maj 25 2018 Janez Gabrijelcic
Janez.Gabrijelcic@gmail.com

Opera na Dolenjskem ima prihodnost
Aleš Makovac, profesor & umetniško-pedagoški vodja
Zavod Friderik I. Baraga, Konservatorij za glasbo Jurij Slatkonja Novo mesto
Akademija maj 25 2018 Ales Makovac
Ales.Makovac@gmail.com

Zgodovina in prihodnost Glavnega trga v Novem mestu
Dr. Tomaž Slak, docent
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
Akademija maj 25 2018 Tomaz Slak
Tomaz.Slak@FA.Uni-Lj.si

Turizem in kulturna dediščina 
Dr. Lea Colarič Jakše, docentka & predstojnica Mednarodne akademije za inovativni turizem
Fakulteta za organizacijske študije Novo mesto & Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto
Akademija maj 25 2018 Lea Marija Colaric Jakse
Lea.Colaric-Jakse@FOS.UNm.si

Machova učna pot in noč metuljev
Marjan Hren, predsednik
Društvo Machova dediščina pod Gorjanci
Akademija maj 25 2018 Marjan Hren
Machova učna pot
Hren303@gmail.com

Kulturna točka  14:30 – 15:00
Učenci glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto

Novo mesto z obzidjem v srednjem veku – Marjan Mušič; olje platno, 1968; iz zbirk Dolenjskega muzeja

Program in English language

Novo mesto Academy at the European Year of Cultural Heritage

Introduction 10:00 – 10:30

Music
Novo mesto Gymnasia Students

Novo mesto Cultural Heritage and Knowledge in the Dimensions of the World Today
Mag. Gregor Macedoni, Mayor
Urban Municipality of Novo mesto
Akademija maj 25 2018 Gregor Macedoni eng
Gregor.Macedoni@Novomesto.si

First panel 10:30 – 12.00

Panel Chair:

Cultural Heritage as the Foundation of our Identity and a Development Opportunity
Dr. Vida Čadonič Špelič, Director, Municipal Administration
Urban Municipality of Novo mesto
& Member, Novo mesto Cultural Heritage Promotion Committee
Akademija maj 25 2018 Vida Cadonic Spelic eng
Vida.Cadonic.Spelic@Novomesto.si

Panelists:

Our view of the past of the City of Novo mesto needs a complete overhaul
Dr. Stane Granda, Professor Emeritus
University of Nova Gorica
Granda.Stanko@gmail.com

The role of the Novo mesto grammar school in the development of education in the territory of the today’s Slovenia
Dr. Aleš Gabrič, Research Advisor
Institute of Contemporary History Ljubljana & Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana & President, Slovenska matica
Ales.Gabric@INZ.si

Empress Maria Theresa Gymnasiums Network
Dr. Jože Gričar, Professor Emeritus, University of Maribor
Program Coordinator, Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegion & Editor, eRegion Portal & Honorary Citizen of Novo mesto Municipality
Akademija maj 25 2018 Joze Gricar eng
Gricar@FOV.Uni-Mb.si

Ethnological Cultural Heritage of Dolenjska
Ivica Križ, Graduated Ethnologist, Curator, Museum Adviser
Museum of Dolenjska Novo mesto
Akademija maj 25 2018 Ivica Kriz eng
Ivica.Kriz@DolenjskiMuzej.si

Life and Work of Pia and Pino Mlakar
Janez Mejač, Slovene Ballet Dancer and Choreographer, Prešeren Prize Winner in 2018
Katarina.Mejac@gmail.com

Lunch 12.00 do 13.00

Second panel 13.00 – 14.30

Panel chair:

Dr. Miha Japelj, Professor, Member, Slovenian Academy of Engineering
Honorary President, Krka Prizes Council
Honorary Citizen of Novo mesto Municipality & Honorary Citizen of Trebnje Municipality
Honorary President, Dolenjska Academic Initiative
President, Novo mesto Cultural Heritage Promotion Committee
Miha_Japelj@t-2.net

Panelists:

Love Year with a Growing Book
Dr. Janez Gabrijelčič, Author and Programm Coordinator
Forum of Excellence and Mastery & Honorary Citizen of Novo mesto Municipality
& United Growing Books of the World
Janez.Gabrijelcic@gmail.com

Opera in the Dolenjska Region has a Bright Future
Aleš Makovac, bachelor of the music academy, Pedagogic-artistic Leader of the Music Conservatory
Friderik I. Baraga Institution, Music Conservatory Jurij Slatkonja Novo mesto
Ales.Makovac@gmail.com

History and the Future of the Novo mesto Main Square
Dr. Tomaž Slak, Assistant Professor
University of Ljubljana, Faculty of Architecture
Tomaz.Slak@FA.Uni-Lj.si

Tourism and Cultural Heritage
Dr. Lea Colarič Jakše, Assistant Professor & Head, International Academy for Innovative Tourism
Faculty of Organization Studies in Novo mesto & Landscape Governance College Grm Novo mesto
Lea.Colaric-Jakse@FOS.UNm.si

Mach’s Learning Trail and Night of Butterflies
Marjan Hren, President
Society of the Mach Heritage in the Valley of Gorjanci
Akademija maj 25 2018 Ernst Mach Heritage
Hren303@gmail.com

Cultural performance 14:30 – 15:00
Pupils of Marjan Kozina Music School Novo mesto

Novo Mesto, Breg ob Krki, Vladimir Lamut

Participants

Dr. Lea Colarič Jakše, Assistant Professor & Head, International Academy for Innovative Tourism
Faculty of Organization Studies in Novo mesto & Landscape Governance College Grm Novo mesto
Lea.Colaric-Jakse@FOS.UNm.si

Dr. Vida Čadonič Špelič, Director, Municipal Administration
Urban Municipality of Novo mesto
& Member, Novo mesto Cultural Heritage Promotion Committee
Vida.Cadonic.Spelic@Novomesto.si

Jasna Dokl Osolnik, Director
Museum of Dolenjska Novo mesto
Jasna.Dokl.Osolnik@DolenjskiMuzej.si

Dr. Aleš Gabrič, Research Advisor
Institute of Contemporary History Ljubljana & Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana & President, Slovenska matica
Ales.Gabric@INZ.si

Dr. Janez Gabrijelčič, Author and Programm Coordinator
Forum of Excellence and Mastery & Honorary Citizen of Novo mesto Municipality
United Growing Books of the World
Janez.Gabrijelcic@gmail.com

Dr. Stane Granda, Professor Emeritus
University of Nova Gorica
Granda.Stanko@gmail.com

Alenka Gričar, Former Fashion Designer & Member
Slovenia eSeniors Network: eInclusion in Active Aging
Alenka.Gricar@gmail.com

Dr. Jože Gričar, Professor Emeritus, University of Maribor, LinkedIn
Program Coordinator, Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegion & Editor, eRegion Portal & Honorary Citizen of Novo mesto Municipality
Gricar@FOV.Uni-Mb.si

Dr. Janez Gril, Prelat & Procurator
Diocese of Novo mesto & Member, Dolenjska Academic Initiative
Janez.Gril@RKC.si

Vojko Grobovšek, Tour Guides Coordinator
Cars and Caravans IMV Museum Collection
Vojko.Grobovsek@yahoo.com

Fr. Tomaž Hočevar, Guardian & Librarian
Franciscan Friary Library Novo mesto
Tomaz.Hocevar@RKC.si

Marjan Hren, President
Society of the Mach Heritage in the Valley of Gorjanci
Akademija maj 25 2018 Ernst Mach Heritage
Hren303@gmail.com

Dr. Miha Japelj, Professor, Member, Slovenian Academy of Engineering
Honorary President, Krka Prizes Council
Honorary Citizen of Novo mesto Municipality & Honorary Citizen of Trebnje Municipality
Honorary President, Dolenjska Academic Initiative
President, Novo mesto Cultural Heritage Promotion Committee
Miha_Japelj@t-2.net

Dr. Peter Jerman, Assistant Professor
Alma Mater Europaea ECM, Maribor
P.Jerman@roj.si

Lidija Jež, Journalist
Novo mesto
Lidija.Jez@siol.net

Gojmir Rudolf Južnič
Artistic Association of the Slovene Opera Heritage, Novo mesto
info@mountart.org

Alojzij Kastelic, Mayor
Municipality of Trebnje
Alojzij.Kastelic@Trebnje.si

Mag. Bojan Kekec, Deputy Mayor
City Municipality of Novo mesto
Kekec.Bojan@gmail.com

Dr. Milček Komelj, Academician, Professor & President
Cultural Association Severin Šali, Novo mesto
Nada.Sumi@gmail.com

Franci Koncilija, First Mayor after Slovenia’s Independence
Town Municipality of Novo mesto
Franci.Koncilija@gmail.com

Ivica Križ, Graduated Ethnologist, Curator, Museum Adviser
Museum of Dolenjska Novo mesto
Ivica.Kriz@DolenjskiMuzej.si

Fr. Peter Lavrih, Commissioner, Commissariat for the Holy Land
Slovene Franciscan Province of St. Cross, Ljubljana & The Franciscan mission in the Holy Land, Jerusalem
Pater.Peter@RKC.si

Mojca Lukšič, Headmistress
Novo mesto Grammar School
Mojca.Luksic@GimNm.org

Mag. Gregor Macedoni, Mayor
Urban Municipality of Novo mesto
Gregor.Macedoni@Novomesto.si

Aleš Makovac, bachelor of the music academy, Pedagogic-artistic Leader of the Music Conservatory
Friderik I. Baraga Institution, Music Conservatory Jurij Slatkonja Novo mesto
Ales.Makovac@gmail.com

Milan Markelj, Editor
Cultural Association Severin Šali, Novo mesto
Milan.Markelj@siol.net

Anton Maver, Mayor
Municipality of Mokronog-Trebelno
Obcina@Mokronog-Trebelno.si

Janez Mejač, Slovene Ballet Dancer and Choreographer, Prešeren Prize Winner in 2018
Katarina.Mejac@gmail.com

Marjan Moškon, Honorary Citizen of Novo mesto
Marjan.Moskon@gmail.com

Dr. Julij Nemanič, Honorary Citizen of Metlika
Member, Historic Villages & Towns Network – Drašiči
Julij.Nemanic@siol.net

Natalija Petakovič, Teacher of Slovene
Novo mesto Grammar School
Natalija.Petakovic@GimNm.org

Mag. Janez Pirc, Director, Municipality Administration
Municipality of Trebnje
Janez.Pirc@Trebnje.si

Stanislav Plavec, Former Deputy Director General
Krka Ltd., Novo mesto
NadakHoch@yahoo.com

Dr. des. Anja Rebolj, Feelance Journalist
Rebolj.Anja@gmail.com

Matija Recelj, Student
Novo mesto
Matija.Recelj@hotmail.com

Mag. Mitja Sadek, Director
Historical Archives Ljubljana & Member, Council of the Town Municipality of Novo mesto
Mitja.Sadek@ZAL-Lj.si

Bence Sárossy, Secretary for Cultural Affairs
Cultural Center of the Embassy of Hungary, Balassi Institute, Ljubljana
BSarossy@mfa.gov.hu

Peter Simič, Novo mesto Gymnasium Graduate 1960
PeterSimic42@gmail.com

Dr. Tomaž Slak, Assistant Professor
University of Ljubljana, Faculty of Architecture
Tomaz.Slak@FA.Uni-Lj.si

Alenka Stražišar Lamovšek, Curator
Open-air Museum of Hayracks, Šentrupert
Alenka.Lamovsek@gmail.com

Matjaž Štih, Teacher of History
Novo mesto Grammar School
Matjaz.Stih@GimNm.org

Nada Šumi
Ljubljana
Nada.Sumi@gmail.com

Ddr. Janez Usenik, Professor Emeritus
Faculty of Industrial Engineering Novo mesto
President, Dolenjska Academic Initiative
Janez.Usenik@UM.si

Jože Zupan, Honorary Citizen of the Municipality of Šentrupert
Initiator of the Šentrupert Growing Book
Josip.Zupan7@gmail.com

Vida Zupančič-Yebuah, Secretary
Society of the Mach Heritage in the Valley of Gorjanci
Vida.ZupaniYebuah@yahoo.com

Marija Žlajpah
Novo mesto
Mici1.Zlajpah@gmail.com

To be updated

Novo Mesto, 1972-73, Božidar Jakac

Public Gymnasium in Novo mesto – the first in the Habsburg Monarchy

Internetno spominsko obeležje Novomeščanom 1745

S tem Internetnim spominskim obelezjem Novomescanom 1745
se zahvaljujemo tistim Novomeščanom,
ki so leta 1745 imeli vizijo in pogum,
da so cesarici Mariji Tereziji predlagali,
da bi v Novem mestu imeli gimnazijo.

Cesarica Marija Terezija je 8. avgusta 1746
podpisala ustanovno listino, s katero je dala novomeški gimnaziji pravico javnosti
– prvi v habsburški monarhiji.

Hvaležni Novomeščani

Objavljeno 7. aprila ob občinskem prazniku Novega mesta
v evropskem letu kulturne dediščine 2018.
Na ta dan je vojvoda Rudolf IV. Habsburški leta 1365 Novemu mestu podelil mestne pravice.

Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta

Ivan Vrhovec

Zgodovina Novega Mesta

Založila Matica slovenska v Ljubljani 1891

Ivan Vrhovec, (1853–1902), biografija

Franc Anton Breckerfeld: Kronika – Staro Novo mesto, rokopis, 1790. Povzel Janko Jarc: O Novem mestu ob koncu XVIII. stoletja. Mestna knjižnica Ljubljana, 1938, pp 16

Links to the Empress Maria Theresa

Maria Theresa – Wikipedia
Maria Theresa. The Holy Roman empress from 1740 to 1780 – Encyclopedia.com
Maria Theresa. Queen of Hungary and Bohemia, Archduchess of Austria, Roman-German Empress, born 1717; died 1780 – Catholic Encyclopedia
Maria Theresa and her reforms. By Martin Mutschlechner. World and worlds of the Habsburgs. Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H., Vienna
What made Austria’s Maria Theresa a one-of-a-kind ruler. By Klaus Krämer (ad). DW Akademie, Germany’s leading organization for international media development, 15.03.2017
 

 

Location of the Empress Maria Theresa Gymnasium

Members & Representatives

 

1746 – Gymnasium Novo mesto

Empress Maria Theresa Founding Charter of the Novo mesto Grammar School. Issued in Vienna, August 8, 1746

Stiftung Theresianische Akademie

1749 – Theresianum Academy, Vienna
Stiftung “Theresianische Akademie”, Wien

Maria Theresia und das Theresianum (1)
Maria Theresia Daten und Fakten (2)

1753 – Mathematics and Nautical Sciences in Trieste

1766 – Gymnasium Karlovac

1766 – Gymnasium Vinkovci

1772 –  Saint Norbert of the Premonstratensian Order Gymnasium Szombathely

Saint Norbert of the Premonstratensian Order Gymnasium Szombathely

1776 – Gymnasium Banská Štiavnica

1780 – Public Franziskanergymnasium Bolzano

1781 – Stiftsgymnasium Melk

The eRegion portal is powered by SRC d.o.o. Ljubljana

Attached documents: