17.5.2017 Cultural Heritage & Tourism Cross-border ePromotion Workshop

17.5.2017 Cultural Heritage & Tourism Cross-border ePromotion Workshop

Date: Wednesday, May 17, 2017, 09:00 – 16:15

Location: National Museum of Slovenia – Metelkova, Maistrova 1, Ljubljana, 1st floor (Entrance: Museums platform)
Parking house: corner of Metelkova/Masarykova

C o  –  o r g a n i z e r s :

The Cultural Heritage & Tourism Group 

of the Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegions

and

the Cultural Heritage Directorate, Ministry of Culture, Republic of Slovenia

Content

Evropsko leto kulturne dediščine 2018

European Year of Cultural Heritage 2018

Workshop Outline

Program

Ugotovitve in priporočila

Participants

References

Evropsko leto kulturne dediščine 2018

Evropska komisija je Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije predlagala razglasitev leta 2018 za »Evropsko leto kulturne dediščine« z namenom spodbujanja izmenjave in spoštovanja evropske kulturne dediščine kot skupnega vira, dvigovanja zavesti o skupni zgodovini in vrednotah ter okrepitve občutka pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru.

Prispevek kulturne dediščine h gospodarski rasti in socialni koheziji v Evropi je še vedno premalo poznan in pogosto podcenjen. Hkrati se sektor dediščine v Evropi sooča s številnimi izzivi, kot so: zmanjšanje javnih proračunov, upad udeležbe v tradicionalnih kulturnih dejavnostih, povečanje okoljskih in fizičnih pritiskov na območjih kulturne dediščine, preoblikovanje vrednot in pričakovanj zaradi prehoda na digitalne tehnologije ter nezakonita trgovina s kulturnimi dobrinami.

Glavni cilj Evropskega leta kulturne dediščine je povečati ozaveščenost glede izzivov in priložnosti ter poudariti vlogo EU pri spodbujanju skupnih rešitev. V skladu s cilji evropske agende za kulturo bo imelo Evropsko leto kulturne dediščine naslednje splošne cilje:

  • prispevalo bo k promociji vloge evropske kulturne dediščine kot bistvenega sestavnega dela kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga, pri tem pa se bo osredotočilo na najboljše načine za zagotovitev ohranjanja in varstva kulturne dediščine, da bi v njej uživala širša in bolj raznolika javnost. Vključeni bodo ukrepi za razvoj občinstva in izobraževanje o dediščini, s čimer se spodbujata socialna vključenost in integracija, ob popolnem spoštovanju pristojnosti držav članic;
  • okrepilo bo prispevek evropske kulturne dediščine h gospodarstvu in družbi z neposrednim in posrednim gospodarskim potencialom dediščine, kar vključuje tudi sposobnost za podpiranje kulturne in kreativne industrije ter spodbujanje ustvarjanja in inovacij, promoviranje trajnostnega turizma, krepitev socialne kohezije in ustvarjanje dolgoročnega zaposlovanja;
  • prispevalo bo k promociji kulturne dediščine kot pomembne prvine mednarodne razsežnosti EU, pri čemer se bo oprlo na interes za evropsko dediščino in strokovno znanje v partnerskih državah. Dediščina ima pomembno vlogo v več programih na področju zunanjih odnosov, zlasti – vendar ne izključno – na Bližnjem vzhodu. Promocija vrednot kulturne dediščine je tudi odgovor na namerno uničevanje kulturnih zakladov na konfliktnih območjih.

Ukrepi bodo vključevali informacijske in promocijske kampanje, prireditve in pobude na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Služili bodo prenašanju ključnih sporočil ter širjenju informacij o zgledih dobre prakse.

Ministrstvo za kulturo pozdravlja predlog razglasitve leta 2018 za Evropsko leto kulturne dediščine, saj ga prepoznava kot prispevek k uveljavljanju kulturne dediščine kot strateškega vira za trajnostno naravnano Evropo, vključno s spodbujanjem njenega celovitega, močnega medsektorskega in participativnega ohranjanja v najširšem pomenu besede. Pri pripravi in izvedbi leta dediščine bo Republika Slovenija aktivno sodelovala. V zavedanju, da skupna evropska kulturna dediščina prenaša vrednote, načela in ideale držav članic Unije, se bo zavzemala, da bi v letu kulturne dediščine v celotni Evropski uniji sledili skupnim ciljem večje dostopnosti te dediščine vsem državljanom, ozaveščanja njenega pomena za kakovost življenja znotraj skupnosti ter krepitve njenega potenciala za spodbujanje ustvarjalnosti ter vzpostavljanje medkulturnega dialoga, temelječega na spoštovanju kulturnih raznolikosti.

Ministrstvo za kulturo bo za izvedbo Evropskega leta kulturne dediščine predlagalo ustanovitev medresorske delovne skupine, ki bo povezala različna področja in poiskala sinergije med njimi. Javni zavodi s področja kulture so bili pozvani, da že v programih dela za 2017 načrtujejo aktivnosti, ki jih bodo v 2018 lahko izvedli v sklopu evropskega leta. K aktivnemu sodelovanju bo ministrstvo povabilo tudi deležnike s področja drugih sektorjev (izobraževanje, raziskovalna dejavnost, gospodarstvo, okolje in prostor, socialne zadeve). Le s sodelovanjem in mreženjem vseh zainteresiranih strani, od državnih organov do nevladnih organizacij in prostovoljcev v smislu participativnega in v prihodnost odprtega pristopa, lahko zagotovimo dostopnost in pravico do dediščine vsem ter krepitev potencialov, ki jih ima dediščina pri graditvi mirne in demokratične družbe, trajnostnem razvoju in spodbujanju kulturne raznolikosti ter ustvarjalnosti.

European Year of Cultural Heritage 2018

The European Commission proposed to the European Parliament and the Council Of The European Union the designation of the year 2018 as the »European Year of Cultural Heritage« (»European Year«). The purpose of the European Year shall be to encourage the sharing and appreciation of Europe’s cultural heritage as a shared resource, to raise awareness of common history and values, and to reinforce a sense of belonging to a common European space.

The contribution of cultural heritage to economic growth and social cohesion in Europe is insufficiently known and often undervalued. At the same time, the heritage sector in Europe is facing many challenges. These include: decreasing public budgets; declining participation in traditional cultural activities; increasing environmental and physical pressures on heritage sites; transforming value chains and expectations as a result of the digital shift; and the illegal trafficking of cultural artefacts.

The main objective is to raise awareness of the challenges and opportunities and highlight the role of the EU in promoting shared solutions. In line with the objectives of the European Agenda for Culture, the European Year of Cultural Heritage should have the following overall objectives:

  • It shall contribute to promoting the role of European cultural heritage as a pivotal component of cultural diversity and intercultural dialogue. It should highlight the best means to ensure its conservation and safeguarding and its enjoyment by a wider and more diversified public. This includes through audience development measures and heritage education, in full respect of the competences of the Member States, thereby promoting social inclusion and integration.
  • It should enhance the contribution of European cultural heritage to the economy and society, through its direct and indirect economic potential. This includes the capacity to underpin the cultural and creative industries and inspire creation and innovation, promote sustainable tourism, and generate long-term local employment.
  • It should contribute to promoting cultural heritage as an important element of the EU’s international dimension, building on the interest in partner countries for Europe’s heritage and expertise. Heritage plays a major role in several programmes in the area of external relations, mainly — but not exclusively — in the Middle East. The promotion of the value of cultural heritage is also a response to the deliberate destruction of cultural treasures in conflict zones.

Measures will include information and promotion campaigns, events and initiatives at European, national, regional and local levels. They will serve to convey key messages and disseminate information about examples of good practice.

The Ministry of Culture of the Republic of Slovenia welcomes the proposal of declaring the year 2018 as the European Year of Cultural Heritage, like a contribution to the promotion of cultural heritage as a strategic resource for a sustainable Europe, including the promotion of its comprehensive, strong cross-sectorial and participatory conservation in the broadest sense of the word. The Republic of Slovenia shall actively participate in the preparation and implementation of the European Year. In recognizing that the common Europe’s cultural heritage transmits the values, principles and ideals of the Member States Slovenia shall strive for increasing the access to cultural heritage for all citizens  in the European Year  throughout the European Union, as well as raising awareness of its importance for the quality of life within the community and enhancing its potential for fostering creativity and establishing intercultural dialogue based on the respect to cultural diversity.

The Ministry of Culture of the Republic of Slovenia shall propose the appointment of an interdepartmental working group for the implementation of the European Year of Cultural Heritage, which shall link different sectors and find synergies between them. Public institutions in the field of culture have already been invited to include in their work programs for 2017 activities that will be conducted in 2018 within the framework of the European Year. The Ministry of Culture of the Republic of Slovenia shall also invite other stakeholders of different sectors (education, research, economy, environment, social affairs) to actively participate at the implementation of the European Year. Through cooperation and networking of all stakeholders, from government agencies to non-governmental organizations and volunteers, in terms of a participatory and into the future opened approach, Slovenia can ensure the accessibility and the right to heritage to all, enhance its potential for building a peaceful and democratic society, sustainable development and fostering cultural diversity and creativity.

Workshop Outline

The Cultural Heritage & Tourism Cross-border ePromotion Workshop is problem based and action focused. The objectives of the workshop are the following:

– Initiation of an action needed and doable in the next 12 months.
– Preparation of a panel of the 2017 eRegions Conference.
– Preparation of a prototype proposal (regions-con-2017-crossborder-prototype-form).
– Draft development of a joint project proposal as a response to one of the EU calls for projects.

The workshop’s presentations will be structured in the thematic panels, followed by open discussion. Action focused proposals will be collected in order to plan for the possible follow-up joint actions. The participants are encouraged to cross the political, organizational and professional borders in preparing joint eSolutions and eServices development for an accelerated cultural heritage & tourism ePromotion.

There is no workshop fee. Registration is required, however at Gricar@FOV.Uni-Mb.si. While registering, the following data has to be provided: name and family name, organization, position, website address, email. The data will be published as received in order for the participants to establish contacts desired prior to the workshop and arrange for a meeting in person during one of the workshop’s breaks.  The number of the participants is limited.

A working language of the workshop is Slovene. The publications related to the workshop are published in English at
the eRegion portal powered by SRC d.o.o. Ljubljana.

A workshop participant covers her/his travel and accommodation costs.

In Slovenia, the Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegion has been under way since February 2011. Its major focus is at encouraging the organizations with interest in any aspect of the cross-border eBusiness to engage in Internet based prototypes development. A prototype – a proof of concept – is the beginning of an action leading to a possible pilot development. The pilot may be a component of a joint EU project proposal of an eSolution, or an eService development which is believed to solve a problem shared by the organization in at least three countries. Prototype presentations are in a line with the Living Labs (LLs) and the Open Innovation concept and methodology. The LLs promote user-driven methods and tools for improving the real-world development of products and services. Focus is at the eSolutions and eServices in the cross-border eRegions.

2018 is Year of the European Cultural Heritage.

Program

Opportunities in Cultural Heritage & Tourism Cross-border ePromotion

Program overview

09:00 – 10:00 Registration, Groups’ Meetings, Coffee (3rd Floor – Terrace)
10:00 – 10:15 Workshop Opening
10:15 – 11:00 Presentation
11:00 – 11:15 Break
11:15 – 12:15 Panel 1
12:15 – 12:30 Break
12:30 – 13:30 Panel 2
13:30 – 14:00 Refreshment
14:00 – 15:00 Panel 3
15:00 – 15:15 Break
15:15 – 16:15 Panel 4

P r o g r a m

09:00 – 10:00
Registration, Groups’ Meetings, Coffee (3rd Floor – Terrace)

10:00 – 10:15
Workshop Opening
Mag. Ksenija Kovačec Naglič, Director General
Ministry of Culture, Cultural Heritage Directorate

10:15 – 11:00
Presentation: Efforts of the Ministry of Culture in transregional, macro-regional and cross-border cooperation & European Economic Area – EEA Financial Mechanism – FM
Irena Marš, Head
Unit for the Cohesion Policy Implementation, Ministry of Culture, Republic of Slovenia

11:15 – 12:15
Panel Historic Villages & Towns Network Perspective

Panel members:
Ela Horvat, Director
Institute for Tourism and Culture Beltinci
Vesna Kunej, Vice President
Tourist Association Bizeljsko
Veronika Plut, President
Local Community Drašiči, Municipality of Metlika & Plut Wine Cellar and Mill, Plut Anton, Owner
Mag. Lidija Kupljen, Director
Vino Kupljen Jeruzalem – Svetinje
Verena Štekar-Vidic, Director
Municipial Museum of Radovljica
Dragica (Daca) Perne, President
Tabor Cultural Association Podbrezje

12:30 – 13:30
Panel Castles & Museums Network Perspective

Panel members:
Simona Kokalj, Head of Marketing
Ljubljana Castle
Ivana Leskovec, Director
Idrija Municipal Museum & Idrija Castle Gewerkenegg
Joži Vovk, Director
Bogenšperk Castle, Šmartno nr. Litija
Polona Abram, Director
Komen Karst Institute
Irena Lačen Benedičič, Director
Upper Sava Valley Museum, Jesenice
Mag. Damjana Fortunat Černilogar, Director
Tolmin Museum
Dr. Irena Eiselt, Head, Serials Collection
National and University Library Ljubljana & dLib: National Digital Library & National Aggregator for Cultural eContent for Transmission of Metadata to Europeana

14:00 – 15:00
Panel River Basins Network Perspective

Panel members:
Marko Pretner, Head
Triglav National Park Information Centre – Trenta Lodge
Petra Pešelj, Head
Camping Podzemelj
Matjaž Pavlin, Director
Kompas Novo mesto, Tourist Company
Tatjana Petrič, President
Tourist Association Kostanjevica na Krki
Simona Cizar, Director
MURAMAR, Mura River Rafting, Beltinci
Mateja Brlec Suhodolnik, Director
Center RINKA – Institute for tourism and sustainable development of Solčavsko, Solčava

Panels’ moderator:
Dr. Jože Gričar, Professor Emeritus, University of Maribor
Program Coordinator, Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegions

15:15 – 16.15
Panel National Institutions Perspective

Chair:
Mag. Gojko Zupan, Secretary, Information and Documentation Centre
Cultural Heritage Directorate, Ministry of Culture
Panel members:
Dr. Boštjan Žekš, Professor, Academician, President
Association Growing Book of Slovenia & Senior Adviser to the President, Office of the President of the Republic of Slovenia
Mag. Barbara Ravnik, Director
Tinka Herček Selič, Head of Public Relations Department
National Museum of Slovenia
Mag. Nataša Hočevar, Head
Sector for Research, Innovation and European Projects, Slovenian Tourist Board
Mag. Ana Božičnik
Department for Tourism and Development Cooperation, Tourism and Internationalisation Directorate, Ministry of Economic Development and Technology, Republic of Slovenia
Mag. Andreja Jerina, National Coordinator
EU Macroregional Strategies, Ministry of Foreign Affairs, Republic of Slovenia
Irena Šinkovec, Curator
Museum and Galleries of Ljubljana

Ugotovitve in priporočila

Uvodni pozdravi in otvoritev delavnice

Dr. Jože Gričar, zaslužni profesor, koordinator, Medobčinska pobuda e-sodelovanja v čezmejni e-regiji: seznanitev z dnevnim redom in cilji delavnice.
Mag. Ksenija Kovačec Naglič, generalna direktorica, Direktorat za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo: možnosti in prizadevanja Ministrstva za kulturo na področju kulturne dediščine.

Prezentacija

Irena Marš, vodja Službe za kohezijsko politiko na Ministrstvu za kulturo: predstavitev prizadevanj Ministrstva za kulturo v medregionalnem, makroregionalnem in čezmejnem sodelovanju in finančnem mehanizmu EGP.

Pozdravi

Mag. Aswin Kumar Shrestha, častni generalni konzul Nepala
Bence Sárossy, Kulturni center Veleposlaništva Madžarske
Rok Gulič, Arctur d.o.o.

Problemi in ideje za reševanje:

 – Vključitev ambasadorjev v promocijo kulturnega turizma. Poudarek naj bo na krajih z nižjo stopnjo prepoznavnosti.
– Priporočilo za udeležbo na Slovensko-Madžarskem Forumu od 22. do 23. maja 2017 v Szentgotthárd / Monošter.
– Ponudba za predstavitev programov in sodelovanje na področju visokih tehnologij, mobilnih aplikacij. Kontaktna oseba: Rok Gulič, Rok.Gulic@Arctur.si.

Panel Zgodovinske vasi in mesta

V panelu so sodelovali: Ela Horvat, Zavod za turizem in kulturo Beltinci; Vesna Kunej, Turistično društvo Bizeljsko; Veronika Plut, Krajevna skupnost Drašiči; mag. Lidija Kupljen, Vino Kupljen Jeruzalem – Svetinje; Verena Štekar-Vidic, Kovaški muzej Kropa; Dragica Perne, Kulturno društvo Tabor Podbrezje.

 Problemi in ideje za reševanje:

 – Podpora na nacionalnem nivoju je preskromna; premalo sredstev je namenjenih s strani države.
– Težave pri trženju storitev, preveliko število inštitucij s podobno tematiko ter posledično ponavljanje, podvajanje nalog.
– Manjka skupni naslov za tujce za dostop do podatkov o kulturni dediščini. Predlagan objektivni pogled ter postavitev v vlogo turista iz druge država.
– Potreben je poudarek prepoznavnosti, predstavitvi Slovenije za večji obisk turistov iz tujine, potreba po ugotovitvi ciljne publike ter vzpostavitev spletnih strani v tujih jezikih.
– Ni opredeljena kontaktna oseba nacionalnega organa za obveščanje o razpisih.
– Prevelika politična vpletenost zlasti na lokalnem nivoju.
– Predlagana je postavitev sončnega hrama za revitalizacijo mlinov na Bizeljskem.
– Potrebno je pridobiti nove vsebine za prostore bivše osnovne šole,  kolesarske poti ter ohraniti stelnike v Drašičih.
– Promocija, priprava ponudbe ter organizacija dogodkov ali informiranja je prepuščena posamezni organizaciji.
– Predlagana je vključitev Slovenije v evropsko transverzalo Križarjev z značilno lokacijo kraja Jeruzalem za preboj Slovenije na evropski turistični zemljevid na tem področju.
– Predlagana  je povezava slovenskih in tujih partnerjev za obuditev žebljarstva in umetnega kovaštva v Kropi. Kontaktna oseba: Saša Florjančič, Kropa@MRO.si.
– Predlog za  postavitev muzejske zbirke s področja sadjarstva v Podbrezju.

Panel Gradovi in muzeji

 V panelu so sodelovali: Matjaž Konda, Ljubljanski grad; Ivana Leskovec, Mestni muzej Idrija; Polona Abram, Javni zavod Komenski Kras; Irena Lačen Benedičič, Gornjesavski muzej Jesenice; mag. Damjana Fortunat Černilogar, Tolminski muzej; dr. Irena Eiselt, Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana.

V razpravi so sodelovali: mag. Andreja Jerina, MZZ; Marko Pretner Triglavski narodni park; Domen Uršič, Center šolskih in obšolskih dejavnosti; dr. Boža Grafenauer, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled; Silvester Gaberšček, MK; Ela Horvat, Zavod za turizem in kulturo Beltinci.

 Problemi in ideje za reševanje:

 – Potrebno je opredeliti ciljno storitev, ki bi pritegnila ciljno skupino v Evropi in svetu.
–  Vprašanje je, kako uspešnejše približati kulturno dediščino širši javnosti. Izpostavljena je bila slaba obiskanost spletnih strani, pomanjkanje trajnostnega obiska, preveliko število podatkov, potreba po prenovi spletnih strani za pritegnitev uporabnikov.
– Vsak ponudnik storitve ima svojo spletno stran. Predlagano je poenotenje spletnih strani ponudnikov, ki bi bile bolj prijazne do tujcev.
– Ideje za dodajo spletnih zbirk na spletne strani, zapisov v strateške dokumente; predlog za zagotovitev denarja za spletne strani, za razpise namenjene financiranju izobraževanja za oblikovanje spletnih strani.
– Bolj naj se promovira manj prepoznana področja.
– Podana je bila pobuda za vzpostavitev skupne mreže podobnih zavodov, ki bi delovali povezano.
– Podana je pobuda za povezavo gradov in drugih objektov kulturne dediščine.
– Število zaposlenih strokovnih delavcev za načrtno promoviranje je premajhno.
– Podan je bil predlog za skupno promocijo.
– Leto kulturne dediščine je priložnost za povezovanje, sodelovanje.
– Predstavljen je primer priprave razstav kot dobre prakse pri povečanju števila obiskovalcev posledično tudi na spletnih straneh.
– Po zgledu kostnice iz 1. svetovne vojne je izražena težnja po večji povezanosti s tem področjem (obisk vojnih pokopališč) ter prepoznavnosti tovrstnega kulturnega spomenika na evropski ravni.
– Problem trajnosti, nadaljevanja in sofinanciranja projektov po koncu financiranja zakonskega projekta ali naloge.
– Predlog o omogočanju ustreznega dostopa do virov za mlade na način, da bodo znali razbrati relevantne in točne informacije.
– Predlog za pripravo gradiva za promocijo dediščine in turizma v spletni obliki do vseh šeg, navad, znamenitosti v obliki zanimivih zgodb, doživetij, da se pripravi več spletnih vsebin za mlade.
– Predlog povezovanja muzejev in drugih kulturnih inštitucij s šolami za motiviranje mladih za spoznavanje kulturne dediščine.
– Predstavljen je bil praktičen primer šole v Kostanjevici: vpetost likovnih eksponatov, umetnin v prostore šole, po stopniščih, po razredih. Izkušnje kažejo, da prisotnost umetnin in dediščine vzgaja, učenci kulturno dediščino prepoznajo, osvojijo in posledično ohranjajo in promovirajo.
– Kot primer možne dobre prakse povezovanja z vzgojnimi inštitucijami je bila izpostavljena možnost učenja folklore v vrtcih in naprej.
– Predlog, da se v naslednjem letu, evropskem letu kulturne dediščine, del sredstev iz Interreg programov nameni projektom kulturne dediščine. Potreben je dogovor glede skupnih vsebin, pomembnih tako za nas, kot za Evropo za pripravo strateških projektov.

Panel Porečja

 V panelu so sodelovali: Marko Pretner, Triglavski narodni park; Matjaž Pavlin, Kompas Novo mesto; Tatjana Petrič, Turistična agencija Kostanjevica na Krki; Simona Cizar, Muramar; Mateja Brlec Suhodolnik, Center Rinka, Solčava.

Problemi in ideje za reševanje:

 – Premalo je dogodkov vzdolž porečja.
– Primernih akterjev, ki bi pomagali uresničit skupne cilje, je premalo.
– Potrebno je boljše sodelovanje med MK ter ostalimi inštitucijami.
– Primanjkuje slovenskih verodostojnih strokovnjakov.
– Predlog za pripravo skupnega čezmejnega projekta na področju reke Krke v sodelovanju s Hrvaško (Od Krke po Krki do Krke). Kontaktna oseba: Matjaž Pavlin, Kompas.Nm.Matjaž@siol.com.
– Izražena je bila potreba po vlaganju v razvoj, potreba po pomoči posameznim inštitucijam pri razvoju tistih danosti, ki jih imajo.
– Ugotovljeno je bilo, da je ključno povezovanje inštitucij s področja kulture in turizma, na mikro ravni ter evropski ravni.
– Nujna je promocija manjših krajev, ki imajo veliko potenciala za razvoj. Ena od možnosti, ki je bila izpostavljena za povezovanje in pridobivanje povezane, organizirane, strukturirane ideje za razvoj in trženje mesta, je vključitev v Združenje zgodovinskih mest.
– Predlog za oblikovanje Združenja javnih zavodov za oblikovanje skupnih predlogov in promocije.
– Problem je  kadrovska podhranjenost zavodov.
– Priporočeno je izrabljanje interneta kot mehanizma za povečanje vidljivost, najdljivosti organizacij.
– Za uspešno e-promocijo je potrebno najprej imeti dobro vsebino in razvite aktivnosti.

 Moderator panelov vseh treh omrežij (Zgodovinske vasi in mesta, Gradovi in muzeji ter Porečja) je bil dr. Jože Gričar.

 Panel Perspektiva nacionalnih inštitucij

V panelu so sodelovali: akademik, profesor dr. Boštjan Žekš, predsednik društva in predsednik upravnega odbora Rastoča knjiga, svetovalec predsednika RS; mag. Nataša Hočevar, Slovenska turistična organizacija; mag. Barbara Ravnik, Narodni muzej Slovenije; mag. Ana Božičnik, MGRT; mag. Andreja Jerina, Nacionalna koordinatorka za EU makroregionalne strategije, MZZ; Nataša Gorenc, ZVKDS, koordinatorka za dneve evropske kulturne dediščine.

Moderator panela je bil mag. Gojko Zupan.

Problemi in ideje za reševanje:

– Na naslednje srečanje naj se povabi tudi nevladne organizacije, npr. Natalijo Planinc, Društvo Anbot.
– Kot vzorec uspešne vseslovenske in evropske akcije so bili predstavljeni Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine (23. – 30.9.2017).
– Načrtovana je priprava publikacije v pomoč učiteljem pri obravnavi kulturne dediščine, predstavljeni bodo dobri didaktični pristopi in usmeritve učiteljem.
– Poudarjena je bila pomembnost vključevanja lokalnih skupnosti kot dober način za povezovanje in sodelovanje; uspešen je lahko način skupnih akcij,  regionalnih srečanj, tudi  neformalna oblika izobraževanja odraslih, seznanitev z lokalno dediščino, vabilo lokalnim strokovnjakom, izmenjava dobrih praks. Kontaktna oseba: Nataša Gorenc, Natasa.Gorenc@zvkds.si.
– Potrebna je stalna prisotnost na socialnih omrežjih; potrebna je posodobitev spletnih strani.
– Leti 2018 in 2019 – kultura je pri MGRT IN STO predvidena kot nosilna  tematika promocije slovenskega turizma.
– Izpostavljena je bila pomembnost povezovanja ne zgolj na medresorski ravni temveč tudi makroregionalno. Predstavitev makroregionalnih strategij kot možnosti skupnega sodelovanja.
– Predstavljen je bil simbolni predmet, replika najstarejšega kolesa (Kolo 5200) pripravljen s strani Mestnega muzeja Ljubljana za kroženje med predsedstvi makroregionalne strategije EUSALP.
– Seznanjeni smo bili z deklaracijo, ki so jo 11. maja 2017 sprejeli predstavniki vlad, tudi  slovenske, v sklopu 2. foruma Evropske strategije za Jadransko-jonsko regijo (EUSAIR), ki  jasno poziva vse države k aktivnemu sodelovanju na področju ohranjanja kulturne dediščine.
– Izpostavljeni so bili EK ukrepi: Transevropske kulturne poti, odprt razpis do junija 2017. Akcija je odlična priložnost, da se povežejo slovenske organizacije s tujimi partnerji in se prijavijo na razpis.
– Predviden je razpis v mesecu juliju – Eden – izbor turistične destinacije odličnosti, izbrana bo destinacija, ki vključuje  kulturno ponudbo.
– Predvideno je srečanje Odbora DZ za kulturo in Odbora DZ za gospodarstvo (19. 5. 2017) o večjem vključevanju kulture v turizem. Predlog poslancev je, da naj se v strategijo o razvoju turizma vključi poglavje o kulturnem turizmu.
– Operativni načrt trženja kulturnega turizma 2018-2020 (MGRT, STO, MK) omogoča vključitev kulturnih vsebin.
– Predstavljena analiza kaže, da je obisk tujcev, ki pridejo namensko kot kulturni turisti, še skromen. Možnosti večje promocije obstajajo.
– Predstavljen je bil primer Slovenskega multimedialnega okna SMO, ki na multimedijski način predstavlja informacije o deželi. Predlog za vključitev podobne ponudbe v druge inštitucije.
– Predstavljen je bil vseslovenski projekt Rastoče knjige kot primer, katerega aktivnosti bi lahko vključili v aktivnosti drugih inštitucij.
– Poziv k posredovanju dodatnih idej za obe strategiji, ki sta v pripravi: za področje kulture in turizma.

Zapisala:
Marjetka Kanjir, višja svetovalka v enoti za uvajanje kohezijske politike
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Marjetka.Kanjir@gov.si

Participants

Polona Abram, Director
Komen Karst Institute
Polona.Abram@Stanjel.eu

Dr. Tanja Angleitner Sagadin, Head, Innovative Tourism Management Programme
Alma Mater Europaea – ECM, Maribor
Tanja.Angleitner@AlmaMater.si

Sara Bitenc, Head of Tourism
Office for Tourism, Sports and Culture, Kamnik
Sara.Bitenc@Kamnik-Tourism.si

Zoran Bistrički, Consultant
Dragon Ticketing Ltd Ljubljana
Zoran.Bistricki@az-atelje.si

Mag. Ana Božičnik
Department for Tourism and Development Cooperation, Tourism and Internationalisation Directorate, Ministry of Economic Development and Technology, Republic of Slovenia
Ana.Bozicnik@gov.si

Branka Brcar, Director
Open-air Museum of Hayracks Šentrupert
Branka.Brcar@DezelaKozolcev.si

Mateja Brlec Suhodolnik, Director
Center RINKA – Institute for tourism and sustainable development of Solčavsko, Solčava
Mateja.Suhodolnik@Solcava.si

Boštjan Burger, Author
First Slovene Website Encyclopedia on Natural and Cultural Heritage
Burger@Burger.si

Simona Cizar, Director
MURAMAR, Mura River Rafting, Beltinci
Muramar09@gmail.com

Mag. Tanja Černe, Secretary, Intangible Cultural Heritage
Cultural Heritage Directorate, Ministry of Culture
Tanja.Cerne@gov.si

Alenka Černelič Krošelj, Acting Director
Posavje Museum Brežice
Alenka.Cernelic.Kroselj@PMB.si

Lidija Deu, Tourist Guide
Member, Association of Tourist Guides of Slovenia, Ljubljana
Lidija.Deu@gmail.com

Dr. Irena Eiselt, Head, Serials Collection
National and University Library Ljubljana & dLib: National Digital Library & National Aggregator for Cultural eContent for Transmission of Metadata to Europeana
Irena.Eiselt@NUK.Uni-Lj.si

Saša Florjančič, Curator
Iron Forging Museum Kropa
Kropa@MRO.si

Mag. Damjana Fortunat Černilogar, Director
Tolmin Museum
Damjana.Fortunat@guest.arnes.si

Klavdija Gomboc, President
Tourist Association Kranjska gora
Klavdija.Gomboc@Kr-gora.si

Dr. Boža Grafenauer, Lecturer of Tourist Geography and Cultural Heritage
Vocational College for Hospitality and Tourism Bled
Boza.Grafenauer@VGS-Bled.si

Dr. Jože Gričar, Professor Emeritus, University of Maribor
Program Coordinator, Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegions
Gricar@FOV.Uni-Mb.si

Rok Gulič, Business Developer
Arctur d.o.o. Nova Gorica
Rok.Gulic@Arctur.si

Marko Habjan, Tourism Counselor
Town Municipality of Novo mesto
Marko.Habjan@Novomesto.si

Tinka Herček Selič, Head of Public Relations Department
National Museum of Slovenia
Tinka.Selic@NMS.si,

Mag. Nataša Hočevar, Head
Sector for Research, Innovation and European Projects, Slovenian Tourist Board
Natasa.Hocevar@Slovenia.info

Ela Horvat, Director
Institute for Tourism and Culture Beltinci
Beltinci.info@siol.net

Maša Hrustek Sobočan, Senior Curator, Head, Cultural & Historic Collections, Director
Međimurje County Museum Čakovec
Masa.Hrustek.Sobocan@MMC.hr

Natali Iskra, Vice President
Association for Civil Society Development EU Step, Rijeka, Croatia
Natali.EUKorak@mail.inet.hr

Liljana Jantol Weber, Cultural Programs Coordinator
Institute of Sport, Culture, Tourism and Youth, Novo mesto
Liljana.Weber@kcjt.si

Vesna Jerbič Perko, Director
Regional Museum Kočevje
Vesna.JP@PMK-Kocevje.si

Mag. Andreja Jerina, National Coordinator
EU Macroregional Strategies, Ministry of Foreign Affairs, Republic of Slovenia
Andreja.Jerina@gov.si

Ana Jevševar, Lecturer, History Class
Third Age University of Slovenia
Ana_Jevsevar@t-2.net

Marjetka Kanjir, Senior Advisor
Unit for the Cohesion Policy Implementation, Ministry of Culture, Republic of Slovenia
Marjetka.Kanjir@gov.si

Tanja Kastelic, Tour Manager and Local Tourist Guide
Member, Association of Tourist Guides of Slovenia, Ljubljana
T.Kastelic@gmail.com

Veronika Klemenčič, Vice President
Association of the University Women of Slovenia
Veronika.Klemencic@yahoo.com

Simona Kokalj, Head of Marketing
Ljubljana Castle
Simona.Kokalj@LjubljanskiGrad.si

Tanja Kos, Professional Associate
Motovila, Centre for the promotion of cooperation in the cultural and creative sectors Ljubljana
Tanja.Kos@Motovila.si

Mag. Ksenija Kovačec Naglič, Director General
Ministry of Culture, Cultural Heritage Directorate
Ksenija.Kovacec@gov.si

Jurij Kuhar, President
Tourist Association, Dol pri Ljubljani
TD.DolpriLjubljani@siol.net

Vesna Kunej, Vice President
Tourist Association Bizeljsko
TD.Bizeljsko@gmail.com

Mag. Lidija Kupljen, Director
Vino Kupljen Jeruzalem – Svetinje
Vino@Kupljen.com

Dr. Lea Kužnik, Assistant Professor of Cultural Heritage
Faculty of Tourism, University of Maribor
Lea.Kuznik@UM.si

Irena Lačen Benedičič, Director
Upper Sava Valley Museum, Jesenice
Irena.Benedicic@GMJ.si

Mateja Lazar, Head, Creative Europe Desk Slovenia
Motovila, Centre for the promotion of cooperation in the cultural and creative sectors Ljubljana
Mateja.Lazar@Motovila.si

Ivana Leskovec, Director
Idrija Municipal Museum & Idrija Castle Gewerkenegg
Ivana.Leskovec@Muzej-Idrija-Cerkno.si

Urška Lobnikar Paunović, Director
Valvasor Library Krško
Urska@Knjiznica-Krsko.si

Dr. Natalija Majsova, Assistant Professor & Research Associate
ERUDIO School of Sustainable Tourism Ljubljana
Natalija.Majsova@vps.ERUDIO.si

Irena Marš, Head
Project Unit for the Cohesion Policy Implementation, Ministry of Culture
Irena.Mars@gov.si

Andreja Matijevc, Coordinator and Cultural Programs Organizer
Posavje Museum Brežice
Andreja.Matijevc@PMB.si

Dr. Helena Motoh, Associate Professor & Scientific Research Fellow
Institute for Philosophical Studies, Science and Research Centre Koper
Helena.Motoh@zrs.upr.si

Alja Mravljak, Professional Tourist Guide and Travel Organizer, Professor of Art History and Sociologist of Culture
Almas Ljubljana, Owner & Guided Ljubljana Experiences Moja Ljubljana
Alja.Mravljak@gmail.com

Barbara Mršol, Tourist Guide
Member, Association of Tourist Guides of Slovenia, Ljubljana
Barbara.Mrsol@Mrsol.si

Matjaž Pavlin, Director
Kompas Novo mesto, Tourist Company
Kompas.Nm.Matjaz@siol.com

Dragica (Daca) Perne, President
Tabor Cultural Association Podbrezje
Daca.Perne@gmail.com

Jožef Perne, Member
Tabor Cultural Association Podbrezje
Jozef.Perne@gmail.com

Petra Pešelj, Head
Camping Podzemelj
Kamp.Podzemelj@GTM-Metlika.si

Božena Peterlin, Director
Office for Tourism, Sports and Culture, Kamnik
Bozena.Peterlin@Kamnik-Tourism.si

Tatjana Petrič, President
Tourist Association Kostanjevica na Krki
Tajo.Petric@gmail.com

Dr. Uroš Pinterič, Professor & Research Counsellor
Faculty of Organisation Studies in Novo mesto
Uros.Pinteric@FOS.UNm.si

Stanislav Plavec, Chairman (ret.)
eCommerce Center, Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor

Veronika Plut, President
Local Community Drašiči, Municipality of Metlika & Plut Wine Cellar and Mill, Plut Anton, Owner
Plut.Veronika@gmail.com

Aljaž Pogačnik, Curator
Upper Sava Valley Museum, Jesenice
Aljaz.Pogacnik@GMJ.si

Doris Pohlen, President
Cultural Association Jože Pohlen, Hrastovlje & Teacher of Informatics, Grammar Business School Koper
Doris.Pohlen@guest.arnes.si

Marko Pretner, Head
Triglav National Park Information Centre – Trenta Lodge
Marko.Pretner@TNP.gov.si

Mag. Barbara Ravnik, Director
National Museum of Slovenia
Barbara.Ravnik@NMS.si

Bence Sárossy, Secretary for Cultural Affairs
Cultural Center of the Embassy of Hungary, Balassi Institute, Ljubljana
BSarossy@mfa.gov.hu

Mag. Aswin K. Shrestha, Honorary Consul General of Nepal
Aswin.Shrestha@NepConsulate.si

Alenka Stražišar Lamovšek, Curator
Open-air Museum of Hayracks Šentrupert
Alenka.Lamovsek@DezelaKozolcev.si

Irena Šinkovec, Curator
Museum and Galleries of Ljubljana
Irena.Sinkovec@mgml.si

Verena Štekar-Vidic, Director
Municipial Museum of Radovljica
Verena.Vidic@MRO.si

Domen Uršič, Associate Director & Manager, Residential Centre Cerkno
Centre for School and Outdoor Education of Slovenia
Domen.Ursic@CSOD.si

Joži Vovk, Director
Bogenšperk Castle, Šmartno nr. Litija
Jozi.Vovk@Bogensperk.si

Mag. Gojko Zupan, Secretary, Information and Documentation Centre
Cultural Heritage Directorate, Ministry of Culture
Gojko.Zupan@gov.si

Dr. Boštjan Žekš, Professor, Academician, President, Association Growing Book of Slovenia & Senior Adviser to the President, Office of the President of the Republic of Slovenia
Bostjan.Zeks@Up-RS.si

References

Our heritage: where the past meets the future. By Guy Tilkin, General Manager, Alden Biesen, Bilzen, Belgium. European Commission, EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe  10/10/2017

What you need to know about the European Year of cultural heritage. By Dr. István Ujhelyi (S&D, HU), European Parliament, Vice-Chair of Parliament’s transport and tourism committee. The Parliament, Politics, Policy and People Magazine, Dods Group plc, London, 6 October 2017

Interdisciplinary Conference on Digital Cultural Heritage
Staatsbibliothek Berlin, August 30 – September 01, 2017

Smart Specialisation: championing the EU’s economic growth and investment agenda?
By Alison Hunter, Senior adviser on regional policy, regional innovation and industrial growth. European Policy Centre (EPC), Brussels, 20 July 2017

Improving service sector productivity: the economic imperative, June 2017
CEDA – the Committee for Economic Development of Australia, Melbourne, pp 170

Making Europe a Data Economy: A New Framework for Free Movement of Data in the Digital Age
By Paul Hofheinz, President and Co-founder & David Osimo, Director of Research, Lisbon Council, Brussels, July 13, 2017, pp 42

Putting the sharing economy into perspective
By Dr. Koen Frenken, Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University & Dr. Juliet Schor, Boston College. Environmental Innovation and Societal Transitions, Volume 23, June 2017, Pages 3-10

Programme of the Hungarian Presidency of the Visegrad Group 2017 – 2018
Hungarian Presidency of the Visegrad Group, Jun 22, 2017

Tourism as a driving force for regional cooperation across the EU
Opinion of the European Committee of the Regions. Policy Recommendations. Rapporteur: Hans-Peter Wagner (AT/EPP), Mayor of Breitenwang. The European Committee of the Regions, 9.6.2017

Second Global Report on Gastronomy Tourism
World Tourism Organization (UNWTO), May 2017

Chairman Lu’s Speech at the seminar on New Modes for Cultural Exchanges among the Belt and Road Countries
Silk Road Chamber on International Commerce, 31 May 2017

Cultural heritage is not just a burden, it has a positive impact on the economy.
Parliamentary committees for culture and economy on greater inclusion of culture into tourism, Radio and Television of Slovenia, 20. May 2017

Commission publishes mid-term review of the 2015 Digital Single Market strategy
European Commission – Fact Sheet, Brussels, 10 May 2017

Cultural Heritage & Tourism Cross-border ePromotion Workshop
Co-organizers: Cultural Heritage Directorate, Ministry of Culture, Republic of Slovenia; Cultural Heritage & Tourism Group of the Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegionsNational Museum of Slovenia, Ljubljana, May 17, 2017

Work Together to Build the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road
Speech by H.E. Xi Jinping, President of the People’s Republic of China. The Belt and Road Forum for International Cooperation, Beijing, 14 May 2017

Commission publishes mid-term review of the 2015 Digital Single Market strategy
European Commission – Fact Sheet, Brussels, 10 May 2017

Itinari Interview, Platform and Software in the Experiential Tourism Trend
Twissen – The First Independent in Tourism Knowledge company, May 10, 2017

European Cultural Tourism Network – ECTN is selected by the European Commission as a key stakeholder for the European Year of Cultural Heritage 2018, 3 May 2017

First meeting dedicated to the 2018 European Year of Cultural Heritage. The Voices of Culture and Heritage Process ‒ Structured Dialogue between the European Commission and the cultural sector. Goethe-Institut Brussels, 28 April 2017

Analysis of the Relationship between Tourism and Food Culture
By Francisco Javier Jiménez-Beltrán, Tomás López-Guzmán and Francisco González Santa Cruz. Sustainability, 27 April 2017

Commission welcomes European Parliament’s backing for European Year of Cultural Heritage
European Commission – Press release, Brussels, 27 April 2017

Tourism at the Crossroads of Archaeology and Industry
4th International Conference “The Ancient Roads – The Amber Routes
Conference in Novo mesto, Slovenia on April 20-22 2017. International Research Center for the Ancient Roads and the Ways of Communication among the Peoples, Rimini, Republic of San Marino

Cultural Heritage in the European Union: Legal Perspectives and Contemporary Challenges. Conference. Institute of Art of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, 20-21 April 2017, pp 22

Creative Spaces of the 21st Century, Danube Culture Platform Kick-Off Event & Workshop „Discovering Hidden Heritage“
Interreg Danube Transnational Program. Federal Chancellery of Austria, Department II: Arts and Culture, Vienna, Austria, April 20th 2017

Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes – State of Implementation
Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape (CDCPP). Council of Europe, Strasbourg, 19 April 2017

Strategic Plan for Tourism in Italy (2017-2022)
Executive Summary in English. Standing Committee on Tourism Promotion in Italy, 06/04/2017, pp 36

Culture as an Instrument for Dialogue Among Peoples
Joint Declaration of the Ministers of Culture of G7 on the Occasion of the Meeting. Florence, March 30-31, 2017

France Aims To Boost Tourism Through Heritage Sites
Report. By Martin Malvy, former Minister, Chairman, Association of Outstanding Sites and Cities of France. Global Sentinel – online Magazine, March 14, 2017, March 14, 2017

An innovative approach to cultural heritage management
By Pedro Soutinho (LE), Antonio Zafra and Raquel Moreno (LP). URBACT – the European Territorial Cooperation programme aiming to foster sustainable integrated urban development in cities across Europe, Saint Denis, France, 9 March 2017

Business Plan 2017-20
Accountability Statement. By Ricardo Miranda, Minister of Culture and Tourism. Executive Council, Government of Alberta, Canada, March 3, 2017

Cultural heritage in urban areas: Sustaining heritage in cities and towns
Policy brief. By Louise Scott, Thematic expert. Interreg Europe – Policy Learning Platform, Environment and Resource Efficiency, 2 March 2017

Digital Strategy for Museums Guide. By Alex Morrison, Founder and Managing Director, Cogapp, Brighton, UK. February 2017, pp 47

Smart Destinations 2017: Tourism in the Technology Age
United Nations World Tourism Organization Smart Destinations Conference 2017. By Elizabeth Lee, Managing Director. CyArk, Oakland, CA, USA, February 28, 2017

Recommendation of the Committee of Ministers to member States on the European Cultural Heritage Strategy for the 21st century
Council of Europe, Committee of Ministers, 22 February 2017

European Year of Cultural Heritage in 2018: celebrating the diversity and richness of our European heritage
European Council, Council of the European Union, 09/02/2017

Cultural Routes
Interview with Stefano Dominioni, Executive Secretary, Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes of the Council of Europe (EPA) and Director,  European Institute of Cultural Routes (EICR). By Meg Pier, Founder. Best Cultural Destinations, Feb 19, 2017
Video: https://www.youtube.com/watch?v=QovFb8cGLWg

European Year of Cultural Heritage 2018
European Parliament and Maltese Presidency of the Council of Europe agree on EYCH 2018. NEMO – The Network of European Museum Organisations, c/o German Museums Association, Berlin, Germany, 6.2.2017

Information and Communication Technologies in Tourism 2017
Proceedings of International Conference in Rome, Italy, January 24-26, 2017. Edited by Roland Schegg, Brigitte Stangl. Springer, pp 793

Tourism and the sharing economy
Briefing. European Parliament, January 2017, pp 10

Key Issues for Digital Transformation in the G20
Report prepared for a joint G20 German Presidency/OECD conference. Berlin, Germany, 12 January 2017, pp 163

Advancing the National Digital Platform: The State of Digitization in US Public and State Libraries
By Kendra Morgan, Senior Program Manager, WebJunction & Merrilee Proffitt, Senior Program Officer, OCLC Research. OCLC Online Computer Library Center, Inc., January 2017, pp 24

Residents’ Attitudes towards Sustainable Tourism Development in a Historical-Cultural Village: Influence of Perceived Impacts, Sense of Place and Tourism Development Potential
By He Zhu, Jiaming Liu, Zongcai Wei, Weiheng Li and Lei Wang. Sustainability — Open Access Journal, Basel, Switzerland, 2 January 2017, pp 15

Silk Road Action Plan 2016 / 2017
Fourth edition of the UNWTO Silk Road Action Plan. World Tourism Organization – UNWTO, Madrid, 2016, pp 24

Cross Border Co-Operation through Tourism Promotion & Cultural Exchange: A Case Study along Nepal and China (T.A.R.) OBOR—Prospective
By Lochan Kumar Batala, Kalpana Regmi, Giriraj Sharma, Hefei, China. Open Journal of Business and Management, 2017, 5, 105-118, Dec 28, 2016

Location-based IoT platform supporting the cultural heritage domain
By Dr. Francesco Piccialli & Angelo Chianese, University of Naples. Willey, 27 December 2016, pp 12

European Year of Cultural Heritage needs adequate Funding
By European Heritage Alliance, Europa Nostra, Brussels, 20 December 2016

Bringing Europe’s Cultural Heritage Online
Report. Digital Single Market. European Commission, Oct 24, 2016

The dynamics of heritage
Heritage Academy Day. University of Gothenburg, Centre for Critical Heritage Studies, October 12th 2016

1st Workshop: Intangible Heritage Tourism
Organised By Intermunicipal Community of Ave Region and European Cultural Tourism Network. Guimaraes, Portugal, September 22-24, 2016

Sustainable Digitalization of Cultural Heritage – Report on Initiatives and Projects in Brandenburg, Germany
By Ulf Preuss, University of Applied Sciences Potsdam, Germany. Sustainability 8(9):891, 3 September 2016

Hot Stones and Cool Digitals: Sustainable Contact Zones for Intangible Cultural Heritage in Finland
By Dr. Samir Bhowmik and Dr. Lily Díaz, Professor and Head of Research, Media Lab, Aalto University, School of Arts, Design and Architecture. International Journal of Intangible Heritage. Short Papers. Vol.11, Aug 12, 2016, pp 15

EU can stay a world leader in tourism by promoting less popular destinations
By Kosma Złotowski, Parliament Member & ECR group shadow rapporteur on the new challenges and concepts for the promotion of tourism in Europe. TheParliament, 7 July 2016

Europe’s unique heritage makes it a key tourism destination
By Isabella De Monte, Parliament Member, Rapporteur on new challenges and concepts for the promotion of tourism in Europe.  The Parliament Magazine, 5 July 2016

Tourism is an economic engine that deserves more attention
By Dr. István Ujhelyi, Parliament Member & Vice-Chair of Parliament’s transport and tourism committee. TheParliament, 4 July 2016

Tourism and Cultural Landscapes 2016: Towards a Sustainable Approach
Proceedings of TCL2016 Conference, 12-16 June, 2016 Budapest, Hungary. Editors Dr. Lia Bassa & Dr. Ferenc Kiss. Foundation for Information Society – INFOTA, Alma Mater, pp 628

Cultural heritage: Digitisation, online accessibility and digital preservation
Report on the Implementation of Commission Recommendation 2011/711/EU. 2013-2015, June 1, 2016, pp 74

Heritage Tourism: How Advertising is Branding the Intangibles?
By Dr. Falguni Vasavada, Associate Professor of Marketing & Gurpreet Kour, Ph.D. Candidate, MICA, Ahmedabad, India. Journal of Heritage Management 1(1) 22–34, June 1, 2016

Chairman Lu’s Speech at the seminar on New Modes for Cultural Exchanges among the Belt and Road Countries

Silk Road Chamber on International Commerce, 31 May 2017

Interaction between Cultural/Creative Tourism and Tourism/Cultural Heritage Industries
By Dr. Jurėnienė Virginija, Professor, Vilnius University, Lithuania. InTechOpen – the world’s largest Science, Technology and Medicine Open Access book publisher, May 4, 2016, pp 137-157

Cultural Heritage in a Changing World
Edited by Karol Jan Borowiecki, University of Southern Denmark; Neil Forbes, Coventry University; Antonella Fresa, Promoter S.r.l., Peccioli (Pisa). Springer Open, April 29, 2016, pp 322

Enterprising culture
By Dorota Nigge, Policy Officer, European Commission, DG Education and Culture.  Forum D’Avignon, 03.24.2016

Fostering Tourism Competitiveness in South East Europe
Policy Handbook. Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD, February 2016, pp 98

Tourism Industry and Local Governments
Municipal Research and Services Center (MRSC), Washington State, USA, January 16, 2016

European Tourism Manifesto for Growth and Jobs
9 December 2015

The eRegion portal is powered by SRC d.o.o. Ljubljana