10.2.2016 Food eProcurement Meeting in Ljubljana

10.2.2016 Food eProcurement Meeting in Ljubljana

Date: 10.2.2016, 10:00 – 14:00

Location: Ministry of Health, Štefanova 5, Ljubljana

P r o g r a m

 • Pozdrav udeležencem
 • Kratka predstavitev udeležencev
 • Predstavitev zadevnih dejavnosti Ministrstva za zdravje
 • Predstavitev zadevnih dejavnosti varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano
 • Predstavitev problemov v podprocesih prehranskega e-oskrbovanja in razprava
 • Priložnosti uporabe portala eRegion
 • Priložnosti vzpostavitve skupin za izdelavo predlogov prototipov in organiziranja delavnic (priponka)
 • Priprave na konferenco 6th eRegions Conference 2016: Cross-border eSolutions & eServices Prototypes Development, Ljubljana, Slovenia, Monday-Tuesday, September 19-20, 2016
 • Razno

Z a p i s     o     s e s t a n k u

Predstavitev udeležencev

Predstavitev Ministrstva za zdravje in predstavitev varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano

Dr. Katja Povhe Jemec je predstavila Resolucijo o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 (priloga).  Opozorila je na težavo sodobnega časa zaradi vse večje uporabe močno predelanih živil, slabe ponudbe v prodajnih avtomatih (prodajni avtomat v ustanovi bi moral biti ogledalo ustanove) ter premalo gibanja. Poudarila je možnost odločiti se za zdravo.

Dr. Jože Podgoršek je predstavil slabo slovensko prehransko samooskrbo in poudaril, da slovenski kmetje potrebujejo predvsem priložnosti (poštene cene in odnose) ter skrbnika za dobro cenovno politiko. Z optimizmom je opozori na dobro kakovost slovenskih pridelkov kljub težki pridelavi (majhne parcele, griči,…) ter na vedno večjo razliko med ceno pri kmetih in prodajno ceno v trgovinah. Za oživitev lokalne samooskrbe, navaja, bi bil potreben kompromis med tema cenama. Apelira na vse prisotne, da omogočimo priložnost slovenski pridelavi in predelavi hrane (priloga).

R a z p r a v a      o     p r o b l e m i h    (navedba težav)

Proces načrtovanja oskrbe s hrano

 • Dobavitelji pogosto ne upoštevajo predpisov (smernic, priporočil,….).
 • Dobavitelji nimajo vedno v svojem naboru artiklov z ustrezno kakovostjo; povpraševanje presega ponudbo – za raziskavo celotnega trga se porabi preveč časa, zato se tega vsi ne poslužujejo.
 • Proces odslovitve dobavitelja zaradi slabše kakovosti je preveč kompliciran in ni enostaven.
 • Kakovost blaga je težko primerjati, dokazovanje nekvalitetnega blaga je prezapleteno.
 • V okviru zastavljenega razpisa lahko naročnik kot kontrolo izvaja občasne analize dostavljenih živil, kar predstavlja strošek naročnika, zato se ta preiskava v praksi ne uveljavlja. V primeru nedoseganja pogojev se sicer lahko prekine pogodba z dobaviteljem, posledično pa je še več dela z iskanjem novega dobavitelja, čemur se naročniki zaradi kadrovskega primanjkljaja izogibajo.
 • Med naročniki in dobavitelji je premalo komunikacije.

 Proces razpisovanja javnega naročila

 • Pogosto je za določen sklop živil na javnem razpisu na voljo le en ponudnik (dobavitelj). Ker ni konkurence, se dogaja, da dobavlja neustrezna živila ter se ne obnaša korektno.
 • Drobljenje javnega razpisa povzroča več operativnega dela, za kar je potrebno več kadra.
 • Postopki javnega razpisa so dolgotrajni, ne dovoljujejo odstopanj, zamenjave niso možne.
 • Naročniki v funkciji plačnika si želijo nakup hrane izvzeti iz sistema javnih naročil, kar zakonodaja ne dopušča (le 20 % te možnosti oz. nakup ne večji kot 80.000 EUR je prehuda omejitev).
 • V preteklosti, ko so bili vrtci in osnovne šole izvzete iz javnega naročanja hrane, je bila preskrbljenost s kvalitetno hrano dobra in lokalna pridelava je bila večja (kmetje so imeli zagotovljen posel).

 Proces izbiranje najugodnejšega ponudnika

 • Pojavljajo se težave pri opredelitvi teže, volumna oz. količine izdelkov (dobavitelji z ustrezno kakovostjo ne nudijo želenih pakirnih količin).
 • V primeru, da dobavitelj ne nudi zadostne količine ali pestrosti izbire, je za določen sklop potrebnih več dobaviteljev.
 • V praksi se dogaja, da se izbira najcenejše, ne pa najugodnejše ponudnike.
 • Interpretacije postavljenih pogojev in tehničnih zahtev ne bi smeli enačiti z interpretacijo meril kakovosti živil.
 • Teoretično je lahko vsak artikel svoj sklop, vendar le ob dobri programski podpori in prilagojeni kadrovski zmožnosti; praktično pa tega v večini javnih zavodov ni.
 • Država ne ponuja cenovno ugodnega ali neplačljivega programskega sistema, s katerim bi si javni zavodi pomagali pri sistemu javnih naročil.

Proces pripravljanja naročila

 • Osnova za pripravo javnega naročila so potrebe naročnika (jedilniki). Smiselno bi bilo uskladiti medsebojne potrebe naročnikov, da bi se med seboj dopolnjevali in tako lokalnim dobaviteljem omogočili zmogljivost dobave.

Proces naročanja hrane

 • Nekateri dobavitelji še vedno zahtevajo naročilo po telefonu ali / in faksu, kar otežuje naročanje.
 • Nimajo vsi dobavitelji urejenih šifer za svoje naročnike.
 • Pri naročilih manjšim dobaviteljem se dogaja, da jih ne morejo uresničiti v naročeni količini.
 • Lokalni ponudniki ne zmorejo posredovati zahtevane dokumentacije, vprašljiva je kakovost ter deklaracij (kontrola).
 • Lokalni pridelovalci bi se lahko prijavljali na določene razpisane sklope živil, vendar zaradi zahtevane elektronske prijave tega ne storijo.
 • Ni vselej možnega vpogleda v realno ponudbo.
 • Ni zadostne ponudbe določenih doma pridelanih živil (npr. kljub vsem sveže ulovljenim ribam v Sloveniji je potreben uvoz iz tujine).
 • Denarja, ki je namenjen za prehrano otrok v vrtcih in šolah, je premalo.

Proces prevzemanja hrane

 • Strokovnost pooblaščenih oseb dobavitelja, ki so vključeni v proces dobave živil, je na nizki ravni; dobavitelji v praksi bodisi zaradi neznanja bodisi drugih nezmožnosti ne upoštevajo vselej dogovorjenih zahtev kupca.

 Proces poročanj v zvezi s prehranskim oskrbovanjem

  • Poročanje vzame ogromno časa.
  • Na poslana poročila ni povratne informacije.

Ostali problemi v zvezi s prehranskim oskrbovanjem

  • Potencialni dobavitelji se ne javljajo na javne razpise.
  • Obstoječi manjši dobavitelji nimajo dovolj podpore (nimajo možnosti za transport, itd.).
  • Okoliški kmetje, potencialni dobavitelji določenih živil, ne pridelujejo s strani naročnikov želenih količin živil, saj si kljub določenim sporazumom med njimi in naročniki ne upajo v takšno investicijo, saj nimajo zagotovila, da bo naročnik od njih zares odkupil dogovorjene pridelke.
  • Problem dobaviteljem predstavljajo tudi neplačila ali prepozna oz. zamujena plačila prehrane iz javnega sektorja.
  • Ni vpogleda v način urejenosti oskrbe s hrano v drugih lokalnih območjih (sosednjih in čezmejnih).
  • Zaradi nuje po zniževanju stroškov v bolnišnicah, zlasti podpornega kadra, je vse bolj opazna tendenca oddajanja storitev prehranske oskrbe zunanjim izvajalcem, pri čemer se izgublja jamstvo za ustrezno kakovost prehranske podpore. Oskrba s hrano se smatra za pomožno storitev in ne kot del procesa kljub strokovnim dokazom o prehranski podpori kot delu zdravljenja.
  • Sicer je kakovost prehrane v slovenskih javnih zavodih (vrtcih, osnovnih šolah) v primerjavi z drugimi državami na visoki ravni. Prizadevanje, da se ta kakovost ohrani, je veliko, a brez podpore države pretežko.
  • Samooskrba s hrano v Sloveniji je slaba.

P r e d l o g i

Marjan Podobnik predlaga, da skupina pripravi svoj vzorec, po katerem bi sama določala urejen sistem naročanja živil in pri tem poudari, da brez kupca (naročnika) ni proizvajalca.

Dr. Jože Gričar predlaga izdelovanje prototipnih e-rešitev ter opozori na pozitivne izkušnje v svetu; strojniki prototipe že dobro izkoriščajo; predlaga, da se jih izdeluje tudi na področju izdelovanja e-rešitev oskrbe s hrano.

Udeleženci sestanka vzpostavijo tematsko skupino e-oskrbe s hrano ter vanjo povabijo tudi druge, ki se ukvarjajo s prehransko oskrbo. Zainteresirani naj v roku dveh tednov sporočijo svojo odločitev ter morebitne ideje o naslednjem koraku skupine – smiselna je povezava z informatiki naročnikov.

S sodelovanjem na 6. konferenci e-regij 19. in 20. septembra 2016 v Ljubljani bi skupina svoj prototip prestavila širšemu krogu ter tako povečala možnost njegove uresničitve.

Zapisala: Dr. Lena Tajnšek

P a r t i c i p a n t s :

Hospitals

General Hospital Izola
Vera Savić, Head, Procurement & Sales
Borut Gregorič, Head, Dietetics and Nutrition Service
Vera.Savic@Sb-Izola.si, Borut.Gregoric@Sb-Izola.si,

General Hospital Jesenice
Dr. Lena Tajnšek, Head, Dietetics and Nutrition Service
Lena.Tajnsek@SB-Je.si

University Medical Centre Ljubljana
Lučka Lukan, Head, Department of Food Procurement
Lucka.Lukan@KcLj.si

General Hospital Novo mesto
Barbara Slak Turk, Procurement
Barbara.Turk-Slak@Sb-Nm.si

General Hospital Dr. Franc Derganc Šempeter pri Gorici
Gabrijela Puc, Head, Food Procurement
Kuhinja@Bolnisnica-Go.si

Kindergartens

Kindergarten Manka Golarja, Gornja Radgona
Barbara Horvat, Counsellor
Darija Dresler, Manager, Food and Health Hygiene Regime
BHorvat80@gmail.com, Darja.Dresler@guest.arnes.si,

Kindergartens in Kranj
Katarina Jevšjak, Food Procurement Manager & Representative of Gorenjska Region, Association of Food Procurement Managers and Health Hygiene Regime in Kindergartens of the Republic of Slovenia
Katarina.Jevsjak@guest.arnes.si,

Kindergarten Galjevica Ljubljana
Maja Berlic, Food Procurement Manager
Prehrana.zhr@Vrtec-Galjevica.si

Kindergarten Trnovo Ljubljana
Milojka Pečenko, Food and Health Hygiene Regime Manager
Milojka.Pecenko@guest.arnes.si

Kindergarten Vrhovci Ljubljana
Jasmina Ajster, Food and Health-Hygiene Regime Manager
Jasmina.Ajster@gmail.com

Kindergarten Ptuj
Božena Bratuž, Principal & President, Kindergarten Association of Slovenia
Karmen Vidovič, Manager, Food and Health Hygiene Regime
Bozena.Bratuz@guest.arnes.si, Karmen.Vidovic@guest.arnes.si

Kindergarten Semedela
Mateja Kocjančič, Head, Food Procurement & Head, Association of Food Procurement Managers and Health Hygiene Regime in Kindergartens of the Republic of Slovenia
Mateja.KocjancicZHR@VrtecSemedela.si

Basic Schools

Basic School Prežihov Voranc Ljubljana
Karmen Cigale Kunič, Deputy Principal
Dragica Stanić, Instructor, Biology & Head, Food Procurement
Karmen.Kunic@guest.arnes.siDragica.Stanic@yahoo.com

Basic School Vič Ljubljana
Meta Ivanuša, Head, Food Procurement
Meta.Ivanusa@OSVic.si

Universities

Grm Novo mesto, Landscape Governance College
Jože Podgoršek, Ph.D., Senior Lecturer & Dean & Food Supply Chain Relationships Ombudsman
Marjan Podobnik, Local Food Suppliers Coordinator
Katja Žagar, Student
Joze.Podgorsek@VSGrm.UNm.simartanel.Podobnik@gmail.comKat.Zagar19@gmail.com,

Faculty of Agriculture and Life Sciences, University of Maribor
Miran Lakota, Ph.D., Associate Professor & Head, Department for Biosystems Engineering
Miran.Lakota@UM.si

Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegions
Dr. Jože Gričar, Professor Emeritus, University of Maribor, Program Coordinator
Gricar@FOV.Uni-Mb.si

Development Agencies

Maribor Development Agency
Mag. Danijela Kocuvan, , Manager, Region’s Self-procurement Project
Danijela.Kocuvan@MRA.si,

Companies

Jarina, Cooperative for Rural Development z.o.o. Litija
Kristijan Adamlje, Short Food Supply Chains Operator
Kristijan@Jarina.si

Marovt & Partners Attorney at Law Ljubljana
Mag. Marija Bukovec Marovt, Business Law Expert
Marija.BukovecMarovt@siol.net

PLAN-e, Project Management Železniki
Peter Mesec, Director
Peter.Mesec@PLAN-e.si

Ministries

Ministry of Agriculture, Forestry and Food, Republic of Slovenia
Mag. Andrej Potočnik, Undersecretary, Agriculture Markets Department
Andrej.Potocnik@gov.si

Public Health Directorate, Ministry of Health, Republic of Slovenia
Dr. Katja Povhe Jemec, Senior Counsellor
Katja.Povhe-Jemec@gov.si

Public Procurement Directorate, Ministry of Public Administration, Republic of Slovenia
Matjaž Uhan, Head, Department for ePurchasing, Consulting and Analytics
Matjaz.Uhan@gov.si

 

R e f e r e n c e s

Priporočila za javno naročanje živil. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje & Ministrstvo za finance Republike Slovenije, oktober 2013, 25 str.

10. 12. 2013 – Initiative for Food eProcurement Partnerships, Ljubljana  
18. 3. 2014 – Short Food eProcurement Chains, 1st Meeting, SORA Škofja Loka
12. 4. 2014 – Short Food eProcurement Chains, 2nd Meeting, Ministry of Agriculture and Environment
16. 5. 2014 – Short Food eProcurement Chains, Meeting, Kindergartens Kranj
4. 7. 2014 – Short Food eProcurement Chains, 3rd Meeting, Novo mesto
8. 7. 2014 – Short Food eProcurement Chains, Slovenia Consulate General, Klagenfurt
2. 9. 2014 – Short Food eProcurement Chains, 4th Meeting, Novo mesto

Lokalna oskrba s hrano v javnih zavodih.
Dr. Klavdija Rižnar, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra, Ptuj. 10. regijska konferenca kratkih verig pri javnem naročanju hrane in živil v javnih zavodih, 16. maja 2014.

Interoperability of Short Local Food eProcurement Chains. Panel. 4th Danube eRegion Conference – DeRC 2014: Cross-border eSolutions & eServices Prototypes Development. Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, Ljubljana, Monday-Tuesday, September 22-23, 2014, September 23, 14:00 – 15:30.

Networks in the eRegion

Development of Agricultural Cooperatives in the EU 2014. Committee of Professional Agricultural Organisations – COPA, General Committee for Agricultural Cooperation in the European Union – COGECA, Brussels, 5th February 2015, pp385

ICT & the future of food and Agriculture. Networked Society Lab. Dr. Giaime Berti, Research Associate & Dr. Catherine Mulligan, Research Fellow, Innovation and Entrepreneurship, Imperial College Business School, London. 2015-02-17, pp 40

Sustainable procurement: the Government Buying Standards (GBS) for food and catering services. Statutory guidance. Department for Environment, Food & Rural Affairs, Government, UK. Last updated: 27 March 2015

Eating from the Farm: the social, environmental, and economic benefits of local food systems. Friends of the Earth Europe (pp 20), April 2015

Brokering Shorter Food Supply Chains. By Rafal Serafin, Polish Environmental Partnership Foundation, Kraków.  The Journal of Partnership Brokering, No 5, 18 May 2015

Obveznosti na področju higiene živil in HACCP v Republiki Sloveniji. Projekt Transarmon. Zaključna konferenca 15. 04. 2015 (Objavljeno 18 June 2015).

Five reasons why healthy food procurement is a promising strategy to address obesity. By Dr. Corinna Hawkes, Honorary research fellow, City University London’s Centre for Food Policy. World Obesity Federation, July 2015

R E S O L U C I J A  o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 (ReNPPTDZ). Uradni list Republike Slovenije, XXV/58, str. 6871  – 6906, 3. 8. 2015.

e-Leadership Skills for Small and Medium Sized Enterprises. Final Report.
Prepared for the European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate Innovation and Advanced Manufacturing, October 2015, pp 224.

Innovative Short Food Supply Chain Management, Final Report, EIP-AGRI Focus Group, 30 November 2015

The Agricultural European Innovation Partnership – EIP-AGRI Network, Brussels

European Single Procurement Document – ESPD. Towards a simple procurement eligibility assessment.  European Commission. Published on 05/01/2016

Open Food Network: the Role of ICT to Support Regional Food Supply Chains in Australia. Conference Paper. By Sherah Kurnia · Serenity Hill · Md Mahbubur Rahim · Kirsten Larsen · Patrice Braun · Danny Samson. Australasian Conference on information Systems (ACIS2015), At Adelaide, South Australia, published Jan 07, 2016

6th eRegions Conference 2016: Cross-border eSolutions & eServices Prototypes Development. Ljubljana, Slovenia, Monday-Tuesday, September 19-20, 2016

Attached documents: