Using Digital Technologies for Active Aging 10.02.2024

Using Digital Technologies for Active Aging 10.02.2024

 

 Using Digital Technologies for Active Aging

Stay Up to Date on Digital Technologies

 

Content / Vsebina

Computational Thinking for eSeniors 55+ Using AI Tools

Justification for the initiative

Utemeljitev pobude

Founding members / Ustanovnii člani

Supporters / Podporniki

Short articles / Kratki članki

Links to e-publications / Povezave na spletne objave

Computational Thinking for eSeniors 55+ Using AI Tools

In a long-lived society, it is increasingly useful and even necessary that seniors 55+ have access to digital technologies and know how to use them. It is beneficial for them to know the logic of how technology works. We would like to investigate the opportunities of supporting the accelerated use of technology by active seniors 55+; we would like to assist as many Seniors as possible to become eSeniors. An eSenior is a senior who often uses the Internet and eServices.

In a couple of Zoom meetings recently, we discussed the benefits of using artificial intelligence (AI) tools for eSeniors 55+. For example, ChatCPT, Copilot for Microsoft 365, Google Bard AI. Some eSeniors may find it interesting to learn more about the possibilities of creating a computer program using an AI tool. For these, it can be useful to learn the basics of a programming language such as Python.

On the Using Digital Technologies for Active Aging website, we will publish the links to actions that support Computational Thinking for eSeniors 55+ Using AI Tools. Computational thinking refers to the thought processes involved in formulating problems so their solutions can be represented as computational steps and algorithms. In education, computational thinking is a set of problem-solving methods that involve expressing problems and their solutions in ways that a computer could also execute. It involves automation of processes, but also using computing to explore, analyze, and understand processes (natural and artificial).

You are cordially invited to join the Supporters of the initiative and help exchange ideas and plan actions. Your email confirmation to Joze.Gricar@UM.si, Secretary will allow us to publish your coordinates on the initiative’s website.

Justification for the initiative

The use of digital technologies in active aging is crucial for promoting social engagement, providing access to information and healthcare, ensuring safety and security, supporting cognitive function, and enhancing the overall well-being and quality of life for seniors.

Opportunities for efficient and successful active aging in the longevity society are increasingly linked to the possibilities brought about new technologies such as online meeting technology and artificial intelligence tools. While the Covid-19 pandemic has taught humanity a series of sad lessons about potential problems, it has also accelerated the process of discovering new opportunities of solving these problems by resorting to new technologies. Research and participation in concrete actions of those concerned who are interested in this topic have intensified the need of eCollaboration among them. Retired university professors are no doubt among them, as they may contribute considerably in this respect.

The initiative Using Digital Technologies for Active Aging was launched on February 10, 2024, with the aim of drawing attention to the great opportunities of using digital technology in the longevity society, with special regard to the growing share of persons aged 55+. The initiative was launched on the anniversary of the launch of the Intermunicipal initiative Cross-border eCollaboration in the eRegion in 2011. Information was published on 10.2.2011 Initiative Meeting, 1st Meeting, Rectorate, University of Maribor. Approximately 1,000 representatives of organizations from various fields are part of this initiative, which has since launched a number of campaigns promoting cross-border eCollaboration. Links to events (meetings, panels, workshops, conferences) initiated by the initiative are posted on the Professors Emeriti Network website. The technological support of the initiative portal eRegion.eu is provided by the company SRC d.o.o. Ljubljana. The Covid-19 pandemic in 2020 brought face-to-face meetings to a halt.

Members of the initiative Using Digital Technologies for Active Aging plan to collect and study online publications of relevant articles and reports and publish the links to them on the initiative’s website. Their aim is to work together as a network focused on the needs, wishes and potentials of seniors 55+ (user-centered). Short problem-based and action-oriented author contributions of 1-2 pages will be published on the website as attachments in order to draw attention to possible concrete solutions of these problems.

The initiative will allow for the expansion and upgrading of the established eCollaboration of eSeniors’ networks. The term “eSenior 55+” refers to the individuals 55 years old and over who use digital technologies, online platforms. In the digitized society, seniors are increasingly becoming a part of the digital landscape, using technology for various purposes such as communication, entertainment, healthcare, learning, and more. eSeniors are increasingly using digital technology to stay connected with family and friends, to access information and eServices, and to engage in activities that enhance their well-being. Seniors 55+ represent a major segment of the Silver Economy.

Accelerated actions are needed to ensure that seniors are not left behind in the digital age and that the workforce is prepared for the changing demands of the economy. This includes investing in digital infrastructure, providing digital skills training, and support for seniors, and developing policies that support the needs of an aging population. Governments, businesses, and individuals have a role to play in this process, and the sooner we act, the better prepared we will be for the future.

eCollaboration can be accelerated by linking web pages ( Emeriti Retired Academics Websites Interlinking Jože Gričar 22.06.2023). With this, it is possible to help realize two principles: If we tell someone what we know, we still have everything left. We walk, what we talk.

The initiative is open. Personal data of those supporting the initiative will be published. Retired professors, and retired eAcademics in particular are invited to join in order to ensure interdisciplinarity. Active employees are also invited to participate for the purpose of intergenerational eCollaboration. Those interested should send personal data to Joze.Gricar@UM.si, Secretary.

Utemeljitev pobude

Uporaba digitalnih tehnologij v aktivnem staranju je ključnega pomena za spodbujanje družbene angažiranosti, zagotavljanje dostopa do podatkov in zdravstvene oskrbe, zagotavljanje varnosti, podpiranje kognitivnih funkcij ter povečanje splošne blaginje in kakovosti življenja seniorjev.

Priložnosti za učinkovito in uspešno aktivno staranje v dolgoživi družbi so vedno bolj povezane z možnostmi, ki jih prinašajo nove tehnologije, kot so tehnologija spletnih sestankov in orodja umetne inteligence. Medtem ko je pandemija Covid-19 človeštvu dala vrsto žalostnih lekcij o morebitnih težavah, je tudi pospešila proces odkrivanja novih priložnosti za reševanje teh težav z uporabo novih tehnologij. Raziskovanje in sodelovanje v konkretnih akcijah zainteresiranih, ki jih ta tematika zanima, je okrepilo potrebo po e-sodelovanju. Mednje nedvomno sodijo upokojeni univerzitetni profesorji, ki lahko pri tem veliko prispevajo.

Pobuda Uporaba digitalnih tehnologij za aktivno staranje je bila sprožena 10. februarja 2024 z namenom opozoriti na velike možnosti uporabe tehnologije v dolgoživi družbi, s posebnim poudarkom na naraščajočem deležu oseb, starih 55+. Pobuda je bila sprožena  ob obletnici začetka Medobčinske pobude Čezmejno e-sodelovanje v e-regiji leta 2011. Informacija je bila objavljena 10.2.2011 Iniciativni sestanek, 1. sestanek, Rektorat Univerze v Mariboru. Približno 1.000 predstavnikov organizacij različnih področij je del te pobude, ki je od takrat sprožila številne akcije za promocijo čezmejnega e-sodelovanja. Povezave do zapisov o dogodkih (sestankih, panelih, delavnicah, konferencah), ki jih je pobuda sprožila, so objavljene na spletni strani Professors Emeriti Network. Tehnološko podporo portala pobude eRegion.eu zagotavlja podjetje SRC d.o.o. Ljubljana. Pandemija Covid-19 leta 2020 je ustavila osebna srečanja.

Člani pobude Uporaba digitalnih tehnologij za aktivno staranje načrtujejo zbiranje in proučevanje spletnih objav relevantnih člankov in poročil ter objavo povezav do njih na spletni strani pobude. Njihov cilj je delovati skupaj kot omrežje, osredotočeno na potrebe, želje in možnosti seniorjev 55+ (usmerjenost k uporabniku). Na spletni strani bodo kot priponke objavljeni kratki problemski in akcijsko naravnani avtorski prispevki na 1-2 straneh, da bi opozorili na možne konkretne rešitve teh problemov.

Pobuda bo omogočila širitev in nadgradnjo vzpostavljenega omrežja eSeniors Network. Izraz “e-senior 55+” se nanaša na posameznike, stare 55 let in več, ki uporabljajo digitalne tehnologije, spletne platforme. V digitalizirani družbi postajajo seniorji vse bolj del digitalne pokrajine, ki uporabljajo tehnologijo za različne namene, kot so komunikacija, zabava, zdravstvo, učenje itd. E-seniorji vse več uporabljajo digitalno tehnologijo, da ostanejo povezani z družino in prijatelji, za dostop do podatkov in e-storitev ter za vključitev v dejavnosti, ki izboljšujejo njihovo dobro počutje. Seniorji 55+ predstavljajo glavno sestavino srebrne ekonomije.

Potrebni so pospešeni ukrepi, da bi zagotovili, da seniorji v digitalni dobi ne bodo zapostavljeni in da bo delovna sila pripravljena na spreminjajoče se zahteve gospodarstva. To vključuje naložbe v digitalno infrastrukturo, zagotavljanje usposabljanja za digitalne spretnosti in podporo seniorjem ter razvoj politik, ki podpirajo potrebe starajočega se prebivalstva. Vlade, podjetja in posamezniki imajo v tem procesu svojo vlogo in prej ko začnemo ukrepati, bolje bomo pripravljeni na prihodnost.

E-sodelovanje je mogoče pospešiti s povezovanjem spletni strani ( Emeriti Retired Academics Websites Interlinking Jože Gričar 22.06.2023). S tem je mogoče pomagati pri uresničevanju dveh načel: Če nekomu povem, kar vemo, nam še vedno vse ostane. Delamo, kar govorimo.

Pobuda je odprta. Osebni podatki podpornikov pobude bodo objavljeni. Upokojeni profesorji in še posebej upokojeni e-akademiki so vabljeni, da se pridružijo za zagotavljanje interdisciplinarnosti. K sodelovanju so vabljeni tudi aktivni zaposleni z namenom medgeneracijskega e-sodelovanja. Zainteresirani naj pošlje osebne podatke na naslov Joze.Gricar@UM.si, tajnik.

Founding Members / Ustanovni člani

Dr. Boštjan Brumen, Professor                                   Bostjan.Brumen@UM.si

Dr. Boris Cizelj, Professor                                          Boris.Cizelj@sis-egiz.eu

Dr. Matjaž Debevc, Associate Professor                    Matjaz.Debevc@guest.UM.si

Dr. Silvo Devetak, Professor Emeritus                      Silvo.Devetak@UM.si

Dr. Jože Gričar, Professor Emeritus, Secretary          Joze.Gricar@UM.si

Dr. Karel Jezernik, Professor Emeritus                      Karel.Jezernik@UM.si

Dr. Vida Kampuš Trop, Assistant Professor              Vida.Kampus.Trop@gmail.com

Dr. Matjaž Klemenčič, Professor                               Matjaz.Klemencic@guest.UM.si

Dr. Jožica Knez Riedl, Professor                               Jusa.Riedl@gmail.com

Dr. Tamara Lah Turnšek, Professor                           Tamara.Lah@NIB.si

Dr. Jože Lipnik, Professor                                          Joze.Lipnik@guest.UM.si

DDr. Matjaž Mulej, Professor Emeritus                     Matjaz.Mulej@UM.si

Dr. Jože Nemec, Professor                                         Joze.Nemec@guest.arnes.si

Dr. Rudolf Pušenjak, Professor Emeritus                   Rudi.Pusenjak@teleing.com

Dr. Vladislav Rajkovič, Professor Emeritus               Vladislav.Rajkovic@gmail.com

Dr. Danijel Rebolj, Professor Emeritus                      Danijel.Rebolj@UM.si

Dr. Nada Šabec, Professor                                          Nada.Sabec@guest.UM.si

Dr. Peter Umek, Professor                                          Peter.Umek@guest.UM.si

Members of the University of Maribor Centre for Professors Emeriti and Retired Higher Education Teachers, Slovenia.

Ethical and Legal Aspect Group, Professors Emeriti Network

Dr. Luigi Campanella, Professor Emeritus

Department of Chemistry, Sapienza University of Rome, Italy
Past General Secretary, European Association of Professors Emeriti – EAPE & Chairman, Ethics Committee, General Secretary, EAPE Italy

Luigi.Campanella@UniRoma1.it

 

Dr. Lucija Čok, Professor Emerita
Former Rector, University of Primorska, Slovenia

Coordinator, Professors Emeriti Ethical and Legal Aspect Group (since November 8, 2021), Professors Emeriti Network

Lucija.Cok@UPr.si

 

 Dr. Jože Gričar, Professor Emeritus

University of Maribor, Slovenia

Secretary, Professors Emeriti Network, Secretary, eSeniors 55+ Network

Joze.Gricar@UM.si

 

Dr. Carole-Lynne Le Navenec, Associate Professor Emerita

University of Calgary, Canada
Program  Committee Member & Editor, monthly eLetter, University of Calgary Retirees Association (UCRA), Board Member and Chairperson, Later Life Learning Committee, College and University Retiree Associations of Canada – CURAC

CLLeNave@UCalgary.ca

 

Supporters / Podporniki

Dr. Kathryn L. Braun, Professor of Public Health and Social Work, Barbara Cox Anthony Endowed Chair on Aging
Thompson School of Social Work & Public Health, University of Hawaiʻi at Mānoa, United States of America
President, Active Aging Consortium in Asia Pacific – ACAP, Editor, ACAP Bimonthly Bulletins
KBraun@Hawaii.edu

 

Dr. Jovanka Damoska Sekuloska, Associate Professor & Dean

Faculty of Computer Science and Engineering, University of Information Science and Technology “St. Paul the Apostle“, Ohrid, North Macedonia

Jovanka.Damoska@UIST.edu.mk

 

Monique Epstein, MA, Founder & Director
eSeniors – Network for eInclusion of Seniors and Active Aging, France
Monique.Epstein@gmail.com

 

Dr. Peter Glavič, Professor Emeritus
University of Maribor, Slovenia

Contact person: Active Aging Networks

Contact Person: Age-Friendly University Global Network
Peter.Glavic@UM.si

 

Primož Gričar, M.Sc., SAP Logistics Consultant

Development Director, Sapphir d.o.o. Ljubljana, Slovenia

Senior Lecturer, MLC Management and Law College Ljubljana

Project Manager, Information System SAP S/4HANA, University of Ljubljana

Primoz.Gricar@Sapphir.si

 

Dr. Aaron Guest, Assistant Professor of Aging

Head, Age-Friendly Universities Global Network Secretariat

Edson College, Arizona State University, Unites States of America

Aaron.Guest@ASU.edu

Age-Friendly University Global Network Members:

Asia

Australia

Canada

Europe

South America

United States of America

 

Alenka Grželj, Member, Management Board

Pristan Association, Third Age University Koper, Slovenia

Project Manager, Digital Literacy

Member of the Seniors Group, Project Financial Literacy for Adults 2022–2024, Slovenian Institute for Adult – Education

Alenka.Grzelj@guest.arnes.si

 

Zoran Krstulović, M.Sc., Librarian Councilor

Head, Digital Resources Department

National and University Library, Slovenia

Zoran.Krstulovic@NUK.Uni-Lj.si

 

Dr. Ulla Kriebernegg, Professor in Cultural Aging and Care Research

Director, Center for Interdisciplinary Research on Aging and Care, University of Graz, Austria

Ulla.Kriebernegg@Uni-Graz.at

 

Dr. Miha Moškon, Associate Professor

Computational Biology Group, Faculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana, Slovenia

Miha.Moskon@FRI.Uni-Lj.si

 

Dr. Tom O Mottl, Founder and President
Community Networks for Aging in Place Alliance, Boston, Massachusetts, United States of America
TOMottl@CNAPAlliance.org

 

Estera Možina, M.Sc., Project coordinator and researcher

Slovenian Institute for Adult – Education Ljubljana

National Coordinator of OECD Adult Skills Surveys in Slovenia,

Head of different national projects on adult literacyfamily literacyfinancial literacy, and reading culture (collaborator).

Ester.Mozina@ACS.si

 

Dr. Aleksandar Petkovski, Associate Professor of Public Administration

Faculty of Law, Mother Teresa University, Skopje, North Macedonia

Aleksandar.Petkovski@UnT.edu.mk

 

Dr. Bernhard Schrefler, Professor Emeritus
Department of Civil, Environmental and Architectural Engineering, University of Padua, Italy
Bernhard.Schrefler@DICEA.UniPd.it

 

Dr. Nina M. Silverstein, Professor Emerita

Gerontology Institute, University of Massachusetts Boston

Nina.Silverstein@UMB.edu

 

Dr. Dušan Šoltés, Professor

Comenius University in Bratislava, Faculty of Management, Slovakia

Director, e-Europe Research & Development Centre

Dusan.Soltes@FM.UniBa.sk

 

Dr. Alice Te, Postdoctoral Research Associate

The Consortium for Higher Education Research for Asia, The University of Hong Kong, China

Managing Editor, Public Administration & Policy by Emerald in UK

Vice President, Executive Committee, Hong Kong Public Administration Association

AliceTeyc@yahoo.com.hk

 

Bojan Tomšič, M.Sc., Senior Lecturer
Procurator, KAKOVOST 2000, d.o.o. Novo mesto
TOMŠIČ BojanONLINE Slovenian Biographical Lexicon (SBL) of Famous and Notable People from Slovenian Region and Slovenians Around the World
Bojan.Tomsic@Kakovost2000.si

 

Dr. Richard Welke, Regents Professor Emeritus

Computer Information Systems, Georgia State University, Atlanta, GA, United States of America

RWelke@RWelke.com

 

Dr. Doug Vogel, Professor of Information Systems & eHealth Research Institute Director
Harbin Institute of Technology, China
Fellow and Past-President, Association for Information Systems – AIS & Member, Cross-border eCollaboration Consortium
Fellow, Australian Institute of Digital Health – AIDH, South Melbourne, Victoria, Australia in association with the University of the Third Age
Vogel.Doug@gmail.com

Additional Supporters to be indicated.

Short articles – Kratki članki

Invitation to submit a short article

Members of the initiative are invited to submit a short article in English in Word format of 1-2 pages for publication as an attachment on the website of the initiative. The article should be problem-based and action-oriented. The author (or co-authors) will provide proofreading of the text. Information about the author(s), including email, is published.

Demonstrations of good practices in the practical dissemination of computational thinking to eSeniors 55+ using artificial intelligence (AI) tools are desired. For example, workshops or consultations. Links to other relevant websites should be included in the article. Welcome are proposals for cross-border eCollaboration for the exchange of experiences and the possible preparation of a joint paper or project.

What can professors of a university, whose university email account is terminated upon retirement, communicate to the university management? ChatGPT 01.05.2024.

Is it ethically correct that a university does not allow a professor to use the university email account after retirement? ChatGPT, April 3, 2024.

Artificial Intelligence – AI: Links to related e-publications, pdf UDTAA March 2024 Links to ePublications

Computational Thinking needed for eSeniors 55+. ChatGPT, February 2024.  UDTAA February 2024 Computational Thinking for eSeniors

Retention of university email address of higher education teachers after retirement. A Statement Paper. Published by Professors Emeriti Ethical and Legal Aspect Group, Professors Emeriti Network, December 27, 2023.

Networks’ and Associations’ Websites Interlinking for the Retired eAcademics. Jože Gričar. June 22, 2023.  Emeriti Retired Academics Websites Interlinking Jože Gričar 22.06.2023

More to be published.

Links to e-publications / Povezave na spletne objave

With more of us living longer, traditional retirement plans just won’t cut it. Dr. Andrew J. Scott, Professor of Economics, London Business School. Morningstar, May 4, 2024.

Aging Well in Asia. Asian Development Policy Report. Asian Development Bank, Metro Manila, Philippines, May 2, 2024: 162.

Should artificial intelligence be banned from nuclear weapons systems? Dr. Steffan Puwal, Special Lecturer in Physics and an Adjunct Assistant Professor, Medical Physics, Oakland University, Rochester. Nato Review, 12 April 2024.

How age-friendly universities can improve the lives of older adults. David R. Buys, Associate Professor of Health, Mississippi State University & Aaron Guest, Assistant Professor of Aging, Arizona State University. World Economic Forum, Mar 26, 2024.

Guidelines on the responsible use of generative AI in research developed by the European Research Area Forum. Directorate-General for Research and Innovation, European Commission, 20 March 2024.

Artificial Intelligence Act: MEPs adopt landmark law. News, European Parliament, 13-03-2024.

Post-labor economics: Will capitalism work when the robots take over? Loz Blain. New Atlas, March 08, 2024.

The AI Horizon on Higher Education. Frameworks, regulations, learning theories. A conversation with Mike Sharples, Emeritus Professor of Educational Technology. The Open University, UK. Rod Lastra, LinkedIn, March 4, 2024.

Don’t Let Gen AI Limit Your Team’s Creativity. Harvard Business Review, Magazine, March–April 2024.

Presentation shows seniors the AI hype is real. Beth Perdue, Editor. News, Senior Scope, Coastline Elderly Services, Inc., Massachusetts Executive Office of Elder Affairs. New Bedford, Massachusetts, United States, Feb 29, 2024.

Barriers to and Facilitators of Older People’s Engagement With Web-Based Services: Qualitative Study of Adults Aged >75 Years. Annemarie Money, Alex Danielle Harris, Charlotte Eost-Telling Jane McDermott, Chris Todd. Aging, JMIR Publications, 28.2.2024.

Managing Ethical Risks of Artificial Intelligence in Business Applications. Quintin McGrath, Alan R. Hevner, Gert-Jan de Vreede. TechRxiv. February 27, 2024.

Age-Friendly Health Systems and cultural relevancy: Exploring the geriatrics 4Ms model with Native Hawaiian Elders. Miquela Ibrao, Rachel Burrage, Yan Yan Wu, Kamal Masaki, Aida Wen, Kathryn L. Braun. Journal of the American Geriatrics Society, 24 February 2024.

Research links internet surfing to healthy aging. Marian Männi. Research in Estonia, 14 Feb 2024.

Artificial Intelligence Tools: A Wealth of Intelligence and Nothing Artificial. Seniors 55+ Using Artificial Intelligence (AI) Tools: Lessons Learned and Best Practices Exchange. Professors Emeriti Network, YouTube, Zoom Meeting, February 14, 2024.

Using Digital Technologies for Active Aging. Initiative 10.02.2024

AI Could Change Everything in the Delivery of Homecare. Hannah Wolfson, Editor. HomeCare Media & Director of Communications, Birmingham-Southern College, Alabama: HomeCare, USA, Friday, February 9, 2024.

AI As A Tool for Seniors: Mastering Health, Fun, & Connection! Sam Richardson, AI Solutions Specialist / AI Prompt Engineer. LinkedIn, February 9, 2024.

Why generative AI could be society’s new equalizer. Ravi Kumar S., MBA, Chief Executive Officer, Cognizant. The Agenda Weekly. World Economic Forum, Feb 8, 2024.

AI and teacher training among top learning trends in 2024. ODILO News, Madrid, Spain, 26 January, 2024.

Aging in light of digitalization of healthcare. Ehsan Arzroomchilar, Faculty of Theology, University of South Bohemia, Ceske Budejovice. SpringerLink, 26 January 2024.

The Silver Lining: Existing Measures and Opportunities to Address Gaps in Ageing Societies. Michelle Ng. LinkedIn, January 9, 2024.

12 AI and Digital Predictions for 2024. Jovan Kurbalija. DiploFoundation, 05 January 2024.

The evolution research on Silver Economy: Current researches, trends, and implications for future directions. Rubén Carlos Álvarez-DiezReina Margarita Vega-EsparzaVictor Hugo Bañuelos GarcíaVictor Hugo Bañuelos GarcíaJosé Ricardo López-RoblesJosé Ricardo López-Robles. ResearchGate, December 2023.

Governing AI for Humanity. Interim Report. High-level Advisory Body on Artificial Intelligence, United Nations, 31 December 2023: 30.

Retention of university email address of higher education teachers after retirement. A Statement Paper. Published by Professors Emeriti Ethical and Legal Aspect Group, Professors Emeriti Network, December 27, 2023.

Charting a Path to AI in Senior Living. Donna Childress. LeadingAge, Washington D.C., USA, December 15, 2023.

Generative AI: top considerations for higher education. David Paroissien, Gen AI Lead & Veronica Moran, Director of Innovation. OES Australia, 15 December, 2023.

Seniors Embrace AI: Research Reveals Positive Attitudes and Growing Tech Use Among Americans Aged 55 and Above. Tanya Roy, Technology Journalist. Alltech Magazine, December 14, 2023.

Computational thinking for an AI age. Ledetta Asfa-Wossen. Relocate Global, 14 December 2023.

Why retirees should be the CEO of their own health care. Remember that you have the right to ask questions and can disagree with a diagnosis. David Zitner. CURAC’s Academic for Life, University Affairs, Dec 14 2023.

High-Level Forum on the Silver Economy 2023. Aging for All Ages. Global Coalition on Aging, New York City, the United Nations & Virtual, December 6-7, 2023.

6 generative AI hazards IT leaders should avoid. Mary Branscombe, Independent Writing and Editing Professional. CIO, Dec 06, 2023.

How AI can help you solve problems better. Kian Gohar and Jeremy Utley. November 2023.

The Rising Dominance of Computational Thinking: A Future-Proof Skillset. Omowale Casselle. LinkedIn Corporation, November 6, 2023.

The emergence of computational thinking in national mathematics curricula: An Australian example. Rachael Margaret Whitney-Smith. Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority, Sydney & University of Notre Dame Australia, Journal of Pedagogical Research, Volume 7, Issue 2, 2023.

The effect of generative artificial intelligence (AI)-based tool use on students’ computational thinking skills, programming self-efficacy and motivation. Ramazan Yilmaz, Fatma Gizem Karaoglan Yilmaz. Elsevier Science Direct, Computers and Education: Artificial Intelligence, Volume 4, 2023.

Biden’s executive order on AI could reshape the technology’s impact on economy, national security. Steve Weber, Professor Emeritus. Berkeley School of Information, Oct 30, 2023.

Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence. The White House, October 30, 2023.

2023 Active Aging Report: Comprehensive Insight Into Technology’s Impact On Social Determinants Of Health. GetSetUp, Oct 24, 2023.

Demographic change in Europe: a toolbox for action. Communication from the Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions. European Commission, Brussels, 11.10.2023: 26.

Design of a Collective Intelligence Platform for Facilitating the Silver Economy: An Exhaustive User-Centered Evaluation. ResearchGate, 5 Oct 2023: 36.

Top Home Care Innovations In Aged Care. 2023 Edition. Anastasia Ward, Dr Kate Barnett, Jennene Buckley, Natasha Edwards. Enkindle, Australia, 2023: 61.

Artificial Intelligence (AI) Applied to Seniors 55+ in the Silver Economy: An Analytical Balance Between Ethics, Technology and Social Concerns. Professors Emeriti Network, YouTube,  Zoom Meeting, September 13, 2023.

Thailand’s silver economy: Trends and opportunities. Narain Chutijirawong and Tasada Sangmanacharoen, Clients & Markets, Deloitte Thailand. Bangkok Post, 07/09/2023.

Nicholas Bloom predicts a working-from-home Nike swoosh. Firms, employees and society will all benefit, reckons the Stanford economist. Dan Williams. The Economist, Aug 29th 2023.

Digital discrimination: Addressing ageism in design and use of new and emerging technologies. Lloyd Whitman, Senior Director and Kiran S. Jivnani, Former Assistant Director. GeoTech Center, Atlantic Council, Aug 01, 2023.

Use of digital tools, digital skills, and mental well-being. Dr. Veronika Kalmus, Dr. Tiina Tambaum and Liili Abuladze. In book: Estonian Human Development Report 2023: Mental Health and Well-Being, Chapter: 4.1. ResearchGate.com, 23 July 2023: 235-250.

ChatGPT: A Promising Tool to Combat Social Isolation and Loneliness in Older Adults With Mild Cognitive Impairment. Dr. Xiang Qi, Dr. Bei Wu, Rory Meyers College of Nursing, New York University, USA.  NeurologyLive, Jul 2, 2023.

Handbook on Silver Economy, Sustainable Development and Innovation Ecosystem. Senior Eco-Nect, June 30th, 2023: 82.

Melinda French Gates says more women must join the AI race to help prevent bias. Interview. Catherine Thorbecke, Technology Reporter, CNN Business, June 29, 2023.

16th Global Conference on Ageing: Challenge – Transformation – Change.  International Federation on Ageing, 27th – 30th June 2023, Bangkok, Thailand.

Enabling a More Promising Future for Long-Term Care in Canada. Ashley Flanagan, Julie Dunning, Alyssa Brierly, Bonnie-Jeanne MacDonald & Samir K. Sinha. National Institute on Ageing, Ted Rogers School of Management, Toronto, Ontario, June 29, 2023: 132.

Changing the paradigm in health and care services: modern value chains using open innovation for the creation of new digital health solutions. Joana Carrilho, Diogo Videira, Cláudia Campos, Luis Midão, and Elísio Costa, University of Porto. Frontiers in Digital Health, ResearchGate, 26 June 2023.

Intelligent Environments for Longevity and Active Aging. The Role of Technology Solutions in Revolutionizing Healthcare. Filippo Palumbo. ResearchGate, June 26, 2023.

How Home Care Innovation Could Be the Economy’s Best Ally. Andrew Steinberg, CFO. Honor Technology, Inc, June 08, 2023.

Old is gold: Can ageing spark a surprise economic boom? Health, tech and saved wealth could turn an ageing workforce from an economic challenge into an advantage, say experts. Somesh Jha. Al Jazeera, 6 Jun 2023.

Introducing the newly published Senior Services Guide (2023–2024): now available in English for the first time. City of Helsinki, 1.6.2023. Senior Services Guide 2023–2024, pp 80.

The Future of AI and Older Adults. Conversations Built on Data. Laurie M. Orlov, Principal Analyst. Aging and Health Technology Watch, May 2023: 23.

McMaster University retirees continue to give back to the university. Members of Canada’s longest-running university retiree association contribute to research, aging initiatives and planning. Susan Birnie & Helen Barton. Academic for life, University Affairs, Ottawa, Ontario, May 23 2023.

Surrey launches free online platform for seniors. Canadian Healthcare Technology, Thornhill, Ontario, May 17, 2023.

Effective Public Library Services for Seniors. Dr. Audrey Barbakoff, Founder and CEO, Co/Lab Capacity, Infobase, May 4, 2023.

Cohesion and ageing society in the EU. Briefing. Enrico D’Ambrogio. European Parliamentary Research Service, 25-04-2023: 10.

The Role of Digital Technologies in Aging and Health. Roxana Widmer-Iliescu, Cristina Bueti, Simão Campos Neto, Mythili Menon, and Chris Ip. Pan American Health Organization and International Telecommunication Union, Washington D.C, 14 April 2023: 19.

School of computational thinking and artificial intelligence 21/22. From teacher training to a change in methodology. Research findings. Spanish Ministry of Education and Vocational Training. Spanish Institute of Educational Technology and Teacher Training 2022, 14 Apr 2023: 71.

Attitudes related to technology for active and healthy aging in a national multigenerational survey. J. Offerman, S. Fristedt, S. M. Schmidt, C. Lofqvist & S. Iwarsson. Natural Aging, 06 April 2023.

More than 70 organisations call for a commissioner to ensure older voices are heard as population ages. AgeUK, 21 March 2023.

Understanding Older Adults’ Experiences With Technologies for Health Self-management: Interview Study. Elsy Paola Garcia Reyes, Ryan Kelly, George Buchanan, Jenny Waycott, University of Melbourne. JMIR Publications – Advancing Digital Health & Open Science, 21.3.2023.

The potential of silver economy. A definition with several success stories. Boris Cizelj. Meer, Economy & Politics, 20 March 2023.

“Please Mind the Grey Digital Divide”: An Analysis of Digital Public Policies in Light of the Welfare State (Sweden and Greece) . Doctoral Dissertation. Örebro University, Sweden, 08 March 2023.

Rise of the silver economy in India. Mohit Nirula. The Times of India, February 27, 2023.

Are Irish companies missing a golden opportunity with the Silver Economy? Aisling ConwayLenihan, Helen McGuirk and Niamh Lenihan, Munster Technological University – MTU, Cork, Ireland. RTÉ, 21 Feb 2023.

Artificial Intelligence in Long-Term Care: Technological Promise, Aging Anxieties, and Sociotechnical Ageism. Barbara Barbosa Neves, Alan Petersen and Maho Omori. SAGE Publications, Journal of Applied Gerontology, 2023-02-17.

Your Complete Guide To 55-Plus Communities In 2023. Virginia Pelley. Forbes Health, Feb 16, 2023.

Towards digital healthy ageing: the case of Agatha and priorities moving forward. Maria Isabella Gariboldi, Mengji Chen, Yuxin Wei, Shan Xu, Gauden Galea, Siwon Lee. The Lancet Regional Health – Western Pacific, Volume 35, February 5, 2023.

A Seniors Guide to Using the Internet Technology for Seniors. Amie Clark. TheSeniorsList, January 20, 2023.

Pact for senior citizens. Italian Government Presidency of the Council of Ministers, 19 January 2023.

The impact of demographic change – in a changing environment. Commission Staff Working Document, European Commission, 17.1.2023: 19.

A Knowledge Map for ICT Integration in the Silver Economy. Sidra Azmat Butt, Emna A. Elhadjamor, Ingrid PappelIngrid, Enn Ounapuu, Dirk Draheim, Tallinn University of Technology. Procedia Computer Science. ResearchGate, January 13, 2023.

Japan confronts a stark reality: a nation of old people. Nearly every aspect of the country’s life is changing to adapt to the growing elderly population, from its public spaces to its social policies. Sarah Lubman. National Geographic, January 12, 2023.

The Digital Revolution and the Elderly – Dealing With The Digital Divide. The Israeli Case. Dr. Avi Bitchur, Head, Home Front Defense and Security Program and the Gerontology Studies Program, Beit Berl Academic College, Israel. Academos Conference, 8 Jan 2023.
Paper upload: Bitzur.DigitalRevolution.Abstract.docx

The Silver Economy Powers Economic Growth and Healthy Aging. Dr. Michael W. Hodin, CEO, Global Coalition on Aging, 29 December 2022.

Silver Age – Silver Economy. Luigi Campanella, Dept of Chemistry, Sapienza University, Rome, Italy. The Bulletin of the European Association of Professors Emeriti, 24.12.2022; 91-92.

White House Looks at Benefits to Lure Americans Back Into Workforce. Annie Linskey. The Wall Street Journal, Dec. 20, 2022.

Aging. Life process. Petra Simic. Britannica, Dec 15, 2022.

Entrepreneurial opportunities in the Silver Economy in rural regions. Interreg Europe, 12 December 2022.

Why we should not use the phrase “the elderly:” Dr. Brian Findsen, Emeritus Professor (Adult Education). University of Waikato Hamilton, New Zealand. ACAP November/December 2022 Bulletin, 11.12.2022.

How OpenAI and ChatGPT Could Transform Senior Living. Senior Living Innovation Forum, December 6, 2022.

Leaving no one behind: Experiences in digital inclusion from Europe. International Social Security Association – ISSA, Geneva, Switzerland, 28 November 2022.

Staying in touch after retirement. Academic retirees should find the “optimal leisure lifestyle” that works for them. Robert Stebbins, Professor Emeritus, Department of Sociology, University of Calgary. University Affairs, Nov 24 2022.

Cyber Seniors Program 2022. Rebecah Burrage, Recreation Coordinator. The Cridge Centre for the Family, Victoria, B.C. Canada, 22/11/2022.

Digitalisation of services: ensuring equal access to all, including older people of today and tomorrow. Julia Wadoux, Policy Manager on Healthy Ageing and Accessibility. AGE Platform Europe, Brussels, Belgium, 14 November 2022.

Living longer in better health: Six shifts needed for healthy aging. Martin Dewhurst, Katherine Linzer, Madeline Maud, Christoph Sandler. McKinsey Health Institute, November 11, 2022.

The Global Coalition on Aging, the world’s leading business voice on aging. Second High-Level Silver Economy Forum. World Economic Forum in New York City, Dublin, Geneva, and Virtual, November 8-9, 2022.
info@GlobalCoalitionOnAging.com

Left in isolation: how the online revolution failed our elderly people. Shane Hickey. The Observer, The Guardian, 31 Oct 2022.

What’s the silver economy and who’s it for? Santander, Madrid, Spain, 31/10/2022.

Entering the next chapter: the value of university retiree associations. Members benefit from social and intellectual engagement as well as important information to guide a successful retirement. Dr. Fred Fletcher, Professor Emeritus of Political Science and Communications Studies, York University, Toronto & Chairperson, Communications Committee, College and University Retiree Associations of Canada – CURAC. Academic for Life, University Affairs (UA) online Magazine, OCT 27 2022.

European Week of Active and Healthy Ageing 2022. Third Edition. Silver Economy & HealthTech, Part of Active and Healthy Living in the Digital World. European Commission. Gdansk, Poland, 18-20 October 2022.

Shining a Light on Digital Divide for Seniors. Deficits in technological skills and internet access has left millions of American seniors struggling to navigate the digital world. Larry Buhl. Capital & Main, Los Angeles, October 17, 2022.

LeadingAge 2022: Digital Transformation Is an Ongoing Process in Senior Care. Automation and integration can change how senior care organizations deliver services. Jordan Scott, web editor for HealthTech. HealthTech, Vernon Hills, IL, USA, October 17, 2022.

Aging society challenges. The issues facing the elderly citizens. Boris Cizelj. Economy and Politics, 5 October 2022.

AI ageism: a critical roadmap for studying age discrimination and exclusion in digitalized societies. Justyna Stypinska, Springer Link, 03 October 2022.

Launch of the Healthy Ageing Collaborative: Working together to improve the lives of older people their families and communities. Alana Officer, Unit Head, Demographic Change and Healthy Ageing. World Health Organization, 22 September 2022.

Developing the Silver Economy and Related Government Resources for Seniors. Zoom Meeting, Global Network of Associations & Networks: Retirees Developing Silver Economy. Sapienza University of Rome, Italy, September 19, 2022.
Silver Economy Forum 4th edition. Longevity revolution. Silver Economy Forum Italy. Palazzo del Principe, Genoa, Italy, 14-15-16 September 2022.

SilverEco and Ageing Well International Festival. Palais des Festivals de Cannes,  South of France, 12/13 September 2022.

Ageing as a driver of progressive politics? What the European Silver Economy teaches us about the co-constitution of ageing and innovationDr. Benjamin Lipp, Scientific Assistant, Science Studies and Innovation Research, University of Hamburg, and Alexander Peine, Assistant Professor, Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University. Cambridge University Press, 05 September 2022.

Building Digital Literacy Among Older Adults: Best Practices. Emily Mullins, MPH, Social Connectedness Fellow 2022. Samuel Centre for Social Connectedness, Montreal, Quebec, Canada, August 2022: 40.

There’s No Longer A “Normal” Retirement – And That’s a Good Thing. Michael Hodin. Global Coalition on Aging, Aug 29 2022.

How America’s ageism hurts, shortens lives of elderly. Dr. Becca Levy, Associate Professor of Public Health, Yale Institute for Global Health. Harvard University, August 10, 2022.

Senior living’s secret sauce: adaptability. John O’Connor, Editorial Director. McKnights Senior Living, July 28, 2022.

SENIOR ECO-NECT Horizon Europe’s project officially kicked-off. Objective: to prepare a joint action plan to support the emergence and the development of European #ecosystems dedicated to silver and ageing economy. ECHAlliance, 27th July 2022.
Senior Eco-Nect. Munster Technological University – Hincks Centre for Entrepreneurship Excellence, Cork, Ireland.

New Pact for Skills partnership to boost digital skills. European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, 18 July 2022.

Rethinking silver: Lessons from Japan’s age-ready cities. Dr. Juergen Voegele, Vice President for Sustainable Development, World Bank. World Bank Blogs, July 15, 2022.

Stage (Not Age): How to Understand and Serve People Over 60 – the Fastest Growing, Most Dynamic Market in the WorldDr. Susan Wilner Golden, Director, dciX Stanford Distinguished Careers Institute and Adjunct Professor, Stanford Graduate School of Business. Harvard Business Review Press, June 2022.
Author Talks: Older, wiser, and not going anywhere. Interview. Raju Narisetti, Leader, McKinsey Global Publishing, McKinsey&Company, July 14, 2022.

Recognize reality of a rapidly ageing Asia-Pacific region and revitalize the role of older persons in society, urges UN forum. Press Release. UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – ESCAP, Bangkok, 01 Jul 2022.

Age-Friendly University Report. University of the Fraser Valley, Abbotsford, BC, Canada, June 2022: 14.

In a society of longevity, seniors are more than a “silver economy”Anne-Marie Guillemard, Professor Emerita of Sociology, Université de Paris-Cité. Interview by Richard Robert, Polytechnique Insights, Paris, June 29th, 2022.

Mature and Older Adults’ Perception of Active Ageing and the Need for Supporting Services: Insights from a Qualitative Study. Valentina Barbaccia, Laura Bravi, Federica Murmura, Elisabetta Savelli and Elena Viganò. Department of Economics, Society, Politics, University of Urbino Carlo Bo. International Journal of Environmental Research and Public Health. MDPI, 23 June 2022.

2022 Rome Ministerial Declaration: “A Sustainable World for All Ages: Joining Forces for Solidarity and Equal Opportunities Throughout Life”. United Nations Economic Commission for Europe, Information Unit, Rome, 17 June 2022: 9.
Rome Ministerial Conference on Ageing closes with commitment to policy action for solidarity and equal opportunities throughout life. The 5th UNECE Ministerial Conference on Ageing in Rome, 17 June 2022.

Including the elderly in our digital societyDr. Ulli Samuelsson, Assistant Professor & Associate Dean, Education, School of Education and Communication and Sofi Fristedt, Associate Professor & Director, Jönköping Academy, School of Health and Welfare. Jönköping University, Sweden, 2022-06-09.

Minister Khera announces launch of Age Well at Home initiative. Government of Canada, June 8, 2022.

It’s Time to Throw Out Stereotypes on Aging. ​The National Geographic and AARP exclusive study shows that older Americans are redefining their health, defying challenges and living with purpose. Sari Harrar, Reporter and Contributing Editor. AARP. June 6, 2022.
Life is Good, Especially for Older Americans. AARP Second Half of Life Study: In collaboration with National Geographic Partners. Vicki Levy, Senior Research Advisor & Patty David, Director Consumer Insights, AARP Research, June 2022.

Parliamentary secretary’s statement on BC Seniors’ WeekMable Elmore, Parliamentary Secretary for Seniors’ Services and Long-Term Care. Province of British Columbia, Canada, 6 Jun 2022.
BC Seniors’ Guide, 12th Edition. Province of British Columbia, Ministry of Health, August 12, 2021: 178.

Longevity And Aging Should Be Part Of Every Companies’ People Strategy Says Organizational Expert. Akin Adesokan. Chronicles Live, Jul 17, 2022.

ICT4 Elderly Handbook – A toolkit that helps trainers and students working on digital skills for the elderly. Matteo Mirigliano. Digital Skills and Jobs Platform, WikiBooks, 17 June 2022.

Senior Emiratis. This page provides information about how senior Emiratis are protected and empowered through services and facilities in the areas of pensions, health, transportation, and more. The United Arab Emirates’ Government portal, 14 Jun 2022.

Digital literacy: Libraries support all age groups to become digital literate. Barbara Schleihagen, Federal Executive Director, German Library Association. NAPLE Forum – National Authorities on Public Libraries in Europe, 3 June 2022.

Multisector, All-of-Society Transformation Needed to Ensure Aging Societies Worldwide Are Poised to Thrive by 2050. Report. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, June 3, 2022.

The Ombudsman for the Elderly promotes age-related decision-making. Dr. Päivi Topo, Finland’s first Ombudsman for the Elderly, Adjunct Professor of Medical Sociology, University of Helsinki and Adjunct Professor of Sociology and Social Gerontology, University of Jyväskylä. European Network of Green Seniors, Brussels, 2. June 2022.

The Digital Era? Also my Era! Media and information literacy: a key to ensure seniors’ rights to participate in the digital era. Dr. An Hermans, Professor Emerita, KU Leuven, Belgium & President of the European Seniors’ Union (ESU). May 2022: 44.

ManifestoEuropean Network of Green Seniors, Brussels.

A Digital Collaborative Platform for the Silver Economy: Functionalities Required by Stakeholders in a Multinational Baltic Sea Region Project. By Sidra Azmat Butt, Shweta Suran, Robert Krimmer, Michael Smærup, Dirk Draheim. TechRxiv, 28.05.2022: 40.

A 2022 List of Websites Dedicated to SeniorsJeff Hoyt, Editor in Chief. SeniorLiving.org, May 24, 2022.

The Retirement Life Cycle: Go-Go, Slow-Go, & No-Go Years. Oak Harvest Financial Group, May 24, 2022.

The Silver Economy: A look at the economic potential of aging in a digital accessible world. Ludmila Cane. Rootstrap, May 20, 2022.

Digital Technologies Can Help Older Persons Maintain Healthy, Productive Lives. Roxana Widmer-Iliescu, Senior Coordinator (Digital Inclusion), ITU-D, Focal Point for ICT Accessibility, Older Persons, and Indigenous People, International Telecommunication Union. UN Chronicle, 17 May 2022.

A Seniors Guide to Using the InternetAmie Clark, Co-Founder and Senior Editor. TheSeniorsList, Clackamas, Oregon, USA, May 17, 2022.

Library ICTs for seniors and healthy ageingInternational Federation of Library Associations and Institutions – IFLA, The Hague, Netherlands, May 17, 2022.

When Trust Takes Away from Effective Collaboration. By Per Hugander. Harvard Business Review, Collaboration And Teams, May 09, 2022.

Is ‘elderly’ offensive? Age UK North Tyneside, 06 May 2022.

The Impacts of Digital Technologies on Successful Aging in Non-Work and Work Domains: An Organizing Taxonomy. Nan Sheng, Yanran Fang, Yiduo Shao, Valeria Alterman, Mo Wang. Oxford Academic, Work, Aging and Retirement, Volume 8, Issue 2, 4 May 2022.

Are collaborative challenges barriers to working together? – a multi-level multi-case network analysis. Huishan Yang, PhD candidate, Virginia Tech & Robin H. LeMaire, Associate Professor,  Department of Public Administration, Louisiana State University. Taylor Francis Online, 04 May 2022.

Bridging Connectivity Issues in Digital Access and Literacy: Reflections on Empowering Vulnerable Older Adults in Singapore. Haikel A Lim et al. Department of Psychiatry, National Healthcare Group, Singapore, Singapore. JMIR Aging (Vol 5, No 2 (2022): Apr-Jun), 3.5.2022.

A Proclamation on Older Americans Month, 2022. Presidential Actions. Joseph R. Biden Jr., President of the United States of America. The White House, April 29, 2022.

Next Age – Europe’s first accelerator targeting the Silver Economy. Julia Gifford. Techeu, London, England, 29 April 2022.

Helping older people make the most of the internet. AgeUK, 28 Apr 2022.

New Government plan helps support older workers. Minister for Social Development and Employment Carmel Sepuloni and Minister for Seniors Dr Ayesha Verrall. New Zealand Government, 27 April 2022.

Elderly Forgotten? Digital Exclusion in the Information Age and the Rising Grey Digital Divide. Farooq Mubarak and Reima Suomi, Information Systems Science, University of Turku, Finland. Sage Publications, April 26, 2022.

The Introduction of the Special Issue: Asian Perspectives on Active Aging: Meaning, Purpose and Hope. Editorial. Kalyani K. Mehta, Singapore University of Social Sciences and Leng Leng Thang, National University of Singapore. MDPI, Social Sciences, 26 April 2022.

Finnish Association for the Welfare of Older People creates a nationwide helpdesk to promote the digital skills and digital inclusion of seniors. DNA, telecommunications company, Finland, 20.4.2022.

The Role of Service Design in Increasing Regional Innovation in the Silver Economy. Regina Erlenheim & Ingrid Pappel. Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia. Springer, Conference paper, International Conference on Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia, 14 April 2022.

Most older adults want to ‘age in place’ but many haven’t taken steps to help them do so. By: Kara Gavin. National Poll on Healthy Aging, Michigan News, University of Michigan, 13 April 2022.

Breaking the Age Code: How Your Beliefs About Aging Determine How Long and Well You Live.  Dr. Becca Levy, Professor, Yale University. HarperCollins Publishers, April 12, 2022: 304.

The ageing population, another shock to the global system. TrendsFormative, 11/04/2022.

Interlinking Silver Economy Websites and Portals. Global Network of Associations & Networks: Retirees Developing Silver Economy, April 8, 2022.

Central European Seniors 55+ eServices Guide. For the adult children 55+ taking care of parents 75+.

Reviewing the Benefits of Aging Populations: Care Activities Provided by the Older People as a Commons. Dr. Iñigo Calvo-Sotomayor, Department of Management and Dr. Ekhi Atutxa, Department of Finance and Economics, University of Deusto, Bilbao, Spain. 07 April 2022.

The Contribution from a Network of the Associations to the Development of a Silver Economy. Dr. Luigi Campanella, Professor Emeritus, Sapienza University of Rome & General Secretary, European Association of Professors Emeriti. Zoom Meeting, Professors Emeriti Network, 06.04.2022.

Silver Hues: Building Age-Ready Cities. Maitreyi Bordia Das, Yuko Arai, Terri B. Chapman, Vibhu Jain. World Bank, Washington DC, April 5, 2022; 87.

Seniors Strategy 2022–2032. City of Richmond, Seniors Planning and Strategy Development, British Columbia, Canada, 05 April 2022: 13.

Minister Khera and Minister Duclos announce the appointment of a new member to the National Seniors Council. Government of Canada, April 1, 2022.

McKinsey launches new health initiative aiming to add “years to life and life to years”. Interview with Tom Latkovic, Martin Dewhurst, Erica Coe. McKinsey Insights, April 1, 2022.

Local Government’s role in promoting active ageing and wellbeing amongst residents: Keynote address. Hon Dr Kay Patterson, Age Discrimination Commissioner. The Australian Human Rights Commission, Sydney, 31 March 2022.

Adding years to life and life to years. At least six years of higher-quality life for everyone is within reach. March 29 2022.

Age Friendly Ithaca and Tompkins County Action Plan 2022Tompkins County Age Friendly Center for Excellence, USA, March 23, 2022: 29.

Demographic developments: current reality and future opportunities. By Juan Fernández Palacios. International Centre on Aging. March 17, 2022.

Queensland seniors set to connect in 2022. Minister for Seniors and Disability Services and Minister for Aboriginal and Torres Strait Islander Partnerships, The Honourable Craig Crawford. Queensland Government, Australia, 15 March, 2022.

Researchers at 28 UK universities team up to tackle healthy ageing. UK Aging Network – UKAN, UK Research and Innovation, 9 March 2022.

Silver Economy: Putting seniors at the heart of society. Bordeaux Business, 8 March 2022.

Why ‘user-centric design’ needs to include older users. Chris Ward, Innovation Lead.  UKRI’s Healthy Ageing Challenge, 2 Mar 2022.

Age-inclusive language: Are you using it in your writing and everyday speech? Morgan Van Vleck, MSW candidate, Brown School and Center for Aging Graduate Research Fellow. Harvey A. Friedman Center for Aging, Washington University in St. Louis, February 28, 2022.

Active ageing policies in Italy. Report on the state of the art. Department for Family Policies, Government of Italy & National Institute for the Care of the Elderly (INRCA), IRCCS, February 2022: 95.

Digitization of Aging-in-Place: An International Comparison of the Value-Framing of New Technologies. By Barbara L. Marshall, Nicole K. Dalmer, Stephen Katz, Eugene Loos, Daniel López Gómez and Alexander Peine. MDPI, 25 February 2022.

What Do We Know About Healthy Aging? National Institute on Aging (NIA), February 23, 2022.

Co-designing a Future of Healthy-Ageing & Well-Being at Sunway City. Sunway University, Malaysia, Feb 23, 2022.

Professor Emeritus: A “Neglected” Mentor on University Campuses. Dr. Sandra Hirst and Dr. Carole-Lynne LeNavenec, University of Calgary. Vol. 5 (2022): Papers on Postsecondary Learning and Teaching, 2022-02-22: pp 8.

Serving beyond retirement. By Wong Zhi Yong, medical student, University Malaya. The Star Online, Education, Malaysia, 20 Feb 2022.

Set up a ministry just for senior citizens, says group. Malaysian Coalition on Ageing. Free Malaysia Today, February 19, 2022.

New Library Program Keeps Seniors Connected In Digital Age. The Hon Daniel Andrews. Premier of Victoria, Australia, 14 February 2023.

Baltic Sea Region Joint Action Plan for Capitalization of Silver Economy Opportunities. Report. Interreg BSR OSIRIS. By Hanna Takala.  – Riihimäki Business Development Co., Turku, Finland, February 14, 2022: 49.

The Top 10 Reasons Why Networking Is Still Important In 2022. James Miller, Founder Network After Work. LinkedIn, February 11, 2022.

The Past, Present and Future Direction of Government-Supported Active Aging Initiatives in Japan: A Work in ProgressDr. Someya, Yoshiko, Health & Medicine Paradigm Shift Consortium (HMPSC), Tokyo and Dr. Cullen T. Hayashida, Department of Sociology, University of Hawaii. MDPI, Social Sciences 11: 65, 9 February 2022: 18.

Knowledge-driven actions: Transforming higher education for global sustainability. Independent Expert Group on the Universities and the 2030 Agenda. DAVIES et al. Paris, UNESCO, 9 February 2022: 101.

Ensuring artificial intelligence (AI) technologies for health benefit older people. Dr Vânia de la Fuente-Núñez, Technical Officer. World Health Organization, 9 February 2022.

ChatGPT and AI Text Generators: Should Academia Adapt or Resist? Yvette Mucharraz y Cano, Francesco Venuti, and Ricardo Herrera Martinez. Harvard Business Publications, Education, February 1, 2023.

Governance networks that strengthen older adults’ digital inclusion: The challenges of metagovernanceRoksolana Suchowerska, Anthony McCosker, Swinburne University of Technology. Government Information Quarterly, Volume 39, Issue 1. Elsevier, ScienceDirect, January 2022.

Contributions of university activities to active aging: grounded theory. Flávia Maria Derhun, Giovana Aparecida de Souza Scolari, Leidyani Karina Rissardo, Maria Aparecida Salci, Montserrat Puig Llobet, Lígia Carreira. National Library of Medicine, 2022 Jan 31.

How the Responsibility of Digital Support for Older People is Allocated? The Swedish Welfare System at the Crossroads. Sofia Alexopoulou, doctoral student and Joachim Åström, Professor, School of Humanities, Education and Social Sciences, Örebro University. Research on Aging and Social Policy, January 30th, 2022.

The role of age and digital competence on the use of online health and social care services: A cross-sectional population-based survey. T Heponiemi, A-M Kaihlanen, A Kouvonen et al. Finnish Institute for Health and Welfare, Helsinki. SAGE Publications, January 28, 2022.

National Report: Implementation of the Madrid International Plan of Action on Ageing and its Regional Implementation Strategy. Government of Canada,  Employment and Social Development Canada, 2022-01-27: 64.

Affluent seniors fuel India’s silver economy. K. Sunil Thomas. The Week Magazine, January 16, 2022.

A Multidisciplinary Approach to Capability in Age and Ageing. Editors: Hanna Falk Erhag, Ulrika Lagerlöf Nilsson, Therese Rydberg Sterner, Ingmar Skoog. Springer, 15 Jan 2022: 252.

Developing indicators of age-friendly neighbourhood environments for urban and rural communities across 20 low-, middle-, and high-income countries. Emily J. Rugel, Clara K. Chow, Daniel J. Corsi, Perry Hystad, Sumathy Rangarajan, Salim Yusuf & Scott A. Lear. BMC Public Health, Part of Springer Nature, 13 January 2022.

Reassessing the Role of the Elderly in Korea’s Digital Economy. Yong Kwon, Korea View, OKei, January 13, 2022.

Overcoming Challenges in the Silver Economy by Connecting Services in the Silver Hub: The tool to provide the basis for the Innovative Solutions. Taivo Kangilaski, Sidra Azmat Butt, Ingrid Pappel, Erik Kangilaski. ACM Digital Library, 12 January 2022.

Addressing the Senior Digital Divide: Evaluating the Technology, Access and Support for Seniors (TASS) Project. A Community‐Academic Partnership. Noor Din, CEO, Human Endeavour & Lois Kamenitz, PhD, York Centre for Asian Research; Larry Lam, Professor Emeritus, Department of Sociology; Nancy Mandell, Professor, Department of Sociology; Ben Zhang, BA, Department of Sociology, York University. Human Endeavour, Jan 12, 2022: 44.

The AgeTech Revolution: A Book about the Intersection of Aging and Technology. Keren Etkin, Author. January 11, 2022.

How Older Adults Learn ICT—Guided and Self-Regulated Learning in Individuals With and Without Disabilities. Dr. Anna Schlomann, Christiane Even and Torsten Hammann, Network Aging Research, Heidelberg University, German. Frontiers in Computer Science, 10 January 2022.

France’s EU presidency must back silver economy. Michael W Hodin, Chief Executive, Global Coalition on Ageing. Financial Times, January 5 2022.

The role of age and digital competence on the use of online health and social care services: A cross-sectional population-based survey. T Heponiemi, A-M Kaihlanen, A Kouvonen, L Leemann, S Taipale and K Gluschkoff, Finnish Institute for Health and Welfare, Helsinki. SAGE, Digital Publications, 3 January 2022: 10.

Ageing in a digital world – from vulnerable to valuable. Ana María Carrillo, COO and founder, HearColors; Roxana Widmer-Iliescu, Senior Coordinator (Digital Inclusion) and ITU Telecommunication Development Sector (ITU-D) Focal Point for ICT Accessibility and Older Persons; Sylvia Poll, Head, ITU Telecommunication Development Bureau’s (BDT) Digital Society Division. International Telecommunication Union, Development Sector, Geneva, Switzerland, 2021: 52.

“Care is what you miss from the organization”: Experiences of pre-and post-retirement academic staff at Maastricht University. Aagje Swinnen, Hadewych Honné, Ilya Malafei, Mara Stieber. ResearchGate, December 2021: 55.

National Report: Implementation of the Madrid International Plan of Action on Ageing and its Regional Implementation Strategy. Government of Canada, December 2021: 64.

The longevity economyDr. Andrew J Scott, Professor of Economics, London Business School, United Kingdom. Lancet Healthy Longev, Vol 2, December 2021.

Silver economy. Lorenzo Biasio, Senior Equity Analyst, Healthcare. Credit Suisse, 2021.

Minister of Seniors Mandate Letter. Rt. Hon. Justin Trudeau, P.C., M.P., Prime Minister of Canada, December 16, 2021.

AARP’s Searching the World for Better Ways to Age. New collaborative supports long-life innovations. By Jo Ann Jenkins, CEO, AARP, January 11, 2022. The Aging Readiness & Competitiveness Report – Third Edition. Driving Innovation in Healthcare and Wellness, October 2021: 73.

Silver Economy Market: a real highway. Bordeaux Business, 2021.

Small enterprises and the silver economy. Aisling Conway Lenihan & Helen McGuirk, Management and Enterprise, Munster Technological University, Cork, Ireland. Small Enterprise Research, Informa UK Limited, Taylor & Francis Group, 07 Mar 2022: 6.

An appeal for the establishment of ministries for seniors in all countries of the European Union. By DE SANTO, Natale Gaspare, GRIČAR, Jože, EHRICH, Jochen.  The Bulletin of the European association of professors emeriti. 2022, vol. 3, iss. 1, p. 10-12.

Senior Talent Map 2021, A GPS for the Silver Economy. Ángel Martos. Fundación MAPFRE, Madrid, February, 2022.

Serving beyond retirement. By Wong Zhi Yong, medical student, University Malaya. The Star Online, Education, Malaysia, 20 Feb 2022.

The longevity economy. Dr. Andrew J Scott, Professor of Economics, Centre for Economic Policy Research, Consulting Scholar, Stanford University’s Center on Longevity. Science Direct, The Lancet Healthy Longevity. Volume 2, Issue 12, December 2021: pp e828-e835.

The Silver Economy in European Cities. Carolina Foglia, Maria Laura Parisi, Nicola Pontarollo, University of Brescia, Italy. December 2021.

Response of the Republic of Slovenia to Population Aging. Aleš Kenda, Secretary, Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities, Republic of Slovenia. American Association of Retired Persons, AARP International, Dec 01, 2021.

Is Government Doing Enough to Enable an Inclusive Aging Digital Society? Niels van der Linden, Vice President, Public Sector, EU. Capgemini, 15 Dec 2021.

Finding the ‘silver economy’: Singapore firms build new products, services for greying population. Tang See Kit, CAN, English language Asian news network, Mediacorp, Singapore, 01 Nov 2021.

Report for Italy for the Fourth Review and Appraisal Cycle of the Implementation of the Madrid International Plan of Action on Ageing and its Regional Implementation Strategy (MIPAA/RIS) 2018-2022. Maria Luisa Aversa, Pietro Checcucci, Luisa D’Agostino, Roberta Fefè, Valeria Iadevaia, Alessia Romito. Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche, Roma, Italia (INAPP), October 2021: 76.

A Knowledge Map for ICT Integration in the Silver Economy. Sidra A. Butta, Emna A. Elhadjamorb, Ingrid Pappela, Enn Õunapuua, Dirk Draheima. Procedia Computer Science 181 (2021) 693–701.

How Japan keeps its elderly employed and active. Julian Ryall, Tokyo. Deutsche Welle (DW), 15.10.2021.

Age friendly Wales: our strategy for an ageing society. What we will do to use the potential of today’s older people and support our ageing society. Welsh Government, 7 October 2021: 60.

The Silver Economy: When Seniors Ensure Growth. By Thomas Chavet, Investment Specialist. CPR AM, Paris, France, 07 October 2021.

Addressing an Aging Population through Digital Transformation in the Western Hemisphere. By Daniel F. Runde, Senior Vice President, Center for Strategic and International Studies, McLean, Virginia, United States, September 27, 2021.

The silver economy in Poland. SHARE 50+ Survey in Europe. Magdalena Święcicka. The Magazine of SGH Warsaw School of Economics, 13.09.2021.

Silver economy & technology. Andrea Ruggiero, Tullio Fatigati, Department of Economics, Management and Institutions, University of Naples Federico II. Tendenze Nuove, Numero 2 – 2021; 1-6.

Emerging sectors: Hope or hype? Silver economy: Is the business of ageing a sunrise industry? Enterprise Singapore, 16 Jul 2021.

Master Plan For Aging. Progress Report. State of California: California Health and Human Services Agency & Together we EngAge & California Department on Aging. 15 July 2021: 13.

Designing A Digital Collaborative Platform for the Silver Economy: Inception and Conceptualization. Sidra Azmat Butt et al,  ResearchGate, Jul 2021.

It’s Time to Address Broadband Connectivity Issues for Older Adults. Laura B. Plunkett, Program Specialist. National Council on Aging – NCOA, Arlington, VA, USA, Jul 09, 2021.

The Silver Economy as a Constructive Response in Public Policy on Aging. Dr. Andrzej Klimczuk, Assistant Professor. ResearchGate, 4 Jul 2021.

Strategic Approach to Aging Population: Experiences and Challenges. Dr. Ivana Barković Bojanić & Dr. Aleksandar Erceg (eds.). J.J. Strossmayer University of Osijek. PhilPapers, 2021.

Optimizing tech for older adults. Psychologists are helping to study, design, and adapt all kinds of technologies to make them intuitively understandable for older adults. By Tori DeAngelis. American Psychological Association, July 1, 2021.

Supporting Computational Thinking Skills for Adults. Computer Science Education, 15(3), 183-201, August 2019.

The eRegion portal is powered by SRC d.o.o. Ljubljana